REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 782

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Prawo geodezyjne i kartograficzne]
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa – rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1a:

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rejestru cen nieruchomości;”,

– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.”,

b) uchyla się ust. 1b i 1ba;

3) w art. 4 w ust. 1c, 1d i 1e we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 w ust. 1 i 2, w art. 7a w ust. 1 w pkt 13, w art. 19 w ust. 1 w pkt 6 i 8–11 oraz w ust. 1a, w art. 27 w ust. 5 oraz w art. 47b w ust. 5 skreśla się wyrazy „i 1b”;

4) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;”;

5) w art. 7c dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:

1) aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8;

2) tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3.”;

6) w art. 7d w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12,

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;”;

7) w art. 9 w ust. 2 i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1, 2 i 4, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12a w ust. 2, w art. 12b w ust. 7 oraz w art. 12d w części wspólnej skreśla się użyte w różnych przypadkach wyrazy „lub prac kartograficznych”;

8) w art. 10 w ust. 6 skreśla się wyrazy „i 2”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.

2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.

3. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.”;

10) w art. 12:

a) w ust. 1:

– w pkt 1:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:”,

– – uchyla się lit. a,

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;”,

– – uchyla się lit. c,

– uchyla się pkt 2,

– w pkt 3:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:”,

– – uchyla się lit. a,

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,”,

– – uchyla się lit. d oraz e,

– – dodaje się lit. f–l w brzmieniu:

„f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,

g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,

h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,

i) sporządzenie mapy do celów projektowych,

j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,

k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,

l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.”,

c) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie prac zawiera:”,

– w pkt 1 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

„a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,

b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;”,

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) cel zgłaszanych prac geodezyjnych;

3) dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.”,

– uchyla się pkt 5,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2e w brzmieniu:

„2a. W przypadku prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, może być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac.

2b. Zgłoszenie prac obejmuje prace:

1) wykonywane na obszarze jednego powiatu;

2) służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:

1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;

2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1;

3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;

4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.

2d. Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1.”,

f) dodaje się ust. 4–9 w brzmieniu:

„4. Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

5. Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 termin udostępnienia tych materiałów.

6. Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.

7. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.

8. Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.

9. Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.”;

11) w art. 12a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:

1) zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12;

2) dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

1b. Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

1c. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.”;

12) w art. 12b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

b) kompletności przekazywanych wyników;

2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych

– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.”,

c) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.”,

e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”,

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:

„5a. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.

5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5c. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu.”,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.”,

h) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7c w brzmieniu:

„7a. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

7b. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

7c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.”,

i) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.”;

13) w art. 12c:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu.”,

b) uchyla się ust. 2;

14) po art. 12c dodaje się art. 12ca w brzmieniu:

„Art. 12ca. Do aktualizacji przez:

1) marszałka województwa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,

2) Głównego Geodetę Kraju baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11

– nierealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów art. 11–12b i art. 42–46w.”;

15) w art. 12d:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 2,

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac,

4) wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych”,

b) uchyla się ust. 2;

16) w art. 19 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a;”;

17) w art. 20:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3–6,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.”;

18) w art. 22:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych;

2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.2)), jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;”;

19) w art. 23:

a) w ust. 3:

– w pkt 1 uchyla się lit. i oraz m,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpisy zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. j–l, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.”;

20) użyte w art. 23 w ust. 7, w art. 26 w ust. 2 oraz w załączniku do ustawy w tabeli nr 12, w różnych przypadkach, wyrazy „rejestr cen i wartości nieruchomości” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „rejestr cen nieruchomości”;

21) w art. 24:

a) w ust. 2b w pkt 1:

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,”,

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;”,

b) w ust. 5 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471),

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.3));”;

22) w art. 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Starostowie sporządzają gminne i powiatowe zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień powiatowych, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.”;

23) w art. 28b:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3.”,

b) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej odbycia, a w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – termin jej zakończenia, oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;”;

24) w art. 28d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów art. 28a–28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.”;

25) w art. 28f:

a) w ust. 2:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nieodpłatnego udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi do opracowania projektu budowlanego.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

26) w art. 28g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej podmiot, który otrzymał decyzję, o której mowa w art. 28f ust. 1, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące sieci uzbrojenia terenu objętych tą decyzją oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.”;

27) w art. 40:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie.”,

b) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system teleinformatyczny umożliwiający dostęp do danych przestrzennych pozwalający w szczególności na:

1) udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;

2) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;

3) integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udostępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych;

4) zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzialnego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”,

c) po ust. 3f dodaje się ust. 3g w brzmieniu:

„3g. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową:

1) materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;

3) dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.”,

d) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wzory klauzul urzędowych, o których mowa w ust. 3g,”;

28) w art. 40a w ust. 2:

a) w pkt 1:

– lit. c oraz d otrzymują brzmienie:

„c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,

d) numerycznego modelu terenu,”,

– dodaje się lit. e–j w brzmieniu:

„e) ortofotomapy,

f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

g) szczegółowych osnów geodezyjnych,

h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000,

i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,

j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;”,

b) w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej;”,

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;

7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;

8) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.”;

29) w art. 40b:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 wyrazy „ewidencji gruntów i budynków” zastępuje się wyrazem „ewidencyjnego”,

– uchyla się pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”:

1) w zakresie opracowanych satelitarnych danych obserwacyjnych;

2) podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie – w celach edukacyjnych;

3) Ministrowi Obrony Narodowej – w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa.”;

30) w art. 40c dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 i 3.”;

31) w art. 40d:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.”,

c) uchyla się ust. 4 i 5,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Opłaty poniesione w związku z udostępnieniem materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 40f ust. 3.”;

32) w art. 40e:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) identyfikator i datę, odpowiednio:

a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo

b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, albo

c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”, albo

d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo

e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo

f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.

1b. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.”;

33) uchyla się art. 40h i art. 40i;

34) w art. 41 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

35) w art. 41b:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „ze sprzedaży” zastępuje się wyrazami „z udostępniania”,

b) uchyla się ust. 1a i 2a,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;”;

36) w art. 42 w ust. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanymi na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;

2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych, podlegających zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanych na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w szczególności wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.”;

37) w art. 44b ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.

7. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.”;

38) w art. 45:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych osoba zainteresowana dołącza:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub art. 44a;

2) potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

3) oświadczenie o treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą.”.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;

39) w art. 45d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568).”;

40) w art. 45f uchyla się ust. 2;

41) w art. 45h w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór,”,

b) w części wspólnej skreśla się wyrazy „ , i zapewnienie adekwatności opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w stosunku do kosztów jego wydania”;

42) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, osoby wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy.”;

43) w art. 48 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,”;

44) w art. 48a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:

1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”;

45) w art. 53b w ust. 2 wyrazy „3 i 10 oraz ust. 1b” zastępuje się wyrazami „3, 10 i 12”;

46) w załączniku do ustawy:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY, W TYM OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ”,

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki podstawowe, zwane dalej „Sp”, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 5 i 6, określają tabele nr 2, 3, 6–14 i 16.”,

c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Zasady ustalania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, określa tabela nr 16a. Zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera.

1b. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, wysokość należnej opłaty ustala się z uwzględnieniem treści zgłoszenia prac po jego uzupełnieniu. W przypadku gdy wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym jest wyższa od wniesionej opłaty, wykonawca prac geodezyjnych dopłaca różnicę.

1c. Opłaty, o których mowa w ust. 1a i 1b, obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1d. Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z tabelą nr 16 lp. 1.

1e. W przypadku wysyłania pod wskazany adres materiałów zasobu udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem stosuje się opłaty określone w ust. 14.”,

d) w ust. 3:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) CL – ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu;”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Współczynnik CL przybiera wartości:

1) 1,0 – gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet, lub gdy dane rejestru cen nieruchomości są udostępniane rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości;

2) 2,0 – gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla dowolnych potrzeb;

3) 0,1 – w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5.”,

f) uchyla się ust. 5,

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Współczynniki LR, PD oraz AJ przyjmują wartości określone w tabelach nr 2, 3, 6–14 i 16.”,

h) uchyla się ust. 9,

i) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Stawki podstawowe określone w tabelach nr 2, 3, 6–14, 16 i 17 oraz opłaty zryczałtowane określone w tabeli nr 16a uwzględniają koszty nośników danych elektronicznych w przypadku, gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu nie przekracza 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

11. W przypadku gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu wynosi od 4 GB do 20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł za użycie nośników danych elektronicznych.”,

j) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13. Materiały zasobu, których łączna wielkość przekracza 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych elektronicznych.

14. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.”,

k) w ust. 15 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W Dokumencie Obliczenia Opłaty sumę należnych opłat wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.”,

l) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W przypadku gdy współczynnik korygujący LR określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5–18, 22), 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1 i 2) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych), wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru:

Wop = Sp × Ljr × CL × SU × PD × AJ,

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.”,

m) w ust. 17 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16;

2) jest większa niż L1, Wop oblicza się według wzoru:

Wop = Sp × [L1 + (Ljr – L1) × LR1] x CL × SU × PD × AJ.”,

n) w ust. 18:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12 lub 13 (lp. 1, 2) przybiera wartość:”,

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16;

2) Ljr jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 17 pkt 2;

3) jest większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru:

Wop = Sp × [L1 + (L2 – L1) × LR1 + (Ljr – L2) × LR2] x CL × SU × PD × AJ.”,

o) ust. 19a otrzymuje brzmienie:

„19a. Do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 16 lp. 5 i 6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16 i 17 z pominięciem współczynnika CL.”,

p) uchyla się ust. 20–23,

q) uchyla się tabelę nr 1,

r) w tabeli nr 3:

– tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11”,

– uchyla się lp. 2–6,

s) uchyla się tabele nr 4 i 5,

t) w tabeli nr 6:

– w kolumnie trzeciej wyraz „km2” zastępuje się wyrazem „ha”,

– w kolumnie czwartej:

– – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„5,00 zł”,

– – lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„1,00 zł”,

– w kolumnie piątej lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 – dla Ljr w przedziale 101–400;

3) 0,8 – dla Ljr większej od 400.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.”,

u) w tabeli nr 7 w kolumnie czwartej:

– lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„10,00 zł”,

– lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2,00 zł”,

v) w tabeli nr 8 w kolumnie czwartej:

– lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„5,00 zł”,

– lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„1,00 zł”,

w) w tabeli nr 10:

– w kolumnie piątej lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,9 – dla Ljr większej niż 10, ale nie większej niż 100;

3) 0,8 – dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla mapy w skali 1:500;

2) 0,8 – dla mapy w skali 1:1000;

3) 0,5 – dla mapy w skali 1:2000;

4) 0,3 – dla mapy w skali 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.”,

– uchyla się lp. 21,

x) w tabeli nr 12 w kolumnie trzeciej skreśla się wyrazy „albo wyceny”,

y) w tabeli nr 13:

– w kolumnie czwartej:

– – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„14,00 zł.”,

– – lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„20,00 zł.”,

– w kolumnie piątej lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 – dla Ljr w przedziale 11–100;

3) 0,6 – dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:500;

2) 0,8 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:1000;

3) 0,5 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:2000;

4) 0,3 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.”,

z) w tabeli nr 14 w kolumnie drugiej w lp. 1 i 2 skreśla się wyrazy „i specjalne”,

za) uchyla się tabelę nr 15,

zb) w tabeli nr 16:

– tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 2, 3 i 6–14, udostępnianie do wglądu dokumentów i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,

– w kolumnie drugiej w lp. 1 i 2 wyrazy „1–15” zastępuje się wyrazami „2, 3 i 6–14”,

– w kolumnie piątej lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla formatu A4 lub mniejszego;

2) 1,5 – dla formatu A3;

3) 2,0 – dla formatu A2;

4) 5,0 – dla formatu A1;

5) 7,0 – dla formatu A0 i większego.

2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.”,

– uchyla się lp. 3 i 4,

– użyty w kolumnie drugiej i piątej w lp. 6, w różnym przypadku, wyraz „uzgodnienie” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „koordynacja”,

zc) po tabeli nr 16 dodaje się tabelę nr 16a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy,

zd) w tabeli nr 17:

– uchyla się lp. 4 i 5,

– wyrazy „1–5” zastępuje się wyrazami „1–3”,

ze) uchyla się tabelę nr 18.

Art. 2. [Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników]
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 w ust. 4 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:”;

2) w art. 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach;”;

3) uchyla się art. 117.

Art. 3. [Prawo budowlane]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

„14a) mapie do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782);

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy przez to rozumieć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;”;

2) w rozdziale 3 po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:

1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;

2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.”;

3) w art. 34 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;”;

4) po art. 34a dodaje się art. 34b w brzmieniu:

„Art. 34b. Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.”;

5) w art. 43 uchyla się ust. 4;

6) w art. 57 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.”.

Art. 4. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) użyte w art. 5 w ust. 1 oraz w art. 181a w pkt 6, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „rejestr cen i wartości nieruchomości” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „rejestr cen nieruchomości”.
Art. 5. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Zbiory danych przestrzennych

Art. 67a. 1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284), zwane dalej „zbiorami”.

2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:

1) planów zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym planów zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego;

2) ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;

3) studiów;

4) planów miejscowych;

5) miejscowych planów odbudowy;

6) miejscowych planów rewitalizacji.

3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:

1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) atrybuty zawierające informacje o akcie;

3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

4. Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5.

Art. 67b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 67c. 1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.

2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:

1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;

2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;

4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;

5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.

3. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, dotyczących tego obszaru.

5. W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:

1) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy bezczynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium

– dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 pkt 3 i 4, tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.”.

Art. 6. [Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami]
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) uchyla się ust. 5,

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „i 5”;

2) w art. 14:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 2”.

Art. 7. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi]
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1317) w art. 29 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i 1b”.
Art. 8. [Prawo wodne]
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 422 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową;”;

2) w art. 427 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub inną mapę opatrzoną przez organ prowadzący ten zasób odpowiednią klauzulą urzędową albo kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót;”.

Art. 9. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 i 695) w art. 1 w pkt 15 w lit. b w ust. 3 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:”.

Art. 10. [Przepisy stosowane do prac geodezyjnych]
1. Do spraw dotyczących obsługi:

1) wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

2) wniosków o wydanie dziennika praktyki zawodowej,

3) wniosków dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4) zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, z uwzględnieniem ust. 2,

5) wniosków o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

– wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych dotyczącego wyłącznie tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do którego wykonawca tych prac nie zawiadomił organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu tych prac:

1) zgłoszenie to nie podlega uzupełnieniu;

2) nie stosuje się przepisu art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;

3) z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zamyka to zgłoszenie, zamieszczając stosowną informację w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Za dzień wszczęcia sprawy uznaje się odpowiednio dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, oraz dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Za dzień zakończenia sprawy uznaje się, z uwzględnieniem ust. 5, odpowiednio dzień:

1) udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania dziennika praktyki zawodowej, zakończenia koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe albo dzień, w którym decyzja o odmowie nadania uprawnień zawodowych stała się ostateczna;

2) przyjęcia zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo dzień, w którym decyzja o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tych zbiorów danych lub dokumentów stała się ostateczna.

5. Za dzień zakończenia spraw związanych z:

1) wyświetlaniem na ekranie urządzeń licencjobiorcy ortofotomapy oraz opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 7, 8 lub 11 ustawy zmienianej w art. 1,

2) udostępnianiem satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych oraz udostępnianiem satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych (wirtualnych stacji referencyjnych)

– uznaje się termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania z tych usług.

6. Ograniczenia wynikające z licencji dotyczących korzystania ze zbiorów danych ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, numerycznego modelu terenu dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000 oraz udostępniania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, a także kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych, przestają obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Opatrywanie klauzulą urzędową dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]
Dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12. [Przekazanie rejestrów wydanych dzienników praktyki zawodowej]
Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przekażą Głównemu Geodecie Kraju prowadzone rejestry wydanych dzienników praktyki zawodowej w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 13. [Postępowania w sprawach naruszeń]
1. Postępowania w sprawach naruszeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, związane z wykorzystywaniem materiałów, których udostępnienie odbywa się nieodpłatnie na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. d–j ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu.

2. Znosi się obowiązek zapłaty kary pieniężnej nałożony w postępowaniach w sprawach naruszeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Należności z tytułu kar pieniężnych, nałożone w postępowaniach w sprawach naruszeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uiszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają zwrotowi, z uwzględnieniem art. 48a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 14. [Bazy danych]
Bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 15. [Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości]
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Rejestrem Cen Nieruchomości, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 16. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 3, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przez wszczęcie sprawy należy rozumieć:

1) złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia;

2) wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia;

3) wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego;

4) rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

3. Przez zakończenie sprawy należy rozumieć:

1) wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu;

2) niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia;

3) zakończenie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.

Art. 17. [Zbiory danych przestrzennych]
W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy organy, o których mowa w art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tworzą zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284) wraz z danymi przestrzennymi dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy, w zakresie określonym w art. 67a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5.
Art. 18. [Pozostawienie wniosków wojewódzkiego konserwatora zabytków bez rozpoznania]
Wnioski wojewódzkiego konserwatora zabytków, o których mowa w art. 9 ust. 5 oraz w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpoznania.
Art. 19. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12d ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 6–11 i ust. 1a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 5, art. 40 ust. 8 i art. 47b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12d ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 6–11 i ust. 1a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 5, art. 40 ust. 8 i art. 47b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 20. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471 i 695.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284, 471 i 568.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471 i 695.

Załącznik 1.

Załącznik do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy
– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (poz. 782)

Tabela nr 16a

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3

Lp.

Obszar objęty zgłoszeniem pracy

Opłata zryczałtowana

1.

Do 1 ha

100,00 zł

2.

Powyżej 1ha do 10 ha

100,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha

3.

Powyżej 10 ha

190,00 zł oraz dodatkowo kwota 5,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA