| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 714), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1768);

2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 593).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1768), które stanowią:

"§ 2. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 593), które stanowią:

"§ 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Projektów Europejskich:

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 500-3 300

II

2 700-3 500

III

2 900-3 700

IV

3 100-3 900

V

3 300-4 100

VI

3 500-4 300

VII

3 700-4 500

VIII

3 900-4 700

IX

4 100-4 900

X

4 300-5 100

XI

4 500-5 300

XII

4 700-5 500

XIII

5 000-6 000

XIV

5 500-6 600

XV

6 000-7 600

XVI

6 500-8 600

XVII

7 000-10 100

XVIII

7 600-12 200

 

§ 3. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia, z wyjątkiem miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w tabeli "V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich", mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 4. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia zatrudniony w Centrum Projektów Europejskich ekspert do spraw programu staje się ekspertem.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wz. S. Szwed


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 września 2019 r. (poz. 2011)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) Krajowej Szkole Skarbowości,

5d)2) Centrum Informatyki Resortu Finansów,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10%,

2) na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

b) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,

e) 250% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,

f) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 19. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.5)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 17)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 600-2 400

II

1 640-2 450

III

1 690-2 500

IV

1 740-2 550

V

1 790-2 600

VI

1 840-2 650

VII

1 890-2 700

VIII

1 940-2 800

IX

1 990-2 900

X

2 050-3 100

XI

2 150-3 300

XII

2 250-3 500

XIII

2 350-3 700

XIV

2 450-3 900

XV

2 550-4 100

XVI

2 650-4 300

XVII

2 800-4 600

XVIII

2 950-4 900

XIX

3 150-5 200

XX

3 350-5 600

XXI

3 650-6 000

 

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 000-2 350

II

2 050-2 400

III

2 100-2 450

IV

2 150-2 500

V

2 200-2 600

VI

2 250-2 700

VII

2 300-2 800

VIII

2 400-2 900

IX

2 500-3 000

X

2 600-3 100

XI

2 700-3 200

XII

2 800-3 400

XIII

2 900-3 600

XIV

3 000-3 800

XV

3 100-4 000

XVI

3 200-4 200

XVII

3 300-4 400

XVIII

3 400-4 700

XIX

3 500-5 000

XX

3 600-5 400

XXI

3 700-5 800

XXII

3 800-6 200

 

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 250-3 000

II

2 300-3 200

III

2 500-3 400

IV

2 800-3 800

V

3 200-4 300

VI

3 500-4 700

VII

3 680-4 900

VIII

4 090-5 600

IX

4 500-6 000

X

5 000-7 100

XI

5 500-7 400

XII

6 100-8 300

XIII

6 750-8 800

XIV

7 350-10 200

XV

8 080-10 800

 

IV. Dla pracowników Centrum Informatycznego Edukacji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 250-2 500

II

2 300-3 000

III

2 400-3 500

IV

2 500-4 000

V

2 600-4 500

VI

2 700-5 000

VII

2 800-5 500

VIII

2 900-6 000

IX

3 000-7 000

X

3 500-8 000

XI

4 000-9 000

XII

4 500-10 000

 

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 500-3 900

II

3 300-4 100

III

3 500-4 300

IV

3 700-4 500

V

3 900-4 700

VI

4 100-4 900

VII

4 300-5 100

VIII

4 500-5 300

IX

4 700-5 500

X

5 000-6 000

XI

5 500-6 600

XII

6 000-7 600

XIII

6 500-8 600

XIV

7 000-10 100

XV

7 600-12 200

 

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 250-3 000

II

2 300-3 100

III

2 350-3 300

IV

2 400-3 500

V

2 450-3 700

VI

2 500-3 900

VII

2 600-4 100

VIII

2 750-4 300

IX

2 900-4 500

X

3 100-4 700

XI

3 300-4 900

XII

3 500-5 100

XIII

4 000-5 600

XIV

4 600-6 200

XV

5 200-7 200

XVI

5 800-8 200

XVII

6 400-9 700

 

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 000-3 200

II

1 900-3 400

III

1 950-3 600

IV

2 000-3 800

V

2 050-4 000

VI

2 100-4 500

VII

2 150-5 000

VIII

2 300-5 500

IX

2 500-6 000

X

2 700-6 500

XI

2 900-7 500

XII

3 100-8 500

XIII

3 500-10 000

XIV

4 000-11 000

XV

4 500-12 000

 

VIII. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 500-2 400

II

1 950-2 950

III

2 000-3 100

IV

2 050-3 150

V

2 100-3 200

VI

2 200-4 000

VII

2 300-4 200

VIII

2 400-4 400

IX

2 600-5 100

X

2 800-5 400

XI

3 100-6 000

XII

3 600-6 800

XIII

4 100-7 600

XIV

4 700-8 400

XV

5 300-8 800

XVI

5 950-10 750

 

IX. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 200-2 250

II

1 400-2 300

III

1 440-2 350

IV

1 480-2 400

V

1 520-2 450

VI

1 560-2 500

VII

1 600-2 550

VIII

1 640-2 600

IX

1 680-2 800

X

1 720-3 000

XI

1 760-3 200

XII

1 800-3 400

XIII

1 850-3 600

XIV

1 900-3 800

XV

1 950-4 000

XVI

2 000-4 400

XVII

2 050-4 600

XVIII

2 100-5 000

XIX

2 200-8 000

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant Główny OHP

-

-

wyższe

10

2

Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

-

-

wyższe

8

3

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania, dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

-

-

wyższe

6

4

Dyrektor

-

-

wyższe

5

5

Zastępca dyrektora centrum kształcenia

i wychowania,

zastępca dyrektora ośrodka szkolenia

zawodowego,

zastępca dyrektora

-

-

wyższe

3

6

Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

 

II.8) Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHP

XIX-XXI

9

wyższe

8

2

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura Komendy Głównej OHP

XVIII-XX

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

3

administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) w Komendzie Głównej OHP

9

według odrębnych przepisów

3

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, zastępca dyrektora biura Komendy Głównej OHP, dyrektor biura komendy wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe

8

4

Kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

XV-XVIII

8

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

7

radca prawny w Komendzie Głównej OHP

według odrębnych przepisów

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Główny organizator Komendy Głównej OHP

XV-XVII

7

wyższe

8

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

według odrębnych przepisów

7

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe

3

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe

4

9

Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy, zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVI

6

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

3

psycholog

według odrębnych przepisów

10

Pedagog

XIII-XV

6

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

4

11

Kierownik wydziału (zespołu), kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI

8

wyższe

4

12

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe

7

13

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie

Głównej OHP,

główny specjalista w komendzie wojewódzkiej

OHP

XII-XV

-

wyższe

6

administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania, Ośrodku Szkolenia Zawodowego

według odrębnych przepisów

14

Starszy wychowawca,

kierownik świetlicy środowiskowej

XII-XIV

5

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

4

15

Duszpasterz

XI-XV

6

według odrębnych przepisów

16

Specjalista w Komendzie Głównej OHP,

starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 12 i 13

XI-XIV

-

wyższe

3

17

Doradca zawodowy

X-XIV

-

wyższe

rok

w zakresie

poradnictwa

zawodowego

doradca zawodowy - stażysta

IX-XI

-

wyższe

-

średnie

1

18

Specjalista do spraw programów

X-XIV

-

wyższe

rok

w zakresie

przygotowania,

realizacji

i oceniania

realizacji

programów

rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażysta

IX-XI

-

wyższe

-

średnie

1

19

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 13 i 16

X-XIV

-

wyższe

2

20

Wychowawca

X-XIII

5

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

2

21

Pośrednik pracy

IX-XIII

-

wyższe

rok

w zakresie

pośrednictwa

pracy

Pośrednik pracy - stażysta

IX-XI

-

wyższe

-

średnie

1

22

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

IX-XIII

-

wyższe

rok

w zakresie

organizacji

szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX-XI

-

wyższe

-

średnie

1

23

Doradca EURES

IX-XIII

-

wyższe oraz znajomość

języka angielskiego na poziomie

B1 oraz ukończenie

szkoleń

określonych

w odrębnych

przepisach

rok

w zakresie

pośrednictwa

pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

IX-XI

-

wyższe

-

średnie

1

24

Starszy inspektor, specjalista

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

3

25

Młodszy wychowawca

IX-XI

-

wyższe

(kierunek

studiów

w zakresie

pedagogiki,

psychologii

lub socjologii)

-

26

Księgowy,

inspektor

IX-XI

-

średnie

-

27

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie

1

28

Instruktor praktycznej nauki zawodu

VIII-XI

5

według odrębnych przepisów

29

Instruktor szkolenia zawodowego

VIII-XI

-

30

Referent

V-VIII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

3

Konserwator

IX-X

-

zasadnicze

2

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie

2

5

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie

1

6

Elektryk

VIII-IX

-

zasadnicze

-

7

Mechanik

VII-X

-

zasadnicze

3

8

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie

-

pokojowa

podstawowe

-

9

Magazynier

VII-VIII

-

zasadnicze

1

10

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

11

Portier,

dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

12

Pomoc kuchenna

III-X

-

zasadnicze

-

13

Sprzątaczka

III-V

-

podstawowe

-

 

III. (uchylona)

IV.9) Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej

1

Kierownik sekcji/ośrodka

XIII-XXII

1

wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego

stopnia

8

2

Starszy kustosz

XVIII-XX

-

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista

XVIII-XX

-

wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego

stopnia

6

4

Kustosz

XV-XVIII

-

według odrębnych przepisów

5

Starszy specjalista

XIII-XVI

-

wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego

stopnia

-

wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

pierwszego

stopnia

4

6

Starszy bibliotekarz

XIII-XV

-

według odrębnych przepisów

7

Specjalista

XI-XIV

-

wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

pierwszego

stopnia

-

8

Bibliotekarz

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

9

Młodszy bibliotekarz

X-XI

-

według odrębnych przepisów

10

Magazynier biblioteczny

IX-X

-

średnie

-

Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej

1

Kierownik sekcji

XV-XXII

-

wyższe

9

2

Główny specjalista

XV-XVIII

-

wyższe

7

3

Starszy specjalista

XIII-XVI

-

wyższe

5

4

Specjalista

XI-XIV

-

średnie

5

5

Starszy księgowy,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

X-XIII

-

średnie

4

6

Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń

technicznych (audiowizualnych

i komputerowych)

IX-XI

-

średnie

2

7

Kierowca

VII-VIII

-

według odrębnych przepisów

8

Referent,

kasjer,

magazynier,

sekretarka

VI-VIII

-

średnie

-

9

Pomocnik biblioteczny

V-VII

-

zawodowe

-

 

V. (uchylona)

Va.10) Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

XIV-XV

10

wyższe

4

2

Naczelnik wydziału, doradca

XI-XV

10

wyższe

3

audytor wewnętrzny, radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu

Technicznego,

zastępca naczelnika wydziału,

ekspert

XIII-XIV

9

wyższe

3

4

Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista

X-XII

7

wyższe

3

5

Starszy specjalista

VIII-XI

4

wyższe

2

średnie

8

informatyk

wyższe

-

6

Specjalista

VII-X

-

wyższe

2

średnie

6

7

Starszy: księgowy, inspektor

VI-VIII

-

wyższe

1

średnie

4

8

Księgowy,

inspektor

III-VII

-

średnie

-

9

Kierownik: kancelarii, archiwum

V-VI

-

średnie

2

10

Sekretarka,

recepcjonistka,

asystent

II-VI

-

średnie

-

11

Kierowca samochodu osobowego

I-IV

-

według odrębnych przepisów

 

Vb. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca

XV-XVII

9

wyższe

5

2

Naczelnik (szef) wydziału

XIV-XVII

8

wyższe

5

3

Kierownik (szef) zespołu

XI-XIV

7

wyższe

4

4

Kierownik (szef) sekcji

X-XIII

6

wyższe

3

5

Główny specjalista, starszy informatyk

IX-XII

5

wyższe

3

6

Starszy specjalista

VIII-XI

4

wyższe

2

średnie

7

Specjalista, informatyk

VI-IX

3

średnie

1

8

Referent

III-VI

-

średnie

-

 

Vc. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert

XI-XII

10

wyższe

6

2

Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci

X-XI

8

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator

IX-X

6

wyższe

5

4

Starszy specjalista, konsultant

VIII-IX

5

wyższe

5

5

Specjalista

VII-VIII

4

wyższe

4

średnie

5

6

Projektant, starszy księgowy

VI-VII

-

wyższe

3

średnie

4

7

Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent

V-VI

-

wyższe

2

średnie

3

8

Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik

IV-V

-

wyższe

1

średnie

2

9

Technik, księgowy

III-IV

-

średnie

1

10

Młodszy programista, młodszy informatyk

II-III

-

wyższe

-

średnie

1

11

Młodszy technik, referent

I-II

-

średnie

-

 

Vd. (uchylona)

Ve.11) Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: biura, wydziału, oddziału, obiektu, dyrektor: departamentu, pionu, regionu, zastępca dyrektora: departamentu, pionu, regionu

XIII-XV

10

wyższe

5

2

Kierownik: zespołu, sekcji, projektu

XII-XIV

9

wyższe

4

3

Zastępca kierownika: biura, wydziału, obiektu, zespołu, sekcji, projektu

IX-XIV

8

wyższe

4

4

Główny: specjalista, architekt

IX-XIV

6

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Zastępca głównego księgowego

X-XIII

6

wyższe

3

średnie

6

6

Pełnomocnik ds. ochrony informacji

niejawnych,

audytor

IX-XIII

6

według odrębnych przepisów

7

Administrator, architekt

IX-XIII

-

wyższe

3

8

Główny energetyk,

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

VIII-XII

5

wyższe

3

9

Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektant

VII-XIII

-

wyższe

3

10

Programista

VII-XII

-

wyższe

1

średnie

3

11

Specjalista, informatyk, analityk, projektant

VI-XI

-

wyższe

1

średnie

3

12

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum

V-VIII

2

wyższe

1

średnie

2

13

Energetyk

V-VIII

-

wyższe

1

średnie

2

14

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie

2

15

Inspektor,

młodszy administrator,

technik,

młodszy informatyk

III-VI

-

średnie

-

16

Referent,

sekretarka,

archiwista,

magazynier

II-IV

-

średnie

-

17

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zawodowe lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

 

Vf. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XIII-XVI

-

wyższe

5

2

Kierownik działu

XII-XV

-

wyższe

5

3

Koordynator, główny specjalista

IX-XIV

-

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany

VIII-XIII

-

wyższe

3

5

Starszy: specjalista, archiwista, księgowy

VII-XII

-

wyższe

3

6

Archiwista

II-IV

-

średnie

3

7

Specjalista, analityk, informatyk

VI-XI

-

wyższe

3

średnie

4

8

Starszy: referent, recepcjonista

V-X

-

wyższe

2

9

Samodzielny referent, księgowy, asystentka

IV-IX

-

wyższe

1

średnie

-

10

Instruktor

III-VIII

-

wyższe

1

11

Referent, technik, magazynier, recepcjonista

II-VII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy

I-III

-

zasadnicze lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

2

Szef kuchni, szef zmiany

IV-VI

-

średnie

1

3

Kuchmistrz

III-V

-

zasadnicze

-

4

Starszy kelner

III-V

-

zasadnicze

1

5

Kucharz, kelner

II-IV

-

zasadnicze

-

6

Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna

I-III

-

zasadnicze

lub podstawowe

-

 

Vg. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor departamentu

XIII-XV

8

wyższe

5

2

Dyrektor biura, naczelnik wydziału

XI-XV

7

wyższe

3

radca prawny

6

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, główny specjalista

IX-XI

6

wyższe

3

4

Starszy specjalista

VII-X

-

wyższe

2

5

Specjalista

V-IX

-

wyższe

1

6

Młodszy specjalista, administrator

IV-VIII

-

średnie

1

7

Asystent dyrektora

IV-VII

-

średnie

-

8

Kierowca

III-VI

-

według odrębnych przepisów

9

Zaopatrzeniowiec

I-II

-

średnie

-

10

Pomoc biurowa

I

-

średnie

-

 

VI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

według odrębnych

przepisów

2

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

3

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

według odrębnych

przepisów

4

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4

 

VII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany

IX-XI

3

4

Starszy wartownik - konwojent

VI-IX

-

5

Wartownik - konwojent

V-VII

-

6

Młodszy wartownik - konwojent

IV-VI

-

 

VIII. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-VII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego

XVIII-XIX

8

wyższe

6

kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu

XVII-XVIII

2

Zastępca kierownika zakładu

XVI-XVII

6

wyższe

6

3

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVII

8

wyższe

6

4

Główny specjalista

XIV-XVII

6

wyższe

6

rzecznik patentowy, radca prawny

według odrębnych przepisów

512)

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

XVI-XVII

5

wyższe

5

administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia

XIII-XVI

52)

wyższe

5

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe

i uprawnienia

budowlane

7

Zastępca kierownika działu, kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV

5

wyższe

5

starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji

-

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XI-XIV

-

średnie

i uprawnienia

budowlane

5

9

Kierownik: sekcji, zmiany

XI-XIV

4

średnie

6

10

Kierownik: internatu, stołówki, bufetu

XI-XIV

3

średnie

4

11

Specjalista

XI-XIV

-

wyższe

3

12

Starszy: technik, laborant

IX-XIV

-

średnie

5

13

Zastępca kierownika stołówki

IX-XIII

-

średnie

4

14

Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki

X-XIII

4

średnie

4

starszy: dokumentalista, redaktor, operator

systemu, mechanik, instruktor,

samodzielny referent,

technik,

projektant,

informatyk,

laborant

-

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

15

Technolog

VIII-XIII

-

średnie

3

16

Bibliotekarz

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

17

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży

IX-XII

2

średnie

4

starszy: inspektor, operator elektronicznych

maszyn cyfrowych, księgowy, planista,

ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer,

dokumentalista,

programista,

operator systemu

 

18

Inspektor,

redaktor,

grafik,

redaktor techniczny,

korektor,

kalkulator,

zaopatrzeniowiec,

magazynier,

ratownik wodny,

elektronik,

księgowy,

kasjer

VIII-XI

-

średnie

3

19

Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń

przygotowania danych,

planista,

ekonomista,

fotograf,

sekretarka,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

przewodnik turystyczny

VIII-X

-

średnie

2

20

Intendent

VI-X

-

średnie

2

21

Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum

VII-IX

2

średnie

3

operator elektronicznej techniki obliczeniowej,

kontroler przygotowania danych,

starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog,

mechanik

-

22

Referent,

archiwista,

maszynistka,

operator,

starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII

-

średnie

-

23

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-VIII

-

podstawowe

2

24

Pracownik kancelarii

IV-VIII

-

średnie

-

podstawowe

2

25

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

według odrębnych przepisów

26

Młodszy: technik, dokumentalista,

telefonistka,

teletypistka

V-VII

-

średnie

-

27

Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych

V-VII

-

podstawowe

-

28

Młodsza: telefonistka, teletypistka

IV-VI

-

podstawowe

i umiejętność

wykonywania

czynności

-

Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Szef kuchni

IX-XIII

2

średnie

4

2

Kuchmistrz,

mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII

-

średnie

4

3

Barman

VII-IX

-

średnie

2

4

Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner

VI-IX

-

średnie

3

kucharz,

garmażer,

cukiernik

zasadnicze

2

5

Starszy bufetowy, młodszy kucharz, kelner

V-VIII

-

zasadnicze

1

6

Bufetowy,

wykwalifikowana pomoc kuchenna

III-VII

-

zasadnicze

-

7

Młodszy kelner, kawiarka

II-VI

-

zasadnicze

-

8

Pomoc: kuchenna, bufetowa

I-V

-

podstawowe

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi

1

Starszy rzemieślnik - specjalista

X-XII

-

średnie

4

2

Maszynista offsetowy

VII-XII

-

zasadnicze

2

3

Rzemieślnik - specjalista, operator maszyn cyfrowych

IX-XI

-

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn

IX-X

-

zasadnicze

2

5

Kierowca

VII-X

-

według odrębnych przepisów

6

Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk,

stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.),

elektronik,

ogrodnik,

palacz c.o.

VIII-IX

-

zasadnicze lub

tytuł

czeladnika lub

mistrza

w zawodzie

-

7

Operator urządzeń powielających lub

offsetowych,

recepcjonista

VII-VIII

-

podstawowe

-

8

Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa

IV-VII

-

podstawowe

-

9

Pomocnik rzemieślnika

III-VI

-

podstawowe

i przyuczenie

do zawodu

-

praczka,

prasowaczka,

szwaczka,

powielaczowy

podstawowe

-

10

Starszy: dźwigowy, portier, pokojowa

IV-V

-

11

Portier,

dozorca,

szatniarz,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka,

pomocnik palacza

II-IV

-

podstawowe

-

12

Goniec

I-III

-

Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą

1

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

VII-XII

-

zasadnicze

3

2

Elektronik-konserwator,

organizator przetwarzania składu

komputerowego,

składacz komputerowego systemu składu,

kopista offsetowy,

maszynista typograficzny arkuszowy,

maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,

montażysta składu,

fotoretuszer,

fotograf,

retuszer,

naświetlacz składu komputerowego,

składacz ręczny,

montażysta offsetowy,

maszynista maszyn druku cyfrowego,

introligator: galanteryjny, przemysłowy

VII-XII

-

zasadnicze

3

3

Mechanik

V-XII

-

zasadnicze

2

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VI-XI

-

zasadnicze

2

5

Składacz na aparatach pisząco-kodujących

VII-X

-

zasadnicze

1

6

Elektromonter,

operator rysografu

V-X

-

zasadnicze

1

7

Krajacz

IV-X

-

podstawowe

-

8

Szlifierz ostrzarz

V-IX

-

podstawowe

-

9

Kompletator składu komputerowego

VI-VIII

-

podstawowe

-

10

Belowacz makulatury,

pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji,

operator: maszyn powielających,

kserograficznych

IV-VIII

-

podstawowe

-

11

Operator maszyn: introligatorskich,

offsetowych, typograficznych, druku

cyfrowego,

odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII

-

podstawowe

-

12

Liczarka, pomocnik

IV-VI

-

podstawowe

-

 


1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie - 12%;

2) obiad - 30%;

3) kolację - 18%.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1768), które weszło w życie z dniem 28 września 2018 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 593), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

8) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »