| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376 oraz z 2019 r. poz. 77 i 401) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4a:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) wyodrębnienie planującego i koordynującego proces leczenia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi, składającego się z:

– lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym chirurgiczne zabiegi piersi,

– lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

– lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii ogólnej posiadającego udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego, lub chirurgii plastycznej w przypadku omawiania postępowania w sprawie wykonania rekonstrukcji piersi,

– lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,

– lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu i interpretacji badań obrazowych piersi (w szczególności mammografii i ultrasonografii),

– lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,

– psychologa lub psychoonkologa,

– pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi,

– fizjoterapeuty;”,

b) w pkt 4 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) w przypadku nowotworów piersi – oddział o profilu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami szczegółowymi, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za okres co najmniej roku kalendarzowego. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia tego roku spełnienia tych warunków, a świadczeniodawca otrzymuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

4. Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za poprzedzający rok kalendarzowy. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków. Na podstawie potwierdzenia właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeniodawca kontynuuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków. Brak potwierdzenia przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków uniemożliwia realizację świadczeń na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, a świadczeniodawca traci potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.”;

2) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunki szczegółowe, jakie są obowiązani spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.”;

3) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się lp. 48 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przedstawienie dokumentów]

1. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, od dnia 1 października 2019 r., przedstawia w terminie do dnia 1 września 2019 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za okres co najmniej roku kalendarzowego poprzedzającego rok wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 25 września 2019 r. spełnienia wymaganych warunków dla ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów. Potwierdzenie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami szczegółowymi, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów w 2020 r., przedstawia w terminie do dnia 10 listopada 2019 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji świadczenia określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za okres co najmniej roku kalendarzowego poprzedzającego rok wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. spełnienia wymaganych warunków dla ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

3. Świadczeniodawca realizujący w 2020 r. świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który zamierza kontynuować realizację tych świadczeń w 2021 r., przedstawia do dnia 10 listopada 2020 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie dokumentów. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. spełnienia wymaganych warunków. Na podstawie tego potwierdzenia świadczeniodawca kontynuuje realizacje świadczeń gwarantowanych jako ośrodek diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

4. Od dnia 1 stycznia 2021 r. świadczeniodawcy są obowiązani do postępowania zgodnie z warunkami określonymi w § 4a ust. 3 i 4 rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są obowiązani dostosować się do dnia 1 stycznia 2021 r. do warunków czasowych realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

Załącznik 1. [WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH GRUP NOWOTWORÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 maja 2019 r. (poz. 1062)

Załącznik nr 1

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH GRUP NOWOTWORÓW

1. OŚRODEK RAKA PIERSI

Wymagania formalne

1. Realizacja i koordynacja świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów.

2. W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi świadczeniodawca zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej.

3. Posiadanie w lokalizacji lub w dostępie następujących komórek organizacyjnych:

1) oddział o profilu chirurgia ogólna lub chirurgia onkologiczna lub ginekologia onkologiczna – w lokalizacji;

2) oddział o profilu chemioterapia – hospitalizacja – w lokalizacji;

3) oddział o profilu radioterapia – w dostępie;

4) pracownia histopatologii – w dostępie;

5) pracownia lub zakład teleradioterapii – w dostępie;

6) pracownia genetyczna – w dostępie;

7) poradnia genetyczna lub genetyczno-onkologiczna – w dostępie;

8) medyczne laboratorium diagnostyczne zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – w dostępie.

Personel

Zapewnienie personelu w następującym składzie:

1) w oddziale o profilu chirurgia ogólna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego albo równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

2) w oddziale o profilu chirurgia onkologiczna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej, w tym co najmniej równoważnik 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

3) w oddziale o profilu ginekologia onkologiczna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

4) w oddziale o profilu chemioterapia hospitalizacja – równoważnik 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów;

5) w oddziale o profilu radioterapia – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji;

6) w pracowni histopatologii – równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii z udokumentowanym doświadczeniem dokonania co najmniej 150 rozpoznań pierwotnego raka piersi w grupie świadczeniobiorców w dowolnym wieku, we wszystkich stadiach zaawansowania w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

7) w pracowni lub zakładzie teleradioterapii – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej – równoważnik co najmniej 3 etatów;

8) w poradni genetycznej lub genetyczno-onkologicznej – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej;

9) w pracowni genetycznej – diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, z udokumentowanym doświadczeniem w diagnostyce genetycznej nowotworów dziedzicznych w diagnostyce genetycznej nabytych zmian nowotworowych;

10) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii z udokumentowanym doświadczeniem opisania co najmniej 1000 badań mammograficznych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

11) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi – równoważnik co najmniej 1 etatu na każdych 300 świadczeniobiorców pozostających pod opieką ośrodka;

12) pozostały personel wymagany do realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach i pracowniach oraz personel wymagany do utworzenia i realizacji zadań wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Zakres świadczeń udzielanych w lokalizacji

1. Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej.

2. Świadczenia z zakresu: chemioterapia – hospitalizacja, chemioterapia – leczenie jednego dnia, lub podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

3. Programy lekowe dotyczące terapii chorych z rakiem piersi zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zakres świadczeń udzielanych w dostępie

1. Programy lekowe dotyczące terapii chorych z rakiem piersi zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2. Świadczenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej, wykonywane w oddziałach, wskazanych w części określającej wymagania formalne, w czasie jednej operacji. Dopuszcza się realizacje świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej.

3. Świadczenia z zakresu radioterapii lub brachyterapii w trybie hospitalizacji lub w trybie ambulatoryjnym.

4. Świadczenie: porada specjalistyczna – genetyka.

5. Świadczenia z zakresu chemioterapia – hospitalizacja lub leczenie jednego dnia, lub podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

6. Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

7. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – przed zabiegiem chirurgicznym i po nim.

8. Porada psychologiczna – przed zabiegiem chirurgicznym i po nim lub w razie wskazań.

9. Świadczenia medycyny nuklearnej – Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET).

10. Porada w zakresie doboru protezy piersi.

11. Realizacja programu profilaktyki raka piersi – w dostępie.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Świadczeniodawca realizuje i koordynuje świadczenie Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów.

2. W celu realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów, świadczeniodawca współpracuje z co najmniej jednym świadczeniodawcą w województwie. Współpraca ta odbywa się na obszarze o odległości maksymalnie 100 kilometrów między świadczeniodawcami. Jeżeli nie jest możliwe, aby odległość między świadczeniodawcami na terenie tego samego województwa wynosiła mniej niż 100 kilometrów, świadczeniodawca podejmuje współpracę z kolejnymi świadczeniodawcami spoza województwa w odległości nie większej niż 100 kilometrów od tego świadczeniodawcy.

3. W celu zapewnienia dostępu do realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, w zakresie świadczeń i procedur niezapewnianych w lokalizacji ośrodka lub w zakresie świadczeń, których udzielanie powinno nastąpić bliżej miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w szczególności w module rehabilitacja lub diagnostyka lub monitorowanie lub w celu realizacji procedur radioterapii lub chemioterapii, świadczeniodawca podejmuje współpracę z innymi świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w odległości nie większej 100 kilometrów od miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.

4. W przypadku gdy konieczne jest zwiększenie realizacji zabiegów chemioterapii, radioterapii lub innych lub zapewnienie ich bliżej miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, świadczeniodawca może realizować świadczenia w dostępie.

5. W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości, świadczeniodawca powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny może mieć wyznaczonego przewodniczącego zespołu, który jest wyznaczony przez świadczeniodawcę lub wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c.

6. Świadczeniodawca wyznacza bezpośrednio lub za pośrednictwem wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego koordynatorów merytorycznych i organizacyjnych.

7. Koordynator merytoryczny odpowiada za merytoryczną realizację planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w tym za:

1) realizację poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi adekwatnie do stanu klinicznego świadczeniobiorcy;

2) przedstawienie w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informacji o planowanym postępowaniu diagnostycznym lub terapeutycznym, proponowanych procedurach, dostępnych opcjach terapeutycznych, ryzyku związanym z przyjętym planem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, możliwych powikłaniach oraz innych informacji mających znaczenie w procesie diagnostycznym lub terapeutycznym.

8. Koordynatorem merytorycznym jest lekarz prowadzący diagnostykę lub leczenie świadczeniobiorcy.

9. Koordynator organizacyjny uczestniczy w posiedzeniu wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i odpowiada za terminową realizację planu postępowania, w tym za:

1) ustalenie terminów realizacji poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi;

2) przedstawienie w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informacji o terminach realizacji poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.

10. Funkcję koordynatora organizacyjnego może pełnić, w szczególności pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi lub inna osoba spośród personelu, której wiedza i doświadczenie są odpowiednie dla realizacji zadań koordynatora organizacyjnego.

11. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, odbywa spotkania w celu omówienia przypadków diagnozowanych lub leczonych świadczeniobiorców co najmniej raz w tygodniu.

12. W uzasadnionych przypadkach w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego:

1) uczestniczy koordynator organizacyjny będący osobą inną niż określona w ust. 10;

2) uczestniczy personel świadczeniodawcy, którego obecność jest istotna dla realizacji zadań zespołu (tj. pracownik rejestracji, pracownik działu administracyjnego);

3) uczestniczą osoby niewchodzące w skład personelu świadczeniodawcy, których wiedza i doświadczenia są istotne dla realizacji zadań zespołu (tj. przedstawiciel organizacji pacjentów, pracownik opieki społecznej).

13. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, realizuje następujące zadania:

1) wypracowuje zasady współpracy i komunikacji w zespole, które mają na celu zapewnienie optymalnej jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienie realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z warunkami realizacji świadczenia;

2) na bieżąco ocenia stan kliniczny świadczeniobiorcy;

3) na bieżąco planuje i ustala plan postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego dla każdego świadczeniobiorcy pozostającego pod opieką świadczeniodawcy;

4) co najmniej raz w roku ocenia efekty postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego i wyniki oceny przekazuje świadczeniodawcy celem przygotowania wskaźników efektywności;

5) co najmniej raz w roku ocenia zgodność realizacji diagnostyki lub leczenia z przyjętym planem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz z warunkami czasowymi realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi i przekazuje wyniki oceny świadczeniodawcy celem przygotowania informacji o spełnianiu szczegółowych warunków realizacji określonych w niniejszym załączniku oraz warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi;

6) co najmniej raz w roku planuje, przygotowuje, wdraża, monitoruje i ewaluuje wszystkie procesy i procedury związane z realizacją zadań ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów piersi oraz związane realizacją świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi we wszystkich modułach;

7) co najmniej raz w roku, na podstawie oceny jakości i efektywności zadań realizowanych w zakładzie leczniczym świadczeniodawcy przygotowuje propozycje zmian do opisów procesów i procedur określonych w pkt 6;

8) co najmniej raz w roku przygotowuje informacje oraz proponuje formy komunikacji i rozpowszechnienia w ośrodku informacji na temat nowotworu piersi, dostępnej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, form wsparcia psychologicznego, społecznego lub wszystkich innych aspektów mających znaczenie dla poprawy stanu zdrowia świadczeniobiorcy lub innych świadczeń i usług podnoszących jakość lub efektywność zadań realizowanych przez świadczeniodawcę;

9) co najmniej raz w roku przygotowuje i przedstawia świadczeniodawcy rekomendacje dotyczące sposobów i zasad prowadzenia przystępnej, zrozumiałej i skutecznej komunikacji ze świadczeniobiorcą lub rekomendacje zmian w tym zakresie.

14. Świadczeniodawca w terminie 3 tygodni od otrzymania rekomendacji lub wyników prac wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego odnosi się do efektów prac wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i przygotowuje plan i harmonogram zmian wypracowanych na podstawie rekomendacji wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. W przypadku odrzucenia rekomendacji świadczeniodawca przedstawia wielodyscyplinarnemu zespołowi terapeutycznemu przyczyny odrzucenia rekomendacji.

15. W przypadku gdy świadczeniodawca nie spełnia warunków realizacji wymaganych względem świadczeniodawcy lub warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi dla poszczególnych modułów świadczenia, a wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, przedstawia rekomendacje zmian mających na celu spełnienie tych warunków, świadczeniodawca ma obowiązek wdrożyć rekomendacje.

16. Świadczeniodawca opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia we wszystkich stadiach zaawansowania. Jeśli jest to uzasadnione, w realizacji zadania uczestniczy wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c.

17. Świadczeniodawca zbiera i gromadzi, a wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, analizuje i ocenia informacje o postępowaniu względem każdego świadczeniobiorcy diagnozowanego lub leczonego w ośrodku – jeżeli obserwacja nie jest prowadzona bezpośrednio w lokalizacji świadczeniodawcy.

18. Obserwacja i kontrola po leczeniu nowotworu piersi jest realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem preferencji świadczeniobiorcy.

19. Świadczeniodawca w miarę możliwości zapewnia realizację wszystkich kontrolnych badań diagnostycznych w czasie jednego pobytu pacjenta.

20. Świadczeniodawca prowadzi i udostępnia świadczeniobiorcom informację o wykazie realizatorów programu badań przesiewowych raka piesi i aktualizuje go raz na 6 miesięcy.

21. Świadczeniodawca stosuje opis badania diagnostycznego piersi sporządzanego zgodnie z systemem standaryzacji BIRADS.

22. Świadczeniodawca na bieżąco monitoruje i ewaluuje spełnianie warunków realizacji wymaganych względem świadczeniodawcy określonych w niniejszym załączniku oraz warunki realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi dla poszczególnych modułów, w szczególności w odniesieniu do warunków czasowych realizacji świadczenia oraz jakości i efektywności świadczenia.

23. Świadczeniodawca opracowuje, wdraża i stosuje system poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń w oparciu o wyniki wskaźników efektywności.

24. Świadczeniodawca skutecznie informuje świadczeniobiorców diagnozowanych lub leczonych w podmiocie świadczeniodawcy o prowadzonych badaniach klinicznych oraz o dostępnym leczeniu.

25. Świadczeniodawca skutecznie informuje i prowadzi edukację świadczeniobiorców na temat nowotworów piersi.

26. Świadczeniodawca co najmniej raz w roku ocenia, z jakimi świadczeniodawcami z danego województwa aktywnie współpracuje i komunikuje się w celu spełnienia warunków szczegółowych wymaganych względem świadczeniodawcy oraz w celu realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w odniesieniu do liczby lekarzy i świadczeniodawców, z którymi zawarto umowę współpracy.

27. W celu spełnienia warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów świadczenia oraz w celu spełnienia warunków szczegółowych wymaganych względem świadczeniodawcy, świadczeniodawca wykorzystuje system telefoniczny, telemedyczny lub teleinformatyczny.

Pozostałe wymagania

Leczenie operacyjne co najmniej 120 nowo zdiagnozowanych przypadków nowotworu piersi w roku kalendarzowym

 

2. CENTRUM KOMPETENCJI RAKA PIERSI

Wymagania formalne

1. Realizacja i koordynacja świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów.

2. W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi świadczeniodawca zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej.

3. Posiadanie w lokalizacji lub w dostępie następujących komórek organizacyjnych:

1) oddział o profilu chirurgia ogólna lub chirurgia onkologiczna lub ginekologia onkologiczna – w lokalizacji;

2) oddział o profilu chemioterapia – hospitalizacja – w lokalizacji;

3) oddział o profilu radioterapia – w dostępie;

4) medyczne laboratorium histopatologiczne zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – w dostępie;

5) pracownia lub zakład teleradioterapii – w dostępie;

6) medyczne laboratorium genetyczne zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – w dostępie;

7) poradnia genetyczna lub genetyczno-onkologiczna – w dostępie;

8) medyczne laboratorium diagnostyczne zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – w dostępie.

Personel

Zapewnienie personelu w następującym składzie:

1) w oddziale o profilu chirurgia ogólna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego albo równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

2) w oddziale o profilu chirurgia onkologiczna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

3) w oddziale o profilu ginekologia onkologiczna – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

4) w oddziale o profilu chemioterapia – hospitalizacja – równoważnik 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub ginekologii onkologicznej lub radioterapii lub radioterapii onkologicznej lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów;

5) w oddziale o profilu chirurgia plastyczna – równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, w tym co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej posiadający udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego;

6) w oddziale o profilu radioterapia – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz z I stopniem specjalizacji;

7) w pracowni histopatologii – równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii z udokumentowanym doświadczeniem dokonania co najmniej 150 rozpoznań pierwotnego raka piersi w grupie świadczeniobiorców w dowolnym wieku, we wszystkich stadiach zaawansowania w roku kalendarzowym;

8) w pracowni lub zakładzie teleradioterapii – lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej – równoważnik co najmniej 3 etatów;

9) w poradni genetycznej lub genetyczno-onkologicznej – lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej;

10) w pracowni genetycznej – diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, z udokumentowanym doświadczeniem w diagnostyce genetycznej nowotworów dziedzicznych w diagnostyce genetycznej nabytych zmian nowotworowych;

11) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii z udokumentowanym doświadczeniem opisania co najmniej 1000 badań mammograficznych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego;

12) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi – równoważnik co najmniej 1 etatu na każdych 300 świadczeniobiorców pozostających pod opieką ośrodka;

13) pozostały personel wymagany do realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach i pracowniach oraz personel wymagany do utworzenia i realizacji zadań wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Zakres świadczeń udzielanych w lokalizacji

1. Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.

2. Świadczenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej.

3. Świadczenia z zakresu: chemioterapia – hospitalizacja, chemioterapia – leczenie jednego dnia, lub podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

4. Programy lekowe dotyczące terapii chorych z rakiem piersi zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

5. Świadczenia z zakresu radioterapii lub brachyterapii w trybie hospitalizacji lub w trybie ambulatoryjnym.

6. Porada psychologiczna lub psychoonkologiczna.

7. Porada w zakresie doboru protezy piersi.

Zakres świadczeń udzielanych w dostępie

1. Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.

2. Świadczenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej, wykonywane w oddziałach, wskazanych w części określającej wymagania formalne, w czasie jednej operacji. Dopuszcza się realizacje świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej.

3. Świadczenia z zakresu: chemioterapia – hospitalizacja, chemioterapia – leczenie jednego dnia, lub podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

4. Programy lekowe dotyczące terapii chorych z rakiem piersi zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

5. Świadczenia z zakresu radioterapii lub brachyterapii w trybie hospitalizacji lub w trybie ambulatoryjnym.

6. Porada psychologiczna lub psychoonkologiczna.

7. Porada specjalistyczna – genetyka.

8. Porada w zakresie doboru protezy piersi.

9. Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

10. Świadczenia medycyny nuklearnej – Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET).

11. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej zgodnie z modułem rehabilitacja.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Świadczeniodawca realizuje świadczenie Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów.

2. W celu realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów, świadczeniodawca współpracuje z co najmniej jednym innym świadczeniodawcą w województwie. Współpraca ta odbywa się na obszarze o odległości maksymalnie 100 kilometrów między świadczeniodawcami. Jeżeli nie jest możliwe, aby odległość między świadczeniodawcami na terenie tego samego województwa wynosiła mniej niż 100 kilometrów, świadczeniodawca podejmuje współpracę z kolejnymi świadczeniodawcami spoza województwa w odległości nie większej niż 100 kilometrów od tego świadczeniodawcy.

3. W celu zapewnienia dostępu do realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, w zakresie świadczeń i procedur niezapewnianych w lokalizacji ośrodka lub w zakresie świadczeń, których udzielanie powinno nastąpić bliżej miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w szczególności w module rehabilitacja lub diagnostyka lub monitorowanie lub w celu realizacji procedur radioterapii lub chemioterapii, świadczeniodawca podejmuje współpracę z innymi świadczeniodawcami w odległości co najwyżej 100 kilometrów od miejsca zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.

4. W przypadku gdy konieczne jest zwiększenie realizacji zabiegów chemioterapii, radioterapii lub innych lub ich zapewnienie bliżej świadczeniobiorcy, świadczeniodawca może realizować świadczenia w dostępie.

5. W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości, świadczeniodawca powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny może mieć wyznaczonego przewodniczącego zespołu, który jest wyznaczony przez świadczeniodawcę lub wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c.

6. Świadczeniodawca wyznacza bezpośrednio lub za pośrednictwem wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego koordynatorów merytorycznych i organizacyjnych.

7. Koordynator merytoryczny odpowiada za merytoryczną realizację planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w tym za:

1) realizację poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi adekwatnie do stanu klinicznego świadczeniobiorcy;

2) przedstawienie w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informacji o planowanym postępowaniu diagnostycznym lub terapeutycznym, proponowanych procedurach, dostępnych opcjach terapeutycznych, ryzyku związanym z przyjętym planem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, możliwych powikłaniach oraz innych informacji mających znaczenie w procesie diagnostycznym lub terapeutycznym.

8. Koordynatorem merytorycznym jest lekarz prowadzący diagnostykę lub leczenie świadczeniobiorcy.

9. Koordynator organizacyjny uczestniczy w posiedzeniu wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i odpowiada za terminową realizację planu postępowania, w tym za:

1) ustalenie terminów realizacji poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi;

2) przedstawienie w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informacji o terminach realizacji poszczególnych modułów świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.

10. Funkcję koordynatora organizacyjnego może pełnić w szczególności pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi lub inna osoba spośród personelu, której wiedza i doświadczenie są odpowiednie dla realizacji zadań koordynatora organizacyjnego.

11. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, odbywa spotkania w celu omówienia przypadków diagnozowanych lub leczonych świadczeniobiorców co najmniej raz w tygodniu.

12. W uzasadnionych przypadkach w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego:

1) uczestniczy koordynator organizacyjny, jeżeli jest nim inna osoba niż personel określony w ust. 10;

2) uczestniczy personel świadczeniodawcy, którego obecność jest istotna dla realizacji zadań zespołu (np. pracownik rejestracji, pracownik działu administracyjnego);

3) uczestniczą osoby niebędące personelem świadczeniodawcy, których wiedza i doświadczenia są istotne dla realizacji zadań zespołu (np. przedstawiciel organizacji pacjentów, pracownik opieki społecznej).

13. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, realizuje następujące zadania:

1) wypracowuje zasady współpracy i komunikacji w zespole, które mają na celu zapewnienie optymalnej jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienie realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z warunkami;

2) na bieżąco ocenia stan kliniczny świadczeniobiorcy;

3) na bieżąco planuje i ustala plan postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego dla każdego świadczeniobiorcy pozostającego pod opieką świadczeniodawcy;

4) co najmniej raz w roku ocenia efekty postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego i wyniki oceny przekazuje świadczeniodawcy celem przygotowania wskaźników efektywności;

5) co najmniej raz w roku ocenia zgodność realizacji diagnostyki lub leczenia z przyjętym planem postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego oraz z warunkami czasowymi realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi i wyniki oceny przekazuje świadczeniodawcy celem przygotowania informacji o spełnianiu szczegółowych warunków realizacji określonych w niniejszym załączniku oraz warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów;

6) co najmniej raz w roku planuje, przygotowuje, wdraża, monitoruje i ewaluuje wszystkie procesy i procedury związane z realizacją zadań ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów piersi oraz związane realizacją świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi we wszystkich modułach;

7) co najmniej raz w roku, na podstawie oceny jakości i efektywności zadań realizowanych w zakładzie leczniczym świadczeniodawcy przygotowuje propozycje zmian do opisów procesów i procedur określonych w pkt 5;

8) co najmniej raz w roku przygotowuje informacje oraz proponuje formy komunikacji i rozpowszechnienia w ośrodku informacji na temat nowotworu piersi, dostępnej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, dostępnych form wsparcia psychologicznego, społecznego lub wszystkich innych aspektów mających znaczenie dla poprawy stanu zdrowia świadczeniobiorcy lub innych świadczeń i usług podnoszących jakość lub efektywność zadań realizowanych przez świadczeniodawcę;

9) co najmniej raz w roku przygotowuje i przedstawia świadczeniodawcy rekomendacje dotyczące sposobów i zasad prowadzenia przystępnej, zrozumiałej i skutecznej komunikacji ze świadczeniobiorcą lub rekomendacje zmian w tym zakresie.

14. Świadczeniodawca w terminie 3 tygodni od otrzymania rekomendacji lub wyników prac wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego odnosi się do efektów prac wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i przygotowuje plan i harmonogram zmian wypracowanych na podstawie rekomendacji wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. W przypadku odrzucenia rekomendacji świadczeniodawca przedstawia wielodyscyplinarnemu zespołowi terapeutycznemu przyczyny odrzucenia rekomendacji.

15. W przypadku gdy świadczeniodawca nie spełnia warunków realizacji wymaganych względem świadczeniodawcy lub warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi dla poszczególnych modułów świadczenia, a wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, przedstawia rekomendacje zmian mających na celu spełnienie ww. warunków, świadczeniodawca ma obowiązek wdrożyć rekomendacje.

16. Świadczeniodawca opracowuje, wdraża i stosuje sformalizowaną procedurę określającą zasady diagnostyki i leczenia we wszystkich stadiach zaawansowania. Jeśli jest to uzasadnione, w realizacji zadania uczestniczy wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c.

17. Świadczeniodawca zbiera i gromadzi, a wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c, analizuje i ocenia informacje o postępowaniu względem każdego świadczeniobiorcy diagnozowanego lub leczonego w ośrodku – jeżeli obserwacja nie jest prowadzona bezpośrednio w lokalizacji świadczeniodawcy.

18. Obserwacja i kontrola po leczeniu nowotworu piersi jest realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem preferencji pacjenta.

19. Świadczeniodawca w miarę możliwości zapewnia realizację wszystkich kontrolnych badań diagnostycznych w czasie jednego pobytu pacjenta.

20. Świadczeniodawca prowadzi i udostępnia świadczeniobiorcom informację o wykazie realizatorów programu badań przesiewowych raka piersi i aktualizuje go raz na 6 miesięcy.

21. Stosowanie opisu badania diagnostycznego piersi sporządzanego zgodnie z systemem standaryzacji BIRADS.

22. Świadczeniodawca na bieżąco monitoruje i ewaluuje spełnianie warunków realizacji wymaganych względem świadczeniodawcy określonych w niniejszym załączniku oraz warunki realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi dla poszczególnych modułów, w szczególności w odniesieniu do warunków czasowych realizacji świadczenia oraz jakości i efektywności świadczenia.

23. Świadczeniodawca opracowuje, wdraża i stosuje system poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń w oparciu o wyniki wskaźników efektywności.

24. Świadczeniodawca skutecznie informuje świadczeniobiorców diagnozowanych lub leczonych w podmiocie świadczeniodawcy o prowadzonych na terenie województwa lub kraju badaniach klinicznych oraz o dostępnym leczeniu.

25. Świadczeniodawca skutecznie informuje i aktywnie prowadzi edukację świadczeniobiorców na temat nowotworów piersi.

26. Świadczeniodawca co najmniej raz w roku ocenia, z jakim odsetkiem lekarzy i świadczeniodawców z danego województwa aktywnie współpracuje i komunikuje się w celu spełnienia warunków szczegółowych wymaganych względem świadczeniodawcy oraz w celu realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w odniesieniu do liczby lekarzy i świadczeniodawców, z którymi zawarto umowę współpracy.

27. W celu spełnienia warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów świadczenia oraz w celu spełnienia warunków szczegółowych wymaganych względem świadczeniodawcy, świadczeniodawca wykorzystuje system telefoniczny, telemedyczny lub teleinformatyczny.

28. Świadczeniodawca co najmniej raz w roku organizuje szkolenie dla lekarzy realizujących świadczenie Kompleksowa opieka onkologiczna w danym regionie z zakresu wczesnej diagnostyki raka piersi, zasad komunikacji i współpracy w zakresie diagnostyki raka piersi, monitorowania stanu zdrowia po zakończonym leczeniu, monitorowania efektu zdrowotnego po przeprowadzonej rehabilitacji.

Wymagania jakościowe

Leczenie operacyjne minimum 250 nowo zdiagnozowanych przypadków nowotworu piersi w roku kalendarzowym

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

48

Kompleksowa opieka

onkologiczna

nad świadczeniobiorcą

z nowotworem piersi –

moduł leczenie

Warunki kwalifikacji do świadczenia

1. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę leczonego z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji lub świadczeniobiorcę z rozpoznaniem ICD-10:

1) C50 – Nowotwór złośliwy piersi;

2) C50.0 – Brodawka i otoczka brodawki sutkowej;

3) C50.1 – Centralna część sutka;

4) C50.2 – Ćwiartka górna wewnętrzna sutka;

5) C50.3 – Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka;

6) C50.4 – Ćwiartka górna zewnętrzna sutka;

7) C50.5 – Ćwiartka dolna zewnętrzna sutka;

8) C50.6 – Część pachowa sutka;

9) C50.8 – Zmiana przekraczająca granice sutka;

10) C50.9 – Sutek, nieokreślony;

11) C79.8 – Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień;

12) C80 – Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia (w tym w szczególności bezobjawowy nowotwór piersi ze zmianami umiejscowionymi jedynie w pachowych lub nadobojczykowych węzłach chłonnych);

13) D05.0 – Rak zrazikowy in situ;

14) D05.1 – Rak wewnątrzprzewodowy in situ;

15) D05.7 – Inny rak sutka in situ;

16) D05.9 – Rak in situ sutka, nieokreślony;

17) D48.6 – Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – sutek.

2. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej nie kwalifikuje się świadczeniobiorcy, u którego nie potwierdzono w procesie diagnostycznym nowotworu lub choroby nowotworowej piersi w oparciu o opinię wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c.

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje realizację co najmniej jednej z następujących czynności w zależności

od wskazań oraz preferencji świadczeniobiorcy:

1. Leczenie chirurgiczne obejmujące co najmniej jedną z poniższych procedur ICD-9:

1) 40.12 – Wycięcie węzła wartowniczego;

2) 40.31 – Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych;

3) 40.32 – Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej;

4) 40.51 – Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych;

5) 85.0 – Mastotomia;

6) 85.1 – Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersi;

7) 85.2 – Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi;

8) 85.22 – Resekcja kwadrantu piersi;

9) 85.26 – Wycięcie guza piersi – BCT;

10) Leczenie oszczędzające chirurgiczne z zastosowaniem technik onkoplastycznych bez centralizacji kompleksu brodawka-otoczka piersiowa lub z centralizacją;

11) 85.3 – Pomniejszająca plastyka sutka z podskórną mammektomią;

12) 85.411 – Mastektomia – inna;

13) 85.412 – Mastektomia całkowita;

14) 85.421 – Obustronne proste odjęcie piersi;

15) 85.422 – Obustronne całkowite odjęcie piersi;

16) 85.431 – Poszerzona prosta mastektomia – inna;

17) 85.432 – Zmodyfikowana radykalna mastektomia;

18) 85.433 – Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych;

19) 85.451 – Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, pod- i nadobojczykowych);

20) 85.452 – Radykalne odjęcie piersi BNO;

21) 85.471 – Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych);

22) 85.472 – Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO;

23) Leczenie chirurgii plastycznej 85.33 – Jednostronna podskórna mammektomia/wszczep;

24) 85.5. – Powiększająca plastyka piersi;

25) 85.531 – Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej;

26) 85.54 – Obustronny wszczep do piersi;

27) 85.55 – Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową;

28) 85.6 – Mastopeksja;

29) 85.7 – Całkowita rekonstrukcja piersi;

30) 85.842 – Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym;

31) 85.851 – Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym;

32) 85.87 – Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej – inne;

33) 85.88 – Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową;

34) 85.9 – Inne operacje w zakresie piersi;

35) 85.95 – Wprowadzenie ekspandera do piersi;

36) 85.97 – Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej;

37) Tatuowanie kompleksu brodawka-otoczka piersiowa w celu ich odtworzenia optycznego;

38) Symetryzacja piersi zdrowej;

39) Jednostronna zmniejszająca ryzyko zachorowania na raka piersi mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją implantami;

40) Jednostronna zmniejszająca ryzyko zachorowania na raka piersi mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją tkankami własnymi.

2. Obligatoryjne konsylium lekarskie (konsylium I i II).

3. Leczenie radioterapią/brachyterapią obejmujące co najmniej jedną z poniższych procedur ICD-9:

1) 92.247 – Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) – fotony;

2) 92.248 – Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) – fotony;

3) 92.246 – Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) – fotony;

4) 92.292 – Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) – fotony;

5) 92.291 – Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne – fotony;

6) 92.242 – Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) – fotony;

7) 92.31 – Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft);

8) 92.32 – Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x);

9) 92.241 – Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – fotony;

10) 92.251 – Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – elektrony;

11) 92.223 – Teleradioterapia paliatywna – promieniowanie X;

12) Leczenie brachyterapią 92.413 – Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D;

13) 92.414 – Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania;

14) 92.452 – Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D;

15) 92.46 – Brachyterapia śródoperacyjna.

4. Leczenie farmakologiczne: chemioterapia, hormonoterapia, programy lekowe.

5. W przypadku indywidualnych wskazań klinicznych zwołuje się posiedzenie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c (konsylium III).

6. Konsultacja w zakresie zachowania płodności (realizacja po postawieniu diagnozy i przed rozpoczęciem leczenia).

7. Konsultacja psychologiczna lub psychoonkologiczna.

8. Konsultacja w zakresie doboru protezy piersi w pracowni wykonującej wyroby medyczne niezbędne w procesie leczenia lub rehabilitacji świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi.

Warunki czasowe realizacji świadczenia

Świadczenia należy udzielić w okresie do 6 tygodni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do podmiotu świadczeniodawcy, po potwierdzeniu rozpoznania zasadniczego. Wskaźnik realizacji świadczenia w okresie 6 tygodni dotyczy co najmniej 90% realizacji tego świadczenia przez świadczeniodawcę w roku kalendarzowym. Maksymalny czas realizacji świadczenia wynosi 9 tygodni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do podmiotu świadczeniodawcy. Wskaźnik realizacji świadczenia w okresie od 6 tygodni do 9 tygodni dotyczy co najwyżej 10% realizacji tego świadczenia przez świadczeniodawcę w roku kalendarzowym.

Tryb udzielania świadczenia

1. Leczenie chirurgiczne: hospitalizacja lub hospitalizacja planowa.

2. Chirurgia plastyczna: dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej, hospitalizacja lub hospitalizacja planowa.

3. Leczenie radioterapią lub brachyterapią: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa.

4. Leczenia farmakologiczne: tryb ambulatoryjny oraz leczenie jednego dnia, oraz hospitalizacja, oraz hospitalizacja planowa.

Miejsce realizacji świadczenia

Ośrodek raka piersi lub Centrum kompetencji raka piersi.

Wyposażenie w sprzęt medyczny

1. Zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla poszczególnych oddziałów określonych w załączniku nr 3 lub nr 3a do rozporządzenia.

2. Wyposażenie w sprzęt medyczny w zakresie programu lekowego: leczenia raka piersi – zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. Zapewnienie realizacji śródoperacyjnej mammografii.

4. Zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny nuklearnej – Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET).

5. Zapewnienie dostępu do pracowni lub punktu wykonującego indywidualne wyroby medyczne niezbędne w procesie leczenia lub rehabilitacji świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi.

Personel

Zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia, w tym w szczególności w celu realizacji poszczególnych procedur:

1. Leczenie chirurgiczne – do realizacji zabiegu: co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w roli operatora co najmniej 50 zabiegów usunięcia nowotworu piersi w roku kalendarzowym, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

2. W przypadku zabiegów rekonstrukcyjnych, jeśli jest to konieczne: co najmniej 1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej posiadający udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego.

3. Diagnostyka śródoperacyjna – lekarz specjalista w dziedzinie radiologii z udokumentowanym doświadczeniem opisania co najmniej 1000 badań mammograficznych w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (w przypadku realizacji śródoperacyjnej mammografii z wykorzystaniem mobilnego aparatu do mammografii na bloku operacyjnym – obecność lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii nie jest konieczna), potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego.

Warunki jakościowe realizacji świadczenia

Świadczeniodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32c ustawy i spełnia lub dąży do spełnienia wyznaczonych wartości progowych wskaźników, jeśli zostały określone.

Stosowanie ustandaryzowanego pisemnego protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »