| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

2) Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego,

3) jednostkach obsługi inwestycyjnej (zarządach inwestycji),

4) innych niż wymienione w pkt 3 jednostkach działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

– zwanych dalej „pracownikami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na II zmianie.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–4, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–4, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 15.
Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 16.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 17.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 18.
Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej (Dz. U. Nr 95, poz. 437, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 7, 8, 9, 13 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (Dz. U. Nr 177, poz. 1248).

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. Cz. Ostrowska

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 242 i Nr 44, poz. 281, z 1998 r. Nr 42, poz. 249, z 1999 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 36, poz. 345, z 2000 r. Nr 27, poz. 332, z 2001 r. Nr 50, poz. 526, z 2003 r. Nr 25, poz. 212, z 2004 r. Nr 45, poz. 420, z 2005 r. Nr 38, poz. 353 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 301.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. (poz. 478)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100– 1 900

II

1 300– 2 100

III

1 500– 2 300

IV

1 700– 2 500

V

1 900– 2 700

VI

2 100– 2 900

VII

2 300– 3 100

VIII

2 500– 3 300

IX

2 700– 3 500

X

2 900– 3 700

XI

3 100– 3 900

XII

3 300– 4 100

XIII

3 600– 4 600

XIV

4 100– 5 200

XV

4 600– 6 200

XVI

5 100– 7 200

XVII

5 600– 8 700

XVIII

6 200–10 800

II. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100–1 270

II

1 110–1320

III

1 120–1 380

IV

1 140–1 460

V

1 160–1 540

VI

1 180–1 630

VII

1 200–1 730

VIII

1 240–1 850

IX

1 280–1 980

X

1 320–2 120

XI

1 360–2 260

XII

1 400–2 420

XIII

1 450–2 610

XIV

1 500–2 850

XV

1 600–3 100

XVI

1 700–3 400

XVII

1 800–3 700

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

3

3

Główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

 

II. Pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, biura

XVII–XVIII

10

wyższe

4

2

Zastępca dyrektora: departamentu, biura

XVI–XVII

9

wyższe

3

3

Naczelnik wydziału,
ekspert

XIV–XVI

7

wyższe

3

audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Główny specjalista

XIII–XV

7

wyższe

3

5

Starszy specjalista

XI–XIV

4

wyższe

2

informatyk

wyższe

-

6

Specjalista

X–XIII

-

wyższe

2

7

Starszy: księgowy, inspektor

IX–XII

-

wyższe

1

średnie

4

8

Księgowy,
inspektor,
starszy referent

VIII–XI

-

średnie

-

9

Referent

VI–X

-

średnie

-

 

III. Pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zespołu, główny specjalista

XIV–XVI

7

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

2

Kierownik sekcji,
starszy specjalista

XII–XV

4

wyższe

6

3

Specjalista

XI–XIV

-

wyższe

2

4

Samodzielny referent

X–XII

-

średnie

4

5

Starszy księgowy

IX–XII

-

średnie

4

6

Starszy referent

VI–IX

-

średnie

2

księgowy,
zaopatrzeniowiec

średnie

-

7

Referent

VI–VII

-

średnie

-

IV. Pracowników jednostek obsługi inwestycyjnej (zarządów inwestycji) oraz innych jednostek działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

2

Kierownik: pracowni, zespołu

XIV–XVI

6

wyższe

6

3

Kierownik: działu, wydziału

XII–XVI

5

wyższe

5

4

Starszy: specjalista, projektant

XII–XV

-

wyższe

5

5

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV–XV

62)

wyższe

5

6

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII–XV

52)

wyższe

4

7

Specjalista,
rewident zakładowy

XI–XIV

-

wyższe

4

8

Projektant

XI–XIV

-

wyższe

3

9

Referent

VI–VII

-

średnie

-

V. Pozostałych pracowników niewymienionych w tabelach II–IV

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Starszy mistrz

IX–XIV

3

średnie o wymaganym profilu + tytuł mistrza

5

2

Mistrz

X–XIII

2

średnie o wymaganym profilu + tytuł mistrza

3

3

Kierownik: zespołu magazynów, laboratorium

XI–XII

3

średnie

3

4

Starszy inspektor,
starszy statystyk

X–XII

-

średnie

5

5

Inspektor,
starszy księgowy

IX–XI

-

średnie

4

6

Rzemieślnik specjalista

IX–XI

-

zasadnicze

2

7

Tokarz

VII–XI

-

zasadnicze

-

8

Ślusarz

VI–XI

-

zasadnicze lub podstawowe

-

9

Mechanik napraw pojazdów samochodowych

VI–XI

-

zasadnicze o wymaganym profilu

-

10

Konserwator maszyn i urządzeń

V–XI

-

zasadnicze

-

11

Murarz,
stolarz

IV–XI

-

zasadnicze lub podstawowe

-

12

Kierownik magazynu

IX–X

2

średnie

3

13

Księgowy

IX–X

-

średnie

-

14

Mechanik diagnosta

IX–X

-

średnie

2

15

Starszy rzemieślnik

VIII–X

-

zasadnicze

1

16

Kosztorysant

VII–X

-

średnie

3

17

Konserwator budynków

v–x

-

zasadnicze

-

18

Betoniarz,
brukarz,
blacharz,
dekarz,
zdun,
zbrojarz,
elektryk

v–x

-

zasadnicze lub podstawowe

-

19

Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarni

VIII–IX

2

średnie

1

20

Kasjer,
kontystka

VIII–IX

-

średnie

1

21

Sekretarka,
intendent,
starsza maszynistka

VIII–IX

-

średnie

-

22

Starszy: referent, magazynier,
planista

VII–IX

-

średnie

1

23

Rzemieślnik,
konserwator - mechanik

VII–IX

-

zasadnicze

-

24

Maszynista operator

VII–IX

-

zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne

2

 

1

2

3

4

5

6

25

Powielaczowy

V–IX

-

podstawowe

-

26

Kierowca autobusu

VIII–XI

-

według odrębnych
przepisów

27

Kierowca samochodu ciężarowego:
– do 3,5 tony,
– powyżej 3,5 tony do 13 ton,
– powyżej 13 ton

V–IX
VII–X
VIII–XI

-

28

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

-

29

Kierowca transportu wewnętrznego

IV–VII

-

30

Maszynistka,
kreślarz,
magazynier,
konserwator urządzeń elektrycznych, wodnych i co.

VI–VIII

-

średnie

-

31

Operator urządzeń powielających, robotnik magazynowy

VI–VIII

-

podstawowe

-

32

Palacz co., kotłowy

V–VIII

-

podstawowe

-

33

Robotnik: gospodarczy,
pomocnik palacza

IV–VII

-

podstawowe

-

34

Telefonistka,
teletypistka

V–VI

-

podstawowe

-

35

Laborant

IV–VI

-

zasadnicze

-

36

Dozorca,
portier,
pomoc: techniczna, laboratoryjna

III–V

-

podstawowe

-

37

Pomoc biurowa

III–IV

-

zasadnicze

-

sprzątaczka

podstawowe

-

38

Goniec

II–IV

-

podstawowe

-

 

 

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Starszemu inspektorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje tylko za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »