REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 83

USTAWA

z dnia 22 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów:

a) wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,

b) wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;";

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. Pomoc jest przyznawana na wniosek o jej przyznanie, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2.";

3) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013,",

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, składa się:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego poddziałania.";

4) użyte w art. 25 w ust. 1, w art. 28, w art. 31, w art. 32 w ust. 1, w art. 42 w ust. 2 i 3a oraz w art. 48a w ust. 1 wyrazy "działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami "poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a";

5) art. 30a otrzymuje brzmienie:

"Art. 30a. W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, udostępnionej rolnikowi, przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.";

6) w art. 34:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.",

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 94 i art. 183 tej ustawy.";

7) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy.";

8) w art. 42 w ust. 4 wyrazy "pkt 1" zastępuje się wyrazami "pkt 2";

9) w art. 45 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) kryteria wyboru operacji - w przypadku operacji, w odniesieniu do których nie stosuje się wyjątku określonego w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013,";

10) w art. 53a w ust. 1 w części wspólnej po wyrazach "dyrektora CDR" dodaje się wyrazy "lub ukończył studia podyplomowe w zakresie danej specjalizacji";

11) w art. 57c uchyla się ust. 2;

12) w art. 57d:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) użyte w ust. 10 i 11 wyrazy "W przypadkach, o których mowa w art. 57c ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "W przypadku, o którym mowa w art. 57c ust. 3";

13) w art. 57g w ust. 2 uchyla się pkt 1.

Art. 2.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego:

1) do zalesienia - sporządza plan zalesienia oraz potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem albo

2) na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem

- w przypadku gdy zalesienie to będzie wykonywane lub inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.";

2) w art. 54 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) sporządzanie planów zalesienia lub inwestycji, o których mowa w art. 35 ust. 5;".

Art. 3.
Do refundacji kosztów poniesionych przez podmiot, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie umowy na realizację operacji tego podmiotu zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji tej operacji stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 4.
Do postępowań w sprawach uzyskania przez doradcę rolniczego specjalizacji w zakresie, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 53a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 6.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 dotyczące działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA