reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. b i g tego rozporządzenia, przyznaje się, jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym.

2. Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) nazwę planowanej operacji;

2) nazwę wnioskodawcy;

3) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji planowanej operacji;

4) wskazanie miejsca realizacji planowanej operacji;

5) cele, jakie ma spełnić planowana operacja;

6) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji doprowadzi do zwiększenia popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym;

7) opis planowanej operacji, a w przypadku realizacji operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie określonym w art. 68 ust. 1:

a) lit. b rozporządzenia nr 508/2014 – także opis działań zmierzających do realizacji celu, jakim jest znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, takich jak:

– planowane badania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury,

– planowana promocja krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury oraz przewidywany wpływ na zwiększenie zainteresowania tymi produktami określonych grup konsumentów,

– planowana promocja produktów rybołówstwa i akwakultury, w odniesieniu do których obserwuje się wzrost międzynarodowej wymiany handlowej lub spożycia przez konsumentów,

– planowane metody kreowania innowacji produktowych, rozumianych jako udoskonalenie istniejącego lub stworzenie nowego produktu rybołówstwa lub akwakultury,

– planowane metody kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym,

– operacje międzysektorowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 508/2014,

b) lit. g rozporządzenia nr 508/2014 – także opis działań zmierzających do realizacji celu, jakim jest prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury, takich jak:

– planowane działania marketingowe, które przyczynią się do podniesienia poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury,

– planowane metody kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym,

– operacje międzysektorowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 508/2014.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię o zwiększeniu popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym w wyniku realizacji planowanej operacji, gdy z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wynika, że planowane efekty tej operacji są możliwe do osiągnięcia, na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy, w zakresie realizacji celów danej operacji, a także gdy efekty te:

1) wpłyną na zwiększenie wykorzystania potencjału przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury,

2) zapewnią skuteczność w odniesieniu do określonych odbiorców działań objętych daną operacją,

3) przyczynią się do kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym

– na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie wielkości spożycia produktów rybołówstwa i akwakultury, wielkości produkcji tych produktów, międzynarodowej wymiany handlowej tych produktów lub preferencji konsumentów w odniesieniu do tych produktów, według stanu na dzień rozpatrywania tego wniosku.

5. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie.”;

2) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, przyznaje się podmiotom wymienionym w ust. 1, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 95% tych kosztów, jeżeli operacja:

1) ma zasięg krajowy lub międzynarodowy;

2) spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.”;

3) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) opracowania koncepcji wejścia na nowy rynek oraz prezentacji lub sprzedaży produktu na tym rynku,

d) wskazania najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych, a także zastosowania tych narzędzi i metod,”;

4) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Operacja może być realizowana nie więcej niż w pięciu etapach – w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, oraz nie więcej niż w czterech etapach – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w art. 67–69 rozporządzenia nr 508/2014, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie do:

1) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014,

2) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach w ramach działań, o których mowa w art. 67–69 rozporządzenia nr 508/2014,

3) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie w ramach działań, o których mowa w art. 67–69 rozporządzenia nr 508/2014

– lecz nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.”;

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) pozytywna opinia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o zwiększeniu popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 4 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub kopia decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającej zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”.

§ 2. [Postępowania]

Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18 i Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama