Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo pocztowe]

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 7 w lit. c w tiret pierwsze wyrazy „art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1573, z 2012 r. poz. 589 i 769 oraz z 2013 r. poz. 628)” zastępuje się wyrazami „art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622)”;

2) w art. 33 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 oraz art. 8–11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80).”;

3) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
  • Data wejścia w życie: 2019-06-21
  • Data obowiązywania: 2019-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw