| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1096) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce:”,

– uchyla się część wspólną,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotu:”,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem należności, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów należności wynikających z postępowań prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego dotyczących:”,

– uchyla się część wspólną;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Bieg postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego]

1. Postępowania egzekucyjne i postępowania zabezpieczające wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:

1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie – są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie;

2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie – są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

2. W prawa i obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

1) jako organu egzekucyjnego,

2) w postępowaniach sądowych w sprawie zwolnienia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, o którym mowa w art. 40 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629), wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

3) w postępowaniach sądowych wszczętych skargami w związku z postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

– wstępuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

3. Postępowania wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ egzekucyjny z urzędu albo na wniosek, skargę i zarzuty złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są dalej prowadzone przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

4. W przypadku postępowań, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do zobowiązanego.

5. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i nieuiszczenia rat przez zobowiązanego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego, na który mają być dalej uiszczane raty.

6. W przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego.

7. Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy.

§ 3. [Kontrola prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego]

Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego, o której mowa w art. 71a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie przeprowadza odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

§ 4. [Podmiot wykonujący czynności egzekucyjne]

Czynności egzekucyjne, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonywane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ rekwizycyjny są dalej wykonywane przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

§ 5. [Podmiot właściwy do rozpatrzenia wniosków]

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jest właściwy do rozpatrzenia wniosków w sprawach, w których postępowanie egzekucyjne lub postępowanie zabezpieczające zostało zakończone odpowiednio przez tego naczelnika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544 i 1577.

Załącznik 1. [NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH WYKONUJĄCY ZADANIA W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM TERYTORIALNYM ZASIĘGIEM DZIAŁANIA INNYCH NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 sierpnia 2018 r. (poz. 1651)

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH WYKONUJĄCY ZADANIA W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM TERYTORIALNYM ZASIĘGIEM DZIAŁANIA INNYCH NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika

urzędu skarbowego, który

wykonuje zadanie określone

w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy

o Krajowej Administracji

Skarbowej na obszarze

objętym terytorialnym

zasięgiem działania innych

naczelników urzędów

skarbowych

Terytorialny zasięg działania

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego, za którego jest wykonywane zadanie określone w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

1

2

3

4

województwo dolnośląskie

1

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie

powiat górowski obejmujący gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze

2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie

powiat polkowicki obejmujący gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach

województwo lubelskie

3

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

powiat łęczyński obejmujący gminy:

Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów,

Spiczyn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej

4

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach

powiat rycki obejmujący:

miasto Dęblin

gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca,

Ułęż

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach

województwo łódzkie

5

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

powiat łęczycki obejmujący:

miasto Łęczyca

gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty,

Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie,

Witonia

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy

6

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku

powiat pajęczański obejmujący gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie

województwo mazowieckie

7

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu

powiat przysuski obejmujący gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze

8

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu

powiat lipski obejmujący gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku

województwo podkarpackie

9

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli

powiat niżański obejmujący gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku

województwo podlaskie

10

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim

powiat hajnowski obejmujący:

miasto Hajnówka

gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże,

Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele,

Narew, Narewka

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce

województwo świętokrzyskie

11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie

powiat włoszczowski obejmujący gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie

12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie

powiat kazimierski obejmujący gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej

województwo wielkopolskie

13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie

powiat pleszewski obejmujący gminy:

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów,

Pleszew

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach

powiat międzychodzki obejmujący gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków

Naczelnik Urzędu

Skarbowego

w Międzychodzie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »