| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

Na podstawie art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 2. [Zakres zadań związanych z budową i remontami pomników, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa]

Zakres zadań związanych z budową i remontami pomników, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:

1) prace projektowe, w tym: projekt artystyczny, projekt budowlany, dokumentację techniczną, projekt architektoniczno-wykonawczy,

2) prace artystów związane z wykonaniem pomnika, w tym: prace rzeźbiarskie, wykonanie odlewu, detali ozdobnych,

3) roboty budowlane związane z wykonaniem lub renowacją pomnika,

4) prace konserwatorskie i dokumentację konserwatorską,

5) prace związane z aranżacją otoczenia pomnika,

6) oświetlenie pomnika,

7) instalację audiowizualną,

8) prace archeologiczne, ekshumacyjne i pochówki

– zwane dalej „zadaniami”.

§ 3. [Konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego]

1. Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „Ministrem”, przeprowadza konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w § 2, zwany dalej „konkursem”.

2. Jednostki samorządu terytorialnego składają oferty realizacji zadania, zwanego dalej „ofertą”, która zawiera:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji;

4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania;

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jej skarbnika.

§ 4. [Ocena ofert]

1. Minister powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, która dokonuje oceny ofert.

2. Komisja po dokonaniu oceny ofert sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne wraz z rekomendacją wyboru ofert, według kolejności ofert najlepiej odpowiadających kryteriom i priorytetom konkursu, i przekazuje ją Ministrowi.

§ 5. [Czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty]

Minister, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:

1) rekomendacje komisji;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;

3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu.

§ 6. [Miejsce zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu]

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o wynikach konkursu.

§ 7. [Dotacja bez organizacji konkursu]

1. W przypadku budowy pomnika, którego lokalizacja wynika z miejsca wydarzeń historycznych, które ma upamiętnić, Minister może, na umotywowany wniosek jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której pomnik ma powstać, udzielić dotacji tej jednostce samorządu terytorialnego bez organizacji konkursu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 2.

3. Minister powierza komisji ocenę wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisy § 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Informacje zawarte w umowie zawartej przez Ministra z jednostką samorządu terytorialnego]

Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez Ministra z jednostką samorządu terytorialnego wyłonioną w drodze konkursu bądź na podstawie § 7 ust. 1, która zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin realizacji zadania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadania;

4) termin wykorzystania dotacji;

5) tryb kontroli realizacji zadania;

6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

7) warunki powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego realizacji części lub całości przyjętych zadań podmiotom trzecim.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »