reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 3 i 4,

b) dodaje się pkt 5-11 w brzmieniu:

"5) Umowie uzupełniającej - rozumie się przez to Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);

6) Dowództwie Sojuszniczym - rozumie się przez to Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;

7) członkach Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 13 Umowy uzupełniającej, oraz delegowany personel innych organizacji międzynarodowych, pozarządowych oraz międzynarodowych trybunałów, którym na mocy art. 8 Umowy uzupełniającej przyznano status członków Dowództwa Sojuszniczego;

8) uprawnionych członkach Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;

9) członkach rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego lub członkach rodziny członka Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej;

10) wykonawcach kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywa towary i usługi;

11) członkach personelu Agencji Frontex - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940), z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) w § 5:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 3-3d,

- po pkt 3d dodaje się pkt 3e w brzmieniu:

"3e) import towarów przez Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) import towarów przez:

a) Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych,

b) Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek dowództwa i tam sprzedawanych

- których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;",

- w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:",

- uchyla się pkt 5a,

- po pkt 5a dodaje się pkt 5b-5d w brzmieniu:

"5b) import prywatnych pojazdów, w tym samochodów osobowych o nadwoziu typu VAN (rekreacyjnych lub kempingowych), przyczep kempingowych, motocykli oraz łodzi rekreacyjnych bez względu na ich rodzaj, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, na użytek własny lub użytek członków ich rodzin, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

5c) import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w pkt 5b, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, w okresie 6 miesięcy od dnia przybycia uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

5d) import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, w tym pojazdów silnikowych, stanowiących własność członków personelu Agencji Frontex, pod warunkiem że towary te:

a) są w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe,

b) zostaną zaimportowane na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przybycia na terytorium kraju członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie,

c) służyły do użytku osobistego w miejscu poprzedniego pobytu członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,

d) nie zostaną sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż członkom personelu Agencji Frontex przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich importu na terytorium kraju;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery;",

- uchyla się pkt 6a,

- po pkt 6a dodaje się pkt 6b-6f w brzmieniu:

"6b) dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, z zachowaniem następujących miesięcznych norm ilościowych:

a) papierosy - 600 sztuk,

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk,

c) cygara - 150 sztuk,

d) tytoń do palenia - 500 gramów,

e) alkohol etylowy - 3 litry,

f) wino i napoje fermentowane - 9 litrów,

g) piwo - 30 litrów,

h) produkty pośrednie - 6 litrów;

6c) dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6b dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie;

6d) dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, o ile miesięczne nabycie przez te osoby tych towarów, limitowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:

a) papierosy - 600 sztuk,

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk,

c) cygara - 150 sztuk,

d) tytoń do palenia - 500 gramów,

e) alkohol etylowy - 3 litry,

f) wino i napoje fermentowane - 9 litrów,

g) piwo - 30 litrów,

h) produkty pośrednie - 6 litrów;

6e) dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6d dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego;

6f) dostawę w stołówkach i mesach dla wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo, które zostaną wpuszczone do obiektów Dowództwa Sojuszniczego:

a) posiłków i napojów do spożycia w tych stołówkach i mesach, a w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, dla osób które ukończyły 18 rok życia, z zachowaniem miesięcznych limitów norm ilościowych, o których mowa w pkt 6d,

b) towarów o charakterze pamiątkowym ze znakiem Dowództwa Sojuszniczego lub znakiem związanym z ćwiczeniami lub przedsięwzięciami Dowództwa Sojuszniczego o wartości nieprzekraczającej 100 zł;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3e i pkt 4 lit. b, ma również zastosowanie w przypadku, gdy towary są importowane na rzecz Dowództwa Sojuszniczego:

1) przez wykonawców kontraktowych, jeżeli import tych towarów jest niezbędny dla wykonania kontraktu;

2) w jego imieniu przez właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5d, stosuje się także w przypadku, gdy członek personelu Agencji Frontex nie zachował terminów określonych w ust. 1 pkt 5d lit. c lub d, jeżeli ich niezachowanie było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu Agencji Frontex w celu podjęcia pracy w innym państwie.

1c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6b-6e, ma zastosowanie również do dostawy towarów dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, jeżeli Dowództwo Sojusznicze nie ustanowiło własnych kantyn, mes i stołówek, pod warunkiem że dostawy te dokonywane są w kantynach, mesach i stołówkach najbliższego Dowództwa Sojuszniczego.

1d. Zwolnienie od podatku towarów nabytych zgodnie z ust. 1 pkt 6b-6f oraz ust. 1c stosuje się pod warunkiem, że nie zostaną one odprzedane (zbyte) osobom trzecim.",

c) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5d i 7-9, jest przedłożenie organowi celnemu:",

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez:

a) Kwaterę,

b) Dowództwo Sojusznicze,

c) wykonawców kontraktowych na rzecz Dowództwa Sojuszniczego,

d) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz Dowództwa Sojuszniczego;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu:

a) należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny tego personelu,

b) należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego,

c) należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych USA

- z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5b oraz do czasu zakończenia służby zostaną powrotnie wywiezione lub odprzedane (zbyte) osobom wymienionym w tym przepisie;

3b) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5d, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do członków personelu Agencji Frontex, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5d;",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł.",

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i c, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania towarów, z wyjątkiem środków transportu, na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.",

f) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Za odprzedaż (zbycie), o którym mowa w ust. 2 pkt 3a, uznaje się przekazanie towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jeżeli przekazanie to nastąpiło po upływie trzech lat od momentu importu tych towarów.",

g) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5d i 8, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych odpowiednio w ust. 2 pkt 3 lub 3b, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie.",

h) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych w ust. 2 pkt 3a, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

4b. Do towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 5c, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.",

i) uchyla się ust. 6 i 7;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz kantyn, mes i stołówek Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie",

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Pozostałe towary w ilościach zapewniających bieżącą działalność:

1) barów, mes i kantyn Kwatery

2) kantyn, mes i stołówek Dowództw Sojuszniczych zlokalizowanych na jego terenie.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama