| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376 oraz z 2019 r. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N” oraz zespole transportu medycznego, powinien spełniać następujące warunki:”,

b) w ust. 5 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej” dodaje się lp. 51 w brzmieniu:

51. Zespół transportu medycznego

Warunki kwalifikacji do świadczenia

Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

Świadczenie obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Personel

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.3)) lub ratownika medycznego.

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub ratownika medycznego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w:

Środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w:

1) kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora;

2) pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora;

3) urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5) defibrylator z opcją:

a) monitorowania,

b) pulsoksymetrii,

c) kardiowersji,

d) stymulacji zewnętrznej;

6) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);

7) pompę infuzyjną;

8) respirator transportowy;

9) ssak przenośny.

1) kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora;

2) pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora;

3) urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5) defibrylator z opcją:

a) monitorowania,

b) pulsoksymetrii,

c) kardiowersji,

d) stymulacji zewnętrznej;

6) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);

7) pompę infuzyjną;

8) respirator transportowy;

9) ssak przenośny.

Organizacja

udzielania

świadczeń

1. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczenia lub być trzecią osobą realizującą świadczenie.

1. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczenia lub być trzecią osobą realizującą świadczenie.

2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu sanitarnego zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

2. W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu sanitarnego zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

3. W przypadku gdy żadna z osób wymienionych w części „Personel” nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zapewnia dodatkową osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

3. W przypadku gdy żadna z osób wymienionych w części „Personel” nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zapewnia dodatkową osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

4. Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zapewnia łączność umożliwiającą przyjmowanie informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontakt z zespołem transportu medycznego.

4. Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zapewnia łączność umożliwiającą przyjmowanie informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontakt z zespołem transportu medycznego.

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303 i 399.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 15, 60, 235 i 399.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »