REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 732

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumencie w postaci elektronicznej – rozumie się przez to utworzony przez kasę online zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów fiskalnych;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zapewniają stan techniczny kasy gwarantujący czytelny wydruk paragonu fiskalnego lub faktury w postaci papierowej, a w przypadku paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej – ich czytelny widok, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży;”,

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przed zatwierdzeniem paragonu fiskalnego lub faktury, w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek w ewidencji, sprawdzają poprawność wystawianego dokumentu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.”;

3) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz „czytelny” zastępuje się wyrazami „zapewniający czytelną treść”;

4) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a,

2) faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 19a,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej,”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej”;

5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas online, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I:

– w lit. A tytuł otrzymuje brzmienie:

„A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:”,

– w lit. B tytuł otrzymuje brzmienie:

„B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego:”,

b) w części II lit. C otrzymuje brzmienie:

„C. Treść oświadczenia:

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej zamiast paragonu fiskalnego (faktury) innego dokumentu, mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.”;

7) załączniki nr 2–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów dokumentów określonych w załącznikach nr 2–6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie czynności wykonywanych przy użyciu dokumentów, których wzory są określone w załącznikach nr 2–6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się te wzory.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE DANYCHZ KASY DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS W USTALONYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2020 r. (poz. 732)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE DANYCHZ KASY DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS W USTALONYCH ODSTĘPACH CZASOWYCH

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODATNIKA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODATNIKA

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z ODCZYTU ZAWARTOŚCI PAMIĘCI FISKALNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ Z ODCZYTU ZAWARTOŚCI PAMIĘCI FISKALNEJ

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY Z EWIDENCJI KAS]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY Z EWIDENCJI KAS

Załącznik 5. [WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS GŁÓWNY LUB PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS GŁÓWNY LUB PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-24
  • Data wejścia w życie: 2020-04-25
  • Data obowiązywania: 2020-04-25
  • Dokument traci ważność: 2025-07-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA