REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 77

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 oraz z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":

- po poz. 37.944 dodaje się poz. 37.947 i 37.948 w brzmieniu:

37.947

Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

37.948

Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

 

- po poz. 85.55 dodaje się poz. 85.71 i 85.72 w brzmieniu:

85.71

Całkowita rekonstrukcja piersi

85.72

Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi

 

b) w części II "Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami" dodaje się pozycję bez kodu w brzmieniu:

brak kodu

Wysokie lub bardzo wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi zgodnie z kryteriami kwalifikacji do świadczenia Profilaktyczna mastektomia

 

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w lp. 35 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 4 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-h w brzmieniu:

"e) nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak lub chrzęstniakomięsak (ICD-10: C41),

f) nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49),

g) rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki - stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,

h) nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11);",

b) dodaje się lp. 46 i 47 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 stycznia 2019 r. (poz. 77)

46

Profilaktyczna mastektomia

Wymagania formalne

1. Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który wykonuje co najmniej 150 zabiegów z zakresu chirurgii nowotworów piersi w roku kalendarzowym.

2. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji:

1) oddział o profilu chirurgia onkologiczna lub chirurgia plastyczna;

2) blok operacyjny;

3) OAiT.

3. Świadczeniodawca udziela świadczenia świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia, bez względu na jego wiek.

Warunki kwalifikacji do świadczenia

Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z wysokim lub z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy piersi, u którego wykluczono nowotwór złośliwy piersi i który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) potwierdzona obecność mutacji BRCA1/BRCA2;

2) obciążający wywiad rodzinny: dwa zachorowania u krewnych I lub II stopnia przed 50 rokiem życia lub trzy zachorowania w dowolnym wieku (łącznie z probantką);

3) obciążający wywiad rodzinny: rozpoznanie u krewnych I stopnia metachronicznego lub synchronicznego zachorowania na nowotwór złośliwy piersi;

4) potwierdzona obecność choroby proliferacyjnej piersi przebiegającej z atypią komórkową.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje:

1) procedurę mastektomii lub odjęcia piersi (zabieg jednostronny lub obustronny);

2) procedurę rekonstrukcji piersi (zabieg jednostronny lub obustronny);

3) znieczulenie do zabiegu;

4) opiekę przed- i pooperacyjną.

Personel

Do realizacji zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii plastycznej, który przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych z zakresu chirurgii onkologicznej lub chirurgii plastycznej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających wykonanie zabiegu;

2) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów;

3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii;

4) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzi psycholog, lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej. Zespół ten przeprowadza rozmowę ze świadczeniobiorcą podlegającym kwalifikacji do zabiegu.

2. W procesie kwalifikacji bierze się pod uwagę badanie rezonansu magnetycznego piersi wykonane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed kwalifikacją do zabiegu.

3. Wynik badania genetycznego stwierdzającego obecność mutacji patogennej BRCA1/BRCA2 będącego podstawą do kwalifikacji świadczeniodawca potwierdza w badaniu materiału biologicznego z drugiego niezależnego pobrania.

Pozostałe wymagania

1. Zapewnienie realizacji rehabilitacji po zabiegu w okresie do 14 dni po zabiegu lub w innym okresie ustalonym ze świadczeniobiorcą, jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od zabiegu.

2. Zapewnienie realizacji histopatologicznych badań śródoperacyjnych - w dostępie.

47

37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

Wymagania formalne

1. Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który wykonuje co najmniej 100 zabiegów wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów (dotyczy zabiegów pierwszorazowych i powtórnych) i co najmniej 30 zabiegów przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod w roku kalendarzowym.

2. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji:

1) oddział:

a) o profilu kardiologia z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego lub

b) intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) pracownię zabiegową:

a) zakład lub pracownię radiologii zabiegowej lub

b) pracownię hemodynamiki, lub

c) pracownię elektrofizjologii, lub

d) inną niż określona w lit. a-c pracownię zabiegową albo salę operacyjną, albo salę hybrydową

- spełniającą warunki realizacji dla pracowni zabiegowej opisane w części "organizacja udzielania świadczeń" oraz w części "wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną".

3. Świadczeniodawca udziela świadczenia każdemu świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia bez względu na jego wiek.

Warunki kwalifikacji do świadczenia

Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i z wysokim ryzykiem nagłej śmierci sercowej, u którego występuje co najmniej jedno z poniższych przeciwwskazań do przezżylnego wszczepienia kardiowertera-defibrylatora:

1) ryzyko wystąpienia infekcji;

2) ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych;

3) ryzyko niedrożności naczyń żylnych;

4) ryzyko powikłań związanych z implantacją elektrod;

5) potencjalnie odwracalna przyczyna wystąpienia zaburzeń rytmu serca;

6) oczekiwany długi okres przeżycia.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje:

1) wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora;

2) znieczulenie do zabiegu;

3) opiekę przed- i pooperacyjną.

Personel

1. Do realizacji zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający udokumentowane doświadczenie wykonania co najmniej 500 inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wykonanie zabiegu, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii;

2) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii;

3) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

4) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów;

5) technik elektroradiolog.

2. Opiekę przed- i pooperacyjną zapewniają:

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii - zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia;

2) pielęgniarka: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego lub w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Opieka przed- i pooperacyjna w oddziale o profilu kardiologia z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego lub w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego:

1) stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii;

2) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;

3) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację świadczeniobiorców z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG świadczeniobiorcy, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych.

2. Pracownia zabiegowa:

1) sala operacyjna lub sala hybrydowa, lub sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych;

2) sala opatrunkowa.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1. Wyposażenie oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego:

1) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka;

2) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych;

3) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą;

4) pompy infuzyjne;

5) respirator;

6) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania;

7) zestaw do intubacji;

8) worek samorozprężalny.

2. Wyposażenie pracowni zabiegowej:

1) stacjonarny lub mobilny angiograf, z możliwością analizy ilościowej, pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym oraz z pamięci aparatu;

2) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami);

3) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami;

4) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych;

5) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG;

6) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej;

7) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej;

8) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania;

9) zestaw do intubacji;

10) worek samorozprężalny.

3. Zapewnienie w lokalizacji podmiotu świadczeniodawcy:

1) aparatu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej;

2) hemofiltracji żylno-żylnej lub hemodializy;

3) echokardiografii.

Pozostałe wymagania

Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji:

1) oddział kardiochirurgii;

2) blok operacyjny (całodobowy dostęp);

3) pracownię lub poradnię kontroli urządzeń wszczepialnych.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-15
  • Data wejścia w życie: 2019-01-16
  • Data obowiązywania: 2019-01-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA