| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 27 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) obejmuje:

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub

b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

2) jest przyznawana:

a) wnioskodawcy:

– o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą o EFMR” – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,

– będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. b,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,

c) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 i 1479), zwanej dalej „działalnością gospodarczą”, lub podjęcie działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), z wyłączeniem podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, zwany dalej „uprawnionym do rybactwa”, i wynika to z celu realizowanej operacji.

2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 1, jest przyznawana do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca:

1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a) jako uprawniony do rybactwa lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub

c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

– związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,

b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

– nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

§ 5. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 2:

1) obejmuje:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez te osoby doświadczeń i dobrych praktyk;

2) jest przyznawana:

a) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 80% tych kosztów,

b) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a i b.

2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest przyznawana:

1) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, z tym że – w przypadku operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c – spełniającemu warunki określone w § 4 ust. 2;

2) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że – w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w:

1) uproszczonym planie biznesowym operacji – w przypadku operacji realizowanej przez wnioskodawców prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą;

2) opisie planowanej operacji zawartym we wniosku o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanej przez wnioskodawców innych niż określeni w pkt 1.

2. Trwałe korzyści gospodarcze powstają, jeżeli proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

3. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wnioskodawca sporządza na formularzu, którego wzór opracowuje instytucja zarządzająca i udostępnia na administrowanej przez siebie stronie internetowej.”;

3) w § 21:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) informację o planowanym utworzeniu lub utrzymaniu co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej, lub podjęciu działalności jako uprawniony do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji, jeżeli operacja przewiduje utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony do rybactwa;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowego sposobu oceny i terminów rozpatrywania tych wniosków przepisy art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1–1b, 2 i 4–7 oraz art. 22 i art. 23 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio.”;

4) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. W przypadku gdy operacja nie mieści się w limicie środków, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4 ustawy o rozwoju lokalnym, wniosek o dofinansowanie dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu, jeżeli zaistnieją okoliczności umożliwiające przyznanie pomocy finansowej na tę operację w ramach tego limitu środków, o czym zarząd województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia zaistnienia okoliczności umożliwiających przyznanie pomocy finansowej na operację objętą tym wnioskiem w ramach limitu środków, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4 ustawy o rozwoju lokalnym.”;

5) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zarząd województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.”;

6) w § 25 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez urząd marszałkowski albo jednostkę samorządową, jeżeli beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,”,

b) w lit. d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– 3 lata – w przypadku operacji polegających na utworzeniu lub utrzymaniu co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej, lub podjęciu działalności jako uprawniony do rybactwa,”;

7) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Pomoc finansowa w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest przyznawana LGD, jeżeli:

1) granty w rozumieniu art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym, zwane dalej „grantami”, zostaną udzielone grantobiorcom, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanym dalej „grantobiorcami”, wybranym zgodnie z procedurami zawartymi w LSR;

2) wartość każdego grantu służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jaki ma być zrealizowany przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5000 zł;

3) grantobiorca spełnia warunki określone w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR.”;

8) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR – spełnia wymagania, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 11 oraz ust. 2 i 3;

2) operację własną – poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR – spełnia wymagania, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7 i 9–11 oraz ust. 2 i 3.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do szczegółowego sposobu oceny i terminów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – przepisy art. 21 ust. 2 i art. 23 ust. 3, 5 i 6 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio;

2) operację własną – przepisy art. 21 i art. 23 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy o rozwoju lokalnym stosuje się odpowiednio.”;

9) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR i warunkami, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, c, d tiret pierwsze, lit. e–j i pkt 6 oraz ust. 2 – zawiera zobowiązanie LGD do wykonania czynności określonych w art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).”;

10) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Pomoc finansowa w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy jest wypłacana LGD, jeżeli granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości odpowiadającej kwocie grantu albo sumy grantów określonej w tej umowie.”;

11) w § 44 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zapewnienia, że realizowane zadania, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, polegające na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, spełniają warunki określone w § 14.”;

12) w § 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na:

1) projekt grantowy – stosuje się przepisy § 11–13 i § 15–19;

2) operację własną – stosuje się przepisy § 10–19.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, na projekt grantowy, zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia zawarcia umowy na powierzenie grantu, w tym podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.”,

c) uchyla się ust. 3;

13) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez upoważnioną osobę w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa ramowa, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.”;

14) w § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która – poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR – spełnia wymagania określone w § 25 ust. 1 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a–c i f–j, pkt 4–6 oraz ust. 2.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w ust. 1, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18, Dz. Urz. UE L 88 z 31.03.2017, str. 22 i Dz. Urz. UE L 256 z 04.10.2017, str. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »