| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej:

1) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

2) przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890),

3) stosowania receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową,

4) działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,

5) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)) i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia,

6) wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom

– zwanej dalej „kontrolą”.

§ 2. [Kontrola autentyczności dokumentów]

Kontrola autentyczności dokumentów polega na:

1) ocenie cech zewnętrznych i treści dokumentów;

2) oględzinach znaków zabezpieczających, w szczególności hologramów lub kodów, jeżeli dokument został w ten sposób zabezpieczony;

3) uzyskaniu od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich autentyczności;

4) dokonaniu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, inny organ lub instytucję ekspertyzy laboratoryjnej dokumentów;

5) ustaleniu autentyczności podpisów, pieczęci i innych znaków urzędowych lub firmowych;

6) porównaniu dokumentów z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej lub zostały bezpośrednio przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty;

7) innych czynnościach podejmowanych wobec dokumentów zmierzających do ustalenia ich autentyczności.

§ 3. [Rewizja]

Rewizję przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów, wyników oględzin lub wyników kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.

§ 4. [Warunki przeprowadzania kontroli]

Kontrolę przeprowadza się w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

Rozdział 2

Wykonywanie kontroli na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania

§ 5. [Upoważnienie do wykonywania kontroli]

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, przystępując do kontroli, okazuje na żądanie kontrolowanego stałe upoważnienie do wykonywania kontroli, a także podaje podstawę prawną podjęcia kontroli.

§ 6. [Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej]

1. Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru wykonuje się przez podjęcie czynności określonych w przepisach tytułu V w rozdziale 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.4)).

2. Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną jest wykonywana przez weryfikację:

1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2) danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi przywozowych deklaracji skróconych.

§ 7. [Kontrola poza kolejnością]

Kontroli poza kolejnością dokonuje się w przypadku:

1) wyposażenia i środków pomocy przewożonych przez członków grup ratowniczych;

2) towarów przewożonych przez członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz towarów przewożonych przez osoby uczestniczące w akcjach ratowniczych;

3) autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;

4) środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się, niebezpieczne lub pomoc humanitarną;

5) towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców posiadających pozwolenie AEO.

§ 8. [Wykonywanie kontroli po dokonaniu zgłoszenia celnego lub przed objęciem towaru procedurą celną]

1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów, kontrola jest wykonywana:

1) po dokonaniu zgłoszenia celnego;

2) przed objęciem towaru procedurą celną – w przypadku gdy objęcie towaru tą procedurą nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego.

2. Jeżeli przepisy prawa uzależniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, funkcjonariusz w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego jest obowiązany:

1) dokonać adnotacji na oryginale pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu:

a) o ilości lub wartości przywożonego lub wywożonego towaru,

b) o całkowitym wykorzystaniu pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, jeżeli towar objęty pozwoleniem, zezwoleniem, licencją lub innym dokumentem został w całości przywieziony lub wywieziony,

2) zwrócić oryginał pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu zgłaszającemu

– chyba że przepisy odrębne określają inny sposób postępowania lub pozwolenie, zezwolenie, licencja lub inny dokument obsługiwany jest w postaci elektronicznej.

§ 9. [Kontrola wyrobów akcyzowych]

1. Kontrola wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, jest wykonywana przez sprawdzenie prawidłowości naniesienia znaków akcyzy na wyrób akcyzowy oraz sprawdzenie, czy znaki akcyzy:

1) są autentyczne i odpowiednie;

2) nie są zniszczone lub uszkodzone.

2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, kontrola jest wykonywana również przez sprawdzenie, czy znaki te zostały wywiezione z kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz sprawdzenie, czy został spełniony obowiązek określony w art. 136 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317).

§ 10. [Kontrola towarów przemieszczanych za pomocą stałych instalacji przesyłowych]

Kontrola towarów przemieszczanych za pomocą stałych instalacji przesyłowych, takich jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna, jest wykonywana przez porównanie danych zawartych w zgłoszeniu celnym z dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalenia ilości lub masy tych towarów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167). W trakcie kontroli funkcjonariusz kontroluje również stan zamknięć urzędowych.

§ 11. [Kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania]

1. Kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności jego prowadzenia z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem na prowadzenie magazynu czasowego składowania, w tym ustalenie, czy:

1) stan miejsca, w którym jest prowadzony magazyn czasowego składowania, oraz jego wyposażenie zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów, umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2) formalności celne związane z wprowadzaniem towarów do magazynu czasowego składowania i wyprowadzaniem ich z niego są dokonywane zgodnie z przepisami prawa celnego;

3) tożsamość oraz stan towarów złożonych w magazynie czasowego składowania są zgodne z dokumentami dotyczącymi tych towarów;

4) ewidencja towarów składowanych w magazynie czasowego składowania jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz zawiera informacje, których zakres został zatwierdzony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

5) ilość towarów znajdujących się w magazynie czasowego składowania jest zgodna z ilością wykazaną w ewidencji towarów składowanych w magazynie czasowego składowania oraz innych dokumentach dotyczących towaru.

2. W przypadkach uzasadnionych rezultatami analizy ryzyka, kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana również przy wprowadzeniu towarów do magazynu czasowego składowania w obecności funkcjonariusza.

Rozdział 3

Wykonywanie kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego

§ 12. [Kontrola stosowania uproszczeń]

1. Kontrola stosowania uproszczeń, których sposób weryfikacji nie został określony w przepisach prawa celnego, wykonywana jest przez ustalenie, czy posiadacz pozwolenia nie naruszył:

1) przepisów dotyczących uproszczeń;

2) przepisów związanych z przywozem, przewozem lub wywozem towarów;

3) warunków określonych w pozwoleniu;

4) warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez weryfikację prowadzonej przez kontrolowanego dokumentacji, ewidencji elektronicznych lub przez porównanie stanu towaru z dokumentacją.

§ 13. [Zabezpieczanie zgromadzonych dowodów]

W trakcie kontroli kontrolujący zabezpiecza zgromadzone dowody przez:

1) przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu, na które zostały nałożone zamknięcia urzędowe;

2) nałożenie zamknięć urzędowych i oddanie za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi podlegającemu kontroli;

3) odebranie ich za pokwitowaniem.

Rozdział 4

Wykonywanie kontroli w miejscach innych niż urząd celno-skarbowy albo miejsce wyznaczone lub uznane przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania oraz innych niż siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce zamieszkania kontrolowanego

§ 14. [Legitymacja służbowa]

1. Legitymację służbową, w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, okazuje się w sposób umożliwiający odczytanie i odnotowanie danych funkcjonariusza, w szczególności jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

2. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, funkcjonariusz poucza kontrolowanego o prawie złożenia żądania sporządzenia protokołu z wykonanych czynności kontrolnych.

§ 15. [Miejsce przeprowadzenia kontroli]

Kontrola jest wykonywana w miejscu, w którym są zapewnione warunki do jej przeprowadzenia.

Rozdział 5

Wykonywanie kontroli stosowania procedur celnych

§ 16. [Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu]

1. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu jest wykonywana przez sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa celnego warunkujących dopuszczalność zastosowania tej procedury.

2. Kontrole przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy towar został zwolniony z należności celnych przywozowych ze względu na przeznaczenie lub cel przywozu albo pod warunkiem nieodstępowania towaru, a także gdy zostały zastosowane obniżone lub preferencyjne stawki celne albo inne środki taryfowe.

§ 17. [Kontrola stosowania procedury końcowego przeznaczenia]

Kontrola stosowania procedury końcowego przeznaczenia jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w pozwoleniu końcowego przeznaczenia;

2) towary zostały wykorzystane w celu przewidzianym do zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej;

3) przestrzegane są terminy, w których towary objęte procedurą końcowego przeznaczenia powinny otrzymać określone dla nich końcowe przeznaczenie;

4) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

5) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury końcowego przeznaczenia;

6) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

7) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

§ 18. [Kontrola stosowania procedury tranzytu]

Kontrola stosowania procedury tranzytu jest wykonywana przez sprawdzenie:

1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2) zamknięć urzędowych;

3) przestrzegania terminu dostarczenia towarów i dokumentów do urzędu przeznaczenia;

4) komunikatów przesyłanych w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym (NCTS2), w tym terminów ich przesyłania;

5) zgodności stanu faktycznego przewożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dołączonych dokumentach.

§ 19. [Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego]

1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego;

3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4) procesy przetwarzania są realizowane zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w pozwoleniu;

5) towary są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

7) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;

8) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

9) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego, wykonywanie oględzin towaru lub miejsca, w którym są wykonywane czynności w ramach procedury uszlachetniania czynnego, lub przez podjęcie czynności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy.

§ 20. [Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej]

1. Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie z przepisami prawa celnego;

2) przestrzega wyznaczonych terminów, w tym terminu, w którym towary przywożone powinny zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną;

3) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację posiadanej przez kontrolowanego dokumentacji oraz przez oględziny towaru, jak również miejsc, w których jest on wykorzystywany.

§ 21. [Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego]

1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania biernego;

3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;

4) prawidłowo zastosowane są przepisy dotyczące obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do produktów przetworzonych lub produktów zamiennych;

5) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;

7) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania produktów zamiennych;

8) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego oraz wykonywanie oględzin i rewizji towaru.

§ 22. [Kontrola stosowania procedury wywozu]

1. Kontrola stosowania procedury wywozu jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli przestrzega określonych przepisami prawa warunków stosowania tej procedury.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację:

1) danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi wywozowych zgłoszeń celnych;

2) zgodności faktycznie wywożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia celnego.

Rozdział 6

Wykonywanie kontroli działalności składów celnych i działalności wolnego obszaru celnego

§ 23. [Kontrola działalności składu celnego]

1. Kontrola działalności składu celnego, w tym stosowania procedury składowania celnego, jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do składowania celnego umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2) towary są składowane zgodnie z ustalonymi w pozwoleniu warunkami;

3) ewidencja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej w pozwoleniu;

4) operacje dotyczące:

a) składowania towarów unijnych nieobjętych procedurą składowania celnego,

b) przetwarzania towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą końcowego przeznaczenia w składzie celnym

– nie ograniczają możliwości sprawowania dozoru celnego;

5) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z zapisami w ewidencji oraz w dokumentach celnych;

6) prawidłowo są wypełniane obowiązki wynikające ze składowania towarów;

7) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego.

2. W uzasadnionych potrzebą zapewnienia dozoru celnego i kontroli przypadkach organ Krajowej Administracji Skarbowej może nie zezwolić na wprowadzenie towarów do składu celnego lub wyprowadzenie towarów ze składu celnego przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych w składzie celnym.

§ 24. [Kontrola działalności wolnego obszaru celnego]

Kontrola działalności wolnego obszaru celnego jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z prawem celnym, w tym przez sprawdzenie, czy:

1) granice wolnego obszaru celnego są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

2) granice oraz miejsca wejścia do i wyjścia z wolnego obszaru celnego zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i zapobiegają nieprawidłowemu wyprowadzaniu towarów z tego obszaru;

3) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają ustanowienie wolnego obszaru celnego;

4) prace budowlane i modernizacyjne na terenie wolnego obszaru celnego są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa celnego;

5) działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym jest prowadzona zgodnie z zakresem i warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym, wydanej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

6) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym jest zgodna z dokumentami celnymi oraz zapisami w ewidencji;

7) ewidencja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

8) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym;

9) przestrzegane są terminy pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym, jeżeli terminy takie zostały wyznaczone.

Rozdział 7

Wykonywanie kontroli wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej

§ 25. [Kontrola przystosowania zakładów produkcyjnych]

1. Kontrola przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania receptur we właściwej agencji płatniczej i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej, ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jest wykonywana przez sprawdzenie, czy:

1) zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów przetworzonych;

2) surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów przetworzonych i wywożonych w celu uzyskania refundacji wywozowej są przechowywane oddzielnie od innych surowców lub zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania i identyfikowania surowców na podstawie dokumentacji handlowej, produkcyjnej lub magazynowej;

3) producent zapewnia warunki do prowadzenia w zakładzie produkcyjnym stałej ewidencji surowców, z wyszczególnieniem ich pochodzenia, używanych półproduktów, produktów ubocznych, strat oraz gotowych produktów lub produktów przetworzonych, jak również dokumentacji handlowej dotyczącej wszystkich zgłoszonych i zarejestrowanych receptur;

4) producent zapewnia warunki do archiwizowania dokumentacji produkcyjnej, handlowej i magazynowej w porządku chronologicznym.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej.

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2–4, oznacza dokumenty handlowe w rozumieniu art. 79 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.

§ 26. [Kontrola stosowania receptur oraz kontrola prawidłowości deklaracji]

1. Kontrola stosowania receptur, o których mowa w § 25 ust. 1, oraz kontrola prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1) spełnione są warunki, o których mowa w § 25 ust. 1;

2) receptura stosowana przez producenta jest zgodna z recepturą zarejestrowaną przez agencję płatniczą.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.

§ 27. [Kontrola działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców]

1. Kontrola działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy zużycie produktów rolnych w celu wytworzenia towarów wywożonych z wnioskiem o refundację jest zgodne z deklaracją eksportera.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.

§ 28. [Kontrola stosowania procedury planowej]

Kontrola stosowania procedury planowej jest wykonywana przez ustalenie, czy podmiot podlegający kontroli spełnia warunki określone przepisami prawa i określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, w tym przez ustalenie, czy:

1) stan faktyczny wywożonego towaru jest zgodny z danymi zawartymi w dokumentach, na podstawie których następuje jego dostawa;

2) dane zawarte w zgłoszeniu celnym i wniosku o refundację wywozową są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze, ewidencjach księgowych oraz innych dokumentach.

§ 29. [Kontrola magazynów żywnościowych]

Kontrola magazynów żywnościowych jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1) są przestrzegane warunki określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

2) towar wprowadzony do magazynu nie został usunięty spod dozoru celnego;

3) ilość, wartość, tożsamość oraz stan towaru złożonego w magazynie są zgodne z odpowiednią dokumentacją;

4) rejestry magazynowe są prowadzone prawidłowo;

5) towar wyprowadzany z magazynu dostarczany jest zgodnie z przeznaczeniem do miejsc wskazanych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.5));

6) przestrzegane są terminy przechowywania towarów w magazynie.

§ 30. [Kontrola podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego]

Kontrola podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w którym składowane będą towary na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz. Urz. UE L 329 z 25.11.2006, str. 7, z późn. zm.6)), jest wykonywana przez ustalenie, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do udzielenia pozwolenia oraz warunki związane z prowadzeniem przez wnioskodawcę komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składowania celnego.

§ 31. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

1. Do kontroli składu celnego, w którym składowana jest przed wywozem wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, stosuje się odpowiednio § 23.

2. Organ Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza rocznie co najmniej dwie kontrole dotyczące stosowania procedury składowania. Obejmują one co najmniej 5% ogólnych ilości produktów składowanych w składzie celnym w dniu rozpoczęcia kontroli.

3. Funkcjonariusz w szczególności sprawdza stan rzeczywisty z danymi zawartymi w komputerowej bazie danych.

§ 32. [Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny i wołowiny do produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji]

Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny i wołowiny do produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (Dz. Urz. UE L 325 z 24.11.2006, str. 12, z późn. zm.7)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1731/2006”, jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1) osoba, która dokonuje przetwarzania, prowadzi działalność zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach prawa celnego;

2) mięso przeznaczone do produkcji konserw jest przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostało usunięte spod dozoru celnego;

3) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z mięsa objętego deklaracją objęcia kontrolą celną, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1731/2006;

4) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 3 ust. 6 oraz art. 4 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

5) prowadzony jest oddzielny rejestr przyjmowanej wołowiny i cielęciny przeznaczonej do produkcji konserw, który jest aktualizowany w odniesieniu do każdej partii produkcyjnej.

§ 33. [Kontrola prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich]

1. Kontrola prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, polega na ustaleniu, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorców otrzymujących płatności, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może polegać na sprawdzeniu warunków dotyczących:

1) cech produktu w odniesieniu do Nomenklatury Scalonej (CN);

2) cech produktu w odniesieniu do nomenklatury eksportowej ERN;

3) pochodzenia produktu;

4) jakości handlowej produktu;

5) ilości produktu;

6) dokonania formalności celnych wywozowych;

7) statusu celnego produktu;

8) dokonania formalności przywozowych w kraju przeznaczenia w przypadku zróżnicowanych stawek refundacji eksportowych;

9) składu produktu – w przypadku towarów przetworzonych;

10) terminowego wywozu w stanie niezmienionym;

11) innych szczególnych kryteriów wynikających z przepisów prawa.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 34. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.8)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 200 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 19.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 20.08.2009, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 300 z 11.11.2008, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1313), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »