REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 278

USTAWA

z dnia 13 lutego 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 20201)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli]
W roku 2020 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.
Art. 2. [Środki na wypłaty nagród dla nauczycieli]
W roku 2020 środki, o których mowa:

1) w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty,

2) w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty

– ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020 r.

Art. 3. [Środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa]
W roku 2020 środki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela, na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r.
Art. 4. [Kwota bazowa do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli]
W roku 2020 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.
Art. 5. [Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli]
Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, obowiązującą od dnia 1 września 2020 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.
Art. 6. [Fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin]
W roku 2020 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, 730, 1635 i 1726), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) na emerytury i renty.
Art. 7. [Fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy]
W roku 2020 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 i 1635), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. na emerytury i renty.
Art. 8. [Dofinansowanie specjalizacji, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej]
W roku 2020 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590), jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473), zwanego dalej „Funduszem Pracy”.
Art. 9. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych]
1. W roku 2020 minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem w roku 2020 na:

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności tryb przekazywania środków oraz sposób ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1:

1) marszałkom województw;

2) podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);

3) organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

4. Środki przekazywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, obejmują również wydatki poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw zdrowia na szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej, a także przez wojewodów na staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

5. Środki, o których mowa w ust. 4, w wysokości wydatków poniesionych przez wojewodów na staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje wojewodom na ich wniosek.

6. Wartość środków przekazanych na poniesione przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewodów wydatki, o których mowa w ust. 4, pomniejsza wykonanie wydatków w ich częściach budżetowych w roku 2020.

7. Ze środków, o których mowa w ust. 1, nie finansuje się staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Art. 10. [Koszty refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom]
1. W roku 2020 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), zwanego dalej „Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”, są pokrywane koszty refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie nie wyższej niż 310 000 tys. zł, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw pracy na wyodrębniony dla środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rachunek bankowy Ochotniczych Hufców Pracy.

3. W roku 2020, w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 8 oraz art. 108 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. W roku 2020 nie stosuje się przepisów art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz art. 109 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

5. W roku 2020 nie stosuje się przepisu art. 21a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

6. W roku 2020 minister właściwy do spraw pracy przekazuje ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach kosztów ujętych w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rachunek bankowy Funduszu Pracy środki w wysokości poniesionych przez Fundusz Pracy kosztów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na finansowanie kosztów refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 11. [Zakaz dokonywania przesunięć wydatków]
W roku 2020 dysponent Funduszu Pracy nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.
Art. 12. [Środki Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców]
W roku 2020 środki Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.
Art. 13. [Finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”]
1. W roku 2020 finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2019 r. poz. 614 i 1526), następuje:

1) do kwoty 80 000 tys. zł – ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 2020 i 2070);

2) do kwoty 20 000 tys. zł – ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2151).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na wyodrębnione rachunki bankowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej – oddzielnie dla środków każdego z funduszy, o których mowa w ust. 1.

3. Centralny Zarząd Służby Więziennej może przekazać środki, o których mowa w ust. 1, na wyodrębnione rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

Art. 14. [Finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”]
1. W roku 2020 finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2198), następuje w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020), w kwocie 433 186 tys. zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w rezerwie celowej budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 15. [Przedsięwzięcia finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W roku 2020 przedsięwzięcia związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS), modernizacja samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie oraz budowa nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) są finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do kwoty 57 345 tys. zł.
Art. 16. [Środki przeznaczane na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W roku 2020 na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznacza się również wydatki:

1) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie nie niższej niż 175 352 tys. zł,

2) Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231), przeznaczone ze środków własnych Agencji Mienia Wojskowego na inwestycje interna-towe i mieszkaniowe, w kwocie nie niższej niż 20 593 tys. zł

– w łącznej wysokości z wydatkami budżetu państwa nie niższej niż 2,1% Produktu Krajowego Brutto.

Art. 17. [Przeniesienie wydatków zaplanowanych w dziale „obrona narodowa” między częściami budżetu państwa]
W roku 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w dziale „obrona narodowa” między częściami budżetu państwa.
Art. 18. [Przeniesienie wydatków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa pomiędzy działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa]
W roku 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa pomiędzy działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa.
Art. 19. [Środki finansowe przekazywane uczelniom w formie skarbowych papierów wartościowych]
1. W roku 2020 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), przekazuje się uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów wartościowych.

2. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 11% wysokości subwencji ustalonej w roku 2019 dla danej uczelni na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość obliczoną w ten sposób zaokrągla się do 1 tys. zł.

3. W roku 2020 skarbowe papiery wartościowe mogą zostać przekazane:

1) uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej na podstawie odrębnych przepisów, zwanym dalej „uczelniami”, lub

2) Centrum Łukasiewicz, działającemu na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227), lub

3) Narodowemu Centrum Nauki, działającemu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384).

4. W roku 2020 środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, związanych z zapewnieniem podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, mogą zostać przekazane uczelniom w formie skarbowych papierów wartościowych.

5. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie może przekroczyć łącznie kwoty 1 133 267 tys. zł.

6. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje skarbowe papiery wartościowe podmiotom, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

8. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

9. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

10. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

11. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, mogą być przeznaczone na finansowanie przez uczelnie zadań realizujących cele, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być przeznaczone na finansowanie przez Centrum Łukasiewicz zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

13. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, mogą być przeznaczone na finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

14. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 4, są przeznaczane przez uczelnie na realizację zadań, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

15. Do środków uzyskanych przez Narodowe Centrum Nauki z tytułu skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

16. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez:

1) uczelnie, o których mowa w ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) Centrum Łukasiewicz nie stosuje się przepisu art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

– oraz przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655).

17. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez Narodowe Centrum Nauki nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 20. [Finansowanie i przekazywanie środków na podstawie umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W roku 2020, w zakresie warunków finansowania i przekazywania środków na podstawie umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się warunki finansowania i przekazywania środków określone w art. 19.
Art. 21. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 460 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W roku 2020 nie stosuje się przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Art. 22. [Wyłączenie, o którym mowa w art. 316 ust. 1 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W roku 2020 wyłączenie, o którym mowa w art. 316 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), nie obejmuje środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej w zakresie:

1) kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych;

2) utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;

3) utrzymania specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni;

4) działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Art. 23. [Wpływy, o których mowa w art. 299 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo wodne]
1. W roku 2020 wpływy, o których mowa w art. 299 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), w 100% stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie związanych z zapewnieniem zrównoważonego gospodarowania wodami.

Art. 24. [Udzielenie pożyczki Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie]
1. W roku 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, na jego wniosek, pożyczki ze środków budżetu państwa, pochodzących z:

1) pożyczek z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,

2) kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy

– do kwoty 783 301 tys. zł na finansowanie zadań związanych z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana.

3. Umowa pożyczki, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) opis zadania, na które udzielana jest pożyczka;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) harmonogram i sposób zwrotu pożyczki;

5) rodzaje zabezpieczeń spłaty pożyczki.

4. Umowa pożyczki, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

5. Środki z tytułu pożyczki, o której mowa w ust. 1:

1) niewykorzystane do końca roku budżetowego,

2) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1–3.

6. Do środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o dotacjach celowych z budżetu państwa oraz o niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

7. Do pożyczki, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 252 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Art. 25. [Przekazanie środków pieniężnych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie]
1. W roku 2020 Urząd Dozoru Technicznego przekazuje środki pieniężne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w wysokości 50 000 tys. zł. Równowartość przekazanych środków pieniężnych stanowi odpis z funduszu podstawowego Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Środki te przeznacza się na finansowanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zadań związanych z zapewnieniem ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Art. 26. [Przekazanie środków pieniężnych Krajowemu Zasobowi Nieruchomości]
1. W roku 2020 Urząd Dozoru Technicznego przekazuje środki pieniężne Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, na jego wniosek, zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w wysokości do 15 000 tys. zł. Równowartość przekazanych środków pieniężnych stanowi odpis z funduszu podstawowego Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Krajowego Zasobu Nieruchomości. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz kosztów realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Art. 27. [Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz remontów w nieruchomościach stanowiących wyposażenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej]
1. W roku 2020 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może udzielić z budżetu państwa dotacji celowej instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów w nieruchomościach stanowiących wyposażenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej, do wysokości 3619 tys. zł.

2. Centrum Obsługi Administracji Rządowej po otrzymaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2020 w zakresie przychodów i kosztów. Do zmiany planu finansowego nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 28. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych]
Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2020 w odniesieniu do wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej.
Art. 29. [Łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości]
W roku 2020 łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości ze środków budżetu państwa może być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.
Art. 30. [Świadczenia finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]
W roku 2020:

1) świadczenia, o których mowa w:

a) art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1192),

b) art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821),

2) koszty obsługi wypłat świadczeń, o których mowa w pkt 1

– są finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 31. [Podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami]
W roku 2020 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.
Art. 32. [Środki przeznaczane na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych]
W roku 2020 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.
Art. 33. [Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia]
1. W roku 2020 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 3 tej ustawy.

2. W roku 2020 do finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje się przepisu art. 97 ust. 8 tej ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43a ust. 5 tej ustawy.

Art. 34. [Środki Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego]
W roku 2020 środki Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.3)), mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Policji do funduszy wojewódzkich lub funduszy Szkół Policji, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Art. 35. [Przedsięwzięcia finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Policji]
W roku 2020 środki Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, mogą być przeznaczane na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Art. 36. [Zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji]
W roku 2020 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.
Art. 37. [Źródło przychodu Funduszu Rezerwy Demograficznej]
1. W roku 2020 źródłem przychodu Funduszu Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266), mogą być również wpłaty z budżetu państwa przekazane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być również dokonane z planowanych wydatków budżetowych zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 177 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może dokonywać przeniesień zablokowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 2, między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z przeznaczeniem na wpłaty, o których mowa w ust. 1.

Art. 38. [Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych Agencji Badań Medycznych]
W roku 2020 dotacja celowa, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), może zostać przeznaczona również na finansowanie wydatków majątkowych Agencji Badań Medycznych.
Art. 39. [Przeznaczanie środków finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]
W roku 2020 środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080), przeznacza się również na finansowanie zadań określonych w art. 42 oraz zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).
Art. 40. [Limity wydatków ustalane w projekcie rocznego planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]
1. W projekcie rocznego planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2020 ustala się dodatkowo limit wydatków przeznaczonych na realizację przez:

1) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań określonych w art. 42 – w kwocie 150 000 tys. zł;

2) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w kwocie 400 000 tys. zł.

2. W roku 2020 w zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa kosztami gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, są również koszty wynikające z przekazania Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwot przyznanych w ramach limitów, o których mowa w ust. 1.

Art. 41. [Przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części nadwyżki środków finansowych]
W roku 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 2020 r., część nadwyżki środków finansowych należnej za rok 2019, w kwocie 43 000 tys. zł, z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Art. 42. [Dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia]
1. W roku 2020 dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), mogą być wypłacane również przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w kwocie nieprzekraczającej 150 000 tys. zł, w ramach wydatków zaplanowanych w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. W roku 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zawiera umowy w sprawie dopłat, o których mowa w ust. 1, z zakładami ubezpieczeń w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

3. Oferty zakładów ubezpieczeń sprawdza Komisja do Spraw Oceny Ofert, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje kontrolę realizacji umów w sprawie dopłat, o których mowa w ust. 1, i umów ubezpieczenia w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz przepisami o finansach publicznych.

5. Zakładom ubezpieczeń:

1) które zawarły z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowy w sprawie dopłat, o których mowa w ust. 1,

2) o których mowa w pkt 1, które zawarły porozumienie koasekuracyjne

– przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

6. Do:

1) dopłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2–8, art. 6, art. 7, art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 9 i 10 tej ustawy;

2) kontroli, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2, 3 i 5–10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

3) dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 2, art. 10b ust. 1–4b i art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10b ust. 5 tej ustawy.

7. Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń, które zawarły z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowy w sprawie dopłat, o których mowa w ust. 1.

Art. 43. [Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
W roku 2020 przychodami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są również środki finansowe przekazane z:

1) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

– na realizację przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 44. [Przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części nadwyżki środków finansowych]
W roku 2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 2020 r., część nadwyżki środków finansowych należnej za rok 2019, w kwocie 210 098 tys. zł.
Art. 45. [Zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej]
W roku 2020 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), może być zwiększona o 50 000 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
Art. 46. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) po art. 5h dodaje się art. 5i w brzmieniu:

„Art. 5i. W 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”.

Art. 47. [Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72) w art. 37m:

1) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, oraz kwot, o których mowa w ust. 3b, są podwyższone odpowiednio o 17,00 zł za 1000 l albo o 17,00 zł za 1000 kg. Kwota 17,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2.”;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw transportu, ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 31–3c.”.

Art. 48. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 4k dodaje się ust. 4l w brzmieniu:

„4l. W roku 2020 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 7.”;

2) w art. 16j po ust. 1h dodaje się ust. 1i w brzmieniu:

„1i. W roku 2020 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”;

3) w art. 16k po ust. 1h dodaje się ust. 1i w brzmieniu:

„1i. W roku 2020 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”.

Art. 49. [Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw]
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) po art. 29n dodaje się art. 29o w brzmieniu:

„Art. 29o. W 2020 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.”.

Art. 50. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 108 po ust. 1fd dodaje się ust. 1fe w brzmieniu:

„1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane:

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.”;

2) po art. 108b dodaje się art. 108c w brzmieniu:

„Art. 108c. 1. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w roku 2020 samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1.

2. W roku 2020 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. W roku 2020 na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy nagród przeznacza się środki w wysokości 1% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2018 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

5. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 2, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2020.

6. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. po spełnieniu przez powiatowy urząd pracy łącznie następujących warunków:

1) osiągnięciu za rok 2019 wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy;

2) osiągnięciu za rok 2019 wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie niższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy.

7. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nieprzekazana samorządom powiatów w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 6, pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem na finansowanie:

1) kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wypłaconych pracownikom powiatowych urzędów pracy realizującym zadania określone ustawą, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy;

2) zadań określonych w ustawie.

8. Kwota środków, o której mowa w ust. 7, z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wypłaconych pracownikom powiatowych urzędów pracy, jest przekazywana na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 15 września 2020 r.

9. Do wniosku o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 8, dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:

1) osiągniętego za rok 2019 wskaźnika efektywności:

a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b,

b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c;

2) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.

10. Środki, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2021 r.

11. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

12. W roku 2020 nie wydaje się przepisów wykonawczych na podstawie art. 109 ust. 7l.”;

3) w art. 109 po ust. 2s dodaje się ust. 2t i 2u w brzmieniu:

„2t. W roku 2020 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2u.

2u. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2t, przyjmuje się kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszoną o kwotę rezerwy, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zmniejszonej w 2020 roku do wysokości 5%, oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.”.

Art. 51. [Ustawa o podatku akcyzowym]
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.4)) w art. 89:

1) po ust. 1aa dodaje się ust. 1ab w brzmieniu:

„1ab. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są obniżone dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów albo 0,4 zł/1 gigadżul (GJ).”;

2) w ust. 1b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a–1ab, uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a–1ab:”.

Art. 52. [Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób]
W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203) w art. 56 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w roku X+4 – 65 375 000 zł;”.

Art. 53. [Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173, z 2017 r. poz. 1774 oraz z 2018 r. poz. 2435) w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 2020 r. – 327 mln zł;”.

Art. 54. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]
W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) w art. 110 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w 2020 r. – 1489 mln zł;”.

Art. 55. [Stosowanie art. 31 niniejszej ustawy do wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego]
Przepis art. 31 stosuje się do wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.
Art. 56. [Stosowanie art. 37m ust. 3c ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz art. 89 ust. 1ab ustawy o podatku akcyzowym]
Przepisy art. 37m ust. 3c ustawy zmienianej w art. 47 oraz art. 89 ust. 1ab ustawy zmienianej w art. 51 stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.
Art. 57. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 1495, 1501, 1520, 1556, 2116 i 2523.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA