| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512),

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 października 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 21 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591), który stanowi:

„Art. 21. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.a)) uchyla się rozdział 3.”;

2) odnośnika nr 2 oraz art. 141 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), które stanowią:

2) Przepisy niniejszej ustawy:

1) wdrażają postanowienia:

a) dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.),

b) dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.),

c) dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z późn. zm.),

d) dyrektywy Rady 98/56/EWG z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 363, z późn. zm.),

e) dyrektywy Komisji 93/17/EWG z dnia 30 marca 1993 r. określającej wspólnotowe klasy dla elitarnych sadzeniaków ziemniaka, wraz z warunkami oraz oznaczeniami stosowanymi dla tych klas (Dz. Urz. WE L 106 z 30.04.1993, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 169),

f) dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazujący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83),

g) dyrektywy Komisji 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. określającej wykazy wskazujące warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, zgodnie z dyrektywą Rady 92/33/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 101),

h) dyrektywy Komisji 93/62/EWG z dnia 5 lipca 1993 r. ustanawiającej środki wykonawcze dotyczące nadzoru i monitorowania dostawców i zakładów zgodnie z dyrektywą 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 111),

i) dyrektywy Komisji 93/64/EWG z dnia 5 lipca 1993 r. ustanawiającej środki wykonawcze dotyczące nadzoru i monitorowania dostawców i obiektów zgodnie z dyrektywą 92/34/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 113),

j) dyrektywy Komisji 93/79/EWG z dnia 21 września 1993 r. określającej dodatkowe przepisy wykonawcze dla wykazów odmian materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przechowywanych przez dostawców zgodnie z dyrektywą 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 256 z 14.10.1993, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 115),

k) dyrektywy Komisji 1999/66/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustalającej wymagania dotyczące etykiety lub innego dokumentu sporządzonego przez dostawcę zgodnie z dyrektywą 98/56/WE (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1999, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 450),

l) dyrektywy Komisji 1999/68/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającej dodatkowe przepisy w odniesieniu do wykazów odmian roślin ozdobnych prowadzonych przez dostawców na mocy dyrektywy 98/56/WE (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1999, str. 42, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 26, str. 8),

m) dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 281, z późn. zm.),

n) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.),

o) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.),

p) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.),

q) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.),

r) dyrektywy Rady 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 14 z 18.01.2005, str. 18),

s) dyrektywy Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiającej specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2006, str. 18),

t) dyrektywy Komisji 2006/55/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego (Dz. Urz. UE L 159 z 13.06.2006, str. 13),

u) dyrektywy Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2006, str. 12),

v) dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 79),

w) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 z 21.06.2008, str. 13),

x) dyrektywy Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 28),

y) dyrektywy Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 55),

z) dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. UE L 267 z 08.10.2008, str. 8),

za) dyrektywy Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczającej obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 73),

zb) dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2009, str. 40),

zc) dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 44),

zd) dyrektywy Komisji 2010/60/WE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych do wykorzystania w celu ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UE L 228 z 31.08.2010, str. 10),

ze) decyzji Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne (Dz. Urz. UE L 116 z 22.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 133),

zf) decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21),

zg) decyzji Komisji 2007/699/WE z dnia 29 października 2007 r. zmieniającej dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 274 z 18.10.2007, str. 33),

zh) decyzji Komisji 2007/776/WE z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 30.11.2007, str. 48),

zi) decyzji Rady 2007/780/WE z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2007, str. 20),

zj) decyzji Komisji 2010/680/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniającej Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2010, str. 57),

zk) decyzji Komisji implementującej dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do wymagań zgodnie z którymi można wprowadzać do obrotu małe opakowania materiału siewnego kategorii standard różnych odmian roślin warzywnych należących do tego samego gatunku;

2) wykonują postanowienia:

a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 17),

b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (Dz. Urz. UE L 201 z 02.08.2007, str. 3).”

„Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 134 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), który stanowi:

„Art. 134. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

2) art. 97–99, art. 100 ust. 2, art. 114 ust. 2 i art. 116, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 19 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

4) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński


a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 października 2017 r. (poz. 2109)

USTAWA

z dnia 25 listopada 2010 r.

o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, jest państwową osobą prawną.

2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)).

3. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie wielkopolskim.

4. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą:

1) centrala;

2) stacje doświadczalne oceny odmian, zwane dalej „oddziałami terenowymi”.

Art. 2. Centralny Ośrodek działa na podstawie niniejszej ustawy i statutu.

Art. 3. Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 4. Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian roślin,

2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

3) ochrony prawnej odmian roślin

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 843 oraz z 2017 r. poz. 1238).2)

Art. 5. Centralny Ośrodek, realizując zadania, o których mowa w art. 4, w szczególności:

1) sporządza i udostępnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian,

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,

c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do rejestru odmian,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i użytkowych odmian,

e) informacje o wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

2) współpracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian,

b) Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Komisją Europejską i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO);

3) informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie o wszystkich sprawach związanych z rejestracją odmian.

Art. 6. Centralny Ośrodek może świadczyć usługi badawcze, doświadczalne, szkoleniowe lub informatyczne w zakresie nasiennictwa.

Art. 7. 1. Centralny Ośrodek publikuje co 2 miesiące w wydawanym przez siebie diariuszu informacje o złożonych wnioskach o wpis odmiany do rejestru odmian, o przedłużeniu okresu wpisu w rejestrze odmian i o skreśleniu odmiany z rejestru odmian oraz propozycje nazw odmian, a także inne informacje związane z rejestracją odmian.

2. Centralny Ośrodek corocznie publikuje listy odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do rejestru odmian, oraz dane hodowców.

Art. 8. Centralny Ośrodek ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Centralnego Ośrodka w otoku.

Rozdział 2

Organy i organizacja Centralnego Ośrodka

Art. 9. 1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:

1) kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2) wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka, kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;

3)3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.

Art. 10. 1. Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka może zajmować osoba, która:

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Ośrodka.

2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centralnego Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), i Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Nabór na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez niebędącą członkiem zespołu osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 9 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–10.

Art. 11. 1. Działalnością oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału.

2. Dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i tworzy listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

3. Dyrektor oddziału terenowego może w imieniu i na rzecz Centralnego Ośrodka udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z działalnością oddziału terenowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do dyrektora oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.

Art. 12. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nadaje Centralnemu Ośrodkowi statut, w którym określa:

1) organizację wewnętrzną centrali,

2) siedziby oraz organizację oddziałów terenowych,

3) kompetencje dyrektora Centralnego Ośrodka, w tym do powoływania zespołów opiniodawczo-doradczych

– mając na względzie prawidłowe wykonywanie zadań przez centralę i oddziały terenowe.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa Centralnego Ośrodka

Art. 13. 1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotyczących agencji wykonawczej, oraz na zasadach określonych w ustawie.

2. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z:

1) przychodów z prowadzonej działalności, a w szczególności:

a) przychodów z działalności rolniczej,

b) przychodów z usług doświadczalnych,

c) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

d) innych przychodów;

2) budżetu państwa w formie dotacji:

a) podmiotowej – na dofinansowanie działalności bieżącej,

b) celowej – na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

Art. 14. Rachunkowość Centralnego Ośrodka prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).

Art. 15. 1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są ze środków na jego działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Art. 15a.4) 1. Centralny Ośrodek może zaciągać kredyt na prowadzoną działalność rolniczą.

2. Zaciągnięcie przez Centralny Ośrodek kredytu przewyższającego 10% rocznych przychodów wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 16. 1. Centralny Ośrodek tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) fundusze określone w przepisach odrębnych.

2. Fundusz statutowy Centralnego Ośrodka stanowi równowartość mienia przekazanego Centralnemu Ośrodkowi na dzień rozpoczęcia działalności.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto i przeznacza na pokrycie ewentualnych strat netto.

Art. 17. (uchylony)5)

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, zmieniające i uchylające

Art. 18. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowa jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają likwidacji.

3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej oraz jego gospodarstw pomocniczych.

4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, własnością Centralnego Ośrodka.

5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, staje się nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym własność Centralnego Ośrodka.

6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 4.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora Centralnego Ośrodka zawierającego wykaz działek geodezyjnych.

8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na wniosek dyrektora Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Art. 19. 1. Pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami centrali Centralnego Ośrodka.

2. Pracownicy gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 20. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej do czasu powołania dyrektora Centralnego Ośrodka wykonuje jego zadania w trybie i na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.

Art. 21. (pominięty)6)

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

2) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 130 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), która weszła w życie z dniem 28 stycznia 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 130 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez art. 130 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Przez art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

6) Zamieszczony w obwieszczeniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »