| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,

sporządzony w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

będące Stronami Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, oraz

UNIA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Unią Europejską”,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA ALBANII, zwana dalej „Albanią”,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Chorwacji (zwanej dalej „Chorwacją”) do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.,

A także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. i wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2009 r.,

(2) Traktat dotyczący przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

(3) Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Chorwacji przystąpienie Chorwacji do USiS zostaje uzgodnione przez zawarcie protokołu do USiS.

(5) Zgodnie z art. 36 ust. 3 USiS odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Unii Europejskiej oraz Albanii określonych w tym układzie,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA 1

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1 [Strony Układu]

Chorwacja zostaje stroną Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 12 czerwca 2006 r. (zwanego dalej „USiS”), oraz odpowiednio przyjmuje i uwzględnia, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, teksty USiS oraz wspólnych deklaracji i jednostronnych deklaracji załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

DOSTOSOWANIE TEKSTU UKŁADU O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

SEKCJA II

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 2

Produkty rolne sensu stricto [Zmiana załącznika IIc do Układu]

Załącznik lIc do Układu zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego Protokołu.

SEKCJA IIl

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 3 [Zmiana załącznika IV do Protokołu 4 do Układu]

Załącznik IV do Protokołu 4 do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego Protokołu.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

SEKCJA IV

Artykuł 4

WTO [Zobowiązania ze strony Albanii]

Albania zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków lub skarg ani nie wprowadzać zmian i nie odwoływać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV.6 i XXVIII porozumienia GATT z 1994 r. w związku z obecnym rozszerzeniem Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna [Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna]

1. Bez uszczerbku dla możliwości zastosowania jakiegokolwiek środka wynikającego ze wspólnej polityki handlowej, dowód pochodzenia prawidłowo wystawiony przez Albanię lub Chorwację lub sporządzony w ramach umów preferencyjnych zawartych między nimi jest przez nie wzajemnie uznawany, pod warunkiem że:

a) uzyskanie statusu pochodzenia prowadzi do stosowania taryfy preferencyjnej na podstawie preferencyjnych środków taryfowych zawartych w USiS;

b) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wystawione lub sporządzone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia;

c) dowód pochodzenia zostanie przedłożony organom celnym przed upływem czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary zostały zgłoszone do przywozu w Albanii lub Chorwacji przed dniem przystąpienia, dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony na mocy umów preferencyjnych może również zostać zatwierdzony, o ile zostanie przedłożony organom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2. Albania i Chorwacja mają prawo zachować zezwolenia, w których został im nadany status „zatwierdzonych eksporterów” w ramach mających zastosowanie między nimi umów preferencyjnych, pod warunkiem że:

a) takie postanowienie jest również przewidziane w USiS zawartym między Albanią a Unią Europejską przed dniem przystąpienia Chorwacji; oraz

b) upoważnieni eksporterzy stosują reguły pochodzenia obowiązujące na mocy tej umowy.

c) Upoważnienia te zostaną zastąpione, najpóźniej w rok po dniu przystąpienia Chorwacji, nowymi upoważnieniami wydanymi zgodnie z warunkami określonymi w USiS.

3. Wnioski dotyczące ponownej legalizacji dowodów pochodzenia wystawionych na mocy umów preferencyjnych, o których mowa w ust. 1, są zatwierdzane przez właściwe organy celne Albanii lub Chorwacji na okres trzech lat po wystawieniu danego dowodu pochodzenia i mogą być wystawione przez te organy na okres trzech lat po zatwierdzeniu dowodu pochodzenia złożonego tym organom na potwierdzenie zgłoszenia przywozowego.

Artykuł 6

Towary w tranzycie [Towary w tranzycie]

1. Postanowienia USiS można stosować do towarów wywożonych z Albanii do Chorwacji lub z Chorwacji do Albanii, które spełniają kryteria określone w protokole 4 do USiS oraz które w dniu przystąpienia znajdują się w drodze, są czasowo składowane bądź znajdują się w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym na terytorium Albanii lub Chorwacji.

2. W takich przypadkach można zezwolić na preferencyjne traktowanie pod warunkiem przedłożenia organom celnym państwa przywozu, w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia Chorwacji, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

Artykuł 7

Kontyngenty w 2013 roku [Kontyngenty w 2013 r.]

Wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2013 oblicza się proporcjonalnie do wielkości podstawowych, uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

SEKCJA V

Artykuł 8 [Dokumenty stanowiące integralną część USiS]

Niniejszy Protokół i załączniki do niego stanowią integralną część USiS.

Artykuł 9 [Zatwierdzenie Protokołu]

1. Niniejszy Protokół podlega zatwierdzeniu przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz Albanię zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 10 [Wejście w życie]

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2. jeżeli nie wszystkie dokumenty zatwierdzające niniejszy Protokół zostaną złożone przed dniem 1 lipca 2013 roku, Protokół ten zacznie obowiązywać tymczasowo od dnia 1 lipca 2013 roku.

Artykuł 11 [Egzemplarze Protokołu]

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz albańskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 12 [Wersja językowa]

Tekst USiS, w tym stanowiących jego integralną część załączników i protokołów, oraz Akt końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami, zostają sporządzone w języku chorwackim, która to wersja językowa jest na równi autentyczna z tekstami oryginalnymi. Teksty te zatwierdza Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Załącznik 1.

ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IIc

Albańskie koncesje celne na podstawowe produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty
(określone w art. 27 ust. 3 lit c))

Kod CN

Wyszczególnienie

Kontyngent roczny
(w tonach)

Stawka celna w ramach kontyngentu

0401 10 10

MLEKO I ŚMIETANA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ≤ 1 % MASY, NIEZAGĘSZCZONE ANI NIEZAWIERAJĄCE DODATKU CUKRU LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO, W BEZPOŚREDNICH OPAKOWANIACH O ZAWARTOŚCI NETTO ≤ 2 L

790

0%

0401 20 11

MLEKO I ŚMIETANA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ≤ 3 % MASY, ALE > 1 % MASY, NIEZAGĘSZCZONE ANI NIEZAWIERAJĄCE DODATKU CUKRU LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO, W BEZPOŚREDNICH OPAKOWANIACH O ZAWARTOŚCI NETTO ≤ 2 L

0401 20 91

MLEKO 1 ŚMIETANA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU > 3 % MASY, ALE ≤ 6 % MASY, NIEZAGĘSZCZONE ANI NIEZAWIERAJĄCE DODATKU CUKRU LUB INNEGO ŚRODKA SŁODZĄCEGO, W BEZPOŚREDNICH OPAKOWANIACH O ZAWARTOŚCI NETTO ≤ 2 L

1001 91 20
(byłe 1001 90 91)

NASIONA PSZENICY ZWYCZAJNEJ I MESLIN

42 000

0%

1001 99 00
(byłe 1001 90 99)

ORKISZ, PSZENICA ZWYCZAJNA I MESLIN
(Z WYŁĄCZENIEM NASION)

1005 90 00

KUKURYDZA (Z WYŁĄCZENIEM NASION)

10 000

0%”

 

Załącznik 2.

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Tekst deklaracji na fakturze

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... (2) преференциален произход.

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführen Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Wersja w języku chorwackim

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Wersja w języku łotewskim

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas at|auja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės produktai.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° ... (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstǻnd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmǻnsberättigande ... ursprung (2).

Wersja w języku albańskim

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ... (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... (2).

 

.................................................................................. (3)

(Miejsce i data)

.................................................................................. (4)

(Podpis eksportera i czytelnie wpisane imię i nazwisko
osoby podpisującej deklarację.)”

 

 

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze sporządzana jest przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia upoważnionego eksportera musi zostać wpisany w tym miejscu. Jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, tekst w nawiasach opuszcza się lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

(2) Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze dotyczy w całości lub w części produktów pochodzących z Ceuty i Mellili, eksporter musi wyraźnie wskazać je za pomocą symbolu »CM« w dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja.

(3) Wpisy te mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

(4) Jeżeli podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »