reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2019 r. poz. 88) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 października 2019 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2019 r. poz. 88), który stanowi:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 października 2019 r. (poz. 2198)

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Art. 1. 1. Ustanawia się "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", zwany dalej "Programem".

2. Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "formacjami", i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).

4. Podmioty realizujące Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-3, mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem", lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Art. 2. Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) inwestycje budowlane;

2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:

a) transportowego,

b) uzbrojenia i techniki specjalnej,

c) informatyki i łączności;

3) zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

4) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy;

5) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.

Art. 3. 1. Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa.

2. Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych - realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Art. 4. 1.1) Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 208 940 tys. zł, w tym w:

1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;

2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;

3) 2019 r. - 3 086 686 tys. zł;

4) 2020 r. - 2 809 755 tys. zł.

2.1) W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 727 316 tys. zł, z tego w:

1) 2017 r. - 280 000 tys. zł;

2) 2018 r. - 748 168 tys. zł;

3) 2019 r. - 1 864 602 tys. zł;

4) 2020 r. - 834 546 tys. zł.

3. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

4. Podział kwot ujętych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 2, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 4-6 do ustawy.

5. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, jest określony w załączniku nr 7 do ustawy.

Art. 5. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister.

2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przez poszczególne formacje.

3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-6 do ustawy, przez:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 4-6 do ustawy;

2) Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Minister o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów, wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcia: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

Art. 6. Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2021 r. informację końcową o realizacji Programu.

Art. 7. 1.2) Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 18 019 394 tys. zł, z tego w:

1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;

2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;

3) 2019 r. - 3 086 686 tys. zł;

4) 2020 r. - 2 809 755 tys. zł;

5) 2021 r. - 1 468 409 tys. zł;

6) 2022 r. - 1 468 409 tys. zł;

7) 2023 r. - 1 468 409 tys. zł;

8) 2024 r. - 1 468 409 tys. zł;

9) 2025 r. - 1 468 409 tys. zł;

10) 2026 r. - 1 468 409 tys. zł.

2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załączniki do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)3)

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Policja

875 196

1 237 983

2 039 707

1 848 472

6 001 358

2

Straż Graniczna

184 489

278 217

433 458

377 114

1 273 278

3

Państwowa Straż Pożarna

300 407

361 050

542 702

523 319

1 727 478

4

Służba Ochrony Państwa

29 519

45 638

70 819

60 850

206 826

Razem

1 389 611

1 922 888

3 086 686

2 809 755

9 208 940

 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)4)

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

332 259

543 134

886 469

584 276

2 346 138

2

Sprzęt transportowy

167 806

282 016

327 816

321 905

1 099 543

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

30 280

37 770

69 984

76 571

214 605

4

Sprzęt informatyki i łączności

167 092

289 169

291 722

283 193

1 031 176

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

82 756

114 017

100 788

75 401

372 962

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

500 094

538 166

1 160 103

1 207 453

3 405 816

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

109 324

118 616

249 804

260 956

738 700

Razem

1 389 611

1 922 888

3 086 686

2 809 755

9 208 940

 

Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)5)

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

216 347

342 233

628 813

403 607

1 591 000

2

Sprzęt transportowy

73 219

150 000

203 000

197 781

624 000

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

8 890

9 150

28 050

30 830

76 920

4

Sprzęt informatyki i łączności

102 345

218 000

155 000

179 655

655 000

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

49 850

60 612

45 930

16 668

173 060

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

335 802

361 702

776 137

808 102

2 281 743

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

88 743

96 286

202 777

211 829

599 635

Razem

875 196

1 237 983

2 039 707

1 848 472

6 001 358

 

Straż Graniczna

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

25 634

89 938

104 425

82 491

302 488

2

Sprzęt transportowy

21 911

47 746

32 028

28 570

130 255

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

6 510

6 444

14 289

19 735

46 978

4

Sprzęt informatyki i łączności

53 173

53 271

119 612

74 510

300 566

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

14 236

12 834

15 563

18 012

60 645

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

50 452

54 343

118 812

123 784

347 391

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

12 573

13 641

28 729

30 012

84 955

Razem

184 489

278 217

433 458

377 114

1 273 278

 

Państwowa Straż Pożarna

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

75 558

98 643

134 981

86 998

396 180

2

Sprzęt transportowy

69 466

72 200

77 628

83 184

302 478

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

14 850

15 960

16 960

17 610

65 380

4

Sprzęt informatyki i łączności

11 374

16 410

15 400

26 920

70 104

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

15 670

36 040

35 290

35 870

122 870

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

106 558

114 277

246 606

256 193

723 634

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

6 931

7 520

15 837

16 544

46 832

Razem

300 407

361 050

542 702

523 319

1 727 478

 

Służba Ochrony Państwa

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

14 720

12 320

18 250

11 180

56 470

2

Sprzęt transportowy

3 210

12 070

15 160

12 370

42 810

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

30

6 216

10 685

8 396

25 327

4

Sprzęt informatyki i łączności

200

1 488

1 710

2 108

5 506

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

3 000

4 531

4 005

4 851

16 387

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

7 282

7 844

18 548

19 374

53 048

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

1 077

1 169

2 461

2 571

7 278

Razem

29 519

45 638

70 819

60 850

206 826

 

Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)6)

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Policja

144 883

501 440

1 269 721

557 560

2 473 604

2

Straż Graniczna

16 126

131 099

281 381

145 480

574 086

3

Państwowa Straż Pożarna

111 098

93 000

266 344

106 315

576 757

4

Służba Ochrony Państwa

7 893

22 629

47 156

25 191

102 869

Razem

280 000

748 168

1 864 602

834 546

3 727 316

 

Załącznik nr 5 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)7)

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

87 890

305 116

658 293

342 858

1 394 157

2

Sprzęt transportowy

6 810

166 601

189 388

186 215

549 014

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

1 850

14 434

29 369

36 772

82 425

4

Sprzęt informatyki i łączności

780

177 100

205 041

179 985

562 906

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

2 670

37 553

29 386

30 214

99 823

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

148 863

38 072

621 937

47 350

856 222

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

31 137

9 292

131 188

11 152

182 769

Razem

280 000

748 168

1 864 602

834 546

3 727 316

 

Załącznik nr 6 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)8)

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

65 373

218 140

509 465

251 130

1 044 108

2

Sprzęt transportowy

0

100 000

133 000

133 685

366 685

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

0

5 490

10 830

13 182

29 502

4

Sprzęt informatyki i łączności

0

130 800

93 000

115 655

339 455

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

0

13 567

2 500

2 891

18 958

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

56 663

25 900

414 435

31 965

528 963

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

22 847

7 543

106 491

9 052

145 933

Razem

144 883

501 440

1 269 721

557 560

2 473 604

 

Straż Graniczna

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

4 760

33 714

49 130

44 517

132 121

2

Sprzęt transportowy

0

47 746

32 028

28 570

108 344

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

0

6 444

14 289

19 735

40 468

4

Sprzęt informatyki i łączności

0

35 750

100 991

41 510

178 251

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

0

2 486

5 386

4 893

12 765

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

8 330

3 891

64 469

4 972

81 662

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

3 036

1 068

15 088

1 283

20 475

Razem

16 126

131 099

281 381

145 480

574 086

 

Państwowa Straż Pożarna

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

11 247

40 942

81 448

36 031

169 668

2

Sprzęt transportowy

6 810

9 200

9 200

11 590

36 800

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

1 850

2 500

2 500

3 150

10 000

4

Sprzęt informatyki i łączności

780

10 550

11 050

22 820

45 200

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

2 670

21 500

21 500

22 430

68 100

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

82 706

7 719

132 329

9 587

232 341

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

5 035

589

8 317

707

14 648

Razem

111 098

93 000

266 344

106 315

576 757

 

Służba Ochrony Państwa

 

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem

1

Inwestycje budowlane

6 510

12 320

18 250

11 180

48 260

2

Sprzęt transportowy

0

9 655

15 160

12 370

37 185

3

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

0

0

1 750

705

2 455

4

Sprzęt informatyki i łączności

0

0

0

0

0

5

Wyposażenie osobiste

i ochronne funkcjonariuszy

0

0

0

0

0

6

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

1 164

562

10 704

826

13 256

7

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

219

92

1 292

110

1 713

Razem

7 893

22 629

47 156

25 191

102 869

 

Załącznik nr 7 do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828)9)

WZROST WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY

Lp.

Nazwa formacji

Data wzrostu

wielokrotności

Wzrost wielokrotności kwoty bazowej

w stosunku

do grudnia roku

poprzedniego

1

Policja

1 stycznia 2017 r.

0,18

 

 

1 stycznia 2019 r.

0,22

2

Straż Graniczna

1 stycznia 2017 r.

0,18

 

 

1 stycznia 2019 r.

0,22

3

Państwowa Straż Pożarna

1 stycznia 2017 r.

0,18

 

 

1 stycznia 2019 r.

0,22

4

Służba Ochrony Państwa

1 stycznia 2017 r.

0,18

 

 

1 stycznia 2019 r.

0,22

 


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2019 r. poz. 88), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

4) Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

5) Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

6) Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

7) Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 5 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

8) Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

9) Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 7 do ustawy, o której mowa w odnośniku 1, na podstawie art. 1 pkt 3 tej ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama