Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 8 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2011 oraz z 2020 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 5d dodaje się pkt 5e w brzmieniu:

"5e) Instytucie Finansów,";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) tabela I otrzymuje brzmienie:

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 600-3 000

II

2 610-3 100

III

2 620-3 200

IV

2 630-3 300

V

2 640-3 400

VI

2 650-3 500

VII

2 660-3 600

VIII

2 670-3 800

IX

2 680-3 900

X

2 690-4 200

XI

2 710-4 500

XII

2 730-4 800

XIII

2 760-5 000

XIV

2 790-5 300

XV

2 820-5 600

XVI

2 910-5 900

XVII

3 010-6 300

XVIII

3 110-6 700

XIX

3 360-7 000

XX

3 610-7 400

XXI

3 860-7 800


b) po tabeli VII dodaje się tabelę VIIa w brzmieniu:

VIIa. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2 500-5 500

II

2 800-6 250

III

3 100-7 000

IV

3 400-7 750

V

3 700-8 500

VI

4 000-9 250

VII

4 300-10 000


c) tabela X otrzymuje brzmienie:

X. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 400-2 800

II

1 800-2 820

III

1 830-2 840

IV

1 860-2 860

V

1 890-2 880

VI

1 920-2 900

VII

1 950-2 920

VIII

1 980-3 000

IX

2 010-3 100

X

2 040-3 300

XI

2 070-3 500

XII

2 100-3 700

XIII

2 130-4 000

XIV

2 160-4 300

XV

2 190-4 600

XVI

2 220-4 900

XVII

2 250-5 200

XVIII

2 300-5 600

XIX

2 500-9 000


3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela II otrzymuje brzmienie:

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP

XVIII-XXI

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

7

inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP

9

według odrębnych przepisów

2

Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

wyższe

8

3

Radca prawny w Komendzie Głównej OHP, audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe

8

kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

7

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe

3

7

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XIV-XVIII

4

wyższe

8

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe

4

9

Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVII

7

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4

10

Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI

6

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

3

11

Pedagog

XIII-XVI

5

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4

psycholog

według odrębnych przepisów

12

Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI

8

wyższe

4

13

Duszpasterz

XII-XVI

6

według odrębnych przepisów

14

Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XVI

2

wyższe

6

15

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe

6

16

Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania, Ośrodku Szkolenia Zawodowego

XII-XV

-

według odrębnych przepisów

17

Starszy wychowawca

XIII-XVI

5

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4

18

Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14

XI-XIV

-

wyższe

3

19

Doradca zawodowy

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

20

Specjalista do spraw programów

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

21

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18

X-XIV

-

wyższe

2

22

Wychowawca

X-XIV

4

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

2

23

Instruktor praktycznej nauki zawodu

X-XIV

4

według odrębnych przepisów

24

Instruktor szkolenia zawodowego

X-XIV

-

według odrębnych przepisów

25

Pośrednik pracy

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

26

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

27

Doradca EURES

IX-XIII

-

wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

28

Starszy inspektor, specjalista

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

3

29

Młodszy wychowawca

IX-XIII

-

wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

-

30

Księgowy, inspektor

IX-XI

-

średnie

-

31

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie

1

32

Referent

V-VIII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

3

Konserwator

IX-X

-

zasadnicze

2

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie

2

5

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie

1

6

Elektryk

VIII-IX

-

zasadnicze

-

7

Mechanik

VII-X

-

zasadnicze

3

8

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie

-

pokojowa

podstawowe

-

9

Magazynier

VII-VIII

-

zasadnicze

1

10

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

11

Portier, dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

12

Pomoc kuchenna

III-X

-

zasadnicze

-

13

Sprzątaczka

I-III

-

podstawowe

-

b) tabela Vf otrzymuje brzmienie:

Vf. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XIII-XVI

6

wyższe

5

2

Konsultant merytoryczny, doradca, ekspert

XII-XV

5

wyższe

5

3

Kierownik działu

XII-XV

4

wyższe

5

4

Koordynator, główny specjalista

IX-XIV

4

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

VIII-XIII

3

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany

VIII-XIII

3

wyższe

3

7

Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum

VII-XII

2

wyższe

1

8

Starszy: specjalista, archiwista, księgowy

VII-XII

-

wyższe

3

9

Archiwista

II-VII

-

średnie

3

10

Specjalista, analityk, informatyk

VI-XI

-

wyższe

3

średnie

4

inspektor ochrony danych

według odrębnych przepisów

11

Starszy: referent, recepcjonista

V-X

-

wyższe

2

12

Samodzielny referent, księgowy, asystentka

IV-IX

-

wyższe

1

średnie

-

13

Instruktor

III-VIII

-

wyższe

1

14

Referent, technik, magazynier, recepcjonista

II-VII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy

I-VI

-

zasadnicze lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

2

Szef kuchni, szef zmiany

IV-IX

2

średnie

1

3

Kuchmistrz

III-VIII

1

zasadnicze

1

4

Starszy kelner

III-VIII

-

zasadnicze

1

5

Kucharz, kelner

II-VII

-

zasadnicze

-

6

Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna

I-VI

-

zasadnicze lub podstawowe

-

c) po tabeli Vg dodaje się tabelę Vh w brzmieniu:

Vh. Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: zespołu, biura

VII

10

wyższe

3

2

Radca prawny

VI

6

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista

VI

-

wyższe

3

4

Starszy specjalista

V

-

wyższe

3

5

Specjalista

IV

-

wyższe

2

6

Młodszy specjalista

III

-

wyższe

-

7

Asystent

II

-

średnie

-

8

Sekretarka, sekretarz

I

-

średnie

-


§ 2. [Termin zastosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w niniejszym rozporządzeniu]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Instytutu Finansów.

§ 3. [Pracownik niespełniający wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego]

Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. [Wynagrodzenie pracownika]

Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Pracownicy Instytutu Finansów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do pracowników Instytutu Finansów od dnia 1 maja 2021 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Dziennik Ustaw