REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 890

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1267);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1112);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 879);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1666);

5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1049);

6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 954).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1267), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 30 listopada 2013 r. opłata elektroniczna jest pobierana na odcinkach dróg krajowych, o których mowa w pkt 8 lit. c i pkt 11 lit. e załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie pkt 8, pkt 9 lit. c, pkt 12 lit. g, pkt 16 i 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1112), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 30 września 2014 r. opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest pobierana na odcinkach:

1) autostrady A1 węzeł Kowal - węzeł Łódź Północ;

2) autostrady A4 węzeł Rzeszów Północ - węzeł Rzeszów Wschód.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. e załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.";

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 879), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.";

4) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1666), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 r.";

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1049), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 30 września 2016 r. opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jest pobierana na odcinku drogi krajowej nr 7 Sękocin Las (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 721) - węzeł Głuchów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem:

1) § 1:

a) pkt 1 lit. c tiret pierwsze, lit. i i lit. j oraz pkt 2 lit. b tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 4 sierpnia 2016 r.,

b) pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. c, które wchodzą w życie po upływie pięciu tygodni od dnia ogłoszenia;

2) § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

6) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 954), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2017 r.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 kwietnia 2018 r. (poz. 890)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) opłacie elektronicznej - należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) klasie - należy przez to rozumieć klasę drogi, w tym jej odcinka, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

§ 2. Opłatę elektroniczną pobiera się na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy:

1) A i S określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) GP i G określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy:

1) A i S ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) GP i G ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.1) Początkiem albo końcem drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, jest:

1) punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo

2) punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową, albo

3) miejsce połączenia dróg o różnych numerach lub różnych klas.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2011 r.

Załącznik nr 12)

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1)3) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Toruń Południe - węzeł Piotrków Trybunalski Południe,

b) węzeł Pyrzowice - Gorzyczki (granica państwowa);

2) autostrada A2 na odcinkach:

a) Modła (skrzyżowanie z drogą gminną nr 48203P) - węzeł Konotopa,

b) Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W) - węzeł Kałuszyn;

3)4) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Murckowska,

b) węzeł Balice I - węzeł Korczowa;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Szczecin Dąbie;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe - węzeł Wrocław Psie Pole;

6) autostrada A18 na odcinku węzeł Golnice - węzeł Krzyżowa;

7)5) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) węzeł Pyrzowice - węzeł Podwarpie,

b) węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria - Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),

c) węzeł Bielsko-Biała Komorowice - węzeł Żywiec Browar;

8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Puławska;

9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a)6) węzeł Miękowo - węzeł Szczecin Dąbie,

b) węzeł Klucz - węzeł Skwierzyna Południe,

c) węzeł Międzyrzecz Południe - węzeł Nowa Sól Zachód;

10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Bydgoszcz Błonie,

b) węzeł Gniezno Południe - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P,

c) węzeł Rydzyna - węzeł Korzeńsko;

11)7) droga ekspresowa S6 na odcinkach:

a) węzeł Nowogard Zachód - węzeł Nowogard Wschód,

b) Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) - połączenie z autostradą A1;

12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) węzeł Gdańsk Południe - węzeł Żuławy Zachód,

b) węzeł Elbląg Południe - węzeł Miłomłyn Południe,

c) węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Rączki,

d) obwodnicy Płońska: węzeł Ciechanów - węzeł Siedlin,

e) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) - Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

f) węzeł Głuchów - Kępiny (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1133W),

g) Skarżysko-Kamienna (połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Kielce Południe,

h) węzeł Jędrzejów Północ - Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

i) Kraków Przewóz (połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Kraków Bieżanów,

j) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) - Lubień (połączenie z drogą krajową nr 7);

13)8) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D - węzeł Wrocław Południe,

b) węzeł Wrocław Psie Pole - węzeł Łódź Południe,

c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Radziejowice,

d) węzeł Paszków - węzeł Opacz,

e) węzeł Konotopa - węzeł Marki,

f) Radzymin (skrzyżowanie z drogą gminną nr 430731W) - węzeł Wyszków Północ,

g) obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej: węzeł Brok - Podborze (połączenie z drogą krajową nr 8),

h)9) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B - węzeł Mężenin,

i) Jeżewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 671) - Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);

14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a)10) obwodnicy Stargardu: węzeł Stargard Zachód - węzeł Stargard Wschód,

b)11) węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe;

15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) węzeł Poznań Północ - węzeł Poznań Zachód,

b) węzeł Poznań Krzesiny - węzeł Kórnik Południe;

16) droga ekspresowa S12 na odcinku węzeł Kurów Zachód - węzeł Piaski Wschód;

17) droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Pabianice Północ - węzeł Róża;

17a)12) droga ekspresowa S17 na odcinku Michałówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W) - węzeł Garwolin Południe;

18)13) droga ekspresowa S19 na odcinkach:

a) węzeł Lublin Sławinek - węzeł Lublin Węglin,

b) Stobierna (połączenie z drogą krajową nr 19) - węzeł Rzeszów Wschód,

c) węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza;

19) droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód - Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);

19a)14) droga ekspresowa S52 na odcinkach:

a) Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 52) - węzeł Bielsko-Biała Komorowice,

b) węzeł Balice I - węzeł Modlniczka;

20) droga ekspresowa S61 na odcinku węzeł Raczki - węzeł Suwałki Południe;

21) (uchylony);15)

21a)16) droga ekspresowa S74 na odcinku węzeł Kielce Bocianek - Cedzyna (połączenie z drogą krajową nr 74);

22) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Marynarska.

Załącznik nr 217)

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) (uchylony);18)

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino (skrzyżowanie z drogą gminną nr 129052G) - granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) Kazimierzowo (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N) - węzeł Elbląg Południe,

b) węzeł Siedlin - Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),

c) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) - granica m. Warszawa,

d)19) Sękocin Nowy (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 621) - węzeł Głuchów,

e) (uchylona),20)

f) granica m. Kraków - Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);

4)21) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin - węzeł Stargard Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - węzeł Golnice;

5a)22) droga krajowa nr 24 na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - węzeł Skwierzyna Południe;

6) droga krajowa nr 44 na odcinku Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81) - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81);

6a)23) droga krajowa nr 50 na odcinkach:

a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W),

b) Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) - Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W,

d) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W - węzeł Brok;

7) droga krajowa nr 60 na odcinku Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 i drogą wojewódzką nr 702);

8) droga krajowa nr 77 na odcinkach:

a) Jarosław (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 11525R),

b) Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - granica m. Przemyśl;

9) droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno - węzeł Modlniczka;

10) droga krajowa nr 81 na odcinkach:

a) granica m. Katowice - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44),

b) Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44) - granica m. Żory,

c) granica m. Żory - węzeł Skoczów;

11) droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);

12) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) - węzeł Nowe Marzy,

b) Świecie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S5) - Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552),

c) Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92);

13)24) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) - Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),

b) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F - Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F - granica m. Poznań,

d) granica m. Poznań - Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),

e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) - granica m. Konin,

f) granica m. Konin - Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91),

g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60),

h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) - Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),

i) Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - granica m. Warszawa;

14) droga krajowa nr 94 na odcinkach:

a) granica m. Dąbrowa Górnicza - węzeł Modlniczka,

b)25) granica m. Rzeszów - Jarosław (skrzyżowanie z drogą krajową nr 77).

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej

(w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1)

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,40

0,35

0,28

0,20

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

0,53

0,46

0,37

0,27

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40

0,35

0,28

0,20

 

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej

(w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1)

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,32

0,28

0,22

0,16

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

0,42

0,37

0,29

0,21

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,32

0,28

0,22

0,16

 

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1112), które weszło w życie z dniem 1 września 2014 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 879), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1049), które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 954), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2017 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1666), które weszło w życie z dniem 23 października 2015 r.

12) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 4 sierpnia 2016 r.

15) Przez § 1 pkt 1 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 4 sierpnia 2016 r.

16) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. k rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 4 sierpnia 2016 r.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r.

22) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-14
  • Data wejścia w życie: 2018-05-14
  • Data obowiązywania: 2018-10-31
  • Dokument traci ważność: 2021-01-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA