| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

Na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ambulatorium;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W strzeżonym ośrodku można nie wydzielać pomieszczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 9, w przypadku gdy usługi związane z odkażaniem, czyszczeniem oraz suszeniem odzieży i obuwia są świadczone poza strzeżonym ośrodkiem.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Pomieszczenia mieszkalne strzeżonego ośrodka, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 7 i 8, mogą być usytuowane w kontenerach mieszkalnych z wydzielonym węzłem sanitarnym z misą ustępową, umywalką i urządzeniem natryskowym.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi określone w § 5 pkt 2–4 i § 6.

3. Cudzoziemca można umieścić w pokoju dla cudzoziemców usytuowanym w kontenerach, o których mowa w ust. 1, jeżeli strzeżony ośrodek nie posiada wolnych miejsc w pokojach dla cudzoziemców.”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okna uchylne, których stosunek powierzchni liczonej w świetle ościeżnic stanowi nie mniej niż ⅛ powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, albo okna, których stosunek powierzchni liczonej w świetle ościeżnic stanowi nie mniej niż ⅛ powierzchni podłogi, o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo oraz udaremnienie ucieczki cudzoziemca, z których co najmniej jedno jest uchylne;”;

4) w § 7:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Izolatka dla chorych w strzeżonym ośrodku spełnia wymogi określone w § 6 oraz jest wyposażona w osobny węzeł sanitarny.”;

5) w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ambulatorium;”;

6) w § 18 uchyla się ust. 2;

7) w § 21 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w ambulatorium,”;

8) uchyla się § 26;

9) w załączniku do rozporządzenia § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. 1. Cudzoziemcowi leki wydaje personel medyczny.

2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności personelu medycznego, leki zlecone przez lekarza oraz przygotowane przez personel medyczny może wydać funkcjonariusz pełniący służbę profosa.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »