REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2440

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489) w załączniku do rozporządzenia „Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)” wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 grudnia 2017 r. (poz. 2440)

W załączniku „Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 2 Schemat klasyfikacji Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

85

 

EDUKACJA

85.1

85.10

85.10.Z

Placówki wychowania przedszkolnego

85.2

85.20

85.20.Z

Szkoły podstawowe

85.3

 

 

Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych

 

85.31

 

Gimnazja i licea ogólnokształcące

 

 

85.31.A

Gimnazja

 

 

85.31.B

Licea ogólnokształcące

 

85.32

 

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych

 

 

85.32.A

Technika

 

 

85.32.B

Branżowe szkoły I stopnia

 

85.32.C

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

 

 

85.32.D

Branżowe szkoły II stopnia

85.4

 

 

Szkoły policealne oraz wyższe

 

85.41

 

Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli

 

 

85.41.A

Szkoły policealne

 

 

85.41.B

Kolegia pracowników służb społecznych

 

 

85.41.C

Placówki doskonalenia nauczycieli

 

85.42

85.42.Z

Szkoły wyższe

85.5

 

 

Pozaszkolne formy edukacji

 

85.51

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 

85.52

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.53

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 

85.59

 

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

85.59.A

Nauka języków obcych

 

 

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6

85.60

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

 

2) w części 3 Wyjaśnienia PKD 2007:

a) opis Sekcji P Edukacja otrzymuje brzmienie:

„Sekcja ta obejmuje:

– edukację w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach obowiązującego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

– edukację w formach: stacjonarnej, niestacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne,

– edukację dla dorosłych prowadzoną na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych oraz w formach pozaszkolnych (w tym: edukację prowadzoną w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych),

– kształcenie w szkołach wojskowych i akademiach wojskowych,

– edukację w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,

– pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające przystąpienie do egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),

– pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,

– działalność usługową wspomagającą edukację.”,

b) opisy grupowań od 85.10.Z Wychowanie przedszkolne do 85.5 Pozaszkolne formy edukacji otrzymują brzmienie:

85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego

Podklasa ta obejmuje:

– wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne jest prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

85.20.Z Szkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

– edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,

– edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

85.31.A Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:

– obowiązkową edukację w gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

85.31.B Licea ogólnokształcące

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w liceach ogólnokształcących. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

85.32.A Technika

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci techników po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

– edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący), dających uprawnienia zawodowe.

85.32.B Branżowe szkoły I stopnia

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w branżowej szkole I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia mogą podejmować absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.

85.32.D Branżowe szkoły II stopnia

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.

85.41.A Szkoły policealne

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

– edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

85.41.B Kolegia pracowników służb społecznych

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli,

– działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek, oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.

85.42.Z Szkoły wyższe

Podklasa ta obejmuje:

– kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie:

– studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego,

– studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

– studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

– jednolitych studiów magisterskich, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

– studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,

– studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

Grupa ta obejmuje:

– kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie jest związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym),

– obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4.

Grupa ta nie obejmuje:

– działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4, tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, policealnym i wyższym.”,

c) opis podklasy 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane otrzymuje brzmienie:

„Podklasa ta obejmuje:

– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

– działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

– kursy komputerowe,

– naukę religii,

– kursy udzielania pierwszej pomocy,

– szkoły przetrwania,

– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

– kursy szybkiego czytania,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.”;

3) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004

w Tablicy Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007:

a) w części Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność:

– symbol 63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

63.22.D

Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.22.A*

Działalność usługowa wspomagająca transport morski

dot. wyłącznie:

– działalności latarni morskich,

– pozostałej działalności usługowej wspomagającej transport morski, gdzie indziej niesklasyfikowanej

52.22.B*

Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej transport śródlądowy, gdzie indziej niesklasyfikowanej

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

 

 

85.32.A*

Technika

dot. wyłącznie:

– działalności szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

85.32.B*

Branżowe szkoły I stopnia

dot. wyłącznie:

– działalności szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

 

– symbol 63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

63.23.D

Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

52.23.Z*

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

z wyłączeniem:

– działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

85.32.A*

Technika

dot. wyłącznie:

– działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

85.32.B*

Branżowe szkoły I stopnia

dot. wyłącznie:

– działalności szkół nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

 

b) Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

SEKCJA M EDUKACJA

SEKCJA P* EDUKACJA

80.10.A

Przedszkola

85.10.Z

Placówki wychowania przedszkolnego

 

80.10.B

Szkolnictwo podstawowe

85.20.Z*

Szkoły podstawowe

 

80.10.C

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego

85.60.Z*

Działalność wspomagająca edukację

 

80.21.A

Szkolnictwo gimnazjalne

85.31.A

Gimnazja

 

80.21.B

Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

85.20.Z*

Szkoły podstawowe

 

80.21.C

Szkolnictwo licealne ogólnokształcące

85.31.B

Licea ogólnokształcące

 

80.21.D

Działalność edukacyjna

Zespołów szkół

w zakresie szkolnictwa

ogólnokształcącego

85.60.Z*

Działalność wspomagająca edukację

 

80.22.A

Szkolnictwo zasadnicze zawodowe

85.32.B*

Branżowe szkoły I stopnia

 

80.22.B

Szkoły artystyczne

85.32.A*

Technika

 

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

80.22.C

Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe

 

 

Brak odpowiednika szkoły średniej ogólnozawodowej w obecnym systemie oświaty

80.22.D

Szkolnictwo średnie zawodowe

85.32.A*

Technika

dot. wyłącznie edukacji w technikach

85.32.D*

Branżowe szkoły II stopnia

dot. wyłącznie edukacji w branżowych szkołach II stopnia

80.22.E

Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

85.59.B*

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

80.22.F

Szkolnictwo zawodowe pozostałe

85.32.C

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

 

80.22.G

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego

85.60.Z*

Działalność wspomagająca edukację

 

80.30.A

Szkolnictwo policealne i pomaturalne

85.41.A

Szkoły policealne

 

80.30.B

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

 

 

Kolegia zlikwidowane; brak ich odpowiednika w obecnym systemie oświaty

80.30.C

Szkolnictwo wyższe

85.42.Z

Szkoły wyższe

 

80.30.D

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego

85.60.Z*

Działalność wspomagająca edukację

 

80.41.Z

Działalność szkół nauki jazdy

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 

80.42.A

Nauka języków obcych

85.59.A

Nauka języków obcych

 

80.42.B

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.41.C

Placówki doskonalenia nauczycieli

dot. wyłącznie:

– edukacji w placówkach doskonalenia nauczycieli

85.51.Z*

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

dot. wyłącznie:

– kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z*

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

dot. wyłącznie:

– kursów i zajęć artystycznych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

– szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców,

– kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych,

– kursów i zajęć artystycznych

 

4) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004

w Tablicy Nr 2 Klucz powiązań PKD 2007 – PKD 2004 Sekcja P Edukacja otrzymuje brzmienie:

PKD-2007

PKD-2004

Symbol Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

SEKCJA P EDUKACJA

SEKCJA I* TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

SEKCJA K* OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SEKCJA M EDUKACJA

SEKCJA N* OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKCJA O* DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA

85.10.Z

Placówki wychowania przedszkolnego

80.10.A

Przedszkola

 

85.20.Z

Szkoły podstawowe

80.10.B

Szkolnictwo podstawowe

z wyłączeniem:

– działalności edukacyjnej w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych

80.21.B

Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach niedających uprawnień zawodowych

85.31.A

Gimnazja

80.21.A

Szkolnictwo gimnazjalne

 

85.31.B

Licea ogólnokształcące

80.21.C

Szkolnictwo licealne ogólnokształcące

 

85.32.A

Technika

63.22.D*

Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

63.23.D*

Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

80.22.B

Szkoły artystyczne

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe

80.22.D*

Szkolnictwo średnie zawodowe

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

85.32.B

Branżowe szkoły I stopnia

63.22.D*

Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków

63.23.D*

Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej w szkołach nauki latania pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie pilotażu

80.22.A

Szkolnictwo zasadnicze zawodowe

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

85.32.C

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

80.22.F*

Szkolnictwo zawodowe pozostałe

 

85.32.D

Branżowe szkoły II stopnia

80.22.D*

Szkolnictwo średnie zawodowe

 

85.41.A

Szkoły policealne

80.30.A

Szkolnictwo policealne i pomaturalne

 

PKD-2007

PKD-2004

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

85.41.B

Kolegia pracowników służb społecznych

 

 

Brak odpowiednika kolegiów w PKD-2004

85.41.C

Placówki doskonalenia nauczycieli

80.42.B

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

85.42.Z

Szkoły wyższe

80.30.C

Szkolnictwo wyższe

 

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

80.42.B*

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

– działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

– działalności prowadzonej na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów, chronometrażystów itp.,

– szkolenia z zakresu jogi

92.62.Z*

Działalność związana ze sportem, pozostała

dot. wyłącznie:

– działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

– działalności prowadzonej na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów, chronometrażystów itp.

93.04.Z*

Działalność związana

z poprawą kondycji fizycznej

dot. wyłącznie:

– szkolenia z zakresu jogi

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

80.42.B*

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

– działalności szkół tańca,

– działalności instruktorów tańca

92.34.Z*

Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności szkół tańca,

– działalności instruktorów tańca

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

80.41.Z

Działalność szkół nauki jazdy

 

85.59.A

Nauka języków obcych

80.42.A

Nauka języków obcych

 

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.22.E

Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

dot. wyłącznie:

– działalności edukacyjnej placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży

80.42.B*

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

– działalności edukacyjnej placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

74.14.A*

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej edukację

80.10.C

Działalność edukacyjna

Zespołów szkół w zakresie

przedszkoli

i szkolnictwa podstawowego

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej edukację

80.21.D

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej edukację

80.22.G

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej edukację

80.30.D

Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego

dot. wyłącznie:

– działalności usługowej wspomagającej edukację

PKD-2007

PKD-2004

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

 

 

85.14.D*

Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

dot. wyłącznie:

– działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

85.32.B*

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

dot. wyłącznie:

– działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-30
  • Data obowiązywania: 2017-12-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA