REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 736

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527 i 715) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695);”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).”,

b) uchyla się ust. 4 i 5;

2) po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu:

„§ 10b. 1. Do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące warunki:

1) były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

2) ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);

3) służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje pod warunkiem, że dokonujący dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, posiada potwierdzenie od:

1) organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, jest przeprowadzana jako zbiórka publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756 i 2294);

2) nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium kraju.”;

3) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 8%

§ 10c. W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322).”.

§ 2. [Stosowanie obniżonej stawki podatku 0%]

1. Obniżona do wysokości 0% stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów, o której mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonanej w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., na rzecz podmiotów wymienionych w § 10 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunek, o którym mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy podatnik oraz podmiot, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny stanowiącej dostawę towarów, o której mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na warunkach określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie obniżonej stawki podatku 8%]

Obniżona do wysokości 8% stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów, o której mowa w § 10c rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonanej po dniu 29 lutego 2020 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-24
  • Data wejścia w życie: 2020-04-25
  • Data obowiązywania: 2020-04-25
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA