| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów2)

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy katalog gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18 i 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”.

§ 2. [Dane gromadzone w ewidencji]

W ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) o dowodzie rejestracyjnym lub jego wtórniku:

a) datę zamówienia dokumentu,

b) serię i numer dokumentu,

c) datę wydania dokumentu,

d) datę ważności dokumentu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

e) oznaczenie organu wydającego dokument,

f) datę odbioru dokumentu,

g) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,

h) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

i) numer świadectwa homologacji typu pojazdu,

j) termin badania technicznego,

k) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,

l) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,

m) powód utraty dokumentu,

n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

o) datę wprowadzenia danych,

p) datę zwrotu do organu rejestrującego;

2) o pozwoleniu czasowym lub jego wtórniku:

a) serię i numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) datę ważności dokumentu,

d) datę przedłużenia ważności dokumentu,

e) cel wydania dokumentu,

f) oznaczenie organu wydającego dokument,

g) datę odbioru dokumentu,

h) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,

i) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

j) numer świadectwa homologacji typu pojazdu,

k) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,

l) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,

m) powód utraty dokumentu,

n) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

o) datę wprowadzenia danych;

3) o pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania lub jego wtórniku:

a) serię i numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) datę ważności dokumentu w zakresie każdego z oznaczonych pojazdów,

d) datę przedłużenia ważności dokumentu,

e) oznaczenie organu wydającego dokument,

f) datę odbioru dokumentu,

g) dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,

h) dane techniczne pojazdów zamieszczone w dokumencie,

i) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,

j) cel wydania dokumentu,

k) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,

l) powód utraty dokumentu,

m) datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,

n) datę wprowadzenia danych;

4) o karcie pojazdu lub jej wtórniku:

a) serię i numer dokumentu,

b) datę wydania dokumentu,

c) oznaczenie podmiotu wydającego dokument,

d) datę odbioru dokumentu,

e) dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,

f) adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,

g) datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,

h) powód utraty dokumentu,

i) datę wprowadzenia danych;

5) o tablicach rejestracyjnych, w tym tymczasowych, tymczasowych badawczych, dyplomatycznych, zabytkowych, indywidualnych oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, lub ich wtórnikach:

a) datę wydania tablicy rejestracyjnej,

b) numer rejestracyjny,

c) rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,

d) informację, czy tablica rejestracyjna była wydana przed dniem 1 maja 2000 r.,

e) datę utraty, zniszczenia tablic oraz datę odnalezienia tablic,

f) powód utraty tablic,

g) datę zwrotu tablic rejestracyjnych,

h) datę wprowadzenia danych;

6) o znakach legalizacyjnych:

a) serię i numer nalepki legalizacyjnej, a w przypadku nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe datę ważności tej nalepki,

b) datę wydania znaków legalizacyjnych,

c) datę utraty, zniszczenia znaków legalizacyjnych oraz datę ich odnalezienia,

d) powód utraty znaków legalizacyjnych,

e) datę zwrotu znaków legalizacyjnych,

f) datę wprowadzenia danych;

7) o nalepkach kontrolnych lub ich wtórnikach:

a) serię i numer nalepki kontrolnej,

b) datę wydania nalepki kontrolnej,

c) datę utraty, zniszczenia lub odnalezienia nalepki kontrolnej,

d) powód utraty nalepki kontrolnej,

e) datę wprowadzenia danych;

8) o badaniach technicznych pojazdu:

a) numer badania technicznego,

b) datę i godzinę wykonania badania technicznego albo jego przerwania,

c) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,

d) odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,

e) rodzaj badania technicznego,

f) rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy,

g) stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,

h) opis usterki,

i) przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,

j) wynik badania technicznego,

k) termin badania technicznego,

l) oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,

m) oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,

n) imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne,

o) informację, czy dane o badaniu technicznym zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy,

p) datę wprowadzenia danych;

9) o szkodach istotnych:

a) identyfikator szkody istotnej nadawany przez zakład ubezpieczeń,

b) kategorię szkody istotnej,

c) datę zdarzenia wyrządzającego szkodę istotną,

d) unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,

e) handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,

f) pełną nazwę zakładu ubezpieczeń,

g) datę wprowadzenia danych;

10) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia:

a) nowy numer nadwozia lub podwozia,

b) rodzaj numeru nadwozia lub podwozia,

c) oznaczenie organu wprowadzającego dane,

d) datę wprowadzenia danych;

11) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:

a) datę albo przedział dat kradzieży oraz datę jej zgłoszenia,

b) datę odnotowania odnalezienia pojazdu albo datę odwołania poszukiwań,

c) jednostkę Policji wprowadzającą dane o kradzieży i odnalezieniu,

d) datę wprowadzenia danych;

12) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego albo pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania:

a) datę zatrzymania dokumentu,

b) przyczynę zatrzymania dokumentu,

c) datę zwrotu dokumentu,

d) datę wprowadzenia danych,

e) oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument;

13) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu:

a) numer zaświadczenia,

b) datę wydania zaświadczenia,

c) informację, czy pojazd jest kompletny,

d) dane właściciela zamieszczone w zaświadczeniu,

e) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, jeżeli podmiot posiada,

f) informację o podmiocie przekazującym zaświadczenie do organu rejestrującego,

g) datę otrzymania zaświadczenia przez organ rejestrujący,

h) datę wprowadzenia danych;

14) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu:

a) datę początku i końca okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

b) datę przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

c) datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu,

d) dodatkową informację o wycofaniu, jeżeli występuje,

e) datę wprowadzenia danych;

15) o wyrejestrowaniu pojazdu:

a) datę wyrejestrowania pojazdu,

b) przyczynę wyrejestrowania pojazdu,

c) datę wprowadzenia danych;

16) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji:

a) numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

b) datę wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

c) rodzaj dokumentu,

d) datę początku i końca okresu obowiązywania dokumentu,

e) dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje,

f) datę wprowadzenia danych;

17) o zakładzie ubezpieczeń, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

a) unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,

b) handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,

c) pełną nazwę zakładu ubezpieczeń;

18) o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:

a) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,

b) datę zawarcia umowy ubezpieczenia,

c) datę początku i końca okresu ubezpieczenia,

d) datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w umowie,

e) rodzaj umowy ubezpieczenia,

f) datę wprowadzenia danych;

19) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz ich zniesieniu:

a) numer zawiadomienia o zabezpieczeniu,

b) datę ustanowienia zabezpieczenia,

c) oznaczenie podmiotu, który ustanowił zabezpieczenie lub zajęcie,

d) datę zniesienia zabezpieczenia, a także numer zawiadomienia o zniesieniu zabezpieczenia,

e) datę wprowadzenia danych,

f) dodatkową informację o zabezpieczeniach lub zajęciach, jeżeli występuje;

20) o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy:

a) markę,

b) rodzaj,

c) numer VIN lub numer nadwozia (podwozia) lub ramy,

d) numer rejestracyjny,

e) rok produkcji,

f) datę wprowadzenia danych.

§ 3. [Dane techniczne pojazdu gromadzone w ewidencji]

W ewidencji gromadzi się następujące dane techniczne o pojeździe:

1) markę;

2) kategorię pojazdu;

3) typ;

4) model (nazwę handlową);

5) wariant;

6) wersję;

7) rodzaj pojazdu;

8) podrodzaj pojazdu;

9) przeznaczenie pojazdu;

10) rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

11) kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

12) rodzaj tabliczki znamionowej;

13) pochodzenie pojazdu;

14) sposób produkcji;

15) rok produkcji;

16) nazwę producenta;

17) nazwę producenta pojazdu podstawowego i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;

18) datę pierwszej oraz datę każdej kolejnej rejestracji w kraju;

19) datę pierwszej rejestracji za granicą;

20) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy;

21) stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);

22) pojemność skokową silnika;

23) maksymalną moc netto silnika;

24) maksymalną moc netto silnika elektrycznego;

25) maksymalną moc netto silnika (silników) pojazdu hybrydowego, jeżeli dotyczy;

26) rodzaj zasilania silnika;

27) rodzaj paliwa;

28) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;

29) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;

30) średnie zużycie paliwa;

31) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 27–29 rodzaju paliwa;

32) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);

33) masę własną;

34) masę pojazdu gotowego do jazdy;

35) dopuszczalną masę całkowitą;

36) maksymalną masę całkowitą;

37) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

38) maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

39) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;

40) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;

41) dopuszczalną ładowność;

42) maksymalną ładowność;

43) liczbę osi;

44) największy dopuszczalny nacisk osi;

45) największy maksymalny nacisk osi;

46) rozstaw osi;

47) rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;

48) maksymalny rozstaw kół;

49) średni rozstaw kół;

50) minimalny rozstaw kół;

51) liczbę miejsc siedzących;

52) liczbę miejsc stojących;

53) liczbę miejsc ogółem;

54) rodzaj zawieszenia;

55) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu;

56) zamontowany hak;

57) zamontowaną kierownicę po prawej stronie;

58) zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie;

59) zamontowany katalizator/pochłaniacz;

60) kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;

61) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych;

62) zużycie energii elektrycznej;

63) kod Instytutu Transportu Samochodowego;

64) datę pierwszej rejestracji.

§ 4. [Przekazanie danych w sprawach rejestracji pojazdów]

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów przekazują dane wymienione w:

1) § 2 pkt 1–7, pkt 8 lit. k, pkt 10, pkt 13–16 oraz pkt 19, z wyłączeniem daty wprowadzenia danych;

2) § 3.

§ 5. [Dane przekazywane przez zakłady ubezpieczeń]

Zakłady ubezpieczeń przekazują dane wymienione w:

1) § 2 pkt 9, pkt 17 i 18, z wyłączeniem daty wprowadzenia danych;

2) § 3 pkt 1, pkt 4, pkt 15 oraz pkt 22 – przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdu niezarejestrowanego.

§ 6. [Dane przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji]

Właściwa jednostka organizacyjna Policji przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 11, z wyłączeniem daty wprowadzenia danych.

§ 7. [Dane przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej]

Właściwa jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 12, z wyłączeniem oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane i daty wprowadzenia danych.

§ 8. [Dane przekazywane przez stacje kontroli pojazdów]

Stacje kontroli pojazdów przekazują dane wymienione w:

1) § 2 pkt 8 lit. a i b – w przypadku gdy dane o badaniu technicznym są wprowadzane do ewidencji w trybie art. 80bc ustawy, i lit. c–o oraz pkt 12, z wyłączeniem daty wprowadzenia danych;

2) § 3 pkt 1, pkt 3 i 4, pkt 7–9, pkt 15, pkt 19, pkt 22, pkt 27–29, pkt 35 i 36, pkt 39–43, pkt 45 i 46, pkt 51–53 oraz pkt 59 – przy przeprowadzaniu badania technicznego pojazdu niezarejestrowanego.

§ 9. [Dane przekazywane przez system teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości]

System teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 20, z wyłączeniem marki, rodzaju, roku produkcji i daty wprowadzenia danych.

§ 10. [Dane przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny]

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 9, z wyłączeniem daty wprowadzenia danych.

§ 11. [Dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny]

Dane gromadzone w ewidencji, wymienione w § 2 i § 3, które nie zostały wymienione w § 4–10, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., z wyjątkiem § 2 pkt 9 i 20, § 5, § 9 oraz § 10, które wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.3)

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 51) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 129), a także umożliwia wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, s. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określającego normy emisji dla nowych lekkich pojazdów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz. Urz. UE L 145 z 11.05.2011, s. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 430 i 2124), które traci moc z dniem 13 listopada 2017 r. w związku z art. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »