reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 640) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 6 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– na okres od godziny 600 dnia 1 października danego roku do godziny 600 dnia 1 października kolejnego roku, w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub umowy zawartej na czas określony co najmniej jednego roku, albo na czas trwania umowy w przypadku umowy krótkoterminowej;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) okres rozliczeniowy – okres przyjęty do rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe lub świadczone usługi w zakresie odpowiedniego rodzaju działalności przedsiębiorstwa energetycznego;”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Opłaty odpowiadające zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w paliwa gazowe określonemu w umowach, o których mowa w § 3 ust. 2, zaokrągla się do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące co najmniej 0,5 gr podwyższa się do pełnych groszy.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stosując kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 9, kwalifikacji do grup taryfowych dla odbiorców, którzy pobierają paliwo gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h], dokonuje się na podstawie wielkości zużytego paliwa gazowego wyrażonej w jednostkach objętości [m3].”;

4) w § 9 w ust. 3 pkt 2–5 otrzymują brzmienie:

„2) dystrybucji paliw gazowych – oblicza się jako iloczyn stawek opłat planowanych w taryfie na dany rok jej obowiązywania oraz liczby układów pomiarowych, ilości energii zawartej w paliwach gazowych i zamówionych mocy, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia;

3) magazynowania paliw gazowych – oblicza się jako iloczyn stawek opłat planowanych w taryfie na dany rok jej obowiązywania oraz odpowiednio liczby pakietów, zamówionych pojemności czynnych, mocy zatłaczania i mocy odbioru, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia;

4) skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – oblicza się jako iloczyn stawek opłat planowanych w taryfie na dany rok jej obowiązywania oraz ilości energii zawartej w skroplonym gazie ziemnym lub zregazyfikowanym gazie ziemnym i zamówionych mocy, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia;

5) obrotu paliwami gazowymi – oblicza się jako iloczyn cen i stawek opłat planowanych w taryfie na dany rok jej obowiązywania oraz ilości energii zawartej w paliwach gazowych i liczby układów pomiarowych, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia.”;

5) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustalając przychody pokrywające koszty uzasadnione dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, uwzględnia się saldo konta regulacyjnego, o którym mowa w art. 3 pkt 24 oraz art. 19 i art. 20 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 29).”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Opłatę za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych:

1) dla punktów wejścia oblicza się według wzoru:

a) Op(we) = Ss(we) · M(we) ·T/100

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Op(we) – opłatę za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych w punkcie wejścia w [zł],

Ss(we) – stawkę opłaty stałej w punkcie wejścia za każdą godzinę lub dobę okresu rozliczeniowego w [gr/kWh/h] lub [gr/kWh/dobę],

M(we) – moc umowną w punkcie wejścia w [kWh/h] lub [kWh/dobę],

T – liczbę godzin lub dób w okresie rozliczeniowym

albo

b) Op(we) = Ss(we) · M(we) ·T

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Op(we) – opłatę za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych w punkcie wejścia w [zł],

Ss(we) – stawkę opłaty stałej w punkcie wejścia za każdą dobę okresu rozliczeniowego w [zł/MWh/dobę],

M(we) – moc umowną w punkcie wejścia w [MWh/dobę],

T – liczbę dób w okresie rozliczeniowym;

2) dla punktów wyjścia oblicza się według wzoru:

a) Op(wy) = Ss(wy) · M(wy) · T/100

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Op(wy) – opłatę za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych w punkcie wyjścia w [zł],

Ss(wy) – stawkę opłaty stałej w punkcie wyjścia za każdą godzinę lub dobę okresu rozliczeniowego w [gr/kWh/h] lub [gr/kWh/dobę],

M(wy) – moc umowną w punkcie wyjścia w [kWh/h] lub [kWh/dobę],

T – liczbę godzin lub dób w okresie rozliczeniowym

albo

b) Op(wy) = Ss(wy) · M(wy) · T

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Op(wy) – opłatę za świadczoną usługę przesyłania paliw gazowych w punkcie wyjścia w [zł],

Ss(wy) – stawkę opłaty stałej w punkcie wyjścia za każdą dobę okresu rozliczeniowego w [zł/MWh/dobę],

M(wy) – moc umowną w punkcie wyjścia w [MWh/dobę],

T – liczbę dób w okresie rozliczeniowym.”;

7) w § 16 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) transport paliw gazowych środkami transportu innymi niż sieci gazowe.”;

8) w § 21:

a) w ust. 2 objaśnienie symbolu Wk otrzymuje brzmienie:

„Wk – współczynnik konwersji, który stanowi wartość ciepła spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego wyrażoną w [kWh/m3],”,

b) w ust. 5 objaśnienie symbolu Wk otrzymuje brzmienie:

„Wk – współczynnik konwersji, który stanowi wartość ciepła spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego wyrażoną w [kWh/m3].”;

9) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za zakup i montaż reduktora ciśnienia gazu i układu pomiarowego w istniejącym przyłączu, w celu uruchomienia odbioru paliw gazowych przez odbiorcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, nie pobiera się opłaty za przyłączenie, o ile nie zachodzi konieczność przebudowy przyłącza lub budowy albo przebudowy punktu.”;

10) po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:

„§ 50a. Saldo konta regulacyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 5, po raz pierwszy jest uwzględniane przy ustalaniu przychodu pokrywającego koszty uzasadnione na rok 2021.”.

§ 2. [Sprawy wszczęte i niezakończone]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Przepis przejściowy]

W przypadku gdy konieczność budowy albo przebudowy zespołu gazowego lub stacji gazowej, o których mowa w § 35 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wynika z warunków przyłączenia do sieci wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 35 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Obowiązywanie dotychczasowych taryf]

Taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązują do końca okresu określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524 i 1556.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama