REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2402

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów;

2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz osób prowadzących szkolenia;

3) wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów, w tym:

a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania,

b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;

4) zakresy tematyczne egzaminów;

5) wzór:

a) dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu,

b) wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu;

6) wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych certyfikatów oraz ich opisy.

§ 2. [Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów]

Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów są określone, odpowiednio do zakresu szkolenia i egzaminu, w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy]

Minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz osób prowadzących szkolenia odpowiadają minimalnym wymaganiom w zakresie umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające, określonym odpowiednio w:

1) załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), z uwzględnieniem stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń ochrony przeciwpożarowej;

2) załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.3));

3) załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22), z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych rozdzielnic elektrycznych;

4) załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”, z uwzględnieniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje kontrolowane, oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

§ 4. [Termin oraz miejsce przeprowadzania egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na dwa miesiące, jeżeli zgłosiła się osoba zainteresowana złożeniem tego egzaminu.

2. Termin oraz miejsce przeprowadzania egzaminu wyznacza jednostka oceniająca personel co najmniej 14 dni przed datą tego egzaminu.

3. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, w zakresie określonym w ust. 4 i § 3, a w przypadku egzaminu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2067, zwanego dalej „egzaminem dodatkowym” – w zakresie określonym w ust. 5 oraz w załączniku I rozporządzenia (UE) 2015/2067.

4. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z następujących dziedzin:

1) ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska;

2) substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne;

3) wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy;

4) oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione;

5) zakładanie Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart;

6) przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

7) postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu, napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń;

8) technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

5. W przypadku egzaminu dodatkowego zakres tematyczny tego egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących kontroli szczelności, instalacji, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

6. Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru, w tym jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań, a w przypadku egzaminu dodatkowego – z zestawu 12 pytań.

7. Część teoretyczna egzaminu trwa nie krócej niż 90 minut, a w przypadku egzaminu dodatkowego – nie krócej niż 45 minut.

8. Część praktyczna egzaminu odbywa się w miejscu odpowiednio do tego celu przystosowanym.

9. Jednostka oceniająca personel przesyła jednostce certyfikującej personel informację o miejscu i terminie egzaminu, nie później niż 7 dni przed datą egzaminu na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej jednostki certyfikującej personel.

§ 5. [Skład komisji egzaminacyjnej]

1. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej pięciu osób, posiadających wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym egzaminem.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w składzie co najmniej trzyosobowym, spośród którego wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 6. [Protokół z przebiegu egzaminu]

1. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

2. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej egzaminu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części praktycznej tego egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej tego egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, określający:

1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin;

2) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

3) zakres egzaminu;

4) wynik egzaminu, w tym z części teoretycznej i części praktycznej tego egzaminu.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jednostce oceniającej personel.

§ 7. [Egzamin poprawkowy]

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po upływie co najmniej:

1) 30 dni od daty egzaminu, jeżeli zdający uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu;

2) 14 dni od daty egzaminu, jeżeli zdający uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu i negatywny wynik z części praktycznej egzaminu.

2. Zdający, który uzyskał negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, przystępuje do egzaminu jedynie z tej części.

§ 8. [Pytania egzaminacyjne]

Pytania egzaminacyjne są ustalane każdorazowo przez komisję egzaminacyjną i odpowiadają zakresowi określonemu w § 3 i § 4 ust. 4, a w przypadku egzaminu dodatkowego – zakresowi określonemu w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/2067 oraz w § 4 ust. 5.

§ 9. [Wzory certyfikatów dla personelu]

1. Wzór:

1) dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a w przypadku egzaminu dodatkowego – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych certyfikatów oraz ich opisy są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. poz. 2317).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 r.4)

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21 i Dz. Urz. UE L 280 z 23.10.2008, str. 38);

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22);

4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 280 z 23.10.2008, str. 38.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. poz. 2317), które zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2402)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

I. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie oraz naprawę i likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, kontrolę szczelności takich urządzeń oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń, a także odzysk substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z pozostałych ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w zakresie stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, w tym agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) butlę z gazem obojętnym;

2) reduktor ciśnienia – butlowy;

3) pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa;

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności;

5) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy;

6) zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową;

7) zestaw manometrów lub manometry do pomiaru ciśnienia w zakresie od 60 Pa do 6 MPa;

8) wagę elektroniczną o dokładności minimum 50 g, o zakresie dostosowanym do napełnienia zbiorników;

9) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym, odrębną dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą;

10) cęgowy miernik poboru mocy, którego błąd jest nie większy niż 3 % wartości mierzonej;

11) stację do odzysku czynnika chłodniczego z kompletami węży przyłączeniowych z zaworami odcinającymi;

12) stację do wypłukiwania oleju;

13) zestaw do lutowania twardego – gazowy lub elektryczny;

14) zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie;

15) nożyce do cięcia kapilar;

16) obcinarkę rolkową do rur miedzianych;

17) zestaw giętarek do rur miedzianych;

18) zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych;

19) zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych;

20) termometr elektroniczny z zestawem czujników do pomiaru temperatury od –50oC do +150oC, o dokładności 1oC;

21) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz;

22) układ chłodniczy składający się z parownika, skraplacza, sprężarki i elementu dławiącego, wyposażony w:

a) zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe,

b) regulatory temperatury i ciśnienia,

c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci,

d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania,

e) zabezpieczenia układu,

f) przyrządy pomiarowe, w szczególności termometr kolektora,

g) systemy regulacji poziomu oleju,

h) zbiorniki czynnika chłodniczego,

i) separatory cieczy i oleju.

II. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie oraz naprawę i likwidację urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, kontrolę szczelności takich systemów oraz odzysk tych substancji lub gazów ze stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w zakresie urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej lub gaśnicami, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych substancji lub gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) modelowy system ochrony przeciwpożarowej zawierający jako środek gaśniczy fluorowany gaz cieplarniany i modelowy system ochrony przeciwpożarowej zawierający jako środek gaśniczy halon;

2) gaśnicę zawierającą jako środek gaśniczy fluorowany gaz cieplarniany i gaśnicę zawierającą jako środek gaśniczy halon;

3) elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania i lokalizowania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy;

4) płyny pieniące do wykrywania nieszczelności;

5) zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butlę z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia;

6) przyrząd do pomiaru temperatury o zakresie od -20oC do +50oC, o dokładności co najmniej 1oC;

7) zestaw wag o dokładności co najmniej 0,1 kg dla zakresu do 200 kg, 0,2 kg dla zakresu do 600 kg, 0,5 kg dla zakresu powyżej 600 kg i zakresie ważenia dostosowanym do wielkości butli wymienionych w pkt 10, kontrolowanych co 12 miesięcy;

8) zestaw manometrów o zakresie 0 – 10 MPa, w klasie dokładności minimum 1,5 %, kontrolowanych co 12 miesięcy;

9) stację do odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;

10) butlę ciśnieniową z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą;

11) węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia;

12) komplet podstawowych narzędzi i kluczy;

13) środki ochrony indywidualnej, w tym:

a) okulary ochronne,

b) rękawice ochronne;

14) zestaw plansz i materiałów informacyjnych wyjaśniających budowę i działanie różnych, co najmniej trzech, systemów ochrony przeciwpożarowej stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu dokonującego instalacji, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także przeprowadzającego odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) butle do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 typu 1, 2 lub 3 w liczbie odpowiedniej do przewidywanej ilości i rodzaju fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, jakie będą odzyskane;

2) agregat do recyklingu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6;

3) podręczny detektor fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, o czułości co najmniej 1 ppmv;

4) aparaturę do pomiaru zanieczyszczeń fluorowanych gazów cieplarnianych SF6;

5) środki ochrony indywidualnej.

3. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny spełniać następujące wymagania:

1) zakres temperatur roboczych od –30oC do +90oC;

2) masa – około 1 kg.

4. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny posiadać następujące wyposażenie dodatkowe:

1) kołpak ochronny – stanowiący integralną część butli, chroniący zawór główny butli przed uszkodzeniem;

2) kołnierze, złącza i zawory, służące do regulacji wielkości strumienia gazu.

5. Do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 mogą być wykorzystywane, w zależności od wielkości i rodzaju zanieczyszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, następujące typy butli, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

1) typ 1, zawierający:

a) zawór nr 6, gwint typu A,

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki teflonowe;

2) typ 2, zawierający:

a) zawór nr 8, gwint typu B,

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki teflonowe;

3) typ 3, zawierający:

a) zawór nr 8, gwint typu B,

b) reduktor jednostopniowy – wykonany z aluminium, wyposażony w uszczelki teflonowe,

c) wyposażenie butli, o którym mowa w ust. 4 – wykonane ze stali nierdzewnej.

6. Butle, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być oznakowane zgodnie z normą wprowadzającą normę EN 60480.

7. Agregat, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinien posiadać następujące wyposażenie:

1) filtr do usuwania zanieczyszczeń stałych;

2) filtr do usuwania gazów reaktywnych i wody;

3) pompę próżniową;

4) kompresor.

8. Aparatura, o której mowa w ust. 2 pkt 4, powinna co najmniej:

1) umożliwiać pomiar, zbiorczo lub oddzielnie dla każdego rodzaju zanieczyszczenia, następujących rodzajów zanieczyszczeń:

a) produktów niereaktywnych – powietrza i tetrafluorometanu CF4,

b) produktów reaktywnych – w zależności od typu stosowanej aparatury – ditlenku siarki + fluorku tionylu (SO2 + SOF2) lub większej liczby produktów rozkładu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6,

c) wody,

d) oleju – w przypadku stosowania agregatu ze sprężarką olejową;

2) posiadać połączenie z systemem do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych SF6, eliminujące wypływ fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 do atmosfery;

3) pokazywać bezpośrednio po wykonaniu pomiaru wynik stężenia zanieczyszczenia, po wyznaczeniu uprzednio granicznych wartości na podstawie wymagań normy wprowadzającej normę EN 60480;

4) posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt i analizowanie mierzonych wartości.

9. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinny obejmować co najmniej:

1) kombinezon ochronny pokryty nieprzemakalną warstwą, bez kieszeni, z zatrzaskami na nadgarstkach i nogach;

2) okulary ochronne przemysłowe (typu chemicznego);

3) rękawice jednorazowe (z nitrylu lub neoprenu) lub przemysłowe;

4) osłony na obuwie (z PVC lub neoprenu) lub buty ochronne;

5) półmaski lub maski ochronne wyposażone w filtry przeciwpyłowe typu FFP2 i pochłaniacze związków o charakterze kwasów FFE 1P2, zgodnie z normą wprowadzającą normę EN 141 oraz normą wprowadzającą normę EN 149, stosowane do krótkotrwałej inspekcji;

6) następujący sprzęt ochronny, stosowany w przypadku otwierania urządzenia z fluorowanymi gazami cieplarnianymi SF6 i usuwania z jego wnętrza proszkowych produktów rozkładu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6:

a) odkurzacz przemysłowy o wysokiej wydajności, przeznaczony do zbierania niewybuchowych pyłów stanowiących zagrożenie dla zdrowia, wyposażony w filtr przystosowany do wyłapywania cząstek o wielkości rzędu 1 µm oraz wąż zakończony niemetalową dyszą, a także w samoczynne zamknięcie pojemnika po jego napełnieniu,

b) worki foliowe dwuwarstwowe służące do przechowywania zużytych worków z odkurzacza oraz zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej,

c) preparaty do neutralizacji proszkowych produktów rozkładu fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 zawierające węglan sodu, wodorowęglan sodu lub wapno gaszone,

d) pojemniki z tworzyw sztucznych przeznaczone do przechowywania szkodliwych odpadów, w tym worków, o których mowa w lit. b.

IV. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako rozpuszczalniki

1. Wyposażenie techniczne, jakie powinna posiadać jednostka prowadząca szkolenia lub jednostka oceniająca personel w przypadku ubiegania się o certyfikat dla personelu w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako rozpuszczalniki, powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych gazów do środowiska.

2. Wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zbiornik o pojemności co najmniej 15 dm3, zawierający fluorowany gaz cieplarniany, wykorzystywany jako rozpuszczalnik, ze szczelnym zamknięciem, z możliwością podłączenia do pompy bez konieczności otwierania zbiornika i zaworem odpowietrzającym, wykonany z materiału odpornego na odzyskiwany fluorowany gaz cieplarniany;

2) zbiorniki przeznaczone do gromadzenia odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego, wykorzystywanego jako rozpuszczalnik, ze szczelnym zamknięciem, z możliwością podłączenia do pompy bez konieczności otwierania zbiornika i zaworem odpowietrzającym, wykonane z materiału odpornego na odzyskiwany fluorowany gaz cieplarniany, o pojemności i w liczbie odpowiedniej do ilości fluorowanego gazu cieplarnianego, jaki ma zostać odzyskany;

3) pompę ręczną lub mechaniczną do odpompowania odzyskiwanego fluorowanego gazu cieplarnianego, wykorzystywanego jako rozpuszczalnik ze zbiorników, o których mowa w pkt 2, lub z urządzeń zawierających ten gaz;

4) węże wykonane z materiału odpornego na działanie odzyskiwanego fluorowanego gazu cieplarnianego, wykorzystywanego jako rozpuszczalnik;

5) wagę o dokładności 0,1 kg i zakresie ważenia dostosowanym do wielkości zbiornika, o którym mowa w pkt 1;

6) komplet podstawowych narzędzi i kluczy;

7) środki ochrony indywidualnej, w tym:

a) okulary ochronne,

b) rękawice ochronne odporne na odzyskiwany fluorowany gaz cieplarniany, wykorzystywany jako rozpuszczalnik,

c) strój ochronny – kombinezon roboczy.

3. W przypadku gdy do szkolenia lub egzaminu jest udostępnione urządzenie zawierające fluorowany gaz cieplarniany wykorzystywany jako rozpuszczalnik, dopuszcza się wykorzystanie tego urządzenia zamiast zbiornika, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

Załącznik 2. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, W CELU WYDANIA CERTYFIKATU DLA PERSONELU, ZŁOŻENIE EGZAMINU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU]

Załącznik nr 2

WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, W CELU WYDANIA CERTYFIKATU DLA PERSONELU, ZŁOŻENIE EGZAMINU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE EGZAMINU DODATKOWEGO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU DODATKOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE EGZAMINU DODATKOWEGO Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ OKREŚLAJĄCY ZAKRES ZŁOŻONEGO EGZAMINU DODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PERSONELU]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PERSONELU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZORY CERTYFIKATÓW DLA PERSONELU WRAZ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU TYCH CERTYFIKATÓW ORAZ ICH OPISY]

Załącznik nr 5

WZORY CERTYFIKATÓW DLA PERSONELU WRAZ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU TYCH CERTYFIKATÓW ORAZ ICH OPISY

Certyfikaty mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych.

I. Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach

1. Certyfikat kategorii I (wyróżnik w kolorze ciemnozielonym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

1) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

2) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

2. Certyfikat kategorii II (wyróżnik w kolorze jasnozielonym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

1) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz

2) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

3. Certyfikat kategorii III (wyróżnik w kolorze ciemnoniebieskim)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach.

4. Certyfikat kategorii IV (wyróżnik w kolorze jasnoniebieskim)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

II. Systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice

Jeden rodzaj certyfikatu (wyróżnik w kolorze czerwonym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

Kontrola szczelności stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, a także instalacja konserwacja lub serwisowanie oraz naprawa i likwidacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic.

III. Rozdzielnice elektryczne

Jeden rodzaj certyfikatu (wyróżnik w kolorze żółtym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

Instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane SF6 oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych SF6 z rozdzielnic elektrycznych.

IV. Rozpuszczalniki

Jeden rodzaj certyfikatu (wyróżnik w kolorze brązowym albo pomarańczowym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza spełnianie wymagań do wykonywania czynności:

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy jako rozpuszczalniki.

V. Wzory certyfikatów dla personelu ubiegającego się o zmianę certyfikatu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567), których ważność została zachowana na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

1. Certyfikat kategorii I (wyróżnik w kolorze ciemnozielonym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

1) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

2) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

2. Certyfikat kategorii II (wyróżnik w kolorze jasnozielonym)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

1) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz

2) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

3. Certyfikat kategorii IV (wyróżnik w kolorze jasnoniebieskim)

Awers:

infoRgrafika

Rewers:

infoRgrafika

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
  • Data wejścia w życie: 2017-12-23
  • Data obowiązywania: 2017-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA