REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2411

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego;

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego;

3) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;

5) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały;

8) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

§ 2. [Wzory formularzy zgłoszeń]

1. Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 3. [Język formularza]

Formularze, o których mowa w § 2, wypełnia się w języku polskim.

§ 4. [Potwierdzenia]

1. Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu sporządzanym w postaci, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na formularzach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

5. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na formularzach, o których mowa w § 2, składanych w formie dokumentu papierowego dokonuje własnoręcznym podpisem pracownik organu gminy przyjmujący zgłoszenie.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 oraz z 2017 r. poz. 1241), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 2286) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2411)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

Załącznik 3. [WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Załącznik 4. [WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Załącznik 5. [WZÓR – ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 6. [WZÓR – ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY]

Załącznik nr 6

WZÓR – ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY

Załącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-05-28
  • Dokument traci ważność: 2022-10-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA