reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumencie w postaci elektronicznej – rozumie się przez to utworzony przez kasę online zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów fiskalnych;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zapewniają stan techniczny kasy gwarantujący czytelny wydruk paragonu fiskalnego lub faktury w postaci papierowej, a w przypadku paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej – ich czytelny widok, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży;”,

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przed zatwierdzeniem paragonu fiskalnego lub faktury, w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek w ewidencji, sprawdzają poprawność wystawianego dokumentu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.”;

3) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz „czytelny” zastępuje się wyrazami „zapewniający czytelną treść”;

4) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a,

2) faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 19a,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej,”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej”;

5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas online, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I:

– w lit. A tytuł otrzymuje brzmienie:

„A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:”,

– w lit. B tytuł otrzymuje brzmienie:

„B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:”,

b) w części II lit. C otrzymuje brzmienie:

„C. Treść oświadczenia:

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej zamiast paragonu fiskalnego (faktury) innego dokumentu, mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.”;

7) załączniki nr 2–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów dokumentów określonych w załącznikach nr 2–6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie czynności wykonywanych przy użyciu dokumentów, których wzory są określone w załącznikach nr 2–6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się te wzory.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE DANYCHZ KASY DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS W USTALONYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2020 r. (poz. 732)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE DANYCHZ KASY DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS W USTALONYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODATNIKA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODATNIKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z ODCZYTU ZAWARTOŚCI PAMIĘCI FISKALNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ Z ODCZYTU ZAWARTOŚCI PAMIĘCI FISKALNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY Z EWIDENCJI KAS]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY Z EWIDENCJI KAS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS GŁÓWNY LUB PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS GŁÓWNY LUB PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama