REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2409

USTAWA

z dnia 24 listopada 2017 r.

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]
W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zwanej dalej „Szkołą” ” skreśla się wyrazy „dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej „Centrum”,”,

b) w ust. 3 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum”;

2) w art. 18 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum”;

3) w art. 36 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;

4) w art. 39 wyrazy „urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum” zastępuje się wyrazami „urzędu celno-skarbowego i Szkoły”;

5) w dziale III uchyla się rozdział 3;

6) w art. 145 w ust. 2 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum”;

7) w art. 147 w ust. 5 wyrazy „naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły”;

8) w art. 149:

a) w ust. 1 wyrazy „izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum” zastępuje się wyrazami „izbie administracji skarbowej oraz Szkole”,

b) w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „i Centrum”,

c) w ust. 5 wyrazy „dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum” zastępuje się wyrazami „dyrektor Szkoły”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej]
W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 1a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;

2) uchyla się art. 2;

3) w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

4) w art. 164:

a) uchyla się ust. 4,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”;

5) [1] (uchylony)

6) w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 6;

7) w art. 192:

a) uchyla się ust. 1;

b) [2] (uchylona)

8) w art. 260:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;”.

b) [3] (uchylona)

Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1–4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.

[1] Art. 2 pkt 5 uchylony przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 19 grudnia 2018 r.

[2] Art. 2 pkt 7 lit. b) uchylona przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 19 grudnia 2018 r.

[3] Art. 2 pkt 8 lit. b) uchylona przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 19 grudnia 2018 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA