reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 lutego 2019 r.

o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]
W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.3)), spółkę europejską w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036) oraz spółkę działającą zgodnie z przepisami prawa obcego;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowoakcyjnej, akcjonariusza w spółce europejskiej, wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, który nie odpowiada za zobowiązania tej spółki;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – należy przez to rozumieć pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, organ administracji rządowej lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;”,

d) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej, członka rady administrującej w spółce europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka wykonawczego rady dyrektorów lub członka organu zarządzającego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także likwidatora w spółce lub członka organu zarządzającego państwowej osoby prawnej;

6) członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki, członka komisji rewizyjnej spółki, członka rady administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka niewykonawczego rady dyrektorów lub członka organu nadzorczego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej;”,

e) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) pełnomocniku wspólnika – należy przez to rozumieć pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);”,

f) w pkt 8 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;”;

2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek z wyjątkiem przepisów dotyczących przekazania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wykonywania przez te spółki praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zbywania akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa.”;

3) w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz prawami na dobrach niematerialnych”;

4) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji publicznej oraz inne organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy administracji publicznej, kierownicy jednostek oraz inne organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonych w przepisach odrębnych, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie ich właściwości, udzielając w tym zakresie pełnomocnictw.”;

5) w art. 7:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

4. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa niezwłocznie przekazują Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, informacje i dokumenty dotyczące:

1) wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub

2) działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych.”;

6) w art. 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów może przekazać, w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2, innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1:

1) pkt 2,

2) pkt 3 lub

3) pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

1) członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień,

2) zakres przekazanych uprawnień

– uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka Rady Ministrów wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.4)), zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej, w tym jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, którym Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonych w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie, w jakim przekazano im wykonywanie uprawnień, udzielając w tym zakresie pełnomocnictw.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przekazania wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, prawa z akcji należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą być wykonywane także przez Prezesa Rady Ministrów.”;

7) po art. 9 dodaje się art. 9a i art. 9b w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Skarb Państwa może nabywać akcje w celu:

1) realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa;

2) zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym spółki;

3) podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż ich wartość rynkowa, wynikająca ze sporządzonej wyceny mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte przez Skarb Państwa.

Art. 9b. 1. Skarb Państwa może obejmować akcje w celu:

1) realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych inwestycji;

2) utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru;

3) podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Objęcie przez Skarb Państwa akcji w celach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić, jeżeli jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, chyba że jest ono dokonywane w ramach udzielania dozwolonej pomocy publicznej.”;

8) w art. 11:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.

2. Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o zgodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, składa:

1) organ nadzorujący państwową osobę prawną lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

2) podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku gdy akcje lub prawa z akcji zbywa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;

3) minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku gdy państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa nie posiada organu nadzorującego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której mowa w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki;

2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych;

3) zbycia akcji lub praw z akcji spółek w upadłości;

4) zbycia akcji spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 tej ustawy;

5) zbycia akcji na rzecz państwowej osoby prawnej;

6) nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

7) zbycia akcji w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu egzekucyjnym.”;

9) art. 12–15 otrzymują brzmienie:

„Art. 12. 1. Występując z wnioskiem o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje:

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia;

2) w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;

3) w przypadku zbycia w inny sposób, niż określony w pkt 2 – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia;

4) nabywcę, jeżeli został on wyłoniony;

5) uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką.

2. Do wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, której akcje są zbywane;

2) wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;

3) projekt umowy zbycia.

3. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa może dołączyć do wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, inne dokumenty, niż określone w ust. 2, potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, na zbycie akcji lub praw z akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244), nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 13. 1. Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:

1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

3) Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

4) Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;

5) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

6) Grupa Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;

7) Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;

8) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;

9) Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;

10) Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;

11) KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;

12) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;

13) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

14) PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

15) PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

16) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

17) Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

18) Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu;

19) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

20) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

21) Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

22) Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

23) Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;

24) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

25) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

26) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

27) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

28) Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;

29) Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbycia należących do Skarbu Państwa akcji:

1) lub praw z akcji spółek, o których mowa w ust. 1, na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów;

2) spółek, o których mowa w ust. 1, będących spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się także do nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

4. Zbycie akcji lub praw z akcji spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, która nabyła akcje spółki, o której mowa w ust. 1, następuje na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1.

5. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą, za zgodą Rady Ministrów, podlegać łączeniu, podziałowi oraz przekształceniu.

6. W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, jest spółką:

1) przejmowaną lub

2) dzieloną

– spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną w wyniku podziału może być wyłącznie spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub spółka, o której mowa w ust. 1.

7. Zbycie akcji lub praw z akcji spółki:

1) nowo zawiązanej w wyniku łączenia spółki, o której mowa w ust. 1,

2) przejmującej oraz nowo zawiązanej w wyniku podziału spółki, o której mowa w ust. 1,

3) przekształconej w wyniku przekształcenia spółki, o której mowa w ust. 1

– następuje na warunkach określonych w ust. 2.

Art. 14. 1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej informacje o zbyciu akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z wyłączeniem zbycia akcji, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 6, zawierające co najmniej:

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym tryb zbycia;

2) w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;

3) w przypadku zbycia w inny sposób, niż określony w pkt 2 – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia;

4) nabywcę.

2. W przypadku zbycia akcji lub praw z akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 4.

Art. 15. 1. Do zbywania akcji lub praw z akcji należących do państwowej osoby prawnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i art. 12.

2. Wniosek o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, w sprawie zbycia akcji lub praw z akcji należących do państwowej osoby prawnej składa:

1) organ nadzorujący państwową osobę prawną;

2) minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej – w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego.”;

10) w art. 17:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga:”,

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”,

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”,

– w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”,

– w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, może podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego, zamiast zgody walnego zgromadzenia, wymagają sprawy określone w ust. 1.”,

c) w ust. 2:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;”,

d) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.”,

f) w ust. 5 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.”,

h) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, może podejmować działania mające na celu wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania przez organ zarządzający organowi nadzorczemu, zamiast walnemu zgromadzeniu, sprawozdań, o których mowa w ust. 6.”,

i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), wymogów, o których mowa w ust 1–4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5.”;

11) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”;

12) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Obowiązki w zakresie podejmowania działań, o których mowa w art. 17 ust. 7 oraz art. 18 ust. 2, w spółkach, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, działających zgodnie z przepisami prawa obcego, są wykonywane z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla siedziby tych spółek.”;

13) w art. 19:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie dotyczą osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników, rolników lub rybaków.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisy ust. 1–3 i 5 stosuje się do kandydata na pełnomocnika wspólnika.”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–3 i 5, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do członka organu nadzorczego wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna.”;

14) po art. 19 dodaje się art. 19a–19c w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania uprawnień przyznanych na podstawie postanowień statutu lub przepisów odrębnych, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5.

2. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki wskazany przez organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5, organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.

Art. 19b. 1. Przepisy art. 19 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 5 stosuje się do kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, z tym że wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1c, nie dotyczy osób wskazanych do organu nadzorczego państwowej osoby prawnej przez organy lub podmioty inne niż organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna.

2. W przypadku gdy członek organu nadzorczego państwowej osoby prawnej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz ust. 5, organ właściwy do jego odwołania niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.

Art. 19c. 1. Jedna osoba może być członkiem organu nadzorczego tylko w jednej spośród spółek, w których:

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą także pełnomocnika wspólnika.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) na zasadach wskazanych w tym przepisie.”;

15) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5, oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie.

2. Obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie, nie stosuje się do członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”;

16) w art. 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

3b. W części pisemnej egzaminu stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące ze zbioru pytań tworzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zbiór pytań oraz pytania egzaminacyjne nie stanowią informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.”;

17) w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”;

18) w art. 23 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”;

19) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Obowiązki w zakresie podejmowania działań, o których mowa w art. 20 oraz art. 23, w spółkach, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, działających zgodnie z przepisami prawa obcego, są wykonywane z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla siedziby tych spółek.”;

20) w art. 24:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:

a) Skarb Państwa,

b) państwową osobę prawną,

c) spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,

d) podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:

„1a) kandydatów na pełnomocników wspólnika;

1b) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust. 1;

1c) kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;”;

21) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Rada, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinie, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, na wniosek:

1) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

2) państwowej osoby prawnej;

3) spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;

4) podmiotu, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

5) organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 1;

6) organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej osoby prawnej.

2. Wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, zawiera:

1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania kandydata;

2) wskazanie wnioskodawcy;

3) firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego kandydat jest wskazywany;

4) w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie okresu oraz numeru kadencji;

5) uzasadnienie wniosku;

6) podpis złożony w imieniu wnioskodawcy.

3. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, dołącza się:

1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:

a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,

b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;

2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego:

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych oraz

b) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a–j;

3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:

a) braku okoliczności wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 5,

b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,

c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego może, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, żądać uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę.

5. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do wydania opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, rozpoczyna się w dniu doręczenia Radzie uzupełnienia wniosku.

6. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, można dołączyć dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5.

7. Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest równoznaczne z opinią pozytywną.

8. Rada, wydając opinie, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, ocenia, czy kandydat:

1) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika;

2) spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 19c;

3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika.

9. Informacja o wydaniu pozytywnych opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

10. Rada przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań.”;

22) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wydawania opinii, o której mowa w art. 24 pkt 4, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o wydanie opinii dołącza się:

1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:

a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,

b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;

2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:

a) spełnianiu wymogów określonych w art. 22,

b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,

c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.”;

23) w art. 27 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5, oraz inne wymogi określone w przepisach odrębnych dla członka organu nadzorczego.”;

24) w art. 28 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ustanie członkostwa w Radzie nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady uległ zmniejszeniu o więcej niż 2 członków.”;

25) w art. 29:

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Kwota miesięcznego wynagrodzenia jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków;

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.”;

26) art. 32 i art. 33 otrzymują brzmienie:

„Art. 32. 1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub państwowej osoby prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1–4, 6 i 6a, oraz w sprawach, o których mowa w art. 199 § 2, art. 2031, art. 215, art. 2221, art. 228 pkt 3, art. 255 § 1, art. 257, art. 270 pkt 2, art. 359 § 2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 1, art. 431, art. 433 § 2, art. 448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1 i art. 562 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, działa na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 215 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w przypadku powołania na członków organu nadzorczego osób wybranych przez pracowników, rolników lub rybaków.

Art. 33. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji spółek uznanych zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa wskazuje osobę, która:

1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5;

2) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością organów zarządzających przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem działalności spółek uznanych zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.”;

27) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Art. 33a. 1. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, zwany dalej „Funduszem”, jest państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów może upoważnić Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do realizowania zadań dysponenta Funduszu.

4. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

5. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. Zasady współpracy pomiędzy dysponentem Funduszu oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego określa umowa.

7. Projekt planu finansowego Funduszu jest opiniowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez dysponenta Funduszu.

Art. 33b. 1. Przychodami Funduszu są w szczególności:

1) wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 426 i 492);

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa;

3) środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi;

4) dotacje celowe z budżetu państwa;

5) odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rachunek Funduszu dokonuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w terminach przewidzianych dla urzędów obsługujących organy podatkowe do przekazywania dochodów budżetu państwa, o których mowa w przepisach dotyczących wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek Funduszu dokonuje dysponent właściwej części budżetowej:

1) będący podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend lub

2) będący organem nadzorującym państwową osobę prawną lub jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa będących podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend, lub

3) będący podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa będącej podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend, lub

4) którego urząd obsługuje pełnomocnika Rządu, będącego podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend

– w terminach przewidzianych dla państwowych jednostek budżetowych do przekazywania dochodów budżetu państwa, o których mowa w przepisach dotyczących wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 14 dni od ich otrzymania od przedsiębiorcy.

Art. 33c. 1. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów;

2) pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów;

3) pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu, w tym na wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych ze środków Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.”;

28) w art. 35:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) przekazanego na podstawie art. 58a i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492) oraz wobec nieruchomości, w odniesieniu do których wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;”,

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089)”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 3 – według miejsca, w którym znajduje się mienie lub jego przeważająca część;”;

29) w art. 36 uchyla się ust. 5;

30) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia wynikające z praw autorskich i pokrewnych, w tym w zakresie zezwalania na wykonywanie praw zależnych, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do dziedzictwa narodowego, może zawierać nieodpłatne umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych o charakterze niewyłącznym w sytuacji, gdy z korzystaniem takim nie wiąże się osiąganie bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.

3. W przypadku innego rodzaju korzystania niż określone w ust. 2 wyceny praw autorskich lub pokrewnych dokonuje się na podstawie ich wartości rynkowej.”;

31) w art. 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowej wyceny albo oceny prawidłowości wyceny, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące, jeżeli:

1) organ właściwy zleci sporządzenie dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości tej wyceny albo wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w trybie określonym w art. 157 ust. 1 albo 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub

2) państwowa osoba prawna wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości wyceny, stanowiącej załącznik do wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

32) w art. 42 w ust. 4 wyrazy „państwowych jednostek organizacyjnych” zastępuje się wyrazami „jednostek organizacyjnych”;

33) w art. 44 wyrazy „państwowych jednostek organizacyjnych” zastępuje się wyrazami „jednostek organizacyjnych”;

34) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, wskazuje jako kandydata na członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika, osobę, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 1a i 1b

– podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto powołuje do organu nadzorczego państwowej osoby prawnej osobę, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 pkt 1c.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.5)).”.

Art. 2. [Ustawa o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa]
W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 426) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółki, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „wpłatami z zysku”, na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.6)).”.

Art. 3. [Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw gospodarki.”;

2) w art. 38 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje i dokumenty dotyczące zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”;

3) w art. 38b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wniesienia 100% akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje. Wypłata tego wynagrodzenia może być dokonana w ratach przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje.”;

4) w art. 38d:

a) w ust. 1 wyrazy „pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”,

b) w ust. 4 wyrazy „pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”;

5) w art. 56:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, a także odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.7)) rezerwę na cele uwłaszczenia, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki do:”,

c) uchyla się ust. 4c i 4d,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie:

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

3) udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 4d1

– mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.”;

6) po art. 69g dodaje się art. 69h w brzmieniu:

„Art. 69h. 1. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w latach 2019 i 2020 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach.

2. Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, gromadzi się:

1) całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1;

2) dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.”.

Art. 4. [Ustawa o gospodarce komunalnej]
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.8)), z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków organu nadzorczego wskazanych przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, w statucie spółki, lub umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

2) po art. 10b dodaje się art. 10c w brzmieniu:

„Art. 10c. 1. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą także pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492).

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) na zasadach wskazanych w tym przepisie.”;

3) w art. 21 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260)”.

Art. 5. [Prawo energetyczne]
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.9)) w art. 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, art. 32 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.10)).”.

Art. 6. [Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne]
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) w art. 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Prezes Rady Ministrów może wycofywać z zasobu akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3, zastępując je jednocześnie innymi akcjami lub udziałami. Wartość akcji lub udziałów ustala się na podstawie ich wartości księgowej, a w przypadku akcji będących w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) – na podstawie ich wartości rynkowej.”.

Art. 7. [Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu restrukturyzacyjnym;”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.”.

Art. 8. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości, w odniesieniu do których trwały zarząd wygasł zgodnie z ust. 1, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania przez organ, który wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, wykonuje ten organ.”;

2) w art. 55a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej państwowej osoby prawnej lub na potrzeby jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1. Przepisy art. 51 ust. 2, art. 51a albo art. 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości przejętych na podstawie ust. 1, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania, wykonuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. O sposobie zagospodarowania nieruchomości przejętych na podstawie ust. 1, rozstrzyga minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”;

3) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa gospodaruje nieruchomościami, w odniesieniu do których wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu zgodnie z art. 46a ust. 1.”.

Art. 9. [Ordynacja podatkowa]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.11)) w art. 66 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie akcji lub udziałów także za zgodą Prezesa Rady Ministrów, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem;”.

Art. 10. [Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi]
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215) uchyla się art. 4.
Art. 11. [Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”]
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Członków Zarządu PKP SA oraz Rady Nadzorczej PKP SA powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie PKP SA.”;

2) w art. 15:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Akcje PLK SA będące własnością PKP SA i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z zastrzeżeniem ust. 8a. Do akcji PLK SA będących własnością Skarbu Państwa przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stosuje się.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, albo likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP SA nieodpłatnie przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie umowy.”;

3) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbycie przez PKP SA składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) składniki aktywów trwałych są wnoszone do spółki jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji tej spółki w szczególności w celu realizacji programu rządowego;”.

Art. 12. [Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego]
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:

„Art. 3b. Do czynności prawnych dokonywanych przez BGK nie stosuje się:

1) przepisu art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.12));

2) przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) o wartości nieprzekraczającej 5 000 000 złotych;

3) przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie oddania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do korzystania innemu podmiotowi, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 5 000 000 złotych;

4) przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych dotyczących wierzytelności powstałych w wyniku dokonania czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz czynności dotyczących instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244).”.

Art. 13. [Ustawa o działalności leczniczej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są powoływani spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przy czym członkowie rady nadzorczej wskazani przez jednostkę samorządu terytorialnego nie muszą posiadać pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.”.

Art. 14. [Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego]
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) w art. 60:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na podstawie przepisów odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, jeżeli służy to realizacji zadań Agencji.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje prawa i obowiązki z akcji lub udziałów w spółkach służących do realizacji zadań Agencji, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a.”;

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji, biorąc pod uwagę zakres zadań Agencji oraz interes Skarbu Państwa.”;

4) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.13)).

6. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a,

2) przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a

– przeznacza się na realizację zadań Agencji.”.

Art. 15. [Ustawa o kontroli niektórych inwestycji]
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organie kontroli – rozumie się przez to:

a) ministra właściwego do spraw energii – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–5, 8–10 i 12,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 11 i 13,

c) Ministra Obrony Narodowej – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 10a.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), lub”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) – przed opublikowaniem wezwania.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej innej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji.”;

4) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:

1) Prezesa Rady Ministrów;

2) ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3) ministra właściwego do spraw energii;

4) ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;

7) ministra właściwego do spraw informatyzacji;

8) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

9) Ministra Obrony Narodowej;

10) ministra właściwego do spraw rolnictwa;

11) ministra właściwego do spraw środowiska;

12) ministra właściwego do spraw transportu;

13) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

15) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;

16) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

17) Szefa Agencji Wywiadu;

18) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

19) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

20) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

21) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

22) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.”.

Art. 16. [Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej]
W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192) w art. 7 uchyla się ust. 5.
Art. 17. [Postępowania]
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 18. [Pełnomocnictwa]
Pełnomocnictwa udzielone, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez organy administracji publicznej oraz inne organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa, a także członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, którym Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub faktycznych, pozostają w mocy.
Art. 19. [Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa]
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1, lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podjąć działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad określonych w art. 17–18a, art. 20 i art. 22–23a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli obowiązek podjęcia tych działań wynika z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 20. [Wymogi do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych spółki]
1. W zakresie spełniania wymogów do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych spółki, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.

2. W zakresie spełniania wymogów do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, przez osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.

Art. 21. [Przepisy dotychczasowe]
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 44 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 44 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 22. [Akcje nabyte do 31 grudnia 2018 r. ze środków Funduszu Reprywatyzacji]
1. Do zbycia akcji nabytych do dnia 31 grudnia 2018 r. ze środków Funduszu Reprywatyzacji stosuje się przepis art. 56 ust. 4d ustawy zmienianej w art. 3.

2. Do dochodów osiąganych z tytułu posiadania akcji nabytych do dnia 31 grudnia 2018 r. ze środków Funduszu Reprywatyzacji stosuje się przepis art. 56 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 23. [Akcje spółki Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna]
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy akcje spółki Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zostają wycofane z zasobu majątkowego Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6.

2. Do akcji, o których mowa w ust. 1, oraz udziałów spółki COBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i spółki Budexpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które w 2011 r. zostały wycofane z zasobu majątkowego Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, nie stosuje się przepisu art. 27 ustawy zmienianej w art. 6.

Art. 24. [Fundusz Inwestycji Kapitałowych]
Tworzy się Fundusz Inwestycji Kapitałowych.
Art. 25. [Projekt planu finansowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rok 2019]
1. Projekt planu finansowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rok 2019 Prezes Rady Ministrów sporządza w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Zmiana planu finansowego na rok 2019 podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez Prezesa Rady Ministrów. W takim przypadku przepisu art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.14)) nie stosuje się.

4. W 2019 roku:

1) wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 2, oraz

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa

– mogą być przychodami Funduszu Inwestycji Kapitałowych za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.

5. Minister właściwy do spraw budżetu dokonuje wpłaty środków, o których mowa w ust. 4, na rachunek Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Art. 26. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 7 pkt 1 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229 i 447.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 810, 1090, 1467, 1544, 1560, 1669, 1693, 2227 i 2340.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 76.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. poz. 820, 1689, 1923 i 2055, z 2003 r. poz. 594, z 2004 r. poz. 1492, 2408 i 2703, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. poz. 162, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42 i 125.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama