REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 577

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”;

2) w § 8 w ust. 2:

a) w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „z wyłączeniem” dodaje się wyrazy „właścicieli lub”,

b) w pkt 2 po wyrazach „z wyłączeniem” dodaje się wyrazy „właścicieli lub”;

3) w § 9:

a) w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.”,

c) w ust. 7 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.”;

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakazu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. k, nie stosuje się w przypadku, gdy świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-01
  • Data wejścia w życie: 2020-04-01
  • Data obowiązywania: 2020-04-01
  • Dokument traci ważność: 2020-04-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA