| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy1)

Na podstawie art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

1) szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów;

2) zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych;

3) wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”;

4) zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;

5) częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.

§ 2. [Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami]

1. Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy obejmuje:

1) ogólną charakterystykę obszaru dorzecza, opracowaną przy wykorzystaniu metod określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym:

a) dla wód powierzchniowych:

– wykaz jednolitych części wód powierzchniowych wraz z podaniem ich typów i ustalonych warunków referencyjnych,

– graficzne przedstawienie położenia i granic jednolitych części wód powierzchniowych, w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), zwanym dalej „obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych”,

– graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych ekoregionów i typów jednolitych części wód powierzchniowych,

b) dla wód podziemnych:

– wykaz jednolitych części wód podziemnych,

– graficzne przedstawienie położenia i granic jednolitych części wód podziemnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,

c) wykaz sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych wraz z uzasadnieniem ich wyznaczenia,

d) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, wraz z uzasadnieniem ich wyznaczenia,

e) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich położenia i granic w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz wskazaniem podstaw prawnych ich utworzenia;

2) graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych sieci monitoringu wód wraz ze wskazaniem programów monitoringowych;

3) wyniki państwowego monitoringu środowiska wraz z przedstawieniem ich na mapie dla ustalenia:

a) stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz wypełnienia dodatkowych wymagań ustanowionych dla spełnienia celów środowiskowych dla obszarów chronionych, uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy,

b) stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych

– wraz z podaniem elementów, grup wskaźników lub poszczególnych wskaźników oceny stanu wód, które spowodowały nieosiągnięcie dobrego stanu wód;

4) dane o wartościach progowych elementów fizykochemicznych i ich zmianach dla oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, ustalonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy;

5) informacje o wynikach oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, w której uwzględniono przekroczenia wartości progowych elementów fizykochemicznych w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych;

6) dane o szacowanych poziomach ufności, niepewności i dokładności wyników pomiarów lub badań elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, prowadzonych w ramach monitoringu wód;

7) dane o wodach śródlądowych powierzchniowych i podziemnych dotyczące:

a) wstępnej oceny tych wód, przeprowadzonej przy uwzględnieniu kryterium wykorzystania w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

b) ustanowionych stref ochronnych ujęć wody;

8) informacje o występowaniu w jednolitych częściach wód podziemnych lub grupach jednolitych części wód podziemnych, znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych stężeń substancji zanieczyszczających, grup tych substancji lub substancji wyrażonych jako wskaźniki, lub odwróceniu tych trendów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy;

9) wyniki dodatkowej analizy trendów, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy;

10) opis sposobu wyznaczania punktu początkowego inicjowania działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy;

11) wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych oraz celów środowiskowych dla obszarów chronionych, uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy;

12) zestaw działań, o których mowa w art. 58, art. 60 i art. 61 ustawy, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, oraz informacje o działaniach, o których mowa w art. 159 ust. 1 i 3 ustawy;

13) informacje dotyczące prognozowanych zmian klimatu z uwzględnieniem wpływu tych zmian na zasoby wodne;

14) informacje o planowanych i podjętych działaniach, w tym o wynikach tych działań oraz ich wpływie na stan wód, które służą wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów środowiskowych i zasobowych;

15) podsumowanie działań podjętych w celu realizacji:

a) celów środowiskowych, o których mowa w art. 145 ustawy,

b) celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy, dla jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c) wymagań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) dla jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

16) informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, w szczególności ich liczbę i ustalenia w nich zawarte, obowiązujących w okresie, którego plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dotyczy, udzielonych na:

a) pobór wód,

b) magazynowanie wód,

c) wprowadzanie ścieków do wód,

d) regulację wód

– w tym informacje o pozwoleniach wodnoprawnych zawarte w systemie informacyjnym gospodarowania wodami;

17) informacje o przypadkach, w których udzielono zezwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód podziemnych, rozumiane jako wprowadzanie w inny sposób niż przez przesiąkanie przez glebę i podglebie;

18) podsumowanie działań, w tym informacje o wynikach tych działań oraz ich wpływie na stan wód, podjętych w celu eliminowania ze środowiska wodnego substancji priorytetowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy, dla których środowiskowe normy jakości zostały określone w faunie wodnej lub florze wodnej lub które wykazują tendencje do akumulowania się w osadach dennych;

19) podsumowanie działań, w tym informacje o wynikach tych działań oraz ich wpływie na stan wód, podjętych w celu zapobieżenia skutkom zanieczyszczeń niedających się przewidzieć lub łagodzenia tych skutków;

20) podsumowanie działań, o których mowa w art. 325 ust. 1 ustawy;

21) informacje o sposobie prowadzenia działań polegających na utrzymywaniu wód, określonym w art. 226 ustawy;

22) informacje o pozostałych działaniach, które podjęto ze względu na konieczność osiągnięcia celów środowiskowych;

23) informacje o warunkach potwierdzenia ważności pomiarów lub badań w monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, uzyskiwanych metodykami referencyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 350 ust. 1 ustawy, w tym informacje o wymaganych granicach oznaczalności;

24) uzasadnienie częstotliwości monitorowania substancji priorytetowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy, w odniesieniu do których stosuje się środowiskowe normy jakości dla fauny wodnej lub flory wodnej lub osadów dennych, jeżeli odstępy czasowe między poszczególnymi rocznymi cyklami pomiarów lub badań są dłuższe niż rok;

25) podsumowanie działań, w tym opis wpływu tych działań na jednolite części wód powierzchniowych, podjętych w celu zapobiegania chemicznemu zanieczyszczaniu wód powierzchniowych;

26) podsumowanie działań, o których mowa w art. 320 ustawy;

27) wykaz szczegółowych programów i planów, dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód wraz z omówieniem tych programów i planów oraz ich wpływu na ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

28) informacje dotyczące działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych wraz z opisem ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

29) informacje o organach właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, w tym:

a) nazwy i adresy tych organów, ich właściwość miejscowa, status prawny oraz zakres kompetencji,

b) dotyczące organów innych państw, właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla tego obszaru dorzecza;

30) informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzania planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu, w tym:

a) dotyczących pozwoleń wodnoprawnych,

b) dotyczących pozyskiwania danych w zakresie monitoringu wód,

c) o których mowa w art. 319 ust. 4 ustawy;

31) wykaz planowanych inwestycji oraz działań, które mogą wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy, oraz spełniających warunki, o których mowa w art. 68 ustawy;

32) informacje dotyczące odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;

33) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;

34) informacje o wszelkich zmianach i uaktualnieniach, w ramach ostatniego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, dokonanych od dnia ogłoszenia tego planu;

35) ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych z prezentacją wyników monitoringu w okresie objętym ostatnim planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz wyjaśnieniem przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych i obszarów chronionych, uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy;

36) charakterystykę i wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia działań przewidzianych w ostatnim planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

37) charakterystykę koniecznych, dodatkowych działań podjętych w trakcie realizacji ostatniego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

38) podsumowanie informacji uzyskanych w wyniku monitorowania realizacji działań zawartych w ostatnim planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, pozyskanych na podstawie art. 328 ust. 2 ustawy;

39) identyfikacje i ocenę, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 3 ustawy;

40) analizy ekonomiczne, o których mowa w art. 324 ust. 6 ustawy.

2. Zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, dla których ustalono wartości progowe, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych]

1. Zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. [Ustalanie celów środowiskowych]

Przy ustalaniu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy, uwzględnia się wpływ na stan wód nowych:

1) zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych oraz

2) działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa

– o których mowa w art. 66 i art. 67 ustawy, ustalonych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.2)), lub ustalonych przez organy właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych w postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej.

§ 5. [Zakres analiz ekonomicznych]

1. Zakres analiz ekonomicznych, o których mowa w art. 324 ust. 6 ustawy, związanych z korzystaniem z wód obejmuje:

1) analizę usług wodnych na obszarze dorzecza i stopnia zwrotu ich kosztów, przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów środowiskowych i zasobowych;

2) informacje związane z dokonaniem wyboru najefektywniejszych ekonomicznie kombinacji działań odnoszących się do sposobów korzystania z wód i zawartych w zestawie działań, o którym mowa w art. 318 ust. 1 pkt 7 ustawy, opartego na oszacowaniach potencjalnych kosztów tych działań i uwzględniającego wkład wniesiony przez użytkowników wód.

2. W ramach analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się długoterminowe prognozy zapotrzebowania na wodę i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz, w miarę potrzeby:

1) oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi;

2) ocenę inwestycji związanych z gospodarką wodną, obejmującą prognozowanie takich inwestycji.

§ 6. [Częstotliwość sporządzania weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów]

Weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów dokonuje się nie rzadziej niż co 6 lat.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 i Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32);

2) dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19 i Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 52);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84 i Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815 i 1924.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1973), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik 1. [METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWYWANIU OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI OBSZARU DORZECZA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 października 2019 r. (poz. 2150)

Załącznik nr 1

METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWYWANIU OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI OBSZARU DORZECZA

CZĘŚĆ A. CHARAKTERYSTYKA TYPÓW JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Położenie i granice oraz wstępna charakterystyka wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych jest wykonywana według następującej metody:

1. W granicach obszaru dorzecza jednolitą część wód powierzchniowych zalicza się do jednej z następujących kategorii wód powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. W ramach każdej z kategorii można wyróżnić naturalne, sztuczne lub silnie zmienione części wód.

2. W ramach każdej kategorii wód powierzchniowych odpowiednie jednolite części wód powierzchniowych obszaru dorzecza są różnicowane według typu. Typy te ustala się przy zastosowaniu systemu A lub systemu B, wyszczególnionych w części B załącznika.

3. Przy zastosowaniu systemu A jednolite części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza są różnicowane w pierwszej kolejności zgodnie z ekoregionami z części B załącznika. Jednolite części wód powierzchniowych w ramach każdego ekoregionu są następnie różnicowane według typów jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie z parametrami podanymi dla systemu A.

4. Przy zastosowaniu systemu B należy uzyskać co najmniej taki sam stopień zróżnicowania, jaki zostałby osiągnięty przy użyciu systemu A. Zgodnie z tym jednolite części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza są różnicowane na typy przy użyciu wartości dla takich parametrów, które są wymagane do zapewnienia wiarygodnego określenia specyficznych biologicznych warunków referencyjnych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych, ustalonych zgodnie z częścią C załącznika.

5. W przypadku sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się różnicowania zgodnie z parametrami stosowanymi do takiej kategorii wód powierzchniowych, która przypomina najbardziej daną sztuczną lub silnie zmienioną jednolitą część wód powierzchniowych.

CZĘŚĆ B. EKOREGIONY I TYPY JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Rzeki

SYSTEM A

USTALONA TYPOLOGIA

PARAMETRY

Ekoregion

Równiny Centralne, Równiny Wschodnie, Wyżyny Centralne,

Karpaty

Typ

Typologia wysokościowa (m n.p.m.)

górski: > 800 m

wyżynny: od 200 do 800 m

nizinny: < 200 m

Typologia wielkościowa oparta na obszarze zlewni

mały: od 10 do 100 km2

średni: od > 100 do 1000 km2

duży: od >1000 do 10 000 km2

bardzo duży: >10 000 km2

Geologia

wapienny

krzemionkowy

organiczny

 

SYSTEM B

CHARAKTERYSTYKA ALTERNATYWNA

CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE, KTÓRE

OKREŚLAJĄ CHARAKTERYSTYKĘ RZEKI LUB

ODCINKA RZEKI ORAZ W KONSEKWENCJI

STRUKTURĘ POPULACJI BIOLOGICZNEJ I JEJ SKŁAD

Czynniki obowiązkowe

wysokość n.p.m.

szerokość geograficzna

długość geograficzna

geologia

wielkość

Czynniki fakultatywne

odległość od źródeł rzeki

energia przepływu (funkcja przepływu i spadku)

średnia szerokość wody

średnia głębokość wody

średni spadek koryta

forma i kształt koryta głównego rzeki

kategoria przepływu

kształt doliny

transport materiału stałego

zdolność neutralizacji kwasów

średni skład podłoża

chlorki

zakres temperatur powietrza

średnia temperatura powietrza

opady

 

2. Jeziora

SYSTEM A

USTALONA TYPOLOGIA

PARAMETRY

Ekoregion

Równiny Centralne, Równiny Wschodnie, Wyżyny Centralne,

Karpaty

Typ

Typologia wysokościowa (m n.p.m.)

górski: > 800 m

wyżynny: od 200 do 800 m

nizinny: < 200 m

Typologia głębokościowa oparta na średniej głębokości

< 3 m

od 3 do 15 m

> 15 m

Typologia wielkościowa oparta na wielkości powierzchni

od 0,5 do 1 km2

od > 1 do 10 km2

od > 10 do 100 km2

>100 km2

Geologia

wapienny

krzemionkowy

organiczny

 

SYSTEM B

CHARAKTERYSTYKA ALTERNATYWNA

CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE, KTÓRE

OKREŚLAJĄ CHARAKTERYSTYKĘ JEZIORA ORAZ

W KONSEKWENCJI STRUKTURĘ POPULACJI

BIOLOGICZNEJ I JEJ SKŁAD

Czynniki obowiązkowe

wysokość n.p.m.

szerokość geograficzna

długość geograficzna

głębokość

geologia

wielkość

Czynniki fakultatywne

średnia głębokość wody

kształt jeziora

czas retencji

średnia temperatura powietrza

zakres temperatur powietrza

charakterystyka typów mieszania wód (np. monomiktyczne, dimiktyczne, polimiktyczne)

zdolność neutralizacji kwasów

poziom tła substancji biogennych

średni skład podłoża

zmiany poziomu wody

 

3. Wody przejściowe

SYSTEM A

USTALONA TYPOLOGIA

PARAMETRY

Ekoregion

Morze Bałtyckie

Typ

W oparciu o średnie roczne zasolenie

< 0,5‰: słodkie

od 0,5 do < 5‰: oligohalinowe

od 5 do < 18‰: mezohalinowe

od 18 do < 30‰: polihalinowe

od 30 do < 40‰: euhalinowe

 

W oparciu o średni zakres pływów

< 2 m: mikropływowe

od 2 do 4 m: mezopływowe

> 4 m: makropływowe

 

SYSTEM B

CHARAKTERYSTYKA ALTERNATYWNA

CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE, KTÓRE

OKREŚLAJĄ CHARAKTERYSTYKĘ WÓD

PRZEJŚCIOWYCH ORAZ W KONSEKWENCJI

STRUKTURĘ POPULACJI BIOLOGICZNEJ I JEJ SKŁAD

Czynniki obowiązkowe

szerokość geograficzna

długość geograficzna

zakres pływów

zasolenie

Czynniki fakultatywne

głębokość

prędkość prądów

ekspozycja na fale

czas retencji

średnia temperatura wody

charakterystyka typów mieszania wód

mętność

średni skład podłoża

kształt

zakres temperatury wody

 

4. Wody przybrzeżne

SYSTEM A

USTALONA TYPOLOGIA

PARAMETRY

Ekoregion

Morze Bałtyckie

Typ

W oparciu o średnie roczne zasolenie

< 0,5‰: słodkie od 0,5 do

< 5‰: oligohalinowe od 5 do

< 18‰: mezohalinowe od 18 do

< 30‰: polihalinowe od 30 do

< 40‰: euhalinowe

W oparciu o średnią głębokość

wody płytkie: < 30 m

średniogłębokie: (30–200 m)

głębokie: > 200 m

 

SYSTEM B

CHARAKTERYSTYKA ALTERNATYWNA

CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE, KTÓRE

OKREŚLAJĄ CHARAKTERYSTYKĘ WÓD

PRZYBRZEŻNYCH ORAZ W KONSEKWENCJI

STRUKTURĘ POPULACJI BIOLOGICZNEJ I JEJ SKŁAD

Czynniki obowiązkowe

szerokość geograficzna

długość geograficzna

zakres pływów

zasolenie

Czynniki fakultatywne

prędkość prądów

ekspozycja na fale

średnia temperatura wody

charakterystyka typów mieszania wód

mętność

czas retencji (zamkniętych zatok)

średni skład podłoża

zakres temperatury wody

 

CZĘŚĆ C. USTALENIE WARUNKÓW REFERENCYJNYCH SPECYFICZNYCH DLA DANEGO TYPU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Dla każdego typu jednolitych części wód powierzchniowych, określonego zgodnie z częścią A załącznika, ustala się hydromorfologiczne i fizykochemiczne warunki charakterystyczne, reprezentujące wartości elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych przy bardzo dobrym stanie ekologicznym, jaki określono w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy. Ustala się biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych, reprezentujące wartości elementów biologicznych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych przy bardzo dobrym stanie ekologicznym, jaki określono w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy.

2. W przypadku silnie zmienionych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych odniesienia do bardzo dobrego stanu ekologicznego są rozumiane jako odniesienia do maksymalnego potencjału ekologicznego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy.

3. Warunki charakterystyczne dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych mogą być zarówno oparte na bazie przestrzennej, jak i na modelowaniu lub mogą wynikać z połączenia tych metod. W przypadkach gdy zastosowanie tych metod nie jest możliwe, do ustalenia takich warunków można wykorzystać opinię ekspertów. Przy ustalaniu bardzo dobrego stanu ekologicznego w odniesieniu do stężeń specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych przyjmuje się takie granice wykrywalności, które mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu dostępnych technik badawczych w czasie ustalania warunków charakterystycznych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych.

4. Dla opartych na bazie przestrzennej biologicznych warunków referencyjnych charakterystycznych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych opracowuje się sieć referencyjną osobno dla każdego typu jednolitych części wód powierzchniowych. Sieć taka zawiera odpowiednią liczbę miejsc o bardzo dobrym stanie wód, wystarczającą do zapewnienia odpowiedniego poziomu ufności dla poziomów wartości w ramach warunków referencyjnych, z uwzględnieniem zróżnicowania poziomów elementów odnoszących się do bardzo dobrego stanu ekologicznego dla tego typu jednolitych części wód powierzchniowych oraz technik modelowania, które są stosowane na podstawie ust. 5.

5. Biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych oparte na modelowaniu mogą być uzyskane zarówno przez zastosowanie metod prognostycznych, jak również metod opartych na badaniu przeszłości. W metodach tych są wykorzystywane dane historyczne, paleologiczne i inne dostępne dane, które powinny zapewniać dostateczny poziom ufności dla poziomów wartości w ramach warunków referencyjnych w celu zapewnienia, że otrzymane w ten sposób warunki są wiarygodne i równoważne wynikom badań dla każdego typu jednolitych części wód powierzchniowych.

6. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wiarygodnych warunków referencyjnych dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych, w odniesieniu do danego elementu z uwagi na wysoki stopień jego naturalnej zmienności, w odróżnieniu od zmienności sezonowej, element ten może zostać wyłączony z oceny stanu ekologicznego dla danego typu jednolitych części wód powierzchniowych. W takich okolicznościach powody takiego wyłączenia podaje się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

CZĘŚĆ D. CHARAKTERYSTYKA WSTĘPNA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Charakterystyka wstępna jest wykonywana w celu oceny wykorzystania jednolitych części wód podziemnych i oceny stopnia ryzyka niespełnienia celów środowiskowych ustalonych dla każdej jednolitej części wód podziemnych na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy. Można grupować jednolite części wód podziemnych do celów charakterystyki wstępnej. Przy tworzeniu charakterystyki wstępnej można wykorzystywać w szczególności dane z zakresu hydrogeologii, geologii, gleboznawstwa, przeznaczenia gruntów, zrzutów, poboru wód. Przy tworzeniu charakterystyki wstępnej uwzględnia się:

1) położenie i granice jednolitych części wód podziemnych lub grupy jednolitych części wód podziemnych;

2) oddziaływania, na które jest podatna jednolita część wód podziemnych, w tym:

a) rozproszone źródła zanieczyszczeń,

b) punktowe źródła zanieczyszczeń,

c) wielkość poboru wód,

d) sztuczne odnawianie zasobów;

3) ogólną charakterystykę warstw, z których jest zasilana jednolita część wód podziemnych, położonych w zlewni;

4) jednolite części wód podziemnych, dla których istnieją bezpośrednio od nich zależne ekosystemy wód powierzchniowych lub ekosystemy lądowe.

CZĘŚĆ E. DALSZA CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Po wykonaniu charakterystyki wstępnej wykonuje się dalszą charakterystykę jednolitych części wód podziemnych lub grup jednolitych części wód podziemnych, które wykazano jako zagrożone, w celu bardziej precyzyjnej oceny znaczenia tych zagrożeń i określenia środków wymaganych zestawem działań, o którym mowa w art. 318 ust. 1 pkt 7 ustawy. Charakterystyka ta powinna zawierać informacje na temat wpływu działalności człowieka na jednolite części wód podziemnych oraz informacje obejmujące:

1) charakterystykę geologiczną jednolitych części wód podziemnych, w tym zasięg i rodzaj jednostek geologicznych;

2) charakterystykę hydrogeologiczną jednolitych części wód podziemnych, w tym przewodność hydrauliczną, porowatość i spoistość;

3) charakterystykę osadów powierzchniowych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz właściwości absorpcyjne osadów i gleb w zlewni zasilającej jednolite części wód podziemnych;

4) charakterystykę warstwowości wód podziemnych w obrębie jednolitych części wód podziemnych;

5) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych pozostających w bezpośrednim związku hydraulicznym z jednolitymi częściami wód podziemnych oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od jednolitych części wód podziemnych;

6) oszacowanie kierunków, wielkości wymiany wód między jednolitymi częściami wód podziemnych i powiązanymi wodami powierzchniowymi;

7) informacje potrzebne do wyliczenia długoterminowej, średniorocznej wielkości ogólnego odnawiania zasobów wodnych;

8) charakterystykę składu chemicznego wód podziemnych, w tym specyfikację wkładu działalności człowieka; przy ustanawianiu poziomów naturalnego tła hydrogeochemicznego dla jednolitych części wód podziemnych można stosować typologie dla charakterystyki wód podziemnych, o ile zostały ustanowione.

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI KONIECZNYCH DO SPORZĄDZANIA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY W ODNIESIENIU DO ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH STANU WÓD PODZIEMNYCH, DLA KTÓRYCH USTALONO WARTOŚCI PROGOWE]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI KONIECZNYCH DO SPORZĄDZANIA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY W ODNIESIENIU DO ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH STANU WÓD PODZIEMNYCH, DLA KTÓRYCH USTALONO WARTOŚCI PROGOWE

1. Zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, dla których ustalono wartości progowe, występujących w jednolitych częściach wód podziemnych, obejmuje:

1) wskazanie sposobu określenia wartości progowych dla substancji zanieczyszczających, grup tych substancji lub substancji wyrażonych jako wskaźniki;

2) informacje o każdej jednolitej części wód podziemnych uznanej za zagrożoną nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego wód podziemnych lub grupach takich jednolitych części wód podziemnych, w tym o:

a) wielkości jednolitych części wód podziemnych,

b) każdej substancji zanieczyszczającej, grupie tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, która powoduje, że jednolite części wód podziemnych uznaje się za zagrożone,

c) celach środowiskowych, z którymi jest związane zagrożenie jednolitych części wód podziemnych, uwzględniając rzeczywiste lub potencjalne uzasadnione wykorzystanie wód podziemnych lub funkcje wód podziemnych oraz zależności między jednolitymi częściami wód podziemnych a wodami powierzchniowymi pozostającymi z nimi w bezpośrednim związku hydraulicznym oraz ekosystemami lądowymi bezpośrednio od nich zależnymi,

d) w przypadku naturalnie występujących substancji – naturalnych poziomach ich tła hydrogeochemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych,

e) zaistniałych przekroczeniach wartości progowych;

3) wartości progowe, niezależnie od tego, czy mają zastosowanie na poziomie kraju, obszarze dorzecza, części międzynarodowego obszaru dorzecza znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednolitej części wód podziemnych lub na poziomie grupy takich części wód;

4) dane o współzależności między wartościami progowymi a każdym z poniższych elementów:

a) w przypadku naturalnie występujących substancji – poziomami tła hydrogeochemicznego,

b) wodami powierzchniowymi pozostającymi w bezpośrednim związku hydraulicznym z jednolitymi częściami wód podziemnych i ekosystemami lądowymi bezpośrednio zależnymi od tych jednolitych części wód podziemnych,

c) celami środowiskowymi i innymi wymaganiami służącymi ochronie wód, obowiązującymi na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym,

d) wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi substancji zanieczyszczających w zakresie ich właściwości: toksycznych, ekotoksycznych, trwałości, potencjału bioakumulacji i zdolności do dyspersji;

5) metodykę ustalania poziomów tła hydrogeochemicznego;

6) wyniki oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, dokonanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy;

7) przyczyny, dla których nie ustalono wartości progowych dla jakiegokolwiek z elementów fizykochemicznych oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy.

2. Każdy przypadek braku wykorzystania w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy informacji, o których mowa w ust. 1, wymaga wyjaśnienia w tych planach.

Załącznik 3. [ZAKRES IDENTYFIKACJI ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH I OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 3

ZAKRES IDENTYFIKACJI ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH I OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

CZĘŚĆ A. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH

Do opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wykorzystuje się informacje o rodzajach i wielkościach znacznych oddziaływań antropogenicznych, na które narażone są jednolite części wód powierzchniowych na danym obszarze dorzecza, obejmujące:

1) oszacowanie i identyfikację znaczących źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń, w szczególności substancji wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, z instalacji komunalnych, przemysłowych, rolniczych i innych instalacji oraz działalności;

2) oszacowanie i identyfikację znaczących źródeł rozproszonych emisji zanieczyszczeń, w szczególności substancji wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, z instalacji komunalnych, przemysłowych, rolniczych i innych instalacji oraz działalności;

3) oszacowanie i identyfikację znacznego poboru wody do celów komunalnych, przemysłowych, rolniczych i innych, w tym sezonowej zmienności i łącznego rocznego zapotrzebowania oraz strat wody w systemach dystrybucji;

4) oszacowanie i identyfikację wpływu znacznych regulacji przepływu wód, w tym przerzutów wody i zmian kierunków przepływu, na ogólną charakterystykę przepływu i bilansu wodnego;

5) identyfikację znaczących morfologicznych zmian jednolitych części wód powierzchniowych;

6) oszacowanie i identyfikację innych znaczących oddziaływań antropogenicznych na stan wód powierzchniowych;

7) oszacowanie sposobu użytkowania gruntów, w tym identyfikację głównych obszarów zabudowanych, przemysłowych i rolniczych oraz, gdy jest to stosowne – rybołówstwa oraz lasów.

CZĘŚĆ B. OCENA WPŁYWU

1. Dokonuje się oceny podatności stanu jednolitych części wód powierzchniowych na oddziaływania określone w części A załącznika.

2. Wykorzystuje się zebrane informacje oraz wszelkie inne istotne informacje, w tym dane z państwowego monitoringu środowiska, do dokonania oceny prawdopodobieństwa, że dla jednolitych części wód powierzchniowych w ramach obszaru dorzecza nie zostaną spełnione cele środowiskowe ustanowione dla jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie art. 55 ustawy. Przy opracowywaniu tej oceny można stosować techniki modelowania.

3. Dla jednolitych części wód powierzchniowych, dla których stwierdzono zagrożenie niespełnienia celów środowiskowych, wykonuje się dalszą charakterystykę w celu lepszego dostosowania zarówno programów monitoringu wód i obszarów chronionych, uwzględnionych w wykazach obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 ustawy, jak i zestawu działań, o którym mowa w art. 318 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Załącznik 4. [ZAKRES IDENTYFIKACJI ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH I OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH]

Załącznik nr 4

ZAKRES IDENTYFIKACJI ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH I OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

CZĘŚĆ A. PRZEGLĄD ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH NA WODY PODZIEMNE

Dla każdej jednolitej części wód podziemnych, w obrębie której przepływ wód podziemnych przekracza granicę państwa z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub która została uznana, w ramach charakterystyki wstępnej wykonanej zgodnie z częścią D załącznika nr 1 do rozporządzenia, za zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy, wykorzystuje się następujące informacje:

1) dotyczące położenia punktów, w których z jednolitej części wód podziemnych jest pobierana woda, z wyłączeniem punktów poboru wody:

a) w ilości mniejszej niż średnio 10 m3 na dobę lub

b) przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczających mniej niż średnio 10 m3 na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę mniej niż 50 osób;

2) dotyczące średniorocznej wielkości poborów wody w punktach, o których mowa w pkt 1;

3) o składzie chemicznym wody pobieranej z jednolitej części wód podziemnych;

4) o położeniu w jednolitej części wód podziemnych punktów, w których bezpośrednio zrzuca się wodę;

5) o wielkości zrzutów wody w punktach, o których mowa w pkt 4;

6) o składzie chemicznym zrzutów do jednolitej części wód podziemnych oraz

7) o przeznaczeniu lub zagospodarowaniu gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są zasoby jednolitej części wód podziemnych, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w charakterystyce odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu powierzchniowego przez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub drenowanie.

CZĘŚĆ B. PRZEGLĄD ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN POZIOMÓW WÓD PODZIEMNYCH

Wyznacza się jednolite części wód podziemnych, dla których zostaną ustalone mniej rygorystyczne cele środowiskowe, uwzględniając wpływ stanu jednolitych części wód podziemnych na:

1) wody powierzchniowe i ekosystemy lądowe bezpośrednio zależne od jednolitych części wód podziemnych;

2) regulację wód, ochronę przeciwpowodziową i drenowanie terenu;

3) rozwój społeczny.

CZĘŚĆ C. PRZEGLĄD ODDZIAŁYWAŃ ZANIECZYSZCZENIA NA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH

Wyznacza się jednolite części wód podziemnych, dla których na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy zostaną określone mniej rygorystyczne cele środowiskowe, jeżeli w wyniku wpływu działalności człowieka jednolita część wód podziemnych jest tak zanieczyszczona, że osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód podziemnych jest niewykonalne lub rodziłoby nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »