reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie profilu wody w kąpielisku2)

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;

2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania;

3) sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.

§ 2. [Sporządzenie profilu wody w kąpielisku]

1. Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych w szczególności od:

1) dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich;

2) organów Inspekcji Ochrony Środowiska;

3) organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

4) dyrektorów urzędów morskich.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, w zakresie swojej właściwości, udostępniają, na wniosek organizatora kąpieliska, informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska profilu wody w kąpielisku.

3. Profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla jednego kąpieliska lub kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk.

4. Jeden profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk, jeżeli w okresie ostatnich czterech lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku, kąpieliska te uzyskały takie same wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a profile wody w tych kąpieliskach wskazują na wspólne czynniki ryzyka albo ich brak.

§ 3. [Profil wody w kąpielisku]

1. Profil wody w kąpielisku powinien zawierać informacje o:

1) lokalizacji kąpieliska;

2) lokalizacji punktu lub punktów ustanowionych w celu kontroli jakości wody w kąpielisku;

3) cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych:

a) wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko,

b) innych wód powierzchniowych, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w tym kąpielisku, znajdujących się w zlewni wód, o których mowa w lit. a;

4) zanieczyszczeniach, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się, przyczynach tych zanieczyszczeń, a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń – również o:

a) przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b) potencjalnych przyczynach krótkotrwałych zanieczyszczeń, harmonogramie eliminacji tych przyczyn oraz działaniach podejmowanych w celu obniżenia ryzyka wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń,

c) działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z krótkotrwałymi zanieczyszczeniami, wraz z podaniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i ich danych kontaktowych – w przypadkach występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń;

5) możliwości rozmnożenia sinic, makroglonów lub fitoplanktonu.

2. Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się w formie tabeli, w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej, a także w formie mapy w skali od 1:500 do 1:10 000, w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej, sporządzanej na podstawie warstw systemów informacji geograficznej (GIS)3), przedstawiającej położenie kąpieliska lub grupy kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Tabelę sporządza się w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Informacje inne niż określone w tabeli, o której mowa w ust. 2, mogą być dołączone do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.

§ 4. [Aktualizacja profilu wody w kąpielisku]

1. Organizator kąpieliska dokonuje aktualizacji profilu wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych od organów, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Do aktualizacji profilu wody w kąpielisku stosuje się przepis § 2 ust. 2.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlega profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jako „dobra”, „dostateczna” albo „niedostateczna”, w celu zweryfikowania informacji, o których mowa w § 3 ust. 1.

4. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej raz na:

1) 4 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dobra”;

2) 3 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „dostateczna”;

3) 2 lata – w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako „niedostateczna”.

5. Profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jako „doskonała”, podlega aktualizacji w zakresie informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja wody w tym kąpielisku została zmieniona na „dobrą”, „dostateczną” albo „niedostateczną”.

6. W przypadku przeprowadzenia na obszarze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie robót budowlanych lub zmian w infrastrukturze, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, profil wody w kąpielisku podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wód w tym kąpielisku.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8).

3) Warstwy systemów informacji geograficznej są tworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 191), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik 1. [TABELA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 4 listopada 2019 r. (poz. 2206)

TABELA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama