| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 335), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 11);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 199).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 11), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 199), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 lipca 2018 r. (poz. 1550)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie reguluje organizację pełnienia służby w systemie skoszarowanym, warunki i tryb kierowania do pełnienia tej służby oraz sposób jej pełnienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) czas pozasłużbowy - czas wolny od zajęć służbowych i wykonywania obowiązków służbowych, pozostawiony do dyspozycji funkcjonariusza;

2)3) dni wolne od zajęć służbowych - dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni wolne od służby ustalone na podstawie odrębnych przepisów;

3)4) kierownik jednostki organizacyjnej - Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej, komendanta dywizjonu Straży Granicznej;

4) kierownik komórki organizacyjnej - dyrektora lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

5) komórka jednostki organizacyjnej - wydział, zakład, zespół, sekcję, pododdział szkolny, grupę szkoleniową, grupę wchodzącą w skład jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

6) bezpośredni przełożony - funkcjonariusza wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki organizacyjnej.

§ 3. W sytuacji podwyższonej gotowości operacyjnej, wymagającej użycia przez Straż Graniczną zwiększonej liczby sił i środków, w związku z potrzebą intensyfikacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności granicy państwowej, ładu i porządku publicznego, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze decyzji lub rozkazu na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki organizacyjnej, skierować funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie skoszarowanym.

§ 4. Do pełnienia służby w systemie skoszarowanym nie kieruje się jednocześnie obojga rodziców sprawujących pieczę nad małoletnimi dziećmi.

§ 5. 1. Skierowanie do pełnienia służby, o której mowa w § 3, nie może przekraczać 6 miesięcy.

2. W okresie 2 lat od zakończenia jej pełnienia funkcjonariusz może być po raz kolejny do niej skierowany tylko za jego pisemną zgodą.

§ 6. Służba w systemie skoszarowanym jest pełniona przez całą dobę.

§ 7. 1. Organizację służby w systemie skoszarowanym ustalają:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych - w podległych im jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

2) kierownicy komórek organizacyjnych - w podległych im komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

2. Ustalając organizację służby w systemie skoszarowanym, określa się dzienny tok służby oraz wyznacza się miejsce zakwaterowania i przebywania funkcjonariuszy.

§ 8. 1. Kierownicy, o których mowa w § 7 ust. 1, określając dzienny tok służby, kierują się zadaniami stawianymi funkcjonariuszom, warunkami zakwaterowania, możliwościami bazy szkoleniowej oraz ustaleniami zawartymi w obowiązujących programach szkolenia.

2. Dzienny tok służby określa w szczególności godziny:

1) pobudki i capstrzyku;

2) przerw na posiłki;

3) szkoleń programowych;

4) obsługi uzbrojenia i sprzętu;

5) prac porządkowo-gospodarczych;

6) czasu pozasłużbowego;

7) apeli, odpraw i instruktaży.

3. W dziennym toku służby uwzględnia się:

1) 8-godzinny czas snu w ciągu doby;

2) organizację żywienia z przerwami między posiłkami do 6 godzin, z wyjątkiem okresu pomiędzy kolacją a śniadaniem;

3) czas pozasłużbowy od 2 do 4 godzin w dni, które nie są dniami wolnymi od zajęć służbowych.

§ 9. 1. Funkcjonariusze pełnią służbę zgodnie z dziennym tokiem służby, o którym mowa w § 8 ust. 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik komórki organizacyjnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dziennego toku służby przez podległych mu funkcjonariuszy.

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach bezpośredni przełożony za zgodą kierownika, o którym mowa w § 7 ust. 1, może zarządzić zmiany w dziennym toku służby obowiązującym podległych mu funkcjonariuszy.

§ 10. 1. Funkcjonariusza kwateruje się na terenie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której pełni służbę.

2. Utrzymanie porządku pomieszczeń przeznaczonych do snu i wypoczynku należy do zakwaterowanych w nich funkcjonariuszy.

§ 11. 1. Funkcjonariusze spożywają posiłki w miejscu do tego wyznaczonym w obiektach Straży Granicznej.

2. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych brakiem możliwości przygotowania posiłków w obiektach Straży Granicznej kierownik, o którym mowa w § 7 ust. 1, może zezwolić na inne miejsce spożywania posiłków.

§ 12. 1. W dni wolne od zajęć służbowych:

1) nie ogłasza się pobudki;

2) można przeprowadzać odprawy w celu sprawdzenia stanu osobowego funkcjonariuszy;

3) nie prowadzi się szkolenia programowego, w uzasadnionych przypadkach kierownik, o którym mowa w § 7 ust. 1, może zarządzić przeprowadzenie szkoleń dodatkowych.

2. Czas szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekraczać 6 godzin dziennie.

§ 13. 1. W czasie pozasłużbowym funkcjonariusz przebywa w miejscu zakwaterowania. W innych miejscach na terenie obiektów Straży Granicznej funkcjonariusz może przebywać po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, a w czasie jego nieobecności - zgody służby dyżurnej operacyjnej.

2. Po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego na wyjście poza miejsce zakwaterowania funkcjonariusz powiadamia o tym fakcie służbę dyżurną operacyjną.

§ 14. 1. W czasie pozasłużbowym funkcjonariusze mogą nosić ubrania cywilne.

2. W przypadku uczestnictwa w zajęciach sportowych, w miejscu zakwaterowania i poza obiektami Straży Granicznej funkcjonariusze mogą nosić odzież sportową.

§ 15. 1. Funkcjonariusze mogą w celach pozasłużbowych opuszczać teren jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której pełnią służbę, za zgodą właściwych przełożonych.

2. Fakt opuszczenia terenu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, oraz fakt powrotu odnotowuje się w prowadzonej dokumentacji związanej z pełnieniem służby w systemie skoszarowanym.

§ 16. Dokumentację związaną z pełnieniem służby w systemie skoszarowanym stanowią:

1) książka służby;

2) plan służby;

3) książka poleceń;

4) książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu;

5) książka telefonogramów;

6) książka depozytów;

7) teczka materiałów dotyczących współdziałania z innymi organami;

8) teczka obowiązujących przepisów prawnych, wytycznych w układzie problemowym;

9) teczka wzorów używanych druków;

10) dokumentacja alarmowa.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730, 894 i 1544.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 11), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 199), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 marca 2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »