REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

2) rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego;

3) sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”;

4) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełniania kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy;

5) tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych;

6) rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych;

7) szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 2. [Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłego rewidenta]

1. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegły rewident odbywa przez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, przeprowadzanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 11 pkt 1 ustawy, w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning).

2. Liczebność grupy biorącej udział w szkoleniu przeprowadzanym w formie stacjonarnej jest dostosowana do tematu oraz formy szkolenia z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywności tego szkolenia.

§ 3. [Samokształcenie zawodowe]

Samokształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, biegły rewident odbywa przez:

1) uczestnictwo w konferencjach lub

2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub

3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub

4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub

5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub

6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub

7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub

8) udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub

9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach, lub

10) udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe, lub

11) opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych, lub

12) zdanie egzaminu zawodowego, lub

13) korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym, lub

14) świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

§ 4. [Dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego]

Dokumentami potwierdzającymi odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 2, są zaświadczenia lub certyfikaty, które zawierają:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

2) formę obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

3) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

4) termin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

5) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

6) wskazanie nazwy jednostki uprawnionej lub Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe;

7) imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną lub Polską Izbę Biegłych Rewidentów przeprowadzające obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 5. [Oświadczenie potwierdzające odbycie samokształcenia zawodowego]

Oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

2) sposób odbywania samokształcenia zawodowego;

3) termin samokształcenia zawodowego;

4) liczbę godzin samokształcenia zawodowego;

5) zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;

6) uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

§ 6. [Obligatoryjne doskonalenie zawodowe w terminie późniejszym]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, biegły rewident ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek zawierający imię, nazwisko, numer wpisu do rejestru wraz z uzasadnieniem odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym oraz przedkłada do wglądu kopie dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło mu odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia biegłego rewidenta o podjętym rozstrzygnięciu.

§ 7. [Dokumenty potwierdzające uprawnienia jednostki do prowadzenia szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego]

1. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, przesyła do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek zawierający nazwę jednostki, adres siedziby, rodzaj deklarowanej formy i sposobu kształcenia oraz zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami, o których mowa w art. 10 ust. 5 zdanie drugie ustawy.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, załączanymi do wniosku, o którym mowa w ust. 1, są również:

1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

2) wykaz dostępnych publikacji, które jednostka zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

3) opis opracowań własnych, które jednostka zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

4) informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych jednostki, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia, o których mowa w § 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesyła do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza rozpocząć przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 8. [Ocena spełniania kryteriów]

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje oceny spełniania kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, polegającej na sprawdzeniu, czy:

1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są zgodne z zakresem tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, okresem rozliczeniowym i minimalną liczbą godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz wytycznymi organizacyjno-metodycznymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

2) kwalifikacje oraz okres i zakres doświadczenia zawodowego osób proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z danego zakresu tematycznego zapewniają należytą realizację programu szkolenia;

3) poziom merytoryczny materiałów z zakresu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, opracowanych na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, zapewnia należytą realizację programu szkolenia;

4) możliwości organizacyjno-techniczne jednostki, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zapewniają prawidłowe przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem zadeklarowanych form kształcenia, o których mowa w § 2.

2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zawiadamia jednostkę o podjętym rozstrzygnięciu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku informacja zawiera uzasadnienie.

3. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wpisu jednostki do wykazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

§ 9. [Informacje przekazywane przez jednostki uprawnione]

1. Jednostki uprawnione przekazują Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów:

1) informacje o terminie, miejscu i zakresie tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz opracowania własne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3, a w przypadku kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) również adres strony internetowej jednostki uprawnionej, na której znajdują się materiały szkoleniowe – nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

2) listę biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym przeprowadzonym w formie stacjonarnej – nie później niż w terminie 10 dni po jego zakończeniu;

3) listę biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym przeprowadzonym w danym miesiącu w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) – nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym przeprowadzono obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem odpowiednich formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 10. [Aktualizacja dokumentów ze względu na zmiany określone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów]

W przypadku zmiany zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jednostka uprawniona aktualizuje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1, w zakresie objętym zmianami w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza przeprowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 11. [Aktualizacja dokumentów ze względu na zmiany po stronie jednostki uprawnionej]

W przypadku zmiany powstałej po stronie jednostki uprawnionej, w wyniku której informacje podane w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, przestały być aktualne, jednostka uprawniona niezwłocznie aktualizuje dokumenty w zakresie objętym zmianami.

§ 12. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do oświadczeń o samokształceniu zawodowym składanych za okres rozliczeniowy kończący się w 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1730), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 295 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2017-12-22
  • Data obowiązywania: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA