REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2403

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła]

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2018–2020, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY – BSE) NA LATA 2018–2020]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz. 2403)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY – BSE) NA LATA 2018–2020

1. Identyfikacja programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE)

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)

Lata realizacji: 2018–2020

2. Opis programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2018–2020

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2018–2020, zwanego dalej „Programem”, jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, zwanej dalej „BSE”, w populacji bydła w Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE).

Kontrola BSE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni, lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu); próbki są pobierane od zwierząt mających powyżej 48 miesięcy życia.

Prowadzony jest również bierny nadzór, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Zwalczanie BSE polega, m. in. na zidentyfikowaniu pozostałych zwierząt w gospodarstwie, w którym przebywało zwierzę, u którego stwierdzono BSE, potomstwa tych zwierząt urodzonego w okresie dwóch lat przed wystąpieniem objawów klinicznych lub stwierdzeniem BSE u krowy oraz zidentyfikowaniu zwierząt należących do kohorty.

Zapobieganie, kontrola i zwalczanie BSE są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 999/2001”, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w decyzji Komisji 2009/719/WE z dnia 28 września 2009 r. upoważniającej niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 35, z późn. zm.).

W rozporządzeniu nr 999/2001 zobowiązano również każde państwo członkowskie Unii Europejskiej do przeprowadzania rocznych programów monitorowania TSE na podstawie aktywnego i biernego nadzoru, zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 999/2001.

Dnia 4 lutego 2013 r. weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji 2013/76/UE zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 35 z 06.02.2013, str. 6), zwana dalej „decyzją wykonawczą Komisji 2013/76/UE”. Daje ona państwom członkowskim możliwość zmiany dotychczasowych rocznych programów monitorowania.

W latach 2001–2016 wykryto 75 przypadków BSE na 6 574 761 wykonanych badań, ostatni zaś przypadek BSE w Polsce stwierdzono w 2013 r. Od tego czasu w Rzeczypospolitej Polskiej nie wystąpił żaden przypadek BSE. Dzięki zadowalającej sytuacji epizootycznej odnośnie do BSE w Rzeczypospolitej Polskiej i skutecznemu systemowi monitorowania choroby – począwszy od 2018 r. zwierzęta poddawane ubojowi jako zdrowe nie będą badane w kierunku BSE. Obowiązkiem badania w kierunku BSE objęte pozostaną nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

3. Opis sytuacji epidemiologicznej związanej z BSE

Regularne monitorowanie BSE, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej, rozpoczęło się w listopadzie 2001 r. W pierwszych dwóch miesiącach monitorowania zbadano 30 309 sztuk bydła, w 2002 r. – 286 592, w 2003 r. – 455 413, w 2004 r. – 481 116, w 2005 r. – 515 976, w 2006 r. – 594 121, w 2007 r. – 603 810, w 2008 r. – 611 566, w 2009 r. – 638 072, w 2010 r. – 637 240, w 2011 r. – 475 906, w 2012 r. – 326 280, w 2013 r. – 318 849, w 2014 r. – 207 503, w 2015 r. – 222 821, a w 2016 r. – 169 187.

Spadek liczby badań w 2011 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 72 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 29).

Spadek liczby badań w 2014 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 96 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2013/76/UE.

Spadek liczby badań w 2016 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 108 miesięcy życia, w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2013/76/UE.

Dane dotyczące bydła objętego monitorowaniem są przedstawione w tabeli 1.1.

Tabela 1.1

Okres

Bydło poddane ubojowi jako zdrowe

Bydło poddane ubojowi z konieczności

Bydło poddane ubojowi jako chore lub podejrzane o chorobę

Bydło padłe

Bydło podejrzane o BSE

Ogółem

2001

29 882

347

0

80

0

30 309

XI – XII

2002

278 709

4 709

1 183

1 944

47

286 592

I – XII

2003

428 452

9 401

2 757

14 715

88

455 413

I – XII

2004

445 198

9 259

2 134

24 449

76

481 116

I – XII

2005

472 028

10 495

648

32 552

253

515 976

I – XII

2006

540 148

10 035

382

43 328

228

594 121

I – XII

2007

546 243

9 529

61

47 883

94

603 810

I – XII

2008

556 583

8 758

7

46 196

22

611 566

I – XII

2009

587 339

6 811

9

43 900

13

638 072

I – XII

2010

590 171

310

1

46 752

6

637 240

I – XII

2011*

440 856

190

887

33 964

9

475 906

I – XII

2012

299 682

384

1 501

24 691

22

326 280

I – XII

2013

280 145

899

588

37 179

38

318 849

I – XII

2014**

172 139

1 469

463

33 407

25

207 503

I – XII

2015

184 427

4 076

440

33 866

12

222 821

I – XII

2016***

131 825

4 388

456

32 498

20

169 187

 

* Począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE, zmianie uległ wiek bydła badanego w kierunku BSE.

** Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2013/76/UE, zmianie uległ wiek bydła badanego w kierunku BSE.

*** Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2013/76/UE, zmianie uległ wiek bydła badanego w kierunku BSE.

Pierwszy przypadek BSE wykryto w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. W tym też roku wykryto 4 przypadki BSE. W 2003 r. wykryto 5 przypadków, a w 2004 r. – 11 przypadków. W 2005 r. wykryto 20 przypadków BSE, co stanowi największą liczbę przypadków BSE wykrytych rocznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2006 r. ta liczba wyraźnie spadała, aż do 2011 r. W 2006 r. stwierdzono 10 przypadków BSE, w 2007 r. – 9 przypadków, w 2008 r. – 5 przypadków, w 2009 r. – 4 przypadki, w 2010 r. – 2 przypadki, w 2011 r. – 1 przypadek, w 2012 r. – 3 przypadki, natomiast w 2013 r. – 1 przypadek. W 2014 r., 2015 r. i 2016 r. nie stwierdzono żadnego przypadku BSE.

Zestawienie występowania przypadków BSE z podziałem na lata oraz województwa przedstawia tabela 1.2.

Tabela 1.2

Rok

 

02 Dolnośląskie

04 Kujawsko-pomorskie

06 Lubelskie

08 Lubuskie

10 Łódzkie

12 Małopolskie

14 Mazowieckie

16 Opolskie

18 Podkarpackie

20 Podlaskie

22 Pomorskie

24 Śląskie

26 Świętokrzyskie

28 Warmińsko-mazurskie

30 Wielkopolskie

32 Zachodniopomorskie

2002

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

4

Rok

2003

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

5

Rok

2004

styczeń

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

czerwiec

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

0

0

0

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

11

Rok

2005

styczeń

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

marzec

2

 

 

 

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

kwiecień

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

3

0

0

0

2

1

4

0

1

4

0

0

0

0

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

20

Rok

2006

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

kwiecień

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

czerwiec

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

0

1

1

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

10

Rok

2007

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

czerwiec

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

1

1

3

1

1

0

0

0

0

2

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

9

Rok

2008

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

5

Rok

2009

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

4

Rok

2010

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

2

Rok

2011

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

1

Rok

2012

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

3

Rok

2013

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma:

1

Rok

2014

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień