reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.1)) w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin urzędowania sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownikiem sekcji wydziału jest wyznaczony przez prezesa jeden z sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych orzekających w wydziale.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) po § 41a dodaje się § 41b w brzmieniu:

„§ 41b. Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 82a § 1 ustawy, w tym na podstawie delegacji służbowej, sędzia może zgłosić nieobecność w wymiarze do 10 dni roboczych w roku. Szkolenie lub korzystanie z innej formy doskonalenia zawodowego ponad zakres określony w zdaniu pierwszym jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych.”;

3) w § 43:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Czynności w sprawie zakończonej lub zawieszonej, jeżeli referent nie orzeka już w wydziale lub z innych przyczyn nie może podjąć czynności, podejmuje przewodniczący wydziału. Jeżeli po podjęciu czynności okaże się, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, podlega ona ponownemu przydziałowi. Przewodniczący wydziału może zarządzić ponowny przydział także innych spraw zakończonych lub zawieszonych.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do wniosków prokuratora oraz zażaleń na postanowienia prokuratora dotyczących jednego postępowania przygotowawczego lub zażaleń w sprawach wykonawczych dotyczących jednego skazanego, chyba że ze względu na liczbę środków odwoławczych przewodniczący wydziału zarządzi odrębny przydział części zażaleń.”,

c) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego w sprawie karnej uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 10 terminów rozprawy, prezes sądu może przed losowaniem wyłączyć sędziego pełniącego funkcję, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 lit. f–g, lub mającego już w swoim referacie takie sprawy. Prezesa sądu może wyłączyć prezes sądu przełożonego. Przepis stosuje się odpowiednio do ławników oraz w sytuacji, o której mowa w § 43a ust. 8.”,

d) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Jeśli czas oczekiwania na rozprawę apelacyjną przekracza 6 miesięcy od daty wpływu akt sprawy do sądu drugiej instancji, przewodniczący wydziału może określić czas, po którym apelacje rejestruje się w systemie informatycznym obsługującym narzędzie informatyczne, o którym mowa w ust. 1. Sprawy pilne lub wymagające podjęcia czynności niecierpiących zwłoki są rejestrowane niezwłocznie.”;

4) w § 43a:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Po delegowaniu sędziego na podstawie art. 77 § 9 ustawy przewodniczący wydziału określa liczbę spraw do przydzielenia temu sędziemu przez narzędzie informatyczne.

6. Zamiast losowego przydziału ławników do sprawy można tych ławników podzielić losowo na grupy przypisane do referenta, który przydziela je do poszczególnych spraw. Jeżeli nie jest możliwe przypisanie do sędziego grupy co najmniej 6 ławników, przewodniczący wydziału może zarządzać wyznaczaniem ławników.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w sprawach karnych.”;

5) w § 45 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku pisemnej zgody wszystkich sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziale podział czynności może obejmować zwiększenie lub zmniejszenie sędziemu lub asesorowi sądowemu przydziału spraw określonego rodzaju.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku referendarzy sądowych, powierzenia sędziemu lub asesorowi sądowemu orzekania w sekcji oraz przydzielania sędziom delegowanym na podstawie art. 77 § 9 ustawy tylko niektórych rodzajów spraw.”;

6) w § 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W postępowaniach rejestrowych sprawy są przydzielane zgodnie z podziałem czynności, z wyłączeniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w § 43 ust. 1. W szczególności dopuszcza się przydział spraw według przypisania poszczególnym orzekającym spraw dotyczących konkretnych pozycji właściwego rejestru, zapewniających równy przydział spraw.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Przydział spraw referendarzom sądowym może nastąpić według numerów porządkowych sprawy lub przez narzędzie informatyczne inne niż określone w § 43 ust. 1.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczeń sprawy są przydzielane zgodnie z podziałem czynności, z wyłączeniem zażaleń. W szczególności przydział spraw może nastąpić:

1) w wydziałach penitencjarnych według kryterium terytorialnego położenia jednostki penitencjarnej (zakładu karnego, aresztu śledczego) po określeniu jednostek penitencjarnych przyporządkowanych poszczególnym sędziom, w sposób zapewniający równy przydział spraw;

2) według rodzaju kary lub środka karnego;

3) referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie;

4) referentowi, któremu według odrębnych zasad już została przydzielona sprawa związana z wykonaniem tego samego orzeczenia.”,

d) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przydział spraw może nastąpić z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących tego samego dłużnika, dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków oraz podmiotów, o których mowa w art. 215 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685). Przewodniczący wydziału określa, ilu sprawom są równoważne sprawy przydzielone na tej podstawie.”;

7) w § 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Narzędzie informatyczne, o którym mowa w § 43 ust. 1, w losowaniu referentów nie uwzględnia sędziów i asesorów sądowych nieobecnych w pracy nieprzerwanie co najmniej 4 dni robocze, począwszy od losowania poprzedzającego pierwszy dzień nieobecności, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania nieobecności w systemie teleinformatycznym. Po okresie nieobecności, począwszy od losowania poprzedzającego pierwszy dzień obecności, narzędzie informatyczne przydziela sprawy tak, aby w okresie roku od rozpoczęcia nieobecności liczba spraw przydzielonych poszczególnym referentom w każdej kategorii była proporcjonalna do liczby dni pracy poszczególnych referentów z uwzględnieniem wskaźników przydziału.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeśli przewidywany termin rozpoznania zażalenia przypada w czasie planowanej nieobecności sędziego lub asesora sądowego, mogą oni zostać wyłączeni z przydziału tego zażalenia.”;

8) w § 48 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. b–d otrzymują brzmienie:

„b) co najmniej 90% – sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 900, zastępca przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, a ponadto zastępca rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik prasowy i koordynator do spraw mediacji w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200,

c) co najmniej 75% – sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 900, zastępca przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, a ponadto zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie apelacyjnym oraz w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, koordynator do spraw mediacji w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, oraz kierownik sekcji,

d) co najmniej 50% – sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych albo w sprawach karnych oraz wizytator, z tym że przy określaniu zakresu udziału wizytatora w przydziale spraw wpływających do wydziału uwzględnia się liczbę jednostek organizacyjnych w obszarze właściwości sądu apelacyjnego lub okręgowego, liczbę etatów sędziowskich, asesorskich i referendarskich w tych jednostkach oraz zakres zaplanowanych czynności nadzorczych,”,

b) lit. f i g otrzymują brzmienie:

„f) co najmniej 25% – sędzia pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa sądu, sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędzia delegowany do Biura Krajowej Rady Sądownictwa,

g) co najmniej 10% – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego oraz sędzia pełniący funkcję prezesa sądu liczącego powyżej 100 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.”;

9) w § 49 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeśli w sprawie karnej, zaliczonej do kategorii spraw rozpoznawanych na posiedzeniu, wyznaczono rozprawę, przewodniczący zarządza przydzielenie referentowi o jedną sprawę mniej w odpowiedniej kategorii, chyba że na rozprawie uwzględniono wniosek złożony w trybie art. 387 § 1 K.p.k. lub ograniczono postępowanie dowodowe.”;

10) w § 51:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli nie jest on obciążony obowiązkiem zakończenia spraw w wydziale, w którym dotychczas orzekał, przewodniczący wydziału zarządza przydzielenie temu referentowi liczby spraw odpowiadającej średniej wielkości referatu w danej kategorii w wydziale, w którym ma orzekać;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 43 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności następuje z referatu oczekującego na podział, poczynając od spraw najnowszych. W przypadku potrzeby podzielenia referatu między kilku sędziów, o których mowa w ust. 1, sprawy, w których już wyznaczono terminy posiedzeń, mogą zostać podzielone według terminów sesji.

5. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zwiększenia wskaźnika przydziału w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji lub rozpoczęcia przydziału w innej kategorii.”;

11) w § 52:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Referat podlega podziałowi, jeżeli czas choroby lub planowana nieobecność referenta przekracza 6 miesięcy, chyba że średnia zaległość w wydziale jest większa. Przewodniczący wydziału może zarządzić podział referatu po 2 miesiącach choroby referenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości w wydziale i przewidywanym dalszym czasem choroby. Podział referatu może zostać ograniczony do części spraw zgodnie z kryteriami określonymi zarządzeniem prezesa sądu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sprawy, których rozpoznanie nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, mogą zostać podzielone, jeśli planowany lub faktyczny okres nieobecności referenta przekracza jeden miesiąc.”;

12) § 52a otrzymuje brzmienie:

„§ 52a. W przypadku zmniejszenia wskaźnika przydziału w określonej kategorii w związku z objęciem funkcji przewodniczący wydziału zarządza zmniejszenie przydziału spraw sędziemu w tej kategorii o liczbę spraw stanowiącą iloczyn liczby spraw odpowiadającej średniej wielkości referatu w tej kategorii w wydziale oraz różnicy dotychczasowego i nowego wskaźnika przydziału.”;

13) w § 52b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku niemożności podjęcia czynności przez zastępców lub pełniących dyżur przewodniczący wydziału wyznacza sędziego wykonującego obowiązki zastępcy lub pełniącego dyżur. Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, czynności w tym zakresie podejmuje prezes sądu.”;

14) w § 52d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sędziemu pełniącemu dyżur są przydzielane sprawy, co do których ustawa lub okoliczności wymagają ich rozpoznania w ciągu 72 godzin, z wyłączeniem wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz spraw rejestrowych i wieczystoksięgowych. Pełniącemu dyżur są przydzielane także:

1) sprawy, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. b i j;

2) sprawy w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a–185c K.p.k.;

3) sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania interesów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;

4) sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 K.p.c.;

5) sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

6) sprawy rejestrowane w wykazie „K-opr”.”;

15) w § 54:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przydział spraw referendarzom sądowym w wydziałach, o których mowa w ust. 2, może następować przed podziałem spraw między wydziałami lub po podziale spraw między wydziałami według kryteriów ustalonych przez prezesa sądu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli sprawa wymaga ponownego przydziału, stosuje się przepisy ust. 2 i 3, z wyłączeniem przydziału sprawy referendarzowi sądowemu.”;

16) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. Przewodniczący wydziału w sądzie drugiej instancji zapewnia sprawne kierowanie do rozpatrzenia zaskarżonych orzeczeń, a także w przypadku wniesienia kasacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi nadzwyczajnej, wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w art. 96 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.3)) – sprawne wykonanie czynności z zakresu tych postępowań, aż do przedstawienia akt Sądowi Najwyższemu lub załatwienia sprawy w inny sposób.”;

17) w § 65 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Na stole sędziowskim, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się przed każdym członkiem składu orzekającego, w miejscu widocznym dla stron i uczestników postępowania oraz zgromadzonej publiczności, identyfikator ze wskazaniem odnośnie do sędziego, asesora sądowego lub ławnika odpowiednio „sędzia”, „asesor sądowy” albo „ławnik” oraz podaniem ich imion i nazwisk.

3. Szczegółowy opis identyfikatora, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

18) w § 95:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie gdy sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia przez przewodniczącego posiedzenia lub rozprawy lub sędziego sprawozdawcę nie jest możliwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, na zarządzenie przewodniczącego wydziału uzasadnienie sporządza inny sędzia, asesor sądowy lub ławnik, który brał udział w wydaniu orzeczenia. Jeżeli sporządzenie pisemnego uzasadnienia jest niemożliwe, przewodniczący wydziału czyni o tym wzmiankę w aktach sprawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, uzasadnienie może sporządzić przewodniczący posiedzenia lub rozprawy lub sędzia sprawozdawca nieorzekający już w sądzie, w którym zostało wydane orzeczenie, którego dotyczy żądanie sporządzenia uzasadnienia, nadal zajmujący stanowisko sędziowskie, a także będący w stanie spoczynku. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli przewodniczący rozprawy lub posiedzenia oraz sędzia sprawozdawca złożą zdanie odrębne do orzeczenia albo uczyni to sędzia pełniący obie te funkcje, przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

19) w § 107:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Akta spraw zakończonych udostępnia się organom, o których mowa w art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w tym prokuratorowi wykonującemu czynności związane z wniesieniem skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do akt rejestrowych.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2e w brzmieniu:

„2a. Akta sprawy zakończonej przesyła się organom lub instytucjom, o których mowa w ust. 1 i 1a, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c.

2b. W przypadku gdy akta sprawy zakończonej zostały udostępnione podmiotowi, o którym mowa w ust. 5 lub 6, a o udostępnienie tych akt wystąpiły organ lub instytucja, o których mowa w ust. 1 lub 1a, przewodniczący wydziału zwraca się do tego podmiotu o niezwłoczny zwrot akt.

2c. W przypadku gdy o udostępnienie akt sprawy zakończonej wystąpiło więcej organów lub instytucji, o których mowa w ust. 1 i 1a, niż jeden lub jedna, akta przesyła się tym organom lub instytucjom według kolejności wpływu ich wystąpień do sądu, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba przesłania akt z pominięciem tej kolejności.

2d. W razie niemożności niezwłocznego udostępnienia akt sprawy zakończonej organowi lub instytucji, o których mowa w ust. 1 i 1a, z powodu wskazanego w ust. 2b informuje się o tym ten organ lub tę instytucję, wskazując przewidywany termin ich udostępnienia.

2e. W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, udostępniając akta sprawy zakończonej, informuje się organ lub instytucję o wystąpieniach innych organów lub instytucji, którym akta będą udostępniane w dalszej kolejności. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wystąpienie innego organu lub innej instytucji wpłynie do sądu po udostępnieniu akt.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zarządzając przesłanie akt sprawy zakończonej, przewodniczący wydziału określa termin zwrotu akt, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do dokonania odpowiednich czynności przez organ zwracający się o udostępnienie akt. Termin zwrotu akt w uzasadnionych wypadkach może zostać wydłużony.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Termin określony w ust. 7 nie dotyczy przypadku przesłania akt księgi wieczystej do sądu okręgowego w celu rozpoznania środka odwoławczego lub do Sądu Najwyższego w związku z rozpoznawaniem skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi nadzwyczajnej lub wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w art. 96 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.”;

20) w załączniku nr 2:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,”,

b) w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104m, 104n, 104p, 141,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. Repertorium „GU” w sądzie rejonowym:

a) „os.fiz.” – sprawy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

b) „os.praw.” – sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.”,

d) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,”,

e) w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226o, 226p, 235, 242, 243, 244, 245, 255, 256,”,

f) w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 124, 125,”,

g) w pkt 19:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 074, 304k, 321,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325,”,

h) w pkt 22:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234, 294,”,

– dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) „upr.dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),”,

i) w pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142,”,

j) w pkt 26 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125,”,

k) w pkt 33 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,”,

l) w pkt 35:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104n, 104p, 106, 106a, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 129, 130, 141,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 109, 128,”,

– dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie jednego sędziego.”,

m) w pkt 36 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie jednego sędziego.”,

n) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

37a. Repertorium „Pz”:

a) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie 1 sędziego,

b) „pozost.” – pozostałe zażalenia.”,

o) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

38a. Repertorium „Uz”:

a) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie 1 sędziego,

b) „pozost.” – pozostałe zażalenia.”,

p) w pkt 40:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104E, 109,”,

– dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie jednego sędziego.”,

q) w pkt 41:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 074, 304k, 321,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056 rts, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,”,

– uchyla się lit. i,

– dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) „upr.dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),”,

r) w pkt 42 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) „o.konk.kons.” – sprawy rejestrowane w repertoriach „AmC”, „AmE”, „AmK”, „AmA”, „AmT”, „Amo”, „AmW”.”,

s) w pkt 44 uchyla się lit. b,

t) w pkt 45 uchyla się lit. b,

u) w pkt 46:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 108, 109, 111, 124, 128, 129, 142,”,

– dodaje się lit. d–f w brzmieniu:

„d) „w toku” – dla zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (np. na zawieszenie postępowania),

e) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie jednego sędziego,

f) „upr.dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),”,

v) w pkt 47:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 109, 129,”,

– dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) „w toku” – dla zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (np. na zawieszenie postępowania),

e) „1 sędzia” – zażalenia rozpoznawane w składzie jednego sędziego.”,

w) pkt 50 otrzymuje brzmienie:

50. Wykaz „Kp”:

a) zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego:

– „zaż.t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów,

– „zaż.t. 5-20” – sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

– „zaż.t. 1-4” – sprawy do 4 tomów,

b) sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz o skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 K.p.k.):

– „p.w.t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów,

– „p.w.t. 5-20” – sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

– „p.w.t. 1-4” – sprawy inne, w tym do 4 tomów,

c) „inne” – pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie Kp.”,

x) po pkt 50 dodaje się pkt 50a w brzmieniu:

50a. Wykaz „Ko”:

a) „wyk.” – sprawy z zakresu postępowania wykonawczego,

b) „inne” – pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie „Ko”.”,

y) uchyla się pkt 52,

z) pkt 54 otrzymuje brzmienie:

54. Repertorium „Kz”:

a) „post.t. 20+” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) „post.t. 5-20” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) „post.t. 1-4” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia.”,

za) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

56. Repertorium „AKz”:

a) „post.t. 20+” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) „post.t. 5-20” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) „post.t. 1-4” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia.”;

21) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045 i 1443.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 418, 517, 970 i 2070 oraz z 2017 r. poz. 1527 i 2481.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 771, 847, 848, 1045 i 1443.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS IDENTYFIKATORA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 26 lipca 2018 r. (poz. 1489)

SZCZEGÓŁOWY OPIS IDENTYFIKATORA

Identyfikator to przedmiot wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, o kształcie litery L, z wymiennymi etykietami o wysokości 60 do 70 mm i szerokości 250 do 300 mm w kolorze białym, przeznaczonymi do nadruku.

Nadruk umieszczony na etykiecie ma kolor czarny, jest wykonany czcionką o kroju Times New Roman o rozmiarze 40 do 48, wyśrodkowany i umieszczony w centralnej części etykiety.

Jeśli imię i nazwisko sędziego, asesora sądowego albo ławnika składa się ze zbyt wielu liter i znaków, aby był możliwy ich nadruk na etykiecie z zachowaniem wskazanych powyżej reguł, dopuszcza się stosowne zmniejszenie rozmiaru czcionki lub wskazanie jedynie pierwszej litery imienia bądź jednego z imion z kropką, bądź obu imion z kropkami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama