REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 719

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1181), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503),

2) ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1237)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 marca 2018 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 60 ust. 1 i 2 i art. 61 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503), który stanowi:

Art. 60. "1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21,

3) art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,

4) art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,

5) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35,

6) art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24 ust. 8, art. 29a ust. 5, art. 31 ust. 6, art. 32, art. 37, art. 39a ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,

3) art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,

4) art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 21,

5) art. 20 ust. 9, art. 27 ust. 3, art. 38x ust. 1, art. 38y ust. 2 oraz art. 38z ustawy zmienianej w art. 22,

6) art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,

7) art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,

8) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,

9) art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,

10) art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,

11) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41

- zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu."

"Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49-51, art. 52 ust. 2-5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.";

2) art. 2 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1237), który stanowi:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 marca 2018 r. (poz. 719)

USTAWA

z dnia 27 maja 2015 r.

o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Art. 1. Ustawa określa:

1) właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej "EFRG", oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "EFRROW", ustanowionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013";

2) zasady uruchamiania środków, o których mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1306/2013;

3) zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG i EFRROW oraz współfinansowanie wspólnej polityki rolnej;

4) zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach:

a) niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "PROW 2014-2020",

b) zadań określonych w art. 59 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", zwanych dalej "pomocą techniczną", objętą PROW 2014-2020;

5) zasady uruchamiania zaliczek, o których mowa w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach niektórych działań i poddziałań PROW 2014-2020, zwanych dalej "zaliczkami".

Art. 2. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, określone dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1306/2013, w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 907/2014", oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającym zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 908/2014", w zakresie:

1) przyznawania jednostce organizacyjnej:

a) akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013;

b) (uchylona)

2) cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej;

3) sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 908/2014.

2. Funkcję jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1306/2013, pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonujący swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508).

Art. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, przed przyznaniem jednostce organizacyjnej akredytacji lub tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, może powierzyć dokonanie sprawdzenia, czy dana jednostka spełnia kryteria akredytacyjne określone w załączniku I do rozporządzenia nr 907/2014, podmiotom, które są uprawnione do przeprowadzania audytu zewnętrznego.

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji

- uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej określone w art. 7 rozporządzenia nr 1306/2013, w rozporządzeniu nr 907/2014 i w rozporządzeniu nr 908/2014.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przyznać, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej tymczasową akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji,

4) zalecenia do zrealizowania działań mających na celu spełnienie wszystkich kryteriów akredytacyjnych oraz termin ich realizacji

- uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej określone w art. 7 rozporządzenia nr 1306/2013, w rozporządzeniu nr 907/2014 i w rozporządzeniu nr 908/2014.

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 908/2014, współpracuje z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie stałego nadzoru nad agencją płatniczą, w tym przedkładania informacji dotyczących spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 907/2014.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa, w drodze rozporządzenia, akredytację agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) przyczyny cofnięcia akredytacji,

3) datę cofnięcia akredytacji

- mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji określone w rozporządzeniu nr 1306/2013 i w rozporządzeniu nr 908/2014.

2. Jednostka organizacyjna, której została cofnięta akredytacja jako agencji płatniczej, niezwłocznie przekazuje agencji płatniczej wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych pełną dokumentację i bazy danych w zakresie objętym cofniętą akredytacją.

Art. 7.1) 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:

1) przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 102 rozporządzenia nr 1306/2013;

2) prowadzi sprawy związane z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 8.1) Agencja płatnicza przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane finansowe i informacje w celu ich przekazania Komisji Europejskiej, w terminach i formie określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9, art. 10, art. 19-22 i art. 29 rozporządzenia nr 908/2014.

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Wykaz beneficjentów jest zamieszczany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 rozporządzenia nr 908/2014, jeżeli liczba beneficjentów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie danej gminy jest mniejsza niż 10, w wykazie beneficjentów zamieszcza się nazwę powiatu, w którego skład wchodzi dana gmina.

4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi:

1) informacje określone w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 908/2014;

2) informacje dotyczące beneficjentów:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub

b) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub

c) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencję płatniczą informacji, o których mowa w ust. 4, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1306/2013 i rozporządzenia nr 908/2014 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013.

Art. 10. 1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG i EFRROW są przekazywane na rachunek bankowy agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).

2. (uchylony)

3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części dotyczącej współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

5. Środki odzyskane od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej są przekazywane przez agencje płatnicze na rachunek do obsługi wspólnej polityki rolnej lub pomniejszają zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej, mając na względzie dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

Art. 11. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące operacje z zakresu pomocy technicznej objętej PROW 2014-2020, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące operacje w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW 2014-2020, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji oraz na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego poddziałania.

3. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127:

1) ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW;

2) ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW oraz przeznaczonych na finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej.

4. Środki w formie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przekazanych właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, zwraca środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z pomocy technicznej, w wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.

6. Właściwy dysponent przekazuje środki, o których mowa w ust. 5, na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 5 dni od dnia otrzymania tych środków od jednostki samorządu terytorialnego.

7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, zwraca środki, o których mowa w ust. 3:

1) pkt 1, w wysokości niezrefundowanej ze środków EFRROW, oraz

2) pkt 2, przeznaczone na:

a) finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej, w wysokości niezrefundowanej ze środków EFRROW, oraz

b) współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW, w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie - w stosunku do wysokości środków, o których mowa w lit. a i pkt 1 - udziałowi tego współfinansowania w finansowaniu operacji

- w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej refundacji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy zwrot środków następuje z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, środki są zwracane wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania tych środków.

8. Środki w formie dotacji celowej, o których mowa w ust. 3, mogą zostać przekazane przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2.

9. Porozumienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1) opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji;

3) wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania;

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji;

5) termin i sposób rozliczania przyznanych środków;

6) warunki zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Art. 12. 1. Jeżeli środki, o których mowa w art. 11 ust. 1-3, zostaną przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- jednostka ta zwraca środki, wraz z odsetkami liczonymi od dnia ich przekazania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.

2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. W przypadku niedokonania w terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, właściwy dysponent, o którym mowa w art. 11 ust. 3, wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

Art. 13. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące operacje w ramach działań:

1) transfer wiedzy i działalność informacyjna,

2) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,

3) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

4) współpraca,

5) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- objętych PROW 2014-2020, mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Lokalne grupy działania, realizujące operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140), w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020, mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane beneficjentowi, na jego wniosek, do wysokości wkładu EFRROW, w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 14. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, albo lokalna grupa działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 13 ust. 1, albo lokalna grupa działania, o której mowa w art. 13 ust. 2, nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 1, z przyczyn leżących po jej stronie, jednostka samorządu terytorialnego albo lokalna grupa działania spłaca pożyczkę w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jednostka samorządu terytorialnego albo lokalna grupa działania spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 13 ust. 3, wraz z odsetkami od tej części pożyczki, której wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych środków z tytułu refundacji, o której mowa w ust. 1, liczonymi od dnia przekazania środków.

Art. 15. 1. Pożyczka, o której mowa w art. 13 ust. 3:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.

2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostce samorządu terytorialnego albo lokalnej grupie działania nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pożyczki nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, uwzględniając zakres działań, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.

Art. 16. Wysokość odsetek, o których mowa w art. 11 ust. 7, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 1, jest określona jak dla zaległości podatkowych.

Art. 17. 1. Beneficjenci PROW 2014-2020, realizujący operacje w ramach działania tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego PROW 2014-2020, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać, na wniosek, z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) na podstawie zawartej z nim umowy;

2) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa lub organizacja producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w oddziale regionalnym agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW, na formularzu umieszczonym na stronie internetowej tej agencji, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na której podstawie pomoc została przyznana, stała się ostateczna.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę grupy lub organizacji producentów;

2) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy lub organizacji producentów - zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) datę i numer decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy;

4) oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa lub organizacja producentów została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy lub organizacji w pierwszym roku działalności;

5) wysokość wnioskowanych środków na wyprzedzające finansowanie.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie lub nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można ustalić tych informacji na podstawie posiadanych danych, agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

5a. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent:

1) wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten wniosek;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

5b. Przywrócenie terminu do wniesienia prośby, o której mowa w ust. 5a, jest niedopuszczalne.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia innych wymogów formalnych niż określone w ust. 5, agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451).

8. Agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o terminie zawarcia umowy albo o przyczynach odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1.

9. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedmiotu i stron umowy;

2) określenie:

a) wysokości środków, o których mowa w ust. 1,

b) warunków i terminów wypłaty oraz rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1,

c) warunków i trybu zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

d) warunków rozwiązania umowy.

10. W kolejnych latach działalności beneficjenta środki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet przyznawanych beneficjentowi z tytułu pomocy krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW.

Art. 18. 1. Beneficjenci PROW 2014-2020, realizujący operacje w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020, mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentom, o których mowa w ust. 1:

1) jeżeli pomoc nie jest wypłacana w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013;

2) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311), zwanej dalej "ustawą PROW 2014-2020";

3) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, która oprócz elementów określonych w art. 36 ust. 1 ustawy PROW 2014-2020 zawiera określenie warunków wypłaty i zasad rozliczania tych środków;

4) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie kosztów realizowanych z EFRROW.

Art. 19. 1. Środki, o których mowa w art. 18 ust. 1:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.

2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa lub sektorowego programu operacyjnego.

Art. 20. 1. Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach działań:

1) inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań:

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,

2) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

3) współpraca,

4) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

5) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- objętych PROW 2014-2020.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 22 ustawy PROW 2014-2020 - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy albo

2) na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznaniu pomocy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się na formularzu umieszczonym na stronie internetowej:

1) agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,

2) (uchylony)

3) samorządu województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5

- w miejscu, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;

2) datę zawarcia i numer umowy o przyznaniu pomocy;

3) wysokość wnioskowanej zaliczki.

4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie został złożony w terminie lub nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można ustalić tych informacji na podstawie posiadanych danych:

1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,

2) (uchylony)

3) samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5

- pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

4b. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:

1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,

2) (uchylony)

3) samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5

- na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten wniosek oraz uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

4c. Przywrócenie terminu do wniesienia prośby, o której mowa w ust. 4b, jest niedopuszczalne.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie spełnia innych wymogów formalnych niż określone w ust. 4a:

1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,

2) (uchylony)

3) samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5

- wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, oraz o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

7. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:

1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,

2) (uchylony)

3) samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5

- informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę o przyznaniu pomocy albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki.

Art. 21. 1. Zaliczka:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zwrotu.

2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiednio ta część zaliczki, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Do zaliczki podlegającej zwrotowi na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa lub sektorowego programu operacyjnego.

4. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu zaliczek oraz formy i sposób zabezpieczania wypłaconych zaliczek, mając na uwadze zakres i należyte zabezpieczenie realizowanej operacji.

Art. 22. Beneficjenci, lokalne grupy działania i jednostki samorządu terytorialnego nie mogą wnioskować o udzielenie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 11, art. 13 oraz art. 18, i wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 20, na realizację tej samej operacji.

Art. 23. 1.2) Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, otrzymują środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Do planowania, wykorzystywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych oraz przepisy rozporządzenia nr 1305/2013.

3.3) Jednostki sektora finansów publicznych realizujące operacje w ramach pomocy technicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objęte PROW 2014-2020, dokonują zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek bieżący dochodów właściwej państwowej jednostki budżetowej, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków.

Art. 24. (pominięty)

Art. 25. (pominięty)

Art. 26. 1. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 akredytacja udzielona agencjom płatniczym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 221) ma zastosowanie do:

1) płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

2) rynku owoców i warzyw,

3) PROW 2014-2020 dla działań:

a) transfer wiedzy i działalność informacyjna,

b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,

c) systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

d) inwestycje w środki trwałe,

e) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

f) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,

g) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

h) inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,

i) tworzenie grup producentów i organizacji producentów,

j) działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,

k) rolnictwo ekologiczne,

l) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,

m) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

4) pomocy technicznej,

5) prowadzenia interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych,

6) administrowania obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich,

7) administrowania kwotowaniem produkcji,

8) obsługi działań w zakresie restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego,

9) obsługi działań w zakresie wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu,

10) obsługi działań w ramach wspólnej organizacji rynku wina,

11) obsługi programu "Owoce i warzywa w szkole"

- w zakresie, w jakim została udzielona.

2. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 utrzymuje się specjalną akredytację udzieloną jednostce koordynującej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa, w drodze rozporządzenia, akredytację agencji płatniczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) przyczyny cofnięcia akredytacji,

3) datę cofnięcia akredytacji

- mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji określone w rozporządzeniu nr 1306/2013 i rozporządzeniu nr 908/2014.

4. Cofnięcie akredytacji agencji płatniczej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej ma zastosowanie również do akredytacji, o której mowa w ust. 1, w zakresie którego dotyczy cofnięcie.

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503), który wszedł w życie z dniem 1 września 2017 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1237), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Ustawa została ogłoszona w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
  • Data wejścia w życie: 2018-04-12
  • Data obowiązywania: 2022-06-15
  • Dokument traci ważność: 2022-10-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA