reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie nazwy Instytutowi Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie]

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000837583, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-251), otrzymuje nazwę Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

§ 2. [Status państwowego instytutu badawczego]

1. Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3. [Przedmiot działania Instytutu]

Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób układu krążenia;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4. [Zadania instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

4) opracowywanie ocen dotyczących stanu rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

5) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, medycznej, ekonomicznej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej;

7) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

9) uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez:

a) wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.2)), w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1,

b) realizację programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich.

2. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, może prowadzić:

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,

2) inne formy kształcenia

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.3)).

3. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły, należy:

1) współrealizacja i monitorowanie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;

2) opracowywanie standardów oraz wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia;

3) opracowywanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia;

4) prowadzenie rejestrów w zakresie chorób układu krążenia;

5) prowadzenie analiz w zakresie przydatności i wyceny świadczeń, oceny leków i produktów medycznych we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;

6) współpraca z odpowiednimi konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego, specjalizacji oraz oceny ich wyników;

7) prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych;

8) wprowadzanie innowacyjnych technologii i produktów medycznych;

9) przyznawanie certyfikatów pracowniom oraz certyfikatów w zakresie umiejętności medycznych, właściwym dla chorób układu krążenia;

10) rozwój współpracy naukowej i międzynarodowej.

§ 5. [Źródło finansowania zadań Instytutu]

Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2) uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

4) przekazywane na prowadzenie działalności leczniczej;

5) uzyskiwane z innych źródeł.

§ 6. [Dysponent środków budżetowych]

Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 3, jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego został utworzony zarządzeniem nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kardiologii (M.P. poz. 58); nazwa Instytutu została zmieniona zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1991 r. w sprawie nadania Instytutowi Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655 i 2020.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama