| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Status nadany Instytutowi]

1. Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z siedzibą w Warszawie, o numerze identyfikacyjnym REGON 000136780 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 525 000 94 47, utworzonemu rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (Dz. U. poz. 1787 oraz z 2007 r. poz. 509), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 2. [Przedmiot działania Instytutu]

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

1) nauk społecznych i humanistycznych oraz przystosowywanie ich do zastosowania w praktyce;

2) wdrażania wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie ekonomii i finansów;

3) monitorowania skutków kryzysów gospodarczych i finansowych, analizowania przyczyn ich powstawania oraz przedstawiania propozycji ich zapobiegania.

§ 3. [Zadania Instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących polityki gospodarczej;

2) prowadzenie prac analitycznych w zakresie skutków ekonomicznych procesu cyfryzacji produkcji;

3) analizowanie dokonań w dziedzinie ekonomii i finansów oraz dokonywanie oceny ich zastosowania w praktyce;

4) podejmowanie działalności dotyczącej doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, w zakresie ekonomii i finansów;

5) współpraca z innymi podmiotami dotycząca doskonalenia metod badawczych, w szczególności metod ilościowych, w tym zastosowanie informatyki w ekonomii, oraz modelowania matematycznego;

6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań ekonomicznych oraz interdyscyplinarnych służących integracji rezultatów badań poszczególnych dziedzin nauki z właściwymi dziedzinami ekonomii;

7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z zakresem działania Instytutu;

8) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu;

9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;

10) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;

11) monitorowanie wdrażania koncepcji zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego, szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej i kapitałowej społeczeństwa;

12) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej.

2. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla poprawy jakości życia obywateli, należy:

1) opracowywanie i opiniowanie z punktu widzenia skutków ekonomicznych standardów, produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów z punktu widzenia:

a) wymagań polityki przemysłowej i procesu cyfryzacji produkcji,

b) wymagań jednolitego rynku europejskiego,

c) wymagań konkurencyjności oferty eksportowej na rynku globalnym;

2) monitorowanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne w sferze makroekonomicznej:

a) modelowanie ekonometryczne oraz prognozowanie rezultatów wieloletnich planów rozwoju gospodarczego kraju, w tym programów regionalnych, za pomocą modelu głównego i szeregu podmodeli dedykowanych wybranym aspektom polityki gospodarczej oraz zagadnieniom sektorowym i regionalnym,

b) ocena procesów regulacji gospodarczych,

c) ocena i rekomendacje polityk migracyjnych w kontekście kondycji polskiej gospodarki,

d) monitorowanie wydatków państwa zgodnie ze standardami oraz praktykami krajowymi i międzynarodowymi,

e) monitorowanie wpływu finansów publicznych na rozwój gospodarki.

§ 4. [Źródła finansowania zadań Instytutu]

Źródłem finansowania zadań Instytutu jako państwowego instytutu badawczego są środki finansowe:

1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2) uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

4) przyznawane w formie dotacji celowej w ramach środków budżetowych, które pozostają w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

6) uzyskiwane z innych źródeł.

§ 5. [Dysponent środków budżetowych]

Dysponentem środków budżetowych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »