| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 8 grudnia 2017 r.

o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją”, dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”.
Art. 2. [Cmentarz Żydowski w Warszawie]
Użyte w ustawie określenie „Cmentarz Żydowski w Warszawie” oznacza teren Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, stanowiącego własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Art. 3. [Dotacja na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji]
1. Dotacja jest przeznaczona na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji.

2. Środki stanowiące część kapitału wieczystego Fundacji pochodzącą z dotacji są w całości inwestowane poprzez nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369).

3. Środki pochodzące z dotacji, przekazane na kapitał wieczysty, nie mogą być wydawane ani w inny sposób przeznaczane na realizację celów Fundacji.

4. Dochody z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji Fundacja przeznacza na prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie, a w szczególności na:

1) odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę i renowację obiektów budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

2) konserwację nagrobków i pomników nagrobnych;

3) konserwację i renowację muru Cmentarza Żydowskiego w Warszawie oraz murków oporowych na tym Cmentarzu;

4) konserwację ścieżek i alejek;

5) konserwację i rewaloryzację zieleni oraz wykonanie innych prac na gruncie, w szczególności robót ziemnych, wykopów oraz usuwanie humusu;

6) wykonanie innych działań mających na celu konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, polepszenie jego stanu i wyglądu oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem;

7) koszty administracyjne związane z prowadzeniem prac, o których mowa w pkt 1–6, w tym koszty planowania, organizacji i nadzoru nad pracami, prowadzenia postępowań przetargowych i konkursowych, koszty promocji, koszty obsługi prawnej i księgowej, oraz inne związane z zarządzaniem kapitałem wieczystym w części pochodzącej z dotacji.

5. Wysokość kosztów Fundacji określonych w ust. 4 pkt 7 nie może przekroczyć 15% dochodów uzyskanych z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji.

Art. 4. [Kwota dotacji]
1. Kwota dotacji wynosi 100 mln zł.

2. Dotację przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w całości nie później niż do końca 2017 r.

Art. 5. [Podstawa wypłacenia dotacji]
1. Podstawą wypłacenia dotacji jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Fundacją.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) zobowiązanie Fundacji do przeznaczenia dotacji na cel określony w art. 3 ust. 1;

2) szczegółowe zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji;

3) sposób i termin przekazania dotacji;

4) zobowiązanie Fundacji do inwestowania środków pochodzących z dotacji zgodnie z art. 3 ust. 2;

5) zobowiązanie Fundacji do przeznaczenia dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5;

6) zasady kontroli przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zagospodarowania dotacji oraz dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji.

3. Fundacja jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz ewidencji dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji.

4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, lub niezgodnie z przepisami ustawy. Zwrotowi podlega także część dochodu z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot następuje zgodnie z przepisami art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

5. Dotacja podlega zwrotowi w całości w przypadku podjęcia uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału wieczystego Fundacji, likwidacji Fundacji lub w przypadku osiągnięcia celów, na które przeznaczone są dochody z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji. Zwrotowi w tych przypadkach podlega także niewykorzystana część dochodu z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji. Zwrot następuje zgodnie z przepisami art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do końca marca sprawozdanie za rok poprzedni, zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji oraz informację o sposobie inwestowania środków pochodzących z dotacji.

Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »