reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia2)

Na podstawie art. 28zga ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) cena nabycia – cenę nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

2) nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany.

§ 2. [Wsparcie zakupu przez osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej]

Wsparcie zakupu przez osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, zwane dalej „osobą fizyczną lub osobami fizycznymi”, nowego pojazdu kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.3)), wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, zwanego dalej „wsparciem”, udziela się w formie dotacji.

§ 3. [Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej lub osób fizycznych w jednym naborze]

1. Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej lub osób fizycznych w jednym naborze wynosi:

1) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37 500 zł;

2) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych napędzanego wodorem – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 000 zł.

2. Wsparcie zakupu pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielone, jeżeli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł.

3. Wsparcie zakupu pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone, jeżeli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 300 000 zł.

4. Wsparcia zakupu pojazdów, o których mowa w ust. 1, udziela się jednokrotnie w danym naborze dla jednej osoby fizycznej lub osób fizycznych.

§ 4. [Wyłączenie udzielania wsparcia]

Wsparcia nie udziela się, jeżeli na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, zostało udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. [Wniosek o udzielenie wsparcia]

1. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych;

2) adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;

3) adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;

4) adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;

5) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;

6) numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;

7) dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;

8) kwotę wnioskowanego wsparcia;

9) dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model i rodzaj napędu;

10) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;

11) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

12) podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia, który nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 1 lub został złożony po upływie terminu określonego w informacji o naborze, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 6. [Umowa o udzielenia wsparcia]

1. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa o udzielenie wsparcia zawierana przez Zarządzającego z osobą fizyczną lub osobami fizycznymi, których wniosek został zatwierdzony przez Dysponenta.

2. Umowa o udzielenia wsparcia jest zawierana w formie pisemnej.

§ 7. [Warunki udzielania wsparcia]

1. Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna lub osoby fizyczne w umowie o udzielenie wsparcia, o której mowa w § 6, złożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się:

1) do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;

2) że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu;

3) do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

2. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Zarządzającego.

3. Zarządzający ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia.

4. Pojazd, na zakup którego udzielono wsparcia, nie może być przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności innej niż umowa kredytowa podpisana w celu sfinansowania tego pojazdu.

§ 8. [Wypłacanie wsparcia]

1. Wsparcie jest wypłacane, jeżeli osoba fizyczna lub osoby fizyczne złożą Zarządzającemu następujące dokumenty:

1) kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;

2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;

3) kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przedkłada się Zarządzającemu nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2, umowa o udzielenie wsparcia wygasa.

4. W przypadku gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie jest wypłacane osobie fizycznej lub osobom fizycznym w następnym naborze w pierwszej kolejności.

§ 9. [Wsparcie w ramach ogłoszonego naboru]

Wsparciem w ramach ogłoszonego naboru mogą zostać objęte wyłącznie pojazdy zakupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru.

§ 10. [Pierwszy nabór]

W pierwszym naborze ogłoszonym po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wsparciem mogą zostać objęte pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 października 2019 r. pod numerem 2019/536/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818 i 2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama