REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2531

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów]

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Klimatu: M. Kurtyka

 

1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).

Załącznik 1. [RODZAJE ODPADÓW I ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2531)

RODZAJE ODPADÓW I ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów1)

Ilość odpadów [Mg]/rok

1

2

3

4

1

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2

Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 07

do 10

4

Odpady metalowe

02 01 10

do 10

5

Odpady kory i korka

03 01 01

do 20

6

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 20

7

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)

08 03 18

do 0,2

8

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

do 0,1

9

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

do 0,05

10

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

do 0,02

11

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

do 0,5

12

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

do 0,5

13

Opakowania z drewna

15 01 03

do 1

14

Opakowania z metali

15 01 04

do 1

15

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

do 0,5

16

Opakowania ze szkła

15 01 07

do 0,5

17

Opakowania tekstyliów

15 01 09

do 0,2

18

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

do 0,2

19

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

ex3) 15 01 11*

do 0,05

20

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,2

21

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

do 0,05

22

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

do 0,1

23

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

do 0,05

24

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 04

do 0,2

25

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 06

do 0,2

26

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 03 80

do 0,1

27

Baterie zawierające rtęć

16 06 03*

do 0,005

28

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 04

do 0,02

29

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

do 0,02

30

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 80 01

do 0,05

31

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 10

32

Gruz ceglany

17 01 02

do 10

33

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 10

34

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

do 10

35

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 80

do 5

36

Drewno

17 02 01

do 10

37

Szkło

17 02 02

do 5

38

Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

39

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

do 5

40

Ołów

17 04 03

do 5

41

Cynk

17 04 04

do 5

42

Żelazo i stal

17 04 05

do 5

43

Cyna

17 04 06

do 5

44

Mieszaniny metali

17 04 07

do 5

45

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 20

46

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 10

 

Objaśnienia:

1) Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).

2) Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14.

3) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA