| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego2)

Na podstawie art. 169f ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa niezbędny zakres treści umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi, w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają różne firmy audytorskie.

§ 2. [Przepis wyjaśniający]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprawozdaniu finansowym funduszu powiązanego albo sprawozdaniu finansowym funduszu podstawowego, rozumie się przez to również odpowiednio sprawozdanie jednostkowe subfunduszu powiązanego albo sprawozdanie jednostkowe subfunduszu podstawowego.

§ 3. [Umowa określająca zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego]

Umowa określająca zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego zawiera co najmniej:

1) wskazanie rodzajów dokumentów i kategorii informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków określonych przepisami, które mają być przedmiotem regularnej wymiany między firmą audytorską funduszu podstawowego a firmą audytorską funduszu powiązanego;

2) wskazanie, czy dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 1, są przekazywane przez firmę audytorską funduszu podstawowego firmie audytorskiej funduszu powiązanego, czy też są dostępne na wniosek;

3) wskazanie sposobu oraz harmonogramu, w tym obowiązujących terminów, przekazywania informacji i dokumentów przez firmę audytorską funduszu podstawowego firmie audytorskiej funduszu powiązanego;

4) uzgodnienie zaangażowania każdej z firm audytorskich w procedury związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych danego funduszu powiązanego lub funduszu podstawowego na dzień kończący rok obrotowy;

5) określenie nieprawidłowości, które, w przypadku ich ujawnienia w sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego, są zawsze traktowane jako nieprawidłowości mające wpływ na fundusz powiązany i muszą być ujawnione w sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego wraz z określeniem ich wpływu na fundusz powiązany;

6) określenie sposobu i terminów udzielenia odpowiedzi na zapytania składane przez jedną firmę audytorską drugiej firmie audytorskiej, w tym na zapytania o dodatkowe informacje na temat nieprawidłowości ujawnionych w sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego;

7) postanowienia dotyczące sporządzania sprawozdania z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, uwzględniających sprawozdanie z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego, oraz określenie sposobu i terminów przedkładania sprawozdania z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i ich projektów firmie audytorskiej funduszu powiązanego;

8) określenie sposobu i terminów sporządzania sprawozdania z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego przez firmę audytorską funduszu podstawowego oraz sposób i terminy ich przekazywania firmie audytorskiej funduszu powiązanego, w celu uwzględnienia ich w sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego – w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają różne lata obrotowe.

§ 4. [Umowy zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych]

Umowy zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych zostaną dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.4)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 179 z 14.07.2010, str. 16).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego (Dz. U. poz. 450), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 295 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »