| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. U. poz. 478, z 2009 r. poz. 409 oraz z 2011 r. poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 marca 2019 r. (poz. 530)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 250 – 3 100

II

2 300 – 3 300

III

2 350 – 3 500

IV

2 400 – 3 700

V

2 500 – 3 900

VI

2 600 – 4 100

VII

2 700 – 4 300

VIII

2 900 – 4 500

IX

3 100 – 4 700

X

3 300 – 4 900

XI

3 500 – 5 100

XII

3 700 – 5 300

XIII

4 000 – 5 800

XIV

4 800 – 6 500

XV

5 300 – 7 500

XVI

5 800 – 8 600

XVII

6 300 – 10 200

XVIII

7 000 – 12 300

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »