reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „ministrem”, nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelniach wojskowych, nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”;

2) rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;

4) maksymalną wysokość nagrody;

5) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwany dalej „wnioskiem”.

§ 2. [Rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody]

Rodzajami osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody są:

1) w działalności naukowej:

a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, lub nowe umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane z konkursów krajowych lub zagranicznych,

d) autorstwo lub współautorstwo znaczących publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych;

2) w działalności dydaktycznej:

a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów lub doktorantów,

b) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

c) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3) w działalności wdrożeniowej:

a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, głównie w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;

4) w działalności organizacyjnej:

a) rozszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych lub prac rozwojowych, wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców,

– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego na rzecz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c) efektywne zarządzanie uczelnią wojskową, w szczególności osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej.

§ 3. [Dokumentowanie znaczących osiągnięć]

Dokumentowanie znaczących osiągnięć odbywa się w szczególności przez załączanie do wniosku o nagrodę za działalność:

1) naukową – kopii publikacji naukowych, dokumentów, które potwierdzają przebieg badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyszczególnieniem opisu ich innowacyjnych efektów w danej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii oraz w przypadku nagród za udział w pracach zespołu badawczego – informacji o jego utworzeniu, celach oraz osiągnięciach;

2) dydaktyczną – dokumentów, które potwierdzają działalność kandydata w zakresie kształcenia i wychowywania studentów lub doktorantów, sposobie realizacji kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia lub o opracowanych przez niego podręcznikach akademickich;

3) wdrożeniową – dokumentów, które potwierdzają, w jaki sposób zostały wykorzystane wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, wraz ze wskazaniem podmiotu, który je wykorzystał, oraz zawierają informacje o podjętych działaniach zmierzających do komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami lub informacje o wynikach komercjalizacji przeprowadzonej przez kandydata, a także informacje wykazujące nowatorstwo i użyteczność wdrożonego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;

4) organizacyjną:

a) określoną w § 2 pkt 4 lit. a i b – dokumentów, które potwierdzają udział kandydata w inicjatywach wymienionych w tych przepisach oraz o uzyskane w ich wyniku efekty,

b) określoną w § 2 pkt 4 lit. c – dokumentów, które potwierdzają znaczące osiągnięcia zarządcze lub organizacyjne, w szczególności w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni wojskowej, a także informacje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym zostało uzyskane dane osiągnięcie;

5) za całokształt dorobku – dokumentów, które potwierdzają przebieg kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody, w tym informacje o publikacjach naukowych kandydata do nagrody.

§ 4. [Nagroda za znaczące osiągnięcia]

Nauczycielowi akademickiemu uczelni wojskowej można przyznać nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

1) naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej za osiągnięcia indywidualne albo zespołowe,

2) organizacyjnej za osiągnięcia indywidualne

– uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok składania wniosków.

§ 5. [Nagroda za całokształt dorobku]

Nagrodę za całokształt dorobku nauczycielowi akademickiemu uczelni wojskowej można przyznać za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej.

§ 6. [Nagroda z inicjatywy własnej ministra lub na wniosek]

Nagroda może zostać przyznana:

1) z inicjatywy własnej ministra;

2) na wniosek:

a) rektora uczelni wojskowej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony,

b) prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

c) przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego,

d) przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji albo ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

§ 7. [Składanie wniosku w formie dokumentu elektronicznego]

1. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie do dnia:

1) 31 marca – jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, oraz za całokształt dorobku;

2) 15 lipca – jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. c.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa:

1) opis osiągnięć będących przedmiotem wniosku;

2) opinię o zasadności wystąpienia z wnioskiem sporządzoną odpowiednio przez:

a) senat uczelni wojskowej – w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor uczelni wojskowej,

b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent takiej federacji,

c) organy opiniodawcze lub przedstawicielskie środowiska akademickiego – w przypadku gdy wnioskodawcą jest przewodniczący organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego,

d) ogólnokrajową organizację albo ogólnokrajowe zrzeszenie (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego;

3) kopie dwóch rekomendacji opracowanych w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, sporządzonych przez osoby niezatrudnione w uczelni wojskowej, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, posiadające:

a) co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego – w przypadku nagród za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,

b) tytuł profesora – w przypadku nagród za całokształt dorobku;

4) inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą.

3. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia zespołowe, o której mowa w § 4 pkt 1, każdy z nauczycieli akademickich wchodzących w skład zespołu nauczycieli akademickich uczelni wojskowej składa oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia.

4. Wymagania określone w ust. 2 pkt 4 stosuje się do każdego z nauczycieli akademickich wchodzących w skład zespołu nauczycieli akademickich uczelni wojskowej, którego dotyczy wniosek.

§ 8. [Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku]

W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 9. [Ocena wniosków o przyznanie nagród]

Oceny wniosków o przyznanie nagród dokonuje, powołany przez ministra, zespół do spraw nagród ministra dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych.

§ 10. [Przyznanie nagrody]

1. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 października.

2. Nagrody są przyznawane w liczbie nie większej niż 6 nagród, w tym:

1) za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej – do 4;

2) za całokształt dorobku – do 2.

3. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za:

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej – sześciokrotności,

b) dydaktycznej – pięciokrotności,

c) wdrożeniowej – sześciokrotności,

d) organizacyjnej – sześciokrotności,

2) za całokształt dorobku – ośmiokrotności

– wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Wysokość udziału w nagrodzie za osiągnięcia zespołowe, o której mowa w § 4 pkt 1, dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia, określonego:

1) we wniosku – w przypadku nagrody zespołowej przyznawanej na wniosek;

2) w oświadczeniu osoby kierującej pracami nagrodzonego zespołu, o którym mowa w § 4 pkt 1 – w przypadku nagrody za osiągnięcia zespołowe, o której mowa w § 4 pkt 1, przyznanej z inicjatywy własnej ministra.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest składane przez osobę kierującą pracami nagrodzonego zespołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, nagrodę wypłaca się wszystkim członkom nagrodzonego zespołu w równej wysokości.

§ 11. [Wypłata nagród]

Wypłata nagród następuje jednorazowo na rachunek wskazany przez nagrodzoną osobę albo gotówką w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku zatrudniającej ją uczelni wojskowej.

§ 12. [Wzór wniosku o przyznanie nagrody]

Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela akademickiego uczelni wojskowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 13. [Wnioski o przyznanie nagród w 2019 r.]

1. W 2019 r. wnioski o przyznanie nagród składa się w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 2185)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI WOJSKOWEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama