REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1688

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1074);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 390).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1074), które stanowią:

"§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 390), które stanowią:

"§ 2. Do umów o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 lipca 2019 r. (poz. 1688)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty2)

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki i tryb jej wypłaty, zwanej dalej "pomocą", w tym:3)

1)4) formę i tryb składania wniosków o płatność;

2) (uchylony);5)

2a)6) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową";

5) (uchylony);7)

6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki:

1)8) przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie działalności szkoleniowej;

2) posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;

3)9) dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji, która posiada kwalifikacje odpowiednie do zakresu operacji oraz regularnie je podnosi;

4)9) dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji, wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, oraz miejscami, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, przewiduje realizację takich zajęć;

5) dysponuje odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;

6) posiada prawo dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji;

7) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;

8) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

2. Przepisu ust. 1 pkt 7 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 896 i 1501).

3. Za działania transferu wiedzy uznaje się działania mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje lub seminaria.

4. (uchylony).10)

5. (uchylony).10)

6. (uchylony).10)

7. (uchylony).10)

§ 4. 1. Pomoc może być także przyznana:

1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację, jeżeli:

a) każdy ze wspólników spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 7,

b) przynajmniej jeden ze wspólników spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-6,

c) spółka spełnia warunek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8;

2) podmiotom, które na podstawie umowy innej niż umowa spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy, zwanym dalej "konsorcjum", jeżeli:

a) każdy z tych podmiotów spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 7,

b) przynajmniej jeden z tych podmiotów spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-6,

c) podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy spełnia warunek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1:

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum;

2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum:

a) upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

b) odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

3) określa się miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą.

§ 5. 1. Pomoc jest przyznawana na realizację operacji:

1)11) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - która nie jest finansowana z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2) która nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach;

3) w której udział jest bezpłatny dla uczestniczących w niej ostatecznych odbiorców, którymi mogą być:

a) rolnik,

b) domownik rolnika,

c) małżonek rolnika,

d) osoba zatrudniona w rolnictwie,

e) właściciel lasu,

f) wnioskodawca lub beneficjent operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

4) która spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej zastosowanie;

5) która może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie, przy czym jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, żaden z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące;

6) (uchylony);12)

7)13) która polega na realizacji działań szkoleniowych lub demonstracji;

8)14) która zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

9)15) która będzie realizowana na podstawie programu działań szkoleniowych lub demonstracji obejmującego w szczególności:

a) temat operacji, z uwzględnieniem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz szczegółowy zakres jej realizacji,

b) termin przeprowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji,

c) liczbę i wymiar godzinowy działań szkoleniowych lub demonstracji,

d) liczbę ostatecznych odbiorców operacji i liczebność pojedynczej grupy szkoleniowej,

e) formę i metody przeprowadzanych działań szkoleniowych lub demonstracji,

f) wskazanie wyposażenia bazy dydaktyczno-lokalowej, w tym miejsc, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji - w odniesieniu do każdego z zakresów tematycznych działań szkoleniowych lub demonstracji.

2. (uchylony).16)

§ 6. (uchylony).17)

§ 7. (uchylony).17)

§ 8. (uchylony).17)

§ 9. (uchylony).17)

§ 10. (uchylony).17)

§ 11. (uchylony).17)

§ 12.18) 1. Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).

2. Pomoc przyznaje się podmiotowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

§ 13. (uchylony).19)

§ 14. (uchylony).19)

§ 15. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:20)

1)21) zrealizowania operacji i terminu złożenia wniosku o płatność końcową;

2)22) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - niefinansowania operacji z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

3)23) terminu osiągnięcia celu operacji;

4) sposobu lub miejsca realizacji operacji;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

6)24) informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

7) przestrzegania obowiązków beneficjenta, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.25));

8) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo korzystania do ich identyfikacji z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.26));

9) warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;

10)27) warunków uczestnictwa wykładowców biorących udział w realizacji operacji polegających na tym, że w przypadku gdy w szkoleniu lub demonstracji realizowanym w ramach operacji będą także uczestniczyć wykładowcy biorący udział w realizacji operacji, nie mogą być oni kwalifikowani jako ostateczny odbiorca szkoleń lub demonstracji;

11)27) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

12)27) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty;

13)27) przedkładania Agencji sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji operacji na formularzu udostępnionym przez Agencję;

14)27) zrealizowania operacji bez pobierania żadnych opłat od ostatecznych odbiorców.

2. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 8, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną składa w dniu zawarcia umowy:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami przedsiębiorstwa są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

§ 16. 1.28) Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta, z wyłączeniem jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w Centrali Agencji w dniu zawarcia umowy.

§ 17.29) 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach mających zastosowanie do operacji:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,

b) zgodnie z programem działań szkoleniowych lub demonstracji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9;

2) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

2. Przez wniosek o płatność końcową rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

§ 18. 1.30) Wniosek o płatność:

1) zawiera dane niezbędne do dokonania płatności, w szczególności:

a) dane beneficjenta:

- imię i nazwisko albo nazwę,

- miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

- numer identyfikacyjny,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

- numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany,

- numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,

- dane osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość,

b) numer rachunku bankowego lub numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który należy dokonać płatności,

c) wskazanie działań szkoleniowych lub demonstracji zrealizowanych zgodnie z umową,

d) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności,

e) informacje o załącznikach;

2) składa się w Centrali Agencji.

2.31) W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

2a.32) W przypadku nadania wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

3.33) Do wniosku o płatność dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu;

2) sprawozdanie z realizacji operacji;

3) kopię dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji beneficjenta;

4) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek lub dołączone do niego dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent mimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli beneficjent mimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

7. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7a.34) Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 3 pkt 3, może być potwierdzona przez beneficjenta.

8. (uchylony).35)

§ 19. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3.36) Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub do wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Agencja informuje na piśmie beneficjenta.

§ 20. (uchylony).37)

§ 21.38) 1. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w Centrali Agencji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca beneficjenta przekazuje Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

§ 21a.39) 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz kwoty wynikającej z oferty.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części określa warunki kontynuowania realizacji operacji.

3. W przypadku beneficjentów wspólnie realizujących operację pomoc może być przyznana następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli zgodę na to wyrażą pozostali beneficjenci realizujący tę operację.

4. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części i trybu jego rozpatrywania przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 22.40) Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia41).

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 390), które weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1074), które weszło w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.

12) Przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 i Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

26) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

27) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) Przez § 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) Przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

39) Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 maja 2017 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA