Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;”,

c) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;”,

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) informacji o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;”,

e) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

„21) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (CIT/WZ), stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składanej przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/WZG), stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załączniki nr 15–17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5–7 do niniejszego rozporządzenia;

6) załączniki nr 19 i 20 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załączniki nr 21 i 22 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych]

Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183, 288 i 568.

Załącznik 1. [WZÓR – CIT-8]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 kwietnia 2020 r. (poz. 677)

Załącznik nr 1

WZÓR – CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CIT-8AB]

Załącznik nr 2

WZÓR – CIT-8AB

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – CIT-8/O]

Załącznik nr 3

WZÓR – CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – CIT/BR]

Załącznik nr 4

WZÓR – CIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – CIT/8S]

Załącznik nr 5

WZÓR – CIT/8S

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – CIT/8SP]

Załącznik nr 6

WZÓR – CIT/8SP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – CIT/PGK]

Załącznik nr 7

WZÓR – CIT/PGK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – CIT/IP]

Załącznik nr 8

WZÓR – CIT/IP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – CIT/WW]

Załącznik nr 9

WZÓR – CIT/WW

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – CIT/WZ]

Załącznik nr 10

WZÓR – CIT/WZ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – CIT/WZG]

Załącznik nr 11

WZÓR – CIT/WZG

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw