REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2395

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii i obozów oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;

3) części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2018;

4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2017/2018;

5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.;

6) korzystających z domów wczasów dziecięcych – rozumie się przez to liczbę obliczoną jako suma liczby wychowanków domów wczasów dziecięcych w poszczególnych dobach roku podzieloną przez 365 i zaokrągloną do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej podwyższa do pełnej liczby całkowitej; liczbę wychowanków w pierwszej i ostatniej dobie ich pobytu w domu wczasów dziecięcych ustala się mnożąc liczbę wychowanków przez wskaźnik obliczony jako liczba godzin pobytu wychowanka w ciągu doby podzielona przez 24;

7) orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

8) dzieciach i młodzieży lub uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

9) dotychczasowym gimnazjum – rozumie się przez to również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu;

10) szkole ponadgimnazjalnej – rozumie się przez to również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia;

11) małej szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

12) uczniach liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości – rozumie się przez to uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin maturalny;

13) uczniach szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – rozumie się przez to uczniów szkół policealnych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku zawodów, w których wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

§ 2. [Podział części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

§ 3. [Podział części oświatowej według algorytmu]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 grudnia 2017 r. (poz. 2395)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2018 – po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO – część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych;

3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i – przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i: od 1 do Lg dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), od Lg +1 do Lm dla miast na prawach powiatu, od Lm+1 do Lp dla pozostałych powiatów, od Lp+1 do Ls dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym

gdzie:

Lg – oznacza liczbę gmin (w tym miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy) według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.,

Lm – oznacza sumę liczby gmin Lg i liczby miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.,

Lp – oznacza sumę liczby gmin Lg i liczby powiatów (w tym miast na prawach powiatu) według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.,

Ls – oznacza liczbę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiększoną o liczbę miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.;

3) Ur,i – statystyczna liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r., obliczana według wzoru:

Ur,i=Sa,i+0,7Sb,i+0,35Sc,i+0,42Sd,i+0,18Se,i+0,6Sf,i+0,06Sg,i+0,1Sh,i+0,33Si,i+0,25Sj,i+0,90Sk,i+0,45Sl,i

gdzie:

Sa,i – oznacza liczbę uczniów publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz uczniów, których liczbę przelicza się według Sk,i i Sl,i,

Sb,i – oznacza liczbę uczniów publicznych szkół dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów, których liczbę przelicza się według Sf,i,

Sc,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych szkół dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów, których liczbę przelicza się według Sj,i,

Sd,i – oznacza liczbę uczniów publicznych szkół dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów, których liczbę przelicza się według Si,i,

Se,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych szkół dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem uczniów, których liczbę przelicza się według Sg,i, i Sh,i,

Sf,i – oznacza liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz uczniów publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i publicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sg,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sh,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Si,i – oznacza liczbę uczniów publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i publicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sj,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sk,i – oznacza liczbę uczniów publicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sl,i – oznacza liczbę uczniów niepublicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

oraz indeks i wynosi: od 1 do Ls;

4) Uu,i – uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

Uu,i = P1  N1,i + P2  N2,i + ... + P42  N42,i

gdzie:

– P1 do P42 oznaczają wagi,

– N1 do N42 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do Ls,

określone następująco:

P1 = 0,40 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N1,i,

P2 = 0,27 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N2,i,

P3 = 0,20 dodatkowo dla uczniów małych szkół (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P19, P20 i P21 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych) – N3,i,

P4 = 1,40 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, dotychczasowych gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – N4,i,

P5 = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N 5,i,

P6 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N6,i,

P7 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N7,i,

P8 = 0,80 dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N8,i,

P9 = 0,082 dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) – N9,i,

P10 = 0,12 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży – N10,i,

P11 = 0,165 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki (z wyłączeniem uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne), którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji – N11,i,

P12 = 0,23 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P17, P25 i P38) – N12,i,

P13 = 0,40 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 17; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – N13,i,

P14 = 0,35 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 18; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – N14,i,

P15 = 0,29 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – N15,i,

P16 = 0,23 dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczniów przeliczanych wagami P25 i P38 – N16,i,

P17 = 0,10 dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy – N17,i,

P18 = 0,08 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – N18,i,

P19 = 0,20 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, jest wyższa niż: w szkole podstawowej – 98, w dotychczasowym gimnazjum – 28, a w szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej – 42 – N19,i,

P20 = 1,00 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego: w szkole podstawowej jest wyższa niż 70 i nie przekracza 98, w dotychczasowym gimnazjum jest wyższa niż 20 i nie przekracza 28, a w szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 – N20,i,

P21 = 1,30 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, nie przekracza: w szkole podstawowej – 70, w dotychczasowym gimnazjum – 20, a w szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej – 30 – N21,i,

P22 = 0,60 dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania – N22,i,

P23 = 0,20 dla uczniów oddziałów sportowych – N23,i,

P24 = 1,00 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego – N24,i,

P25 = 0,85 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga P25 wyklucza się z wagami P12 i P18) – N25,i,

P26 = 0,85 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia – N26,i,

P27 = 1,50 dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N27,i,

P28 = 2,01 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N28,i,

P29 = 3,36 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – N29,i,

P30 = 0,92 dla uczniów liceów plastycznych – N30,i,

P31 = 1,35 dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N31,i,

P32 = 1,00 dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem (zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), których liczbę oblicza się jako sumę średniej liczby uczniów objętych indywidualnym nauczaniem w poszczególnych miesiącach w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. (ustalonej jako iloraz liczby uczniów w dniach nauki szkolnej w danym miesiącu i liczby dni nauki szkolnej w tym miesiącu) podzieloną przez 10 (waga nie obejmuje uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – N32,i,

P33 = 1,00 dla uczniów oddziałów specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, dotychczasowych gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N33,i,

P34 = 1,84 dla wychowanków specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup wychowawczych prowadzonych w szkołach podstawowych specjalnych, dotychczasowych gimnazjach specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N34,i,

P35 = 0,60 dla uczniów klas terapeutycznych w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych – N35,i,

P36 = 0,17 dla uczniów oddziałów dwujęzycznych (waga P36 wyklucza się z wagami: P19 , P20, P21 i P22) – N36,i,

P37 = 0,04 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży – N37,i,

P38 = 3,00 dla uczniów kształcących się w zawodach dla żeglugi morskiej i śródlądowej, których proces kształcenia jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), oraz w zawodach dla rybołówstwa, których proces kształcenia jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1654 i 1655), w szkołach posiadających certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215); waga P38 wyklucza się z wagami P12 i P18 – N38,i,

P39 = 0,51 dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły i placówki (waga nie obejmuje uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne) – N39,i,

P40 = 0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N40,i,

P41 = 1,5 dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe N41,i,

P42 = 0,30 dla uczniów oddziałów przygotowawczych N42,i;

5) Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

Uz,i = P43  N43,i + P44  N44,i +...+ P64  N64,i

gdzie:

– P43 do P64 oznaczają wagi,

– N43 do N64 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do Ls,

określone następująco:

P43 = 0,750 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) – N43,i,

P44 = 0,660 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) – N44,i,

P45 = 0,150 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) – N45,i,

P46 = 2,840 dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N46,i,

P47 = 1,500 dla wychowanków internatów i burs – N47,i,

P48 = 0,500 dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N48,i,

P49 = 3,640 dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N49,i,

P50 = 6,300 dla korzystających z domów wczasów dziecięcych – N50,i,

P51 = 6,500 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (waga P51 wyklucza się z wagami P47 i P48) – N51,i,

P52 = 5,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N52,i,

P53 = 10,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (waga P53 wyklucza się z wagami P47, P48 i P52) – N53,i,

P54 = 1,500 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N54,i,

P55 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N55,i,

P56 = 0,020 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich użytkowania – N56,i,

P57 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) – N57,i,

P58 = 0,25 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – N58,i,

P59 = 4,000 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N59,i,

P60 = 2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N60,i,

P61 = 3,600 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N61,i,

P62 = 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), prowadzonych lub dotowanych przez i-tą gminę – N62,i,

P63 = 0,034 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według liczby uczniów w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenie i-tego powiatu i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – N63,i,

P64 = 0,0085 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenie i-tego województwa i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – N64,i;

6) Di – wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, obliczany według wzoru:

Di = Wr + (1 – Wr) Wa,i

gdzie:

Wr – średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,25,

Wa,i – płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

,

gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera

albo

Wa,i = 1, gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero,

gdzie:

Pks – średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

Pkk – średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

Pkm – średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

Pkd – średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

– określone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

Ws,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wm,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wd,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wk,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wm,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wd,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R – waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców oraz z tytułu zatrudnienia nauczycieli dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanego dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,107,

Lw,i – łączna liczba uczniów szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.,

Li – łączna liczba uczniów szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.; w przypadku gdy łączna liczba uczniów szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero przyjmuje się Li = 1.

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego określa się według wzoru:

A =

SO

Up

 

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych z bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 3.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 4.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 5.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:

infoRgrafika

8. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły lub placówki zaokrągla się do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

9. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N1,i, N28,i, N62,i, N63,i, N64,i, Lw,i i Li liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r., zwiększa się o 4,78%.

10. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N2,i, N37,i, N62,i, N63,i, N64,i, Lw,i i Li liczbę uczniów dotychczasowych gimnazjów (z wyłączeniem dotychczasowych gimnazjów wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r., zmniejsza się o 17,81%.

11. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N1,i przeliczanej wagą P1 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

12. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N2,i przeliczanej wagą P2 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

13. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 5 liczebności N45,i przeliczanej wagą P45 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

14. Przepisów ust. 11–13 nie stosuje się do nowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

15. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 liczebności N1,i przeliczanej wagą P1 oraz liczebności N2,i przeliczanej wagą P2 nie uwzględnia się uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

16. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 liczebności N7,i przeliczanej wagą P7 nie uwzględnia się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

17. Waga P13 obejmuje zawody: mechatronik, monter mechatronik i technik mechatronik.

18. Waga P14 obejmuje zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik pojazdów samochodowych.

19. Waga P15 obejmuje zawody: drukarz, elektronik, monter-elektronik, fotograf, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, introligator, kaletnik, kamieniarz, kierowca mechanik, kowal, krawiec, kucharz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik motocyklowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn leśnych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, pszczelarz, rolnik, ślusarz, szkutnik, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik awionik, technik budowy dróg, technik budowy fortepianów i pianin, technik budowy jednostek pływających, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik fotografii i multimediów, fototechnik, technik geolog, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik hodowca koni, technik hutnik, technik informatyk, technik leśnik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechanizacji rolnictwa, technik odlewnik, technik ogrodnik, technik optyk, technik papiernictwa, technik prac biurowych, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik przeróbki kopalin stałych, technik pszczelarz, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik renowacji elementów architektury, technik rolnik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik technologii chemicznej, technik teleinformatyk, technik transportu kolejowego, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik wiertnik, technik włókiennik, technik żywienia i usług gastronomicznych, wiertacz i zegarmistrz.

20. Waga P16 obejmuje zawody niewymienione w ust. 17–19.

21. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i), uzupełniająca liczba uczniów (Uu,i) oraz liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w zakresie zadań pozaszkolnych (Uz,i) podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego z danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r., z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi).

22. Środki z korekty wymienionej w ust. 21 są rozliczane w ramach rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA