reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym dalej „programem”, oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) katalog beneficjentów;

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc finansowa, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

2. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:

1) wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;

2) zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „zmniejszaniem oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowaniem połowów do ochrony gatunków”;

3) innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „innowacjami związanymi z ochroną żywych zasobów morza”;

4) ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – obejmującego następujące poddziałania:

a) zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b) o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014,

c) systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014;

5) porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „inwestycjami w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”;

6) wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wsparciem na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”;

7) różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „różnicowaniem”;

8) zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „zdrowiem i bezpieczeństwem”;

9) tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „tymczasowym zaprzestaniem działalności połowowej”;

10) wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wartością dodaną, jakością produktów i wykorzystywaniem niechcianych połowów”;

11) porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani”;

12) innowacje, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „innowacjami”;

13) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „efektywnością energetyczną i łagodzeniem skutków zmiany klimatu – wymianą lub modernizacją głównych lub dodatkowych silników”;

14) propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „propagowaniem kapitału ludzkiego”.

§ 2. [Przyznawanie pomocy]

1. Pomoc przyznaje się na realizację operacji:

1) która nie jest finansowana z innych środków publicznych;

2) spełniającej wymagania określone w programie, w szczególności zapewniającej osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1 ust. 2, w ramach którego operacja jest realizowana;

3) spełniającej wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;

4) uzasadnionej ekonomicznie – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, pkt 4 w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, oraz pkt 5, 7, 10, 11 i 14;

5) dla której wykazano racjonalność kosztów – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 w zakresie poddziałań, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, a także pkt 5, 6–8 i 10–14;

6) która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji kwota pomocy mieści się w limicie środków przyznanych na dany nabór wniosków o dofinansowanie, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

2. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stwierdza się na podstawie dotychczasowych i prognozowanych wyników finansowych wnioskodawcy, możliwości sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowane na podstawie analizy danych ekonomicznych zawartych w planie biznesowym.

3. Plan biznesowy:

1) uproszczony – sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, pkt 4 w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, oraz pkt 7, 10 i 14;

2) szczegółowy – sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 11.

4. Przez racjonalność kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się dokonywanie wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 3. [Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wsparciem na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej”, przyznaje się instytutowi badawczemu w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, zwanemu dalej „instytutem badawczym”, lub instytutowi naukowemu w rozumieniu przepisów o Polskiej Akademii Nauk, zwanemu dalej „instytutem naukowym”:

1) na zarybianie, w tym:

a) nabycie materiału zarybieniowego lub jego produkcję,

b) transport organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone

– w przypadku gdy zarybianie jest przewidziane w przepisach Unii Europejskiej jako środek ochronny, zgodnie z art. 11 lit. f rozporządzenia nr 508/2014;

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód;

3) w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów;

4) jeżeli realizacja operacji przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu.

2. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybactwa śródlądowego.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) nazwę wnioskodawcy;

2) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3) nazwę planowanej operacji;

4) cel planowanej operacji;

5) szczegółowy zakres planowanych działań w ramach realizacji operacji;

6) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji;

7) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego planowanego do nabycia;

8) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania.

4. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, jeżeli z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje opinię, o której mowa w ust. 2, wnioskodawcy oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

7. W przypadku wydania negatywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa wskazuje w tej opinii okoliczności, po zaistnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód, lub warunki, po spełnieniu których będzie to możliwe.

§ 4. [Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się:

1) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne – na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014,

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym – na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia nr 508/2014

– zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 5. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 100% tych kosztów – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;

2) 80% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4 pkt 1, wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014, zwane dalej „łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym”;

3) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4, wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż łodziowe rybołówstwo przybrzeżne lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;

4) 30% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 4, niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej „zaleceniem 2003/361/WE”.

§ 6. [Wymiana danego rodzaju narzędzi połowowych wydawanych lub wystawianych z określonego statku rybackiego]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków w zakresie wymiany danego rodzaju narzędzi połowowych wydawanych lub wystawianych z określonego statku rybackiego przyznaje się w wysokości do:

1) 75 000 zł – na wymianę biernych narzędzi połowowych w przypadku statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m, przy użyciu których jest wykonywane łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2) 100 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych w przypadku statków rybackich o długości całkowitej od 12 m do 15 m, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

3) 150 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych w przypadku statków rybackich o długości całkowitej od 15,01 m do 18,50 m, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

4) 200 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych w przypadku statków rybackich o długości całkowitej od 18,51 m do 42 m, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

5) 500 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych w przypadku statków rybackich o długości całkowitej powyżej 42 m, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

6) 75 000 zł – na wymianę rybackich narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego.

§ 7. [Pomoc na realizację operacji omówionych w art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 4–6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód;

2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym;

3) poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych;

4) ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich;

5) osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów wód;

6) poszukiwanie alternatywnych metod połowu ryb chroniących je przed drapieżnikami;

7) ograniczenie przyłowów i odrzutów ryb przez zastosowanie selektywnych technik, technologii lub narzędzi połowowych;

8) zmniejszanie presji połowowej przez eksperymentalne zarybianie.

§ 9. [Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się:

1) szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262), zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;

2) instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu;

3) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.

§ 10. [Analiza naukowa operacji]

1. W przypadku realizacji operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji zawierającą:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) nazwy i adresy siedzib podmiotów wspólnie realizujących operację – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez podmioty powiązane ze sobą umową konsorcjum;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy lub podmiotów, o których mowa w pkt 2;

4) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

5) cele i założenia operacji;

6) określenie przedmiotu operacji;

7) wykazanie innowacyjnego charakteru operacji;

8) opis wykonalności technicznej badań prowadzonych w ramach operacji;

9) wskazanie miejsca prowadzenia badań oraz miejsca wdrażania wyników przeprowadzonych badań;

10) źródła finansowania operacji;

11) datę jej sporządzenia.

2. Analiza naukowa operacji, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do oceny przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”.

3. Sporządzając ocenę, o której mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę:

1) zgodność planowanej operacji z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa;

2) przyjętą metodologię operacji;

3) planowany zakres wykorzystania rezultatów planowanej operacji oraz przewidywany okres użytkowania wypracowanych rozwiązań;

4) czy operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania i jakie są możliwości zastosowania lub wdrożenia rezultatów tej operacji w praktyce;

5) czy wnioskodawca zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji operacji.

4. Organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy wydaje pozytywną ocenę, o której mowa w ust. 2, jeżeli z informacji zawartych w analizie, o której mowa w ust. 1, wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.

5. Organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa ocenę, o której mowa w ust. 2, w terminie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje ocenę, o której mowa w ust. 2, wnioskodawcy oraz Agencji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. W przypadku wydania negatywnej oceny, o której mowa w ust. 2, organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy wskazuje w tej ocenie okoliczności, po zaistnieniu których będzie możliwe uzyskanie pozytywnej oceny, lub warunki, po spełnieniu których będzie to możliwe.

§ 11. [Zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych na pomoc]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, jednak nie więcej niż:

1) 5 000 000 zł albo

2) 8 000 000 zł – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez podmioty powiązane ze sobą umową konsorcjum.

2. Wyniki realizacji operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza są udostępniane na stronie internetowej beneficjenta przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach tej operacji oraz upubliczniane w szczególności na konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z rybołówstwem morskim, rybactwem śródlądowym lub przetwórstwem produktów rybnych.

§ 12. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 8–11 stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, zwanego dalej „ochroną i odbudową morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemami rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się:

1) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,

2) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne

– w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/531”.

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, realizuje się we współpracy ze stowarzyszeniem lub organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub inną organizacją społeczną i zawodową, realizującymi statutowe zadania w zakresie zrównoważonego rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich.

§ 14. [Pomoc na realizację operacji omówionych w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w wysokości do:

1) 10 000 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. a i c rozporządzenia nr 2015/531;

2) 75 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. b rozporządzenia nr 2015/531;

3) 400 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia nr 2015/531;

4) 50 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia nr 2015/531;

5) 100 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. f rozporządzenia nr 2015/531.

§ 15. [Pomoc na realizację operacji omówionych w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się:

1) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

2) stowarzyszeniu lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innej organizacji społecznej i zawodowej, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;

3) instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego;

4) szkole wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego;

5) podmiotom, innym niż wymienione w pkt 1–4, posiadającym wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb.

§ 16. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych omówionych w art. 8–12 rozporządzenia nr 2015/531]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 8–12 rozporządzenia nr 2015/531, w wysokości do:

1) 100% tych kosztów – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

2) 50% tych kosztów – na operacje realizowane przez beneficjenta będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE,

3) 30% tych kosztów – na operacje realizowane przez beneficjenta niebędącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE

– nie więcej jednak niż 10 000 000 zł.

§ 17. [Pomoc na poddziałania omówione w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2015/531, przyznaje się, jeżeli realizacja operacji:

1) ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu;

3) umożliwi efektywną lub bezpieczną migrację ryb, a konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.

2. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) wskazanie wód i miejsc, w których planuje się umożliwić migrację ryb lub poprawić jej efektywność i bezpieczeństwo;

2) szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia migracji ryb lub poprawy jej efektywności lub bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb wraz ze szkicami proponowanych urządzeń oraz zdjęciami miejsca, w którym jest planowana realizacja operacji;

3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do realizacji operacji, a także o dostępnej ilości i jakości wody służącej do zasilania urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb;

4) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji i przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb;

5) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie ochrony i rozwoju zasobów ryb.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, na podstawie informacji:

1) zawartych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, planach zarybiania polskich obszarów morskich oraz planach, programach, polityce i strategiach w dziedzinie rybactwa śródlądowego albo rybołówstwa morskiego, sporządzonych przez organy administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów;

2) w zakresie umożliwienia migracji ryb albo poprawy jej efektywności lub bezpieczeństwa na wodach znajdujących się na obszarze województwa;

3) zawartych w operatach rybackich;

4) o stosowanych dostępnych technikach i znanych najlepszych technikach w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, jeżeli z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.

6. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje opinię, o której mowa w ust. 2, wnioskodawcy oraz Agencji w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

8. W przypadku wydania negatywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa wskazuje w tej opinii okoliczności, po zaistnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód, lub warunki, po spełnieniu których będzie to możliwe.

§ 18. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 15–17 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Pomoc na działania omówione w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się armatorom statków rybackich wykonującym rybołówstwo komercyjne, w formie rekompensaty, w wysokości:

1) 100% wartości poniesionej szkody – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;

2) 80% wartości poniesionej szkody – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

3) 50% wartości poniesionej szkody – w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

§ 20. [Zgłaszanie szkody]

1. Armatorzy statków rybackich, których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione, zgłaszają szkodę w formie pisemnej, w postaci papierowej, w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego właściwym ze względu na miejsce powstania szkody w połowach, w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia.

2. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane niezbędne do przyznania rekompensaty, w tym:

1) nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres do korespondencji armatorów statków rybackich, których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione;

2) datę i miejsce powstania szkody;

3) uszkodzony gatunek ryb oraz liczbę sztuk uszkodzonych ryb danego gatunku;

4) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, przy użyciu których były prowadzone połowy uszkodzonych ryb, a także rodzaj i liczbę uszkodzonych narzędzi połowowych oraz opis ich uszkodzenia;

5) dokumentację fotograficzną powstałej szkody, jeżeli została sporządzona.

3. Inspektor rybołówstwa morskiego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz oględzin dokonanych na miejscu wyładunku uszkodzonych ryb albo w siedzibie okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego wydaje zaświadczenie, w którym poświadcza powstałą szkodę.

4. Inspektor rybołówstwa morskiego, dokonując oględzin uszkodzonych ryb, oznacza te ryby w sposób trwały.

5. Wysokość kwoty rekompensaty, o której mowa w § 19, w przypadku:

1) ryb łososiowatych, w tym łososia lub troci – wynosi 120 zł za jedną sztukę;

2) dorsza – wynosi 4,50 zł za jedną sztukę.

§ 21. [Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów przyznaje się na:

1) zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli, lub naprawę urządzeń, służących do wyładunku, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania lub przechowywania niewykorzystanych części połowu produktów rybołówstwa w rozumieniu art. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej „produktami rybołówstwa”, pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania ich w warunkach chłodniczych lub zamrażalniczych;

2) zakup środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego transportu produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich w porcie rybackim lub na przystani rybackiej.

§ 22. [Podmioty otrzymujące pomoc]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów przyznaje się:

1) podmiotowi będącemu posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej;

2) podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);

3) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

4) jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osobie prawnej lub państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

5) podmiotowi niebędącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

6) innemu niż wymieniony w pkt 1–5 podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

§ 23. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 95% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 3, oraz gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

2) 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 1–4 i 6,

3) 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 22 pkt 5

– nie więcej jednak niż 5 000 000 zł.

§ 24. [Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów przyznaje się:

1) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

2) okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego

– w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.

2. Pomoc finansową w ramach działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów przyznaje się na działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 25. [Podmioty otrzymujące pomoc]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się:

1) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

§ 26. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 80% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;

3) 30% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

2. Pomoc finansową w ramach działania różnicowanie przyznaje się zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 27. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 25 i § 26 stosuje się odpowiednio.

§ 28. [Zdrowie i bezpieczeństwo]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się:

1) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się na działania określone w art. 3–6 rozporządzenia nr 2015/531 zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 29. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 80% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;

3) 30% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

§ 30. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 28 i § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 31. [Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany statku rybackiego na inny i którego długość całkowita wynosi:

1) poniżej 12 m;

2) od 12 m do 24 m – jeżeli armator statku rybackiego, na który ubiega się o rekompensatę, w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o rekompensatę w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki posiadał przyznane kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22–324) Morza Bałtyckiego.

2. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 180 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) poniżej 10 m – w wysokości 1450 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1550 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1950 zł za każdy dzień tego zaprzestania;

4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 2250 zł za każdy dzień tego zaprzestania.

§ 32. [Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się na rozwój działalności polegającej na inwestycjach:

1) związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;

2) na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.

§ 33. [Pomoc na rozwój]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów w zakresie, o którym mowa w § 32 pkt 1, przyznaje się na rozwój działalności polegającej na:

1) zakupie, budowie, przebudowie lub remoncie budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;

2) zakupie lub wymianie urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;

3) budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu zaplecza socjalnego dla pracowników zajmujących się przetwórstwem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotem tymi produktami lub ich sprzedażą bezpośrednią;

4) zakupie środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego lub zewnętrznego transportu produktów rybnych, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rybnych pochodzących z własnych połowów, obrotu tymi produktami lub ich sprzedaży bezpośredniej.

§ 34. [Terminy przyznawania pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się:

1) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;

2) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

§ 35. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) 80% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

2) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący rybołówstwo komercyjne inne niż wymienione w pkt 1 lub podmiot wykonujący rybactwo śródlądowe;

3) 30% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

§ 36. [Wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się w wysokości do:

1) 600 000 zł – na operację, o której mowa w § 32 pkt 1;

2) 500 000 zł – na operację, o której mowa w § 32 pkt 2.

§ 37. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 32–36 stosuje się odpowiednio.

§ 38. [Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się na inwestycje na obszarze portu rybackiego, miejsca wyładunku lub przystani, w zakresie:

1) poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;

2) poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy;

3) poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych;

4) ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego.

§ 39. [Zakres pomocy omówionej w § 38 pkt 1]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, w zakresie, o którym mowa w § 38 pkt 1, obejmuje:

1) budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli, lub zakup, lub naprawę urządzeń służących do:

a) wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych, w tym przechowywania tych produktów w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,

b) dostarczania paliwa, wody lub lodu;

2) zakup, budowę, przebudowę lub remont:

a) magazynów sprzętu rybackiego,

b) zaplecza socjalnego dla rybaków;

3) budowę, przebudowę lub remont:

a) przystani rybackich,

b) nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

c) falochronów,

d) dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani rybackiej;

4) przebudowę dróg wodnych umożliwiających statkowi rybackiemu wejście do portu rybackiego lub przystani rybackiej.

§ 40. [Zakres pomocy omówionej w § 38 pkt 2]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, w zakresie, o którym mowa w § 38 pkt 2, obejmuje:

1) wyposażenie portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) wprowadzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

§ 41. [Zakres pomocy omówionej w § 38 pkt 3]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, w zakresie, o którym mowa w § 38 pkt 3, obejmuje:

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, utrwalania, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych, w tym:

a) zakup, budowę, przebudowę, adaptację, wyposażenie lub remont:

– budynków lub budowli służących do wstępnego przetwarzania produktów rybnych,

– urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybnych,

– magazynów lub chłodni służących do przechowywania produktów rybnych,

b) budowę, przebudowę lub remont:

– wytwórni lodu oraz jej wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne,

– budynków lub budowli służących do mycia skrzyń i innych pojemników,

c) zakup i instalację urządzeń służących do sortowania i mycia produktów rybnych,

d) zakup środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego transportu produktów rybnych w porcie rybackim lub na przystani rybackiej;

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych, wymagań weterynaryjnych lub warunków organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybnych, mającą na celu poprawę jakości zdrowotnej tych produktów.

§ 42. [Zakres pomocy omówionej w § 38 pkt 4]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, w zakresie, o którym mowa w § 38 pkt 4, obejmuje:

1) budowę budynków lub budowli służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów morskich;

2) wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie rybackim oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;

3) działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o odpadach.

§ 43. [Podmioty otrzymujące pomoc]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się:

1) podmiotowi będącemu posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;

2) jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osobie prawnej lub państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

3) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

4) podmiotowi zarządzającemu portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

5) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

6) urzędowi morskiemu;

7) podmiotom niebędącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

8) innemu niż wymieniony w pkt 1–4 podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

§ 44. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 100% tych kosztów, jeżeli operacja:

a) jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 4 lub 6, na działania, o których mowa w § 39 pkt 2–4, § 40 lub § 42,

b) spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

c) ma na celu wspólny interes użytkowników wód oraz nie ma charakteru komercyjnego;

2) 80% tych kosztów, jeżeli operacja:

a) jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 1–3, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, § 41 lub § 42,

b) spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

c) ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

3) 50% tych kosztów, jeżeli operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43:

a) pkt 5, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b i d, § 41 lub § 42,

b) pkt 8, na działania, o których mowa w § 43, jeżeli operacja ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

4) 30% tych kosztów, jeżeli operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 43 pkt 7, na działania, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2, § 41 lub § 42, oraz ma na celu wspólny interes użytkowników wód.

2. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 1, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy infrastruktury portów i przystani rybackich mającej na celu kompleksową obsługę jednostek rybackich oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla rozwoju rybołówstwa morskiego.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) szczegółowy opis planowanej operacji wraz ze wskazaniem miejsca planowanej operacji;

2) informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji związanych z poprawą infrastruktury portów i przystani rybackich;

3) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji;

4) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji umożliwi poprawę infrastruktury portów i przystani rybackich.

4. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie i przekazywana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa wnioskodawcy oraz Agencji w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje pozytywną opinię w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, jeżeli z informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.

6. W przypadku wydania negatywnej opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa w tej opinii wskazuje okoliczności, po zaistnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód, lub warunki, po spełnieniu których będzie to możliwe.

§ 45. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 38–44 stosuje się odpowiednio.

§ 46. [Testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym:

a) poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych,

b) redukcję zużycia energii przez statki rybackie,

c) ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich,

d) wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych,

e) ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim przez eksperymentalne zarybianie;

3) doskonalenie metod połowu w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

4) prowadzenie badań naukowych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

5) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650);

6) ulepszenie przetwórstwa i obrotu produktami rybnymi.

§ 47. [Przepisy stosowane do przyznawania pomocy]

Do przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach działania innowacje stosuje się odpowiednio przepisy § 9–11.

§ 48. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 9–11 i § 46 stosuje się odpowiednio.

§ 49. [Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników przyznaje się:

1) właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, jeżeli ten statek spełnia warunek, o którym mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014;

2) pod warunkiem, że nowy lub zmodernizowany silnik statku rybackiego spełnia kryteria, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

3) w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 30% tych kosztów.

§ 50. [Propagowanie kapitału ludzkiego]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego przyznaje się:

1) uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,

2) lokalnej grupie działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”,

3) szkole wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub prowadzącej badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub pracy na statkach rybackich,

4) szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,

5) placówce kształcenia praktycznego lub ośrodkowi dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,

6) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne,

7) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym,

8) małżonkowi albo partnerowi życiowemu podmiotu, o którym mowa w pkt 6 i 7

– na działania, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 508/2014.

§ 51. [Pomoc w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 100% tych kosztów – w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014;

2) 80% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa § 50 pkt 6, wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

3) 50% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2;

4) 30% tych kosztów – w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

§ 52. [Pomoc na działania omówione w art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego przyznaje się również na działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014. Przepisy § 50 i § 51 stosuje się odpowiednio.

§ 53. [Operacje zaliczane do kosztów kwalifikowalnych]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się koszty realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się także koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r., jeżeli są spełnione warunki określone w art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się również koszty niezbędne do realizacji operacji w wysokości do 10% wartości tej operacji, obejmujące koszty:

1) przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów technologicznych i architektoniczno-budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;

2) sprawozdania z nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego lub konserwatorskiego;

3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) przygotowania planu biznesowego, o którym mowa w § 2 ust. 3;

5) przygotowania i rozliczenia projektu w ramach realizacji operacji;

6) nadzoru, koordynacji i realizacji projektu w ramach realizacji operacji;

7) działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji.

§ 54. [Koszty niezaliczane do kosztów kwalifikowalnych]

Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, nie zalicza się kosztów:

1) nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, jeżeli:

a) nabycie nastąpi za kwotę przewyższającą 10% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na daną operację,

b) ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową określoną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

d) podmiot zbywający nieruchomość, w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał na jej zakup pomoc ze środków publicznych;

2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił oświadczenia w formie pisemnej, w postaci papierowej, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) związanych z umową leasingu:

a) która nie zawiera postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

6) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

7) odsetek od zadłużenia;

8) realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.

§ 55. [Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie]

1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) działanie lub typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie Prezes Agencji udostępnia nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. W przypadku gdy na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie Prezes Agencji stwierdzi, że limit środków finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, został przekroczony w ramach naboru tych wniosków, informuje o tym ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

7. Na polecenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 6, Prezes Agencji zwiększa limit środków finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, do wysokości kwoty pomocy, jaka wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie, i informację o zwiększeniu limitu tych środków finansowych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych Agencji. Informację o zwiększeniu limitu środków finansowych podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 56. [Ilość wniosków o dofinansowanie]

1. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który:

1) pierwszy został złożony do Agencji;

2) zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu.

3. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, pkt 4 lit. c i pkt 9.

§ 57. [Elementy wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli został nadany;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – jeżeli został nadany, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b w zakresie operacji, o której mowa w art. 40 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, oraz pkt 5–8 i 10–14;

5) kwotę wnioskowanej pomocy;

6) charakterystykę prowadzonej działalności, w tym określenie jej przedmiotu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

7) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy lub małżonka wnioskodawcy związane z przyznaniem pomocy;

9) wskazanie kryteriów wyboru operacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty w formie pisemnej, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji w formie pisemnej, w postaci papierowej, informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

6. Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

7. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 5, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

8. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

§ 58. [Wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia]

1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub wymienionych w § 57 ust. 1 pkt 4 i 5 lub

2) jest niezgodny z działaniem lub typem operacji, o których mowa w § 55 ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 55 ust. 1;

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 55 ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

5) ocena, o której mowa w § 10 ust. 2, oraz opinia, o której mowa w § 3 ust. 2, § 17 ust. 2 i § 44 ust. 2, jest negatywna.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 59. [Lista wniosków o dofinansowanie]

1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działania, o którym mowa w § 1 ust. 2:

1) pkt 1, pkt 4 lit. c, pkt 6, 8, pkt 11 w przypadku rybactwa śródlądowego i pkt 14 – na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) pkt 2 i 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 7, 10, pkt 11 z wyłączeniem rybactwa śródlądowego, pkt 12 i 13 – przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku.

2. W przypadku operacji, o których mowa w § 1 ust. 2:

1) pkt 1, pkt 4 lit. c, pkt 6, 8, pkt 11 w przypadku rybactwa śródlądowego i pkt 14, jeżeli wnioski o dofinansowanie zostały złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy;

2) pkt 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 7, pkt 11 z wyłączeniem rybactwa śródlądowego, pkt 12 i 13:

a) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów,

b) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy,

c) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy;

3) pkt 2 i 10:

a) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów,

b) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje długość całkowita statku rybackiego od najmniejszej do największej,

c) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej długości całkowitej statku rybackiego o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy,

d) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o tej samej długości całkowitej statku rybackiego i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.

§ 60. [Podanie listy wniosków o dofinansowanie do publicznej wiadomości]

1. Prezes Agencji po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie w sposób określony w § 59 podaje tę listę do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

2. Lista wniosków o dofinansowanie zawiera imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji, kwotę wnioskowanej pomocy oraz dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Jeżeli dane zawarte we wniosku o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie kolejności na liście wniosków o dofinansowanie ulegną zmianie, aktualizacji informacji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że wniosek o dofinansowanie powinien znajdować się na dalszej pozycji tej listy niż pierwotnie ustalona.

4. Lista wniosków o dofinansowanie jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie rzadziej niż co 20 dni.

§ 61. [Ocena wniosków]

1. Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie Agencja dokonuje oceny wniosków umieszczonych na tej liście w zakresie określonym w art. 13 ust. 4 ustawy w ramach limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 55 ust. 3 pkt 3. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania tego wniosku.

2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę wzywa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

4. W przypadku gdy wnioskodawca mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, jednocześnie informując wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

6. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji.

7. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej.

§ 62. [Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie]

1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 61 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 63. [Limit środków finansowych]

1. W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 55 ust. 3 pkt 3, został wyczerpany, Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 55 ust. 3 pkt 3, uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica między wysokością limitu środków przyznanych na dany nabór a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w tym naborze jest niewystarczająca na przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 59 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty pomocy.

3. Limit środków finansowych dla danego działania uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica między wysokością limitu środków przyznanych dla danego działania a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego działania jest niewystarczająca na przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 59 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty pomocy.

§ 64. [Umowa o dofinansowanie]

1. Warunkiem przyznania pomocy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która, poza postanowieniami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w tym co najmniej:

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminie wskazanym w umowie,

d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania Agencji w okresie 5 lat o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

g) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

h) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,

i) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był obowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego,

j) osiągnięcia kryteriów wyboru operacji,

k) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c i pkt 9;

2) terminy i warunki złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;

3) warunki oraz termin wypłaty pomocy;

4) warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c i pkt 9.

2. Okres 5 lat, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 65. [Weksel wraz z deklaracją wekslową]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2) składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 66. [Wniosek o płatność]

1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy na realizację operacji w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie wniosku o płatność.

2. Wniosek o płatność może zostać złożony po zrealizowaniu:

1) danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym (płatność pośrednia);

2) całej operacji (płatność końcowa).

3. Wniosek o płatność składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

4. Operacja może być realizowana w nie więcej niż czterech etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie:

1) 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanej w kilku etapach;

2) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie.

5. W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, pierwszy wniosek o płatność pośrednią składa się w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

6. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

7. Dokumenty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

8. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.

§ 67. [Niezłożenie wniosku o płatność w terminie]

1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie wypłaca pomocy.

3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta do uzupełnienia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie uzupełnił wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej.

7. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja dokonuje ich poprawy, informując niezwłocznie beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

8. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepis § 57 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 68. [Następca prawny wnioskodawcy]

1. Następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy, są spełnione następujące warunki:

1) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

2) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego wniosek o dofinansowanie złożył wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 56–65 stosuje się odpowiednio.

§ 69. [Następca prawny beneficjenta]

1. Następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o płatność do oddziału regionalnego Agencji, do którego wniosek o dofinansowanie złożył beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 2, następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 2, zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku, o którym mowa w ust. 2, po upływie wymaganego terminu Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 30 dni.

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisów § 56–65 nie stosuje się.

11. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 70. [Przeliczanie na złote stawek pomocy wyrażonych w euro]

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

1) 31 grudnia – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 30 czerwca – w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

§ 71. [Postępowanie w sprawie o przyznania pomocy finansowej]

1. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań objętych Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej objętych Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 72. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495 i 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040).

§ 73. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18, Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22 i Dz. Urz. UE L 256 z 04.10.2017, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86 i Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.

4) Podobszary Morza Bałtyckiego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1.

Załącznik 1. [KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lipca 2018 r. (poz. 1493)

Załącznik nr 1

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

I. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanego dalej „EFMR”, w ramach działania wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”

– pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

II. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

a) poniżej 12 m – 5 pkt,

b) od 12 m do 18,5 m – 3 pkt,

c) powyżej 18,5 m – 1 pkt;

2) operacja dotyczy zakupu lub wymiany rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego:

a) poniżej 30 sztuk – 5 pkt,

b) od 30 sztuk do 40 sztuk – 3 pkt,

c) powyżej 40 sztuk – 1 pkt.

III. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, w liczbie:

a) 10 i więcej – 5 pkt,

b) od 1 do 9 – 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot – 5 pkt;

3) operacja będzie realizowana przy użyciu rybackich narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:

a) 3 sztuki i więcej – 5 pkt,

b) od 1 do 2 sztuk – 3 pkt;

4) dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m;

5) operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650), zwanej dalej „obszarem NATURA 2000”, i będzie dotyczyć innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze – 5 pkt.

IV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacje będą realizowane przy użyciu statków rybackich w liczbie:

a) 51 i więcej – 5 pkt,

b) od 40 do 50 – 4 pkt,

c) od 30 do 39 – 3 pkt,

d) od 15 do 29 – 2 pkt;

2) dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy:

a) operacja będzie realizowana na obszarze NATURA 2000 oraz

b) co najmniej 40% statków rybackich, przy użyciu których operacja będzie realizowana, to statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m.

V. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014

1. Dla operacji polegającej na udrożnieniu wód śródlądowych

W oparciu o sumę punktów przyznanych wnioskodawcom w ramach danego naboru sporządza się ranking oceny poziomu wspólnego interesu użytkowników wód.

Ocena poziomu wspólnego interesu użytkowników jest przeprowadzana na podstawie następujących kryteriów:

1) operacja będzie realizowana w biegu rzek o istotnym znaczeniu dla ryb wędrownych – maksymalnie 10 pkt;

2) w wyniku realizacji operacji zostaną zapewnione warunki do bezpiecznej lub efektywnej migracji ryb w cieku, biorąc pod uwagę:

a) długość udrażnianego odcinka rzeki,

b) odległość od ujścia do morza, rzeki albo jeziora,

c) odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

d) liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza, rzeki albo jeziora

– maksymalnie 10 pkt;

3) w wyniku realizacji operacji zostanie odtworzone połączenie z istniejącymi bądź potencjalnymi obszarami tarliskowymi ryb eksploatowanych rybacko, biorąc pod uwagę:

a) powierzchnię tarlisk odzyskaną w wyniku realizacji operacji,

b) odległość od ujścia do morza, rzeki albo jeziora,

c) odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

d) liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza, rzeki albo jeziora

– maksymalnie 10 pkt;

4) operacja zostanie zrealizowana zgodnie ze znanymi i dostępnymi najlepszymi technikami w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych – maksymalnie 10 pkt;

5) realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków migracji innych, poza docelowymi, gatunków ryb (uniwersalność) – maksymalnie 10 pkt.

Liczba punktów, o których mowa w pkt 1–5, jest przyznawana proporcjonalnie do wielkości obszaru, jaki zostanie objęty projektem.

2. Dla operacji służących ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Pomoc finansową przyznaje się na podstawie sumy punktów przyznanych wnioskodawcom w ramach danego naboru.

W przypadku gdy:

1) obszar objęty projektem obejmuje swoim zakresem:

a) cały obszar NATURA 2000 – przyznaje się 20 pkt,

b) więcej niż 50% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 10 pkt,

c) od 20% do 50% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 5 pkt,

d) mniej niż 20% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 1 pkt;

2) projekt jest realizowany we współpracy:

a) podmiotu zarządzającego obszarem NATURA 2000, organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – przyznaje się 10 pkt,

b) organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – przyznaje się 6 pkt,

c) organizacji rybackiej i jednostki naukowej – przyznaje się 5 pkt,

d) organizacji rybackiej i organizacji społecznej – przyznaje się 2 pkt.

VI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014

– pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

VII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:

a) uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,

b) podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,

c) urząd morski – 3 pkt;

2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej wynosi:

a) poniżej 1 mln zł – 5 pkt,

b) od 1 do 2 mln zł – 3 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014

– pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

IX. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) całkowita wysokość dofinansowania ze środków EFMR wynosi:

a) nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,

b) powyżej 50 000 euro – 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a) powyżej średniej krajowej – 3 pkt,

b) poniżej średniej krajowej lub na poziomie średniej – 1 pkt;

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo rybactwo śródlądowe, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.

X. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014

– pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014

– pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w ramach art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:

a) poniżej 12 m – 5 pkt,

b) od 12 do 18 m – 3 pkt,

c) powyżej 18 m – 1 pkt;

2) w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 – operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu, przez:

a) powyżej 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,

b) od 75 do 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;

3) w ramach art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014 – wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wyniosła:

a) od 3 do 15 t – 2 pkt,

b) powyżej 15 do 25 t – 6 pkt,

c) powyżej 25 t – 10 pkt.

XIII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:

a) uznaną organizacją producentów ryb – 5 pkt,

b) podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią morską – 3 pkt,

c) urząd morski – 3 pkt;

2) liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki objęty operacją jest portem macierzystym, wynosi:

a) powyżej 40 – 5 pkt,

b) od 30 do 40 – 4 pkt,

c) od 20 do 29 – 3 pkt,

d) od 10 do 19 – 2 pkt;

3) liczba statków rybackich, dla których dana przystań rybacka objęta operacją jest przystanią macierzystą, wynosi:

a) powyżej 10 – 3 pkt,

b) od 1 do 10 – 5 pkt;

4) operacja zapewni:

a) poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 5 pkt,

b) poprawę jakości produktów rybołówstwa wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 4 pkt;

5) wnioskodawca, który nie był objęty wsparciem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – 5 pkt;

6) wysokość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

a) do 5 mln zł – 5 pkt,

b) powyżej 5 – do 6 mln zł – 3 pkt,

c) powyżej 6 mln zł – 1 pkt;

7) wartość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

a) do 3 mln zł – 5 pkt,

b) powyżej 3 – do 6 mln zł – 3 pkt.

W przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XIV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) szkoła wyższa lub szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód albo instytut badawczy lub instytut naukowy prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód, będące wnioskodawcami, którzy:

a) realizują statutowo zadania z zakresu ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub rybołówstwa morskiego, lub rybactwa śródlądowego, lub przyrodniczych badań środowiska morskiego – 20 pkt,

b) posiadają doświadczenie w realizacji projektów związanych z techniką lub technologią połowową lub narzędziami połowowymi lub wdrażaniem systemów zarządzania i organizacji w gospodarce rybnej, rybołówstwie morskim, przetwórstwie lub obrocie produktami rybnymi – 15 pkt;

2) operacja będzie realizowana wspólnie przez grupę podmiotów składającą się co najmniej z dwóch podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum – 5 pkt;

3) ocena poziomu innowacyjności operacji – ilość punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) – maksymalnie 30 pkt.

XV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014

Kryteria dotyczące statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne:

1) wiek wymienianego albo modernizowanego silnika głównego, liczony od daty jego produkcji, wynosi:

a) więcej niż 20 lat – 5 pkt,

b) od 10 do 20 lat – 3 pkt,

c) poniżej 10 lat – 1 pkt;

2) wiek wymienianego albo modernizowanego silnika dodatkowego, liczony od daty jego produkcji, wynosi:

a) więcej niż 20 lat – 5 pkt,

b) od 10 do 20 lat – 3 pkt,

c) poniżej 10 lat – 1 pkt;

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.

XVI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

1) pomoc finansowa będzie przyznawana w pierwszej kolejności rybakom, którzy utracili miejsce pracy na statku rybackim w wyniku działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014;

2) w przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc finansowa będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18, Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22 i Dz. Urz. UE L 256 z 04.10.2017, str. 1.

Załącznik 2. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Działanie wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) szczegółowy opis operacji;

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

4) kopia zezwolenia na prowadzenie zarybiania polskich obszarów morskich wydanego na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim – w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

5) opinia, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

2. Działanie zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) oświadczenie współwłaścicieli albo współarmatorów statku rybackiego wskazanego we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa;

10) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) dowód rejestracyjny łodzi rybackiej używanej do wykonywania rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) oświadczenie uprawnionego do rybactwa o prowadzonych odłowach przez co najmniej 60 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

13) zaświadczenie od uprawnionego do rybactwa o prowadzonych odłowach przez co najmniej 60 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wydane dla posiadaczy rybackich narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) dokument potwierdzający prowadzenie działalności połowowej na morzu przez co najmniej 60 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego lub umowa na prowadzenie odłowów gospodarczych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. Działanie innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) porozumienie lub inny dokument stwierdzający udział partnera w realizacji operacji;

4) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) analiza naukowa projektu innowacyjnego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu innowacyjnego;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4. Działanie ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

4.1. Poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) szczegółowy opis operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

4.2. Poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, lub pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4.3. Poddziałanie systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) zaświadczenie wydane przez inspektora rybołówstwa morskiego o liczbie i gatunku uszkodzonych organizmów morskich – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. Działanie porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

6) szczegółowy opis operacji;

7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

9) opinia dyrektora urzędu morskiego o prawidłowości planowanych rozwiązań – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. Działanie wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

7. Działanie różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

5) uproszczony plan biznesowy operacji;

6) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego;

9) kopia zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich, wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie – w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

10) szczegółowy opis operacji;

11) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

12) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego lub umowa na prowadzenie odłowów gospodarczych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

8. Działanie zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

6) oświadczenie współwłaścicieli albo współarmatorów statku rybackiego wskazanych we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie;

7) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego lub umowa na prowadzenie odłowów gospodarczych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

9. Działanie tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia licencji połowowej – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) oświadczenie współarmatorów statku rybackiego wskazanych we wniosku o dofinansowanie o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;

7) dokument potwierdzający prowadzenie działalności połowowej na morzu przez co najmniej 120 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji.

10. Działanie wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

3) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

7) dokument potwierdzający prowadzenie działalności połowowej na morzu przez co najmniej 60 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego lub umowa na prowadzenie odłowów gospodarczych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

11. Działanie porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

3) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego,

8) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

12. Działanie innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) porozumienie lub inny dokument stwierdzający udział partnera w realizacji operacji;

4) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub środowiska morskiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) analiza naukowa projektu innowacyjnego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu innowacyjnego;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

13. Działanie efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

5) kopia dokumentu potwierdzającego wiek wymienianego lub modernizowanego silnika, liczony od daty jego produkcji;

6) kopia licencji połowowej;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) oświadczenie współwłaścicieli statku rybackiego wskazanych we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie.

14. Działanie propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) szczegółowy opis operacji;

4) dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z rybakiem albo oświadczenie o pozostawaniu w związku z partnerem życiowym będącym rybakiem – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) oferta szkolenia związanego z rozwojem zawodowym lub zmianą kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego do prowadzenia szkolenia lub kursu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) uproszczony plan biznesowy operacji;

9) umowa na użytkowanie obwodu rybackiego lub umowa na prowadzenie odłowów gospodarczych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

Załącznik 3. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ]

Załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Działanie wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia umowy o przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopie protokołów z przeprowadzonych zarybień.

2. Działanie zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. Działanie innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4. Działanie ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

4.1. Poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) sprawozdanie z wykonanych działań w ramach realizacji operacji.

4.2. Poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia umowy o naukowy monitoring stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) sprawozdanie z wykonanych działań w ramach realizacji operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4.3. Poddziałanie systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014 – zaświadczenia wydane przez inspektora rybołówstwa morskiego o liczbie i gatunku uszkodzonych organizmów morskich – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. Działanie porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dołączono studium wykonalności.

6. Działanie wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

7. Działanie różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, lub pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dołączono studium wykonalności – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

8. Działanie zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumenty potwierdzające dokonanie modernizacji statku rybackiego wydane przez uznaną instytucję klasyfikującą – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

9. Działanie tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014

– dokument potwierdzający ilość dni niewychodzenia z portu w roku, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

10. Działanie wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014:

1) dokumenty potwierdzające dokonanie modernizacji statku rybackiego wydane przez uznaną instytucję klasyfikującą;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

11. Działanie porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014:

1) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dołączono studium wykonalności – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

12. Działanie innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) zatwierdzone przez zespół recenzentów wyniki realizacji operacji;

4) potwierdzenie przekazania do instytucji zarządzającej sprawozdania naukowego oraz jego zamieszczenia na stronach internetowych beneficjenta.

13. Działanie efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia decyzji w sprawie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich w przypadku statków rybackich o długości całkowitej do 12 m lub kopia licencji połowowej – w zależności od specyfiki operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

14. Działanie propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia zawodowe lub utworzenie sieci kontaktów, lub przeprowadzenie dialogu społecznego z udziałem małżonków lub partnerów życiowych rybaków – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama